Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva jeb CSRD

Ilgtspējas ziņošanas nozīme Eiropas Savienībā (ES) aizvien pieaug. Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva, kuru Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi pieņēma 2022. gada decembrī, uzliek par pienākumu vairāk nekā 50 000 uzņēmumiem finanšu pārskatu vadības ziņojumos iekļaut ilgtspējas ziņojumu. Direktīvas mērķis ir pilnveidot regulējumu ilgtspējas ziņošanas jomā, veicinot pieejamās ilgtspējas informācijas kvalitāti, nodrošinot uzņēmumu dažādo ietekmes pušu vajadzības un Eiropas kopējo pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku. Visaptverošo un specifisko prasību izpilde uzņēmumiem var nest pamatīgus izaicinājumus, tādēļ laikus nepieciešams apzināt tos resursus, kas būs nepieciešami, lai izpildītu direktīvas prasības.

Svarīgākās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasības:

 • vienots ziņošanas standarts - ilgtspējas ziņojumi būs jāgatavo, ievērojot vienotu ziņošanas pieeju, saskaņā ar ES ilgtspējas ziņošanas standartiem, kas tiek salāgoti ar jau esošajiem standartiem ilgtspējas jomā, ES taksonomijas un citām atklātības prasībām;

 • vadības ziņojuma sadaļa - ilgtspējas ziņojums būs daļa no uzņēmuma gada pārskata, tas būs jāiekļauj vadības ziņojumā (tam paredzētajā sadaļā);

 • neatkarīga revidenta atzinums - direktīva paredz, ka ilgtspējas ziņojumam būs nepieciešams saņemt neatkarīga revidenta ierobežotas pārliecības atzinumu, nākotnē pārejot uz pietiekamas pārliecības atzinumu;

 • elektronisks ziņošanas formāts (ESEF) - ilgtspējas ziņojumiem būs obligāts elektroniskais formāts un marķēšana (tagging);

 • dubultais būtiskums - uzņēmumiem būs jāievēro dubultā būtiskuma princips, kuram ir divas dimensijas: ietekmes būtiskums un finansiālais būtiskums. Ilgtspējas jautājums dubultā būtiskuma kritēriju izpilda, ja tas ir būtisks ietekmes ziņā vai finanšu ziņā, vai arī abējādi.

Direktīvas ziņošanas prasības attieksies uz apmēram 50 000 uzņēmumu visā Eiropā.

 • Lielie uzņēmumi, kam izpildās divi no trim kritērijiem:
  • 25** miljonu EUR aktīvu kopsumma
  • 50** miljonu EUR apgrozījums
  • 250 darbinieki
 • Mazie un vidējie uzņēmumi, ja kotēti regulētā tirgū

* Uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām attiecas speciāli noteikumi (īpaši attiecībā uz juridisko formu un pirmreizējo ziņošanu)
** Stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri. Vairāk informācijas šeit

 • Lielas grupas mātesuzņēmumi konsolidētā vadības ziņojumā
 • Lielie uzņēmumi, kam izpildās divi no trim kritērijiem:
  • 25** miljonu EUR aktīvu kopsumma
  • 50** miljonu EUR apgrozījums
  • 250 darbinieki
 • Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja kotēti regulētajā tirgū

* Uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām attiecas speciāli noteikumi (īpaši attiecībā uz juridisko formu un pirmreizējo ziņošanu)
** Stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri. Vairāk informācijas šeit

 

Trešo valstu uzņēmumi ar lieliem ES meitasuzņēmumiem vai filiālēm, kas atbilst noteiktam kritērijam -

Neto apgrozījums > 150 miljoniem EUR ES divus finanšu gadus pēc kārtas.

 

Direktīvu piemēros vairākos posmos:

2024. gads

Ar 2024. gada 1. janvāri attiecas uz uzņēmumiem, uz kuriem jau šobrīd attiecas prasības par nefinanšu paziņojumu sagatavošanu. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2025. gadā.

2025. gads

Ar 2025. gada 1. janvāri attieksies uz visiem lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem šobrīd vēl neattiecas prasības par nefinanšu paziņojumu sniegšanu. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2026. gadā.

2026. gads

Ar 2026. gada 1. janvāri* attieksies uz:

 • biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem; 

 • mazām un nesarežģītām kredītiestādēm;

 • kaptīvajām apdrošināšanas sabiedrībām.

Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2027. gadā.

* Iespēja atlikt uz diviem gadiem

 

2028. gads

Ar 2028. gada 1. janvāri attieksies uz trešo valstu uzņēmumiem, kuru neto apgrozījums ES pārsniedz 150 miljonus EUR, ja tiem ES ir vismaz viens meitasuzņēmums vai filiāle, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2029. gadā.

Ilgtspējas ziņojumā būs jāsniedz plaša informācija, lai izprastu uzņēmuma ietekmi uz ilgtspējas jomām.

Piemēram, uzņēmuma darbības modeļa un stratēģijas apraksts:
 • noturība pret riskiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem;
 • uzņēmuma iespējas, kas saistītas ar ilgtspējas jautājumiem;
 • stratēģijas īstenošana attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem;
 • uzņēmuma plāni, tostarp finanšu un investīciju plāni;
 • darbības modeļa un stratēģijas virziena uz ilgtspējīgu ekonomiku un globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5 °C saskaņā ar Parīzes nolīgumu;
 • klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2050. gadam;
 • vai, nosakot darbības modeli un stratēģiju, ir ņemtas vērā ietekmes pušu intereses un uzņēmuma ietekme uz ilgtspējas jautājumiem.
Apraksts par:
 • noteiktajiem mērķa rādītājiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem un sasniedzami konkrētā termiņā (t.sk. siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķa rādītāji vismaz 2030. un 2050. gadam);

 • uzņēmuma paveikto virzībā uz šo mērķa rādītāju sasniegšanu un paziņojums par to, vai ar vides faktoriem saistītie uzņēmuma mērķa rādītāji ir balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem;

 • administratīvo, vadības un uzraudzības struktūru lomu ilgtspējas jautājumu risināšanā, to zināšanām un prasmēm;

kā arī cita informācija saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (ES) 2022/2646 prasībām.

Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

Viena no nozīmīgākajām direktīvas sadaļām ir Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (European Sustainability Reporting Standards jeb ESRS) izstrāde, kas ir vērsti uz to, lai nodrošinātu sniegtās ilgtspējas informācijas kvalitāti, nosakot, lai tā būtu saprotama, pārbaudāma, salīdzināma un precīzi sniegta.

2023. gada 31. jūlijā Eiropas Komisija apstiprināja ESRS, un tie ir piemērojami ar 2024. gada 1. janvāri.

PwC var palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties jaunajām prasībām ilgtspējas ziņošanas jomā, piemēram:

 • veikt dubultā (ietekmes un finansiālā) būtiskuma novērtējumu;

 • izstrādāt ilgtspējas ziņojuma struktūru atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartiem;

 • novērtēt ar ilgtspējas jomu saistītos riskus;

 • palīdzēt pārskatīt uzņēmuma stratēģijas ietvaru, pielāgot to ilgtspējas izaicinājumiem;

 • novērtēt uzņēmuma šī brīža atbilstības līmeni Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu prasībām un sagatavot ceļa karti atbilstības sasniegšanai;

 • veikt ilgtspējas ziņojuma ierobežoto pārbaudi, kā arī palīdzēt sagatavoties šādas pārbaudes veikšanai nākotnē.

Vēlaties regulāri saņemt informāciju par jaunumiem ESG jomā?

Contact us

Maija Orbidāne

Maija Orbidāne

Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums

Ar * atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti

Hide