Bankovnictví

View this page in: English

Bankovní sektor v České republice patří v rámci Evropy mezi stabilní, což se prokázalo i v průběhu finanční a ekonomické krize v letech 2008 až 2012, kdy byl vývoj doprovázený značnou mírou inovace a rozvoje služeb při zachování ziskovosti bankovního podnikání. Evropská krize spolu s nadále probíhající recesí a nepříznivými vyhlídkami ve vývoji celosvětové ekonomiky však představují další hrozby, jimž bude muset český bankovní trh čelit.

Přestože je český bankovní trh poměrně koncentrovaný (tři hlavní aktéři kontrolují až 60% aktiv), objevují se noví inovativní hráči jako alternativa k tradičním bankovním institucím. Po vstupu České republiky do EU je také vidět zřetelný trend pronikání bank ze zahraničí na český finanční trh formou rozšiřování pobočkové sítě na základě jednotné licence v rámci EU. Obě tyto uvedené skutečnosti pozitivně přispívají ke zlepšování konkurenčního prostředí a k dalšímu rozvoji tuzemského bankovního sektoru. České banky se rovněž stávají vlajkovými loděmi pro zavádění nových procesů a technologií v rámci skupiny a pro své zahraniční matky.


Jakým problémům čelíte a jak vám můžeme pomoci s jejich řešením?

Níže uvedená řešení nabízíme jak bankám, tak i leasingovým společnostem, společnostem v oblasti správy investic a dalším finančním institucím.


Strategie, segmentace, produkty a distribuce

Vzhledem k faktu, že klienti jsou čím dál více citliví na rozdíly v cenách nejen nových produktů, je cenová politika banky důležitým parametrem. Banky však musí o zákazníka bojovat nejen cenou, ale i rozsahem a rozmanitostí produktů, v poslední době pak zejména také prostřednictvím distribučních kanálů, kterými jsou zákazníkům služby zprostředkovávány. V této souvislosti sledujeme dva základní trendy. Za prvé dochází k posunu směrem k individuálnímu přístupu v podobě privátního bankovnictví, kde dochází k navázání emocionálnějšího vztahu s klientem. Na druhé straně se banky stávají moderními poskytovateli služeb a mimo konvenční způsoby komunikace s klienty nabízejí rovněž „bezkontaktní“ elektronické bankovnictví, které je nezbytností pro další rozvoj tohoto klientského segmentu.

Řízení vztahů se zákazníky, udržení a další zvyšování zákaznické spokojenosti, adekvátní distribuční model, management procesů a informací týkajících se zákazníků jsou klíčové pro udržení dlouhodobé profitability a růstu. Při správném využití dostupných demografických a sociálních dat o svých klientech jsou banky schopné nabízet atraktivní produkty cíleně a tím docílit dobrých výsledků.

Naše služby:

 
 • firemní/tržní strategie
 • klientská segmentace
 • klientské strategie a zákaznická zkušenost
 • value proposition
 • tvorba a distribuce produktů
 • řízení dlouhodobé hodnoty zákazníka (CLV) a životního cyklu klienta a produktu
 • cenotvorba
 • řízení distribuční sítě
 • zlepšování procesů pro zákazníka (front-office procesy)
 • optimalizace distribučního modelu
 • e-banking
 • Business Intelligence

Kontaktní osoby:

 • Tomáš Reytt
  manažer, Poradenské služby
  Tel: +420 251 152 069

Operations

V oblasti provozních operací vyžadují klienti stále větší flexibilitu, což se projevuje především požadavkem na rychlejší reakce ze strany finančních institucí, větší transparentností (jednodušší znění smluv, srozumitelné obchodní podmínky, předkládání celkových nákladů bez vyžádání apod.) a v neposlední řadě rovněž omezením fyzických návštěv a jejich nahrazením elektronickými komunikačními kanály jako jsou Internet Banking či stále populárnější Smartphone Banking. Zároveň zeštíhlovací procesy ve finančních institucích vytvářejí tlak na efektivitu a výkonnost. Ve spojitosti s outsourcingem se dále objevují právní otázky ve věci odesílání zákaznických dat přes hranice České republiky, event. Evropské unie.

Naše služby:

 
 • vyhodnocení výkonnosti poboček a jejich srovnání s konkurencí
 • posouzení funkčnosti a výkonnosti call center
 • optimalizace procesů a nákladů
 • Lean a Six Sigma
 • optimalizace procesu vymáhání

Kontaktní osoby:

 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207

Informační technologie

Současným trendem v informačních technologiích bank je snaha o centralizaci a optimalizaci systémů i operací, což s sebou přináší sjednocování datových skladů, zakládání kompetenčních center, off-shoring apod. V poslední době je trendem, že české banky figurují v pilotních projektech zavádění nových řešení, jež jsou později implementovány v rámci skupiny. Současně však stále trvají tlaky na snižování nákladů, což platí i v prostředí informačních technologií.


Naše služby:

 • využití elektronických informačních kanálů
 • elektronické bankovnictví
 • péče o zákazníky a marketing (služby CRM)
 • řízení správy zákaznických dat včetně jejich zabezpečení
 • Business inteligence systémového campaign management
 • možnosti využití sociálních sítí

Kontaktní osoby:

 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207

Finance

Při současné neklidné situaci na trhu je pro banky mnohdy obtížné upravovat roční rozpočty tak, aby odpovídaly aktuálnímu výhledu. Větší flexibility je možné dosáhnout implementací adaptivního plánování a rozpočtování podpořených adekvátním měřením výkonnosti a motivací managementu i zaměstnanců vzhledem k firemní strategii banky. Z hlediska udržení profitability je nezbytně nutné dobré porozumění nákladové alokaci, z hlediska likvidity pak přísnějším regulatorním pravidlům spojeným s Basel III.


Naše služby:

 • výběr a zavedení vhodné cenové politiky
 • poradenství spojené s nákladovým managementem
 • Basel III
 • řízení likviditního rizika a řízení aktiv a pasiv
 • Enterprise Performance Management (včetně formování vize a strategie, procesy plánování, reporting spojený s řízením investic, motivace zaměstnanců)
 • Business Intelligence
 • alokace zdrojů (včetně ABC metod)

Kontaktní osoba:

 

Audit

Poskytujeme externí auditorské služby a prověrky podle mezinárodních standardů i podle auditorských směrnic platných v České republice. Bankovním klientům se věnuje náš specializovaný tým auditorů s dlouhodobou zkušeností v auditu bank a ostatních finančních institucí. Ostatní služby mimo rozsah auditu poskytujeme našim auditním klientům s přihlédnutím k příslušným etickým standardům auditorské profese s cílem zamezení konfliktu zájmů.

Více zde


Kontaktní osoba:

 • Petr Kříž
  partner, Auditorské služby
  Tel: +420 251 152 045
 

Regulace a řízení rizik

Evropská krize je do značné míry hybatelem v oblasti regulatorních opatření vztahujících se na banky, které díky tomu čelí mnoha novým nařízením, jimž musí přizpůsobit svoje procesy. Nová regulatorní pravidla však přicházejí i z jiných zdrojů, např. z USA. V návaznosti na krizi, která přinesla zvýšený podíl ohrožených úvěrů, se zájem bank obrací na procesy vymáhání a k hledání adekvátního systému řízení rizik, který umožní pečlivě řídit expozici vůči jednotlivým rizikům vzhledem k celkové strategii banky.


Naše služby:

 • Governance a operační modely pro oblasti řízení rizik a complience
 • přizpůsobení se regulatorním opatřením (jako je FATCA či BASEL III)
 • zvýšení efektivity vymáhání
 • Risk reporting
 • řízení strategického, kreditního, tržního a operačního rizika
 • správa zajištění

Kontaktní osoby:

Řízení rizik podvodů

Hospodářská kriminalita nadále představuje závažný problém a žádná společnost vůči ní není imunní. Z řady mezinárodních statistik navíc vyplývá, že finanční sektor je vůči riziku podvodů nejnáchylnější. Dopady hospodářské kriminality nemají pouze finanční charakter, ale mohou mít rovněž za následek poškození dobrého jména firmy. Banky a finanční instituce by si proto měly být jisty, že jejich systémy prevence a detekce podvodů fungují efektivně a jsou schopny včas odhalit případné podvodné jednání, jak od externích subjektů, tak i ze strany zaměstnanců.


Naš služby:

 • identifikace a posouzení rizik podvodů (Fraud risk assessment)
 • posouzení a testování efektivnosti programů proti podvodům (prevence a detekce) včetně ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
 • datové analýzy zacílené na rizikové oblasti či podezřelé transakce např. v oblasti úvěrového portfolia, nákupu, mezd, plateb dodavatelům
 • vyšetřování podezření na podvodné jednání včetně zajišťování elektronických důkazů, úniku dat, krádeže citlivých údajů nebo zneužití informačních systémů
 • Compliance audity
 • programy „poznej lépe své zaměstnance a obchodní partnery“
 • poradenství při výběru systému pro detekci podvodů a asistence při jeho implementaci
 • účetní, finanční a ekonomické poradenství a odborná svědectví v soudních a arbitrážních procesech týkajících se složitých obchodních otázek

Kontaktní osoby:

 • Filip Volavka
  senior manažer, FTS – Forenzní technologie
  Tel: +420 251 151 269

Poradenství pro lidské zdroje

Lidský kapitál je jedním z nejcennějších zdrojů v rámci každé úspěšné firmy. Oblast lidských zdrojů musí být sladěna s firemní strategií, podporovat zákaznickou orientaci a přinášet inovace do všech částí podnikání firmy. To často vyžaduje realizaci a měření investic do lidského kapitálu, transformace služeb HR za účelem dosažení efektivity či nastavení transparentní komunikace správné motivace a dobře zvládnuté řízení změny.


Naše služby:

 • optimalizace a audit HR procesů
 • měření návratnosti investic do lidského kapitálu
 • změny organizační struktury, procesů, rolí, odpovědností
 • řízení pracovního výkonu (performance management)
 • řízení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců
 • strategické plánování potřeb v oblasti pracovní síly (workforce management, talent management)
 • podpora při vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • řízení mezinárodní mobility
 • řízení zavádění změn do způsobu fungování a kultury organizace
 • řízení a rozvoj lidí
 • příprava assessment center
 • posílení nebo změna firemní kultury a interní komunikace
 • role HR oddělení jako interního partnera ve společnosti

Kontaktní osoby:

 • Daniel Soukup
  manažer, Poradenství pro lidské zdroje
  Tel: +420 251 152 595

PwC Legal / Bankovnictví a finance

Banky, poskytovatelé úvěrů, investoři, věřitelé a dlužníci spoléhají na naši odbornost v oblasti bankovnictví a financí, a to jak v komerčním, tak ve veřejném sektoru. Díky naší spolupráci v rámci PwC naši klienti získávají unikátní kombinaci inovativního právně-daňového poradenství v prvotřídní kvalitě.

Nabízíme sofistikované poradenství ve vztahu k celému spektru finančních produktů, včetně syndikovaných úvěrů, spekulativního a akvizičního financování, produktových derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace.

Díky perfektnímu mezinárodnímu zázemí a místním odborníkům asistujeme našim klientům při nabývání finančních prostředků jak lokálně, tak v mezinárodních transakcích ve střední a východní Evropě, případně kdekoli na celém světě.


Naše služby:

 • financování akvizic
 • mezzaninové a podřízené financování
 • syndikované úvěry
 • projektové financování
 • zástavní financování
 • finanční restrukturalizace
 • podmínky půjček a sekuritizací
 • strukturované financování a sekuratizace
 • regulatorní rámec
 • bankovnictví
 • trh s dluhovým a vlastním kapitálem
 • private equity, rizikový kapitál
 • daňové plánování a struktury
 • projektová strukturalizace a management
 • insolvence a restrukturalizace, včetně před-insolvenčního řízení

Kontaktní osoby:

Daňové poradenství / Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Zákon o daních z příjmu umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů VaV. Daňová úspora spočívá v tom, že daňový subjekt uplatní příslušné náklady dvakrát, a to jako daňově uznatelný náklad a položku odčitatelnou od základu daně.

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.


Příklady výzkumu a vývoje v bankovním sektoru:

 • výzkum metod projektování, vývoje, používání nebo údržby softwaru;
 • výzkum a vývoj související s elektronickým bankovnictvím, internetovými službami a aplikacemi e-commerce;
 • vývoj rizikových modelů úvěrové politiky (např. modely Basel II).

Naše služby:

 • pomoc s identifikací projektů vhodných pro podporu formou odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
 • příprava zákonem požadované dokumentace ve spolupráci s vašimi odborníky.
 • vyčíslení a maximalizace odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Kontaktní osoby: