Điểm tin Thuế

Thông tư mới sửa đổi một số quy định về ưu đãi đầu tư và thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Trong tháng 8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC (“Thông tư 81”) sửa đổi Luật đầu tư 67/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến ưu đãi đầu tư và Thông tư 82/2018/TT-BTC (“Thông tư 82”) sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT. Thông tư 81 và Thông tư 82 sẽ có hiệu lực tương ứng vào ngày 12 và 15/10/2018.

Cập nhật về hải quan: Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Gần đây trong các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có một vài trường hợp cơ quan Hải quan bác bỏ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (“C/O”) do doanh nghiệp nhập khẩu nộp để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra C/O rất chặt chẽ trước khi chấp thuận cho doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do (“FTA”).

Học viện PwC

Đào tạo tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi khiến đào tạo trở nên khác biệt.

Tìm hiểu thêm tại đây

Truyền thông

Tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo của PwC Việt Nam và cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi

Khám phá tại đây

Sự kiện

Hãy khám phá PwC Việt Nam và công việc của chúng tôi bằng cách tham dự các sự kiện

Chi tiết

Kết nối với chúng tôi