Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva jeb CSRD

Ilgtspējas ziņošanas nozīme Eiropas Savienībā aizvien pieaug, ko veicina arī Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva. Direktīvas mērķis ir pilnveidot regulējumu ilgtspējas ziņošanas jomā, veicinot pieejamās ilgtspējas informācijas kvalitāti, nodrošinot uzņēmumu dažādo ietekmes pušu vajadzības un Eiropas kopējo pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku. Vispatverošo un specifisko prasību izpilde uzņēmumiem var nest pamatīgus izaicinājumus, tādēļ jau laicīgi nepieciešams apzināt tos resursus, kas būs nepieciešami, lai izpildītu direktīvas prasības.

Būtiskākās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasības:

 • Vienots ziņošanas standarts - nefinanšu ziņojumi būs jāgatavo ievērojot vienotu ziņošanas pieeju. Šobrīd tiek izstrādāti Eiropas Savienības ilgtspējas ziņošanas standarti, kas tiek salāgoti ar esošajiem standartiem, Eiropas Savienības taksonomijas un citām atklātības prasībām;

 • Vadības ziņojuma sadaļa - ilgtspējas ziņojums būs daļa no uzņēmuma gada pārskata, tas būs jāiekļauj vadības ziņojumā (tam paredzētajā sadaļā);

 • Neatkarīga revidenta apliecinājums - direktīva paredz, ka ilgtspējas ziņojumam būs nepieciešams saņemt neatkarīga revidenta ierobežotas pārliecības apliecinājumu, nākotnē pārejot uz pamatotas pārliecības apliecinājumu;

 • Elektronisks ziņošanas formāts - ilgtspējas ziņojumiem būs obligāts elektroniskais formāts un marķēšana (tagging);

 • Dubultais būtiskums - uzņēmumiem būs jāievēro dubultā būtiskuma princips, novērtējot uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi un sabiedrību (ietekmes būtiskums), gan vides un sabiedrības radīto ietekmi uz uzņēmumu (finansiālais būtiskums).

Direktīvas ziņošanas prasības attieksies uz apmēram 50 000 uzņēmumu visā Eiropā

Lielie uzņēmumi:

 • 20 miljonu EUR aktīvu kopsumma
 • 40 miljonu EUR apgrozījums
 • 250 darbinieki

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja kotēti regulētajā tirgū

* Uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām attiecas īpaši noteikumi (jo īpaši attiecībā uz juridisko formu un pimreizējo ziņošanu)

Lielas grupas mātesuzņēmumi konsolidētā vadības ziņojumā

* Uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām attiecas īpaši noteikumi (jo īpaši attiecībā uz juridisko formu un pimreizējo ziņošanu)

 

Trešo valstu uzņēmumi ar lieliem ES meitasuzņēmumiem vai filiālēm, kas atbilst noteiktiem kritērijiem 

 

Neto apgrozījums > EUR 150 miljoni ES divus finanšu gadus pēc kārtas

 

Direktīva tiks piemērota vairākos posmos:

2024. gads

Ar 2024. gada 1. janvāri attieksies uz uzņēmumiem, uz kuriem jau šobrīd attiecas prasības par nefinanšu paziņojumu sagatavošanu. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2025. gadā.

2025. gads

Ar 2025. gada 1. janvāri attieksies uz visiem lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem šobrīd vēl neattiecas prasības par nefinanšu paziņojumu sniegšanu. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2026. gadā.

2026. gads

Ar 2026. gada 1. janvāri* attieksies uz 

 • biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem 

 • mazām un nesarežģītām kredītiestādēm

 • kaptīvajām apdrošināšanas sabiedrībām

Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2027. gadā.

* iespēja atlikt uz 2 gadiem

 

2028. gads

Ar 2028. gada 1. janvāri attieksies uz trešo valstu uzņēmumiem, kuru neto apgrozījums Eiropas Savienībā pārsniedz 150 miljonus, ja tiem Eiropas Savienībā ir vismaz viens meitasuzņēmums vai filiāle, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības. Šiem uzņēmumiem pirmie ziņojumi jāpublicē 2029. gadā.

Ilgtspējas ziņojums būs jāsniedz plaša informācija, lai izprastu uzņēmuma ietekmi uz ilgtspējas jomām

Piemēram, uzņēmuma darbības modeļa un stratēģijas apraksts:
 • noturība pret riskiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem;

 • uzņēmuma iespējas, kas saistītas ar ilgtspējas jautājumiem;

 • kā stratēģija tiek īstenota attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem;

 • uzņēmuma plāni, tajā skaitā finanšu un investīciju plāni;

 • nodrošināt darbības modeļa un stratēģijas virzienu uz ilgtspējīgu ekonomiku un globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5 °C saskaņā Parīzes nolīgumu;

 • līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti;

 • vai, nosakot darbības modeli un stratēģiju, ir ņemtas vērā ietekmes pušu interese un uzņēmuma ietekme uz ilgtspējas jautājumiem.

Apraksts par:
 • noteiktajiem mērķa rādītājiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem un sasniedzami konkrētā termiņā (tajā skaitā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķa rādītāji vismaz 2030. un 2050. gadam);

 • uzņēmuma paveikto virzībā uz šo mērķa rādītāju sasniegšanu un paziņojums par to, vai ar vides faktoriem saistītie uzņēmuma mērķa rādītāji ir balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem;

 • administratīvo, vadības un uzraudzības struktūru lomu ilgtspējas jautājumu risināšanā, to zināšanām un prasmēm.

Kā arī cita infromācija saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām.

Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

Viena no nozīmīgakajām direktīvas sadaļām ir Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (European Sustainability Reporting Standards) izstrāde, kas būs vērsti uz to, lai nodrošinātu sniegtās ilgtspējas informācijas kvalitāti, nosakot, lai tā būtu saprotama, pārbaudāma, salīdzināma un precīzi sniegta.

Šobrīd ir pieejami šī standarta projekti, kas ietver 12 standartus. 2022. gada nogalē Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa iesniedza šo projekta versiju apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

PwC var palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties jaunajām prasībām Ilgtspējas ziņošanas jomā, kā piemēram:

 • veikt dubultā būtiskuma (ietekmes un finansiālo) novērtējumu;

 • izstrādāt ilgtspējas ziņojuma struktūru atbilstoši Direktīvas un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartiem;

 • novērtē ar ilgtspējas jomu saistītos riskus;

 • palīdzēt pārskatīt uzņēmuma stratēģijas ietvaru, pielāgot to ilgtspējas izaicinājumiem;

 • novērtēt uzņēmuma šī brīža atbilstības līmeni Direktīvas un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu prasībām un sagatavot ceļa karti atbilstības sasniegšanai;

 • veikt ilgtspējas ziņojuma ierobežoto pārbaudi, kā arī palīdzēt sagatavoties šādas pārbaudes veikšanai nākotnē.

Sazinieties ar mums

Maija Orbidāne

Maija Orbidāne

Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums