Điểm tin Thuế

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán về hải quan cho năm 2017

Chúng tôi xin lưu ý Quý công ty về thời hạn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu (BCQT). Thời hạn nộp BCQT trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC). Việc chậm nộp BCQT có thể dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính và tăng khả năng bị xếp vào danh sách kiểm tra sau thông quan.

Cập nhật về thời hạn kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Việt Nam

Ngày 24/2/2017 Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP: “Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” (“Nghị định 20”). Nghị định 20 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017. Theo đó, Nghị định này được hiểu là sẽ áp dụng đối với người nộp thuế có kỳ tính thuế kết thúc sau ngày hiệu lực của Nghị định.

Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/ND-CP (“Nghị định 146”) nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hiện hành

Nghị định 146 hướng dẫn thuế GTGT áp dụng đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, hoàn thuế GTGT liên quan đến các hoạt động xuất khẩu và việc tính vào chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN đối với khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Các chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua

Vào ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 (“Nghị quyết 54”) quy định việc thí điểm các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh (“TPHCM”). Nghị quyết 54 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 và việc thực thi Nghị quyết sẽ được đánh giá lại vào năm 2020.

Học viện PwC

Đào tạo tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi khiến đào tạo trở nên khác biệt.

Tìm hiểu thêm tại đây

Truyền thông

Tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo của PwC Việt Nam và cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi

Khám phá tại đây

Sự kiện

Hãy khám phá PwC Việt Nam và công việc của chúng tôi bằng cách tham dự các sự kiện

Chi tiết

Kết nối với chúng tôi