Privātuma paziņojums

Pārzinis un kontaktinformācija

Šis privātuma paziņojums attiecas uz šādiem personas datu pārziņiem (“PwC” vai “mēs”):

 1. PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793;

 2. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA, reģistrācijas numurs: 40203342251.

Atsevišķos personas datu apstrādes procesos (piemēram, personālvadība, grāmatvedība u.c.) iepriekš minētie pārziņi var darboties kā koppārziņi:

 • 1.PricewaterhouseCoopers SIA kopā ar ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA.

Ja jums ir jautājumi par šo privātuma paziņojumu vai par to, kā un kāpēc mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa pastu, telefoniski vai pa e-pastu:

1.PricewaterhouseCoopers SIA, Marijas iela 2A, LV-1050, Rīga, e-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com, tālrunis: + 371 6709 4400;

2.ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA, Marijas iela 2A, LV-1050, Rīga, e-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com, tālrunis: + 371 6709 4400.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms sniegsim atbildi uz Jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt iesniegt papildus datus, lai Jūs varētu identificēt.

 

Ievads

Mēs esam cieši apņēmušies aizsargāt personas datus. Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīts, kāpēc un kā mēs iegūstam un izmantojam personas datus, kā arī sniegta informācija par Jūsu kā datu subjektu tiesībām. 

Mēs esam tiesīgi izmantot mums sniegtos personas datus mērķiem, kas aprakstīti šajā privātuma paziņojumā, vai mērķiem, kas tika norādīti personas datu iegūšanas brīdī.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. PwC apstrādā personas datus vairākiem mērķiem, un to iegūšanas veids, apstrādes tiesiskais pamats, izmantošana, kā arī to tālāka nodošana un glabāšanas termiņš var atšķirties atkarībā no attiecīgā mērķa.

Mūsu politika, iegūstot un izmantojot personas datus, ir būt atklātiem par to, kāpēc un kā mēs apstrādājam personas datus.

Drošība

Mēs ļoti nopietni izturamies pret mūsu apstrādāto personas datu drošību. Mēs ievērojam starptautiski atzītus drošības standartus; neatkarīga puse ir sertificējusi mūsu informācijas drošības pārvaldības sistēmu attiecībā uz klientu konfidenciālajiem datiem kā atbilstošu ISO/IEC 27001: 2013. Mēs esam ieviesuši datu aizsardzības, konfidencialitātes un drošības politiku, procedūru un apmācību sistēmu, turklāt mēs regulāri pārskatām ieviesto pasākumu atbilstību, lai nodrošinātu pietiekamu   personas datu aizsardzību un drošību.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Detalizētāk par katru no datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem esam  aprakstījuši attiecīgajās privātuma paziņojuma sadaļās.

Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izvērtējam jebkādu ietekmi (gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi) uz datu subjektu un tā tiesībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Pārziņu leģitīmās intereses netiek automātiski uzskatītas par svarīgākām par datu subjekta interesēm, proti, mēs neapstrādāsim personas datus, ja datu subjekta intereses būs svarīgākas kā mūsu leģitīmās intereses (ja vien nebūsiet devis savu kā datu subjekta piekrišanu vai ja to pieprasa vai atļauj normatīvie akti).

 

Personas datu glabāšana

Mēs glabāsim personas datus tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams konkrētajam nolūkam, kam tika iegūti personas dati, un ņemot vērā apstrādes tiesisko pamatu. Piemēram:

 1. mūsu klientu - juridisku personu - kontaktpersonu dati - kamēr ir spēkā esoša sadarbība starp mums un klientu, kamēr kontaktpersona strādā pie klienta vai kamēr pastāv kādas citas mūsu leģitīmās intereses;

 2. mūsu klientu - fizisko personu - dati - kamēr ir spēkā esoša sadarbība starp mums un klientu vai kamēr pastāv kādas citas mūsu leģitīmās intereses;

 3. darbinieku kandidātu dati - seši mēneši pēc pieteikuma iesniegšanas vai kamēr ir spēkā kandidāta piekrišana, ja tāda ir saņemta.

Ja uz specifisko personas datu apstrādi ir attiecināmi īpaši noteikumi par personas datu glabāšanu, tie ir aprakstīti attiecīgajās privātuma paziņojuma sadaļās (skat. iepriekš).

Personas datu nodošana

Mēs nodosim personas datus citiem tikai gadījumos, kad tas būs atļauts saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Nododot datus citiem, mēs nosakām gan līgumiskās saistības, gan ieviešam drošības mehānismus, lai aizsargātu attiecīgos personas datus un ievērotu mūsu datu aizsardzības, konfidencialitātes un drošības standartus.

Mēs esam globāla uzņēmumu tīkla daļa un, tāpat kā citi profesionālo pakalpojumu sniedzēji, mēs izmantojam trešo personu, kuras atrodas citās valstīs, pakalpojumus savas darbības nodrošināšanai. Līdz ar to personas dati var tikt nodoti ārpus tām valstīm, kurās atrodamies mēs un mūsu klienti. Personas dati var tikt nodoti arī uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), kā arī uz valstīm, kurās nav ieviesti tiesību akti, kas nodrošina atbilstošu aizsardzību personas datiem.  Šādos gadījumos mēs esam veikuši darbības, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību personas datiem un, lai personas datu nodošana ārpus EEZ būtu likumīga, proti, mēs nosūtīsim personas datus:

 1. saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.panta pirmo daļu - ja ir spēkā Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa adekvātumu (adekvātuma lēmums); vai

 2. saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46.panta otrās daļas c) apakšpunktu - ja noslēgtas Eiropas Komisijas apstiprinātās standarta datu aizsardzības klauzulas.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs glabājam Jūsu personas datus uz serveriem, kas atrodas  ES/EEZ. Personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ var notikt tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos, ievērojot iepriekš minētās garantijas un aizsardzības pasākumus.

Gadījumos, kad mēs sadarbojamies ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, tie tiek rūpīgi pārbaudīti pirms sadarbības uzsākšanas, lai pārliecinātos, ka tie spēs nodrošināt tādu pašu personas datu aizsardzības pakāpi kā PwC uzņēmumi.

Gadījumos, kad sadarbojamies ar citiem PwC tīkla uzņēmumiem, jebkurš no PwC uzņēmumiem jebkurā valstī ir ieviesis tādus pašus personas datu apstrādes un drošības standartus kā jebkurš PwC uzņēmums Eiropas Savienībā. Papildus tam, PwC uzņēmumi ir parakstījuši globālu līgumu, kas atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā.

Mēs varam nodot personas datus:

 • citiem PwC uzņēmumiem (sk. sīkāku informāciju par mūsu uzņēmumu atrašanās vietām šeit):

  • ja tas ir nepieciešams administratīviem mērķiem (piemēram, PwC izmantoto lietojumprogrammu uzturēšana, risku vadības nodrošināšana utt.);

  • lai sniegtu profesionālus pakalpojumus mūsu klientiem (piemēram, sniedzot pakalpojumus, kuri ietver dažādu valstu PwC uzņēmumu pakalpojumus);

  • citiem nolūkiem un leģitīmajām interesēm (piemēram, mūsu uzņēmuma kontaktpersonu dati ir redzami PwC lietotājiem citos PwC uzņēmumos, un viņi var tos izmantot, lai iegūtu papildu informāciju par kādu kontaktpersonu, klientu vai iespējamu sadarbību (lūdzu, sk. šā privātuma paziņojuma sadaļu Uzņēmumu kontaktpersonas, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam šāda veida datus);

 • Partneriem un ārējo pakalpojumu sniedzējiem:

  • kuri nodrošina mums lietojumprogrammas/funkcionalitāti, datu apstrādi vai IT pakalpojumus (piemēram,  informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, mākoņtehnoloģijās balstītas programmatūras pakalpojumu sniedzēji, identitātes pārvaldības, tīmekļa lapas satura mitināšanas un pārvaldības, datu analīzes, datu dublējumkopiju, drošības un glabāšanas pakalpojumu sniedzēji. Serveri, kas nepieciešami mākoņtehnoloģiju infrastruktūras izmantošanai, ir izvietoti drošos datu centros EEZ);

  • kas citādi var palīdzēt mums sniegt pakalpojumus vai informāciju;

 • mūsu zvērinātam revidentam un citiem profesionāliem konsultantiem (piemēram, juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas mūs pārstāv kādā strīdā, profesionālās darbības riska vai civiltiesiskās atbildības apdrošinātājam utt.);

 • tiesībaizsardzības vai citām valsts un uzraudzības iestādēm, vai citām trešajām personām atbilstoši un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

 • atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt pieprasījumus no citām trešajām personām, kurām ir tiesības saņemt personas datus, piemēram, lai pārbaudītu, vai mēs ievērojam piemērojamos normatīvos aktus, izmeklētu iespējamos noziegumus, nodibinātu, izmantotu vai aizstāvētu savas likumīgās tiesības. Šādos gadījumos  mēs izpildīsim tikai tādus pieprasījumus, iesniedzot personas datus, kurus mēs drīkstam pildīt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Jūsu tiesības un to izmantošanas veids

Fiziskām personām ir zināmas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, un mūsu kā pārziņa pienākums ir ievērot tās. Turpmāk paziņojumā ir iekļauta sīkāka informācija par Jūsu tiesībām un to izmantošanas veidu.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs kā datu pārzinis apstrādājam.  Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu labošana

Ja vēlaties atjaunināt, precizēt vai labot savus personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu norādīto kontaktinformāciju. Mēs pēc iespējas ātrāk izlabosim Jūsu personas datus.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti mūsu informācijas sistēmās, kurām Jums ir tieša piekļuve, Jūs drīkstat vai nu paši labot savus personas datus, vai arī lūgt mums to izdarīt.

Dažreiz mēs varam lūgt Jūs iesniegt papildu informāciju, lai izpildītu savu pienākumu apstrādāt tikai aktuālus un pareizus personas datus. 

Piekrišanas atsaukums

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (piemēram, mūsu jaunumu saņemšanai), Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Lai atsauktu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu norādīto kontaktinformāciju vai, lai pārtrauktu mūsu jaunumu saņemšanu, lūdzu, noklikšķiniet uz atrakstīšanās saites attiecīgajā e-pastā, ko saņemsiet no mums.

Tiesības ierobežot datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā brīdī ierobežot vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi pamatotu iemeslu dēļ, kas saistīti ar konkrētiem apstākļiem, ja vien attiecīgo apstrādi neparedz piemērojamie normatīvie akti. Piemēram, Jums ir tiesības lūgt ierobežot tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurus Jūs uzskatāt par neprecīziem, uz laiku, kamēr mēs kā datu pārzinis varam pārbaudīt Jūsu personas datu precizitāti; tāpat Jūs varat lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka mēs kā datu pārzinis tos apstrādājam nelikumīgi. Vairāk par Jūsu tiesībām lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi var izlasīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.pantā.

Šādos gadījumos mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nespēsim pierādīt apstrādes likumību vai juridisku prasījumu nodibināšanas, izmantošanas vai aizstāvības iemeslus.

Tiesības uz personas datu dzēšanu

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, piemēram, ja vairs nepastāv nolūks, kam šie personas dati tika iegūti, ja esat atsaukuši savu piekrišanu un nepastāv cits juridisks pamats apstrādāt Jūsu personas datus, kā arī citos gadījumos, kas detalizētāk aprakstīti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne vienmēr mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus, piemēram, mēs nevarēsim dzēst Jūsu personas datus, ja tie būs nepieciešami mūsu pienākumu izpildei (pienākums glabāt bijušo darbinieku personas datus noteiktu laiku pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas), tomēr mēs dzēsīsim Jūsu personas datus, ja vien nepastāvēs neviens juridisks pienākums mums tomēr apstrādāt Jūsu personas datus.

Citas Jūsu tiesības

Papildus iepriekš aprakstītajām tiesībām Jums var būt arī citas tiesības attiecībā uz jūsu apstrādātajiem personas datiem, piemēram, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu (lūdzu, skatiet Vispārīgo datu aizsardzības regulu).  

Ja Jūs vēlaties izmantot kādu no minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Sūdzības

Mēs ceram, ka Jums to nekad nenāksies darīt, taču ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir norādīta iepriekš. Mēs izvērtēsim visas saņemtās sūdzības un atbildēsim uz tām.

Ja, Jūsuprāt, Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).

Izmaiņas šajā privātuma paziņojumā

Mēs atzīstam, ka par atklātumu ir pastāvīgi jārūpējas, tāpēc mēs regulāri pārskatīsim šo privātuma paziņojumu. Šis privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 2022. gada 8. septembrī.

 

Sekojiet mums