Văn hoá và phúc lợi của PwC

Mục tiêu

Các giá trị và cách hành xử của PwC định hướng những kỳ vọng của chúng tôi khi làm việc cùng nhau và cùng khách hàng. Mặc dù chúng tôi đến từ những hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau, đó cũng chính là điểm chung duy nhất mà chúng tôi có. Sự khác biệt ấy thể hiện nguyện vọng và kỳ vọng chung của chúng tôi, đồng thời, định hướng cách chúng tôi đưa ra quyết định và đối xử với những người khác.

Tìm hiểu thêm

Giá trị

Các giá trị của PwC buộc chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình, hành động một cách chính trực và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Công việc của chúng tôi tạo ra sự khác biệt và thông qua quá trình làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể sáng tạo những phương pháp mới. Các giá trị đó định hướng cách chúng tôi làm việc và chăm sóc khách hàng cũng như quan tâm tới cộng đồng chúng tôi đang sống và lẫn nhau.

Tìm hiểu thêm

Đa dạng và hoà nhập

Our Diversity & Inclusion (D&I) work is an extension of our values. We respect and value differences. We know when people from diverse backgrounds, with different skills and points of view work together, PwC can be a voice for change. The talent and resources of 18 different nationalities at PwC Vietnam have taken and will continue to take action on issues that matter to our people, affect our communities and business community.

Chương trình 'Đa dạng & Hòa nhập' là một phần mở rộng cho các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và coi trọng sự khác biệt. Chúng tôi hiểu rằng khi nhân viên đến từ các nền văn hoá khác nhau, sở hữu các kỹ năng và có những quan điểm khác nhau làm việc cùng nhau, PwC có thể là một tiếng nói cho sự thay đổi. Tài năng và nguồn lực của 18 quốc tịch khác nhau tại PwC Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hành động đối với các vấn đề quan trọng đối với nhân viên của chúng tôi, những vấn đề có  tầm ảnh hưởng đến cộng đồng chúng tôi sinh sống cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Phát triển chuyên môn

Chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của phản hồi theo thời gian thực, để nhân viên có thể liên tục cải thiện kỹ năng chuyên môn và nâng cao thương hiệu cá nhân của họ. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều cơ hội đào tạo và phát triển để nhân viên luôn có những ký năng phù hợp với thị trường và đạt được chứng chỉ ngành cũng như làm giàu kinh nghiệm của họ.

Tìm hiểu thêm

Phúc lợi

Tại PwC, chúng tôi mang lại một chương trình phúc lợi toàn diện, linh hoạt và cạnh tranh. Chương trình này có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu sức khỏe và tài chính của nhân viên và gia đình họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các nguồn lực và chương trình khác để hỗ trợ nhân viên theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp cũng như các nhu cầu cá nhân và gia đình của họ.

Tìm hiểu thêm
Follow us