Ấn phẩm chọn lọc Việt Nam

  • Sổ tay thuế Việt Nam 2016
    Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2016.

Chi tiết


Ấn phẩm chọn lọc quốc tế

Chi tiết