Transfertcenu pakalpojumi

Grupas uzņēmumu pārrobežu darījumu apjoms arvien strauji palielināties, turklāt darījumi kļūst arvien sarežģītāki.

Kas ir transfertcena?

Transfertcena ir cena, kuru piemēro saistītu pušu darījumā (t.i., starp diviem uzņēmumiem vai starp uzņēmumu un fizisko personu).

Transfertcenai jābūt noteiktai saskaņā ar tirgus cenas principu, t.i., tirgus cenai, kuru līdzīgā darījumā, tādos pašos vai līdzīgos (salīdzināmos) apstākļos piemēro divas neatkarīgas puses.

Transfertcenu noteikumus piemēro, lai:

 • saistītie uzņēmumi (tostarp grupas uzņēmumi – dažādu valstu rezidenti) nepārnestu savu peļņu uz jurisdikciju ar labvēlīgāku nodokļu režīmu un lai vienu un to pašu ienākumu neapliktu ar nodokļiem divreiz
 • divi vai vairāki Latvijas uzņēmumi (tostarp fiziskās personas) nepārnestu savu peļņu uzņēmumam, kuram ir nodokļu atvieglojumi /iepriekšējo gadu nodokļu zaudējumi.

Nodokļu administrācijas uzmanības lokā ir arvien pieaugošais pārrobežu darījumu skaits uzņēmumu grupas ietvaros, piemērojot stingrākus sodus un izvirzot jaunas dokumentēšanas prasības. 

Minēto prasību izpilde var būt gan sarežģīta, gan laikietilpīga. Tādējādi visiem daudznacionālajiem uzņēmumiem ir jābūt saskaņotai un pamatotai transfertcenu politikai, kurā ņemtas vērā to darbības vides patiesās izmaiņas.

Rūpīgi izvērtējot transfertcenas, uzņēmums spēs:

 • labāk pārvaldīt riskus 
 • uzlabot operatīvos un finanšu rezultātus 
 • sagatavoties ilgtspējīgai izaugsmei

Transfertcenu politikas un uzņēmuma mērķu saskaņošana

Mēs varam palīdzēt uzņēmumam ieviest transfertcenu politiku tā plašākas uzņēmējdarbības stratēģijas ietvaros:

 • izveidojot nodokļu ziņā optimālus uzņēmējdarbības modeļus (ietverot vērtību ķēdes pārveides analīzi un ieviešanu)
 • plānojot intelektuālā īpašuma aspektus
 • iegūstot nodokļu uzziņas un slēdzot iepriekšējas vienošanās par cenām
 • sagatavojot ESAO vadlīnijām atbilstošu transfertcenu dokumentāciju
 • palīdzot nodokļu auditos

Sniedzot transfertcenu pakalpojumus, PwC balstās uz starptautisko praksi un Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām, pielāgojot attiecīgos pakalpojumus katra klienta individuālajām vajadzībām.

Transfertcenu riska izvērtēšanas pakalpojums

Transfertcenu riska izvērtēšanas pakalpojums ir saistīto pušu darījumu izvērtēšana ar mērķi identificēt nodokļu riskus. Minētais ietver attiecīgā darījuma, transfertcenu noteikšanas metožu, kā arī attiecīgo dokumentu, piemēram, līgumu, rēķinu un grāmatvedības uzskaites politikas izvērtēšanu.

Ieguvumi:

 • iespējamo transfertcenu risku noteikšana un mērīšana, gatavojoties iespējamajam nodokļu administrācijas auditam.

View more

Transfertcenu noteikšanas dokumentācija

Transfertcenu noteikšanas dokumentācija ir dokumentu kopums, kuri pamato uzņēmuma darījumos ar saistītajām pusēm piemērotās cenas, un kuri tiek sagatavoti, lai uzņēmums spētu pamatot  to atbilstību tirgus cenām, rodoties domstarpībām ar nodokļu administrāciju.

Ieguvumi:

 • Uzņēmuma transfertcenas atbilst tirgus cenu principam un ir pamatotas
 • Šo dokumentu ir iespējams izmantot transfertcenu pamatošanai auditu nolūkam
 • Attiecīgos konstatējumus ir iespējams izmantot arī, rodoties domstarpībām ar saistītajām pusēm, mazākuma akcionāriem vai likumīgajām ieinteresētām trešajām personām.

View more

Salīdzinošās analīzes pētījums

Salīdzinošās analīzes pētījumu mērķis ir noteikt tirgus cenas/peļņas līmeni darījumos starp nesaistītiem uzņēmumiem. Datu meklēšanā tiks izmantoti gan jūsu uzņēmuma iekšējie dati, gan starptautiskās komerciālajās datubāzēs (piemēram, AMADEUS) pieejamie dati.

Ieguvumi:

 • Salīdzinošās analīzes pētījums parasti ir pilnās transfertcenu dokumentācijas sastāvdaļa. Tomēr, ja uzņēmuma darījumi ar saistītajām pusēm ir vienkārši un ja nav nepieciešama vispusīga analīze, vai arī ja uzņēmums vēlas analizēt datus patstāvīgi, PwC piedāvā veikt tikai salīdzinošās analīzes pētījumu, lai pamatotu uzņēmuma piemēroto cenu atbilstību tirgus cenas principam.

View more

Iepriekšēju cenu noteikšanas līgumi

Ar nodokļu administrāciju ir iespējams noslēgt iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumus, kuros tiek noteikta konkrētā darījuma vai darījumu veida tirgus cena, un minēto darījumu apmērs sasniedz vai pārsniedz 1,43 miljonus EUR gadā.

Ieguvumi

 • Iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumi palīdz mazināt transfertcenu risku, jo nodokļu audita laikā nodokļu administrācija nevar noraidīt minētajā nolīgumā noteiktās transfertcenu noteikšanas metodes, kuras nodokļu maksātāja ir piemērojis.

View more

Transfertcenu politikas sagatavošana

Atšķirībā no esošo darījumu cenu dokumentēšanas transfertcenu politikas sagatavošanas mērķis ir plānot turpmākos darījumus vai pārveidot esošo darījumu struktūru. Piemēram, transfertcenu noteikšanas politikas plānošana var ietvert:

 • paredzēto darījumu funkcionālo analīzi,
 • atbilstošas transfertcenas noteikšanas metodes izvēli,
 • ieteikumus cenu līmeņu noteikšanai,
 • ieteikumus juridisko dokumentu sagatavošanai.

Ieguvumi:

 • Nodokļu normatīvo aktu prasībām atbilstošu darījumu plānošana un to dokumentēšana palīdzēs izvairīties no problēmām un domstarpībām ar nodokļu administrāciju turpmāk.
 • Turpmāk transfertcenu politiku ir iespējams izmantot, lai pamatotu uzņēmuma darījumos piemēroto cenu atbilstību tirgus cenu principam, ja attiecīgie darījumi veikti saskaņā ar šo politiku.

View more

Strukturālajām izmaiņām

Laiku pa laikam uzņēmējdarbības vides pārmaiņas nosaka uzņēmumu grupas struktūras maiņas nepieciešamību. Strukturālajām izmaiņām var būt dažādi mērķi, piemēram, izmaksu ietaupīšana vai darbības rezultātu  uzlabošana. Pārveidojot grupas struktūru, jāņem vērā arī transfertcenu aspekti. Grupas struktūras maiņas nepieciešamības piemēri:

 • koplietošanas pakalpojumu centra izveide, piemēram, centralizētas tirgzinības vai finanšu nodaļas izveide
 • pamatfunkciju vai risku nodalīšana (piemēram, ražotnes nodošana pārrobežu darījumā)
 • intelektuālā īpašuma nodalīšana īpaša nolūka uzņēmumam.

Ņemot vērā uzņēmuma konkrētos mērķus, PwC piedāvā izveidot nodokļu ziņā efektīvu grupas struktūru, sagatavot transfertcenu plānus darījumiem starp grupas uzņēmumiem, kā arī sniegt nodokļu un juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu ieviest jauno struktūru.

View more

Sagatavot galvenos transfertcenu dokumentus

Nodokļu praksē darījuma formai bieži vien ir tik pat svarīga nozīme kā tā būtībai, tāpēc ir būtiski svarīgi sagatavot galvenos transfertcenu dokumentus, tostarp līgumus un rēķinus pareizi.

PwC piedāvā:

 • sagatavot līgumus vai jebkādas to daļas atbilstoši transfertcenu noteikšanas prasībām
 • sagatavot speciālos līgumus, piemēram, izmaksu sadales līgumus
 • sagatavot ieteikumus līgumu pielikumu, rēķinu un citu dokumentu sagatavošanai.

View more

Pārstāvot klientus nodokļu iestādē

PwC ir guvis lielu pieredzi, pārstāvot klientus nodokļu iestādēs. Piemēram, PwC var sagatavot transfertcenu noteikšanas dokumentu, lai pamatotu cenas konkrētos darījumos, sagatavot atbildes uz visiem nodokļu administrācijas uzdotajiem jautājumiem nodokļu audita nolūkam, piedalīties nodokļu audita galīgajās sarunās ar nodokļu administrāciju un pārsūdzēt nelabvēlīgo lēmumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram vai tiesā.

View more

Contact us

Tatjana Koncevaja

Transferpricing Director, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums