Ilgtspējas jeb ESG pakalpojumi

Mūsdienīgi biznesa līderi strādā ilgtspējīgi, iekļaujot komercdarbības stratēģijā sociālos, vides, ekonomiskos, kā arī ētikas faktorus. Uzņēmēji apzinās, ka ilgtspējīgas darbības pamatā ir sadarbība ar visām ietekmes pusēm – piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem, īpašniekiem un valsts iestādēm.

Ar ilgtspēju saistītie izaicinājumi arvien vairāk ietekmē uzņēmumus un valsts iestādes, kā arī to darbiniekus. Šādiem izaicinājumiem ir ietekme arī uz investoru un patērētāju izvēli. Klimata pārmaiņas nosaka nepieciešamību rīkoties, tādēļ arvien lielāks skaits uzņēmumu visā pasaulē apņemas samazināt savas CO2 emisijas. Lai pielāgotos dažādajiem ilgtspējas izaicinājumiem, tie tiek aplūkoti ESG sistēmas ietvaros, kā rezultātā uzņēmumi savā darbībā  ievieš noteiktus vides, sociālās atbildības un pārvaldības standartus. Mēs sniedzam atbalstu saviem klientiem attiecībā uz aizvien pieaugošo regulējuma slogu ilgtspējas jomā, kā arī palīdzam atrast labākos risinājumus iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem, ar ko tie sastopas.

Playback of this video is not currently available

1:47

Kāpēc izvēlēties PwC?

PwC ir atzīts līderis vairāk nekā 150 lielāko analītiķu ziņojumos par riskiem un regulējumu, digitalizāciju un tehnoloģijām, ESG, uzticēšanos un pārredzamību utt. Mēs palīdzam saviem klientiem izprast ESG riskus un iespējas, piedāvājot konsultācijas un risinājumus attiecībā uz stratēģiju, pārveidi un ziņojumu sagatavošanu.

Kā mēs varam jūs atbalstīt?

Ilgtspējas stratēģijas pakalpojumi

(gatavības un būtiskuma analīze, regulējuma nepilnību analīze)

 • Apzināt uzņēmuma ikdienas izaicinājumus un mērķus, situācijas, kas sagādā grūtības, un uzlabot izpratni par nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicinās uzņēmuma ilgtspēju un atbilstošu pieeju;
 • Noteikt prioritātes šajos jautājumos, ņemot vērā  ilgtspējas un komercdarbības aspektus. Tas palīdzēs jums labāk pārvaldīt riskus, uzlabot uzņēmuma efektivitāti, apgrozījuma potenciālu, izaugsmi un radīt jaunas iespējas.
 • Noteikt jūsu ilgtspējas īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju, novērtēt riskus un novērst piegādes nepilnības;
 • Sniegt atbalstu jūsu ilgtspējas redzējuma saskaņošanai un integrācijai jūsu vispārīgajā korporatīvajā stratēģijā;
 • Izstrādāt un palīdzēt īstenot ilgtspējīgas pārveides plānu, kurā ietilpst būtiskas iniciatīvas, veicinoši faktori, starpposma mērķi, galvenie rezultatīvie rādītāji un izmērāmi mērķi.

Ilgtspējas pārskatu/ Nefinanšu pārskatu sniegšana un apliecināšana

(vadlīnijas, datu vākšana, rādītāju aprēķināšana, standartu piemērošana)

Uzņēmumi saskaras ar pieaugošām investoru, uzraudzības iestāžu un citu ieinteresēto pušu prasībām attiecībā uz plašāku ziņošanas praksi un lielāku pārredzamības nodrošināšanu. Tas noved pie izaicinājuma, kad uzņēmumiem ir jānovērtē vai ir pieejama nepieciešamā iekšējā informācija un vai tās kvalitāte ir pietiekama, lai sagatavotu publiskus ziņojumus. 

Sagatavojot ilgtspējas pārskatu, uzņēmums efektīvā veidā var sniegt visaptverošu informāciju par savu darbību. Šī ziņojuma izstrāde  ir sarežģīta, jo nepieciešams saskaņot  dažādas pārskata sagatavošanai piemērotās  prasības. Uzticamu un konsekventu ilgtspējas pārskatu sagatavošana ir izaicinājums arī ņemot vērā aizvien pieaugošāas prasības ilgtspējas pārskatu saturam. Mēs izmantojam savas zināšanas revīzijas jomā, lai nodrošinātu jūsu sniegto datu precizitāti un ticamību.

 

Šeit PwC var palīdzēt, nodrošinot to, ka jūsu uzņēmuma sniegtie dati ir ticami un aktuāli.

Galvenās PwC atbalsta jomas:

 • ESG pārskatu sniegšanas sistēmas un struktūras izveide
 • Juridisko un citu prasību un regulējuma ievērošana
 • Datu pārvaldības procesa izveide un nodrošinājums
 • ESG ziņojumu sagatavošana un publicēšana
 • Ilgtspējas pārskatu/nefinanšu paziņojumu ierobežotas pārliecības pārbaude saskaņā ar starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu Nr.3000, “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude”, kurus ir izdevusi Starptautiskā audita un apliecinājuma uzdevumu standartu padome

ES Taksonomija

ES Taksonomijas regula definē klasifikācijas sistēmu ilgtspējīgām ekonomiskām darbībām, kas ir saskaņotas un būtiski veicina ES klimata un vides mērķu sasniegšanu. Turklāt Taksonomijas regula apraksta informācijas sniegšanas prasības un finanšu tirgus dalībnieku kategorijas, kā arī atsevišķus lielus nefinanšu uzņēmumus, kam ir pienākums sniegt papildu informāciju, ieskaitot taksonomijas saskaņošanas rādītājus attiecībā uz ieņēmumiem, kā arī ieguldījumu un ekspluatācijas izmaksām.

PwC atbalsta finanšu institūcijas un citus uzņēmumus ar šādiem pakalpojumiem:

 • Taksonomijas saskaņošanas analīze
 • Nepieciešamo datu noteikšana
 • Vadlīniju izstrāde
 • Ar taksonomiju saistīti semināri un citas vadlīnijas

Klimata risku novērtējums

Pieaugošie centieni risināt klimata pārmaiņas un sasniegt neto nulles mērķus rada izaicinājumus un iespējas uzņēmumiem, investoriem, klientiem un citām ieinteresētām personām. Ja jūs attīstāt atjaunīgos energoresursus, investējat oglekļa uztveršanas tehnoloģijās, finansējat ilgtspējas projektus ar zaļajām obligācijām, tirgojat oglekļa kredītus vai vienkārši apsverat iespējas savam uzņēmumam noteikt izmērāmus klimata pārmaiņu mērķus, tad jums jārēķinās ar dažādām sekām.

PwC komanda, kurā ietilpst dažādu jomu speciālisti, nodrošina visaptverošu skatījumu. Sadarbība ar ekspertiem dažādās jomās, ieskaitot revīziju, darījumus, konsultācijas, nodokļus un jurisprudenci, var sniegt jums skaidras, praktiskas ekspertu konsultācijas ar klimata riskiem saistītos jautājumos. Neatkarīgi no tā, ar kādu izaicinājumu jūs saskaraties, PwC globālais speciālistu tīkls var palīdzēt jūsu uzņēmumam sasniegt savus stratēģiskos mērķus.

 

Galvenās jomas:

 • Klimata risku novērtējums un politika
 • Neto nulles pārveide
 • Oglekļa pēdas kontrole, izmantojot siltumnīcefekta gāzu protokola metodoloģiju

Ilgtspējas/ESG apmācības un izpratnes uzlabošana

ESG nozīmē ilgtspējīgas un atbildīgas komercdarbības īstenošanu. Šī tendence jau tuvā nākotnē izmainīs biznesa vidi līdz nepazīšanai. Nākamajos gados ir sagaidāmi plašāki nefinanšu informācijas sniegšanas pienākumi, ilgtspējīga finansējuma principu ieviešana un konkrētāki mērķi un pasākumi, lai mazinātu ietekmi uz klimatu.

Katrai nozarei un uzņēmumam ir ne tikai savi ESG izaicinājumi, bet arī iespējas tos risināt. Tāpēc PwC nodrošina apmācības, kas palīdzēs uzlabot jūsu komandas izpratni par aktuālām ESG regulējuma un ilgtspējas tēmām.

Galvenās pakalpojumu jomas:

 • Ieskats ESG un ilgtspējīga biznesa modeļa koncepcijā
 • ESG un ilgtspējas semināru, sapulču un kampaņu vadīšana
 • Pielāgotas ESG apmācības

ESG nodokļu un juridiskie pakalpojumi

ESG izaicinājumu risināšanā būtiska ir arī nodokļu un juridiskā joma, jo uzņēmuma juridisko un nodokļu jautājumu risināšana tagad ietver arī ESG jautājumus. Nav pareizi to darīt tikai ķekša pēc, jo ESG standarti un regulējums strauji paplašinās vietējā, nacionālā un globālā līmenī.

ESG faktori kļūst arvien svarīgāki arī biznesa lēmumu un ilgtermiņa plānu juridisko un nodokļu seku apsvēršanā. Klimata pārmaiņām paātrinoties, uzņēmumi sastaps gan jaunus riskus, gan jaunas iespējas ar tālejošām juridiskām un nodokļu sekām. Turklāt, lai izdzīvotu, uzņēmumiem vajadzēs gan apmierināt sabiedrības augošās cerības attiecībā uz korporatīvo ētiku, gan pielāgoties mainīgajiem komercdarbības modeļiem. Tā rezultātā rodas prasības, kuras nevienam uzņēmumam nav viegli izpildīt.

Neatkarīgi no jūsu vajadzībām attiecībā uz ESG, nodokļu un juridiskajiem jautājumiem, PwC risinātāju kopiena var palīdzēt jums apgūt šo mainīgo ainavu. Mēs saprotam savu klientu unikālās problēmas un piedāvājam savas globālās zināšanas, lai palīdzētu rast risinājumus jaunām un aktuālām problēmām.

 

Galvenie pakalpojumi:

 • Konsultācijas par valsts atbalstu, atvieglojumiem un ES fondiem - ESG iniciatīvu ietvaros
 • Atbilstības izvērtēšana ESG regulējuma prasībām
 • Vides nodokļi – konsultācijas un risinājumi saistībā ar zaļajiem, oglekļa un enerģijas nodokļiem
 • Konsultācijas par vienlīdzīgu atalgojumu (vienlīdzīga atalgojuma sertifikācija – pakalpojums izstrādes stadijā)
 • Nodokļu funkcijas darbības modelis – palīdzība jūsu uzņēmuma nodokļu funkcijas izstrādē, lai izpildītu ESG prasības
 • Nodokļu pārredzamība – palīdzam orientēties ESG, t.sk. nodokļu un pārskatu sniegšanas prasībās, kā arī palīdzam nodokļu informācijas sniegšanā un nodokļu atklātības ziņojumu sagatavošanā, atsaucoties uz  rādītājiem, ko citstarp publicējis Pasaules ekonomikas forums un Globālā pārskatu iniciatīva
 • Nodokļu pārvaldība – palīdzam formulēt atbildīgu attieksmi pret nodokļiem, kas aptver visus ESG kritērijus, īpaši ieviešot ESG nodokļu pārvaldības sistēmu un nodokļu riska pārvaldību
 • Nodokļu stratēģijas ilgtspējas novērtējums
 • Palīdzam pāriet uz paperless biroju jeb  biroju bez papīra dokumentiem

ESG un vides padziļinātā izpēte

Pērkot vai pārdodot uzņēmumus, institucionālie investori arvien lielāku uzmanību pievērš tam, lai nebūtu nekādu vides šķēršļu (piemēram, piesārņota zeme), sociālo risku (piemēram, cilvēktiesību jautājumu) un pārvaldības problēmu (piemēram, kukuļošana un korupcija). Neviens investors nevēlas būt saistīts ar šādiem incidentiem un negatīvi ietekmēt reputāciju, kā arī saņemt lielus naudas sodus vai pieredzēt iegādes vērtības kritumu.

PwC nodrošina pielāgotu pieeju katram ESG padziļinātās izpētes novērtējumam atkarībā no jūsu sākotnējā novērtējumā konstatētajiem riskiem, vispārīgai padziļinātai izpētei nepieciešamās detalizācijas pakāpes, pieejamā laika un budžeta, kā arī piekļuves uzņēmuma vadībai.

Mēs izmantojam savu plašo pieredzi un  zināšanas ESG padziļinātās izpētes jomā, lai palīdzētu jums izstrādāt efektīvu pieeju ESG faktoru pārvaldībai darījumos, kuros jūs plānojat iegūt uzņēmuma akciju kontrolpaketi. Mūsu ESG padziļinātās izpētes darba apjoms tiks pielāgots, lai izpētītu būtiskus ESG jautājumus, kas saistīti ar konkrēto mērķa uzņēmumu atbilstoši tā komercdarbības specifikai.


PwC’s ESG Academy Latvija aicina apmeklēt vebināru ciklu

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Vebinārā noskaidrosim, kas ir ilgtspēja, apskatīsim ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) komponentes. Meklēsim atbildes uz jautājumu, ar ko sākt, kā attīstīt un pilnveidot ilgtspējīgas prakses uzņēmuma darbībā.

Vebināra programmā

 • Ilgtspējas definējums un ESG (vide, sociālā jomā un pārvaldība) komponentes
 • ESG koncepta attīstība
 • Ilgtspējas integrācija uzņēmējdarbībā
 • Ieskats normatīvā regulējuma un aktuālajās prasībās ilgtspējas jomā

 

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Nefinanšu ziņošanas regulējuma ietvars kļūst arvien prasīgāks, rosinot uzņēmumiem integrēt arvien vairāk ar ilgtspējīgu attīstību saistītos aspektus savā darbībā. Regulējums nosaka ne vien to, kuriem uzņēmumiem nefinanšu informācija ir jāatklāj, bet arī to, ka tā ir jāatklāj atbilstoši noteiktu standartu prasībām.

Vebinārs paredzēts ikvienam, kurš vēlas padziļinātāk izprast nefinanšu ziņošanas regulējuma ietvara prasības gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. 

Vebināra sadaļā par ziņošanas standartiem tiks iekļauti gan plašāk zināmie standarti (piemēram GRI), gan Eiropas ilgtspējas standarts (ESRS), saskaņā ar kuru būs jāziņo Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ietvarā.

Vebināra programmā

Eiropas Savienības regulējums

 • Eiropas Zaļais kurss
 • ES Taksonomijas Regula 2020/852, prasības informācijas atklāšanai
 • Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)

Nacionālais regulējums

 • Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (2021. gada decembra grozījumi attiecībā uz paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un nefinanšu paziņojumiem)
 • Finanšu instrumentu tirgus likums
 • Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss

Ziņošanas standarti

 • Nefinanšu ziņošanas standarti (GRI, ESRS), ieteikumi to izvēles procesā

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Gatavojot un publicējot ilgtspējas pārskatus, uzņēmumi atspoguļo ieviesto pieeju ilgtspējas jomai, to sasniegtos rezultātus un izvirzīto mērķu izpildi. Ieinteresēto pušu gaidas pēc kvalitatīvas nefinanšu informācijas arvien pieaug, kā arī ar ilgtspēju saistītie riski kļūst arvien nozīmīgāki finansētājiem - neesoša vai zemas kvalitātes nefinanšu informācija apdraud uzņēmuma piekļuvi kapitālam, jaunu sadarbības partneru piesaisti, kā arī klientu bāzes paplašināšanu, tādējādi bremzējot uzņēmuma attīstību.

Ilgtspējas ziņošana ir process, kas caurvij visas uzņēmuma struktūras - vebinārā tiks aplūkots ilgtspējas pārskata sagatavošanas process, kā arī sniegti praktiski ieteikumi, kā veiksmīgāk organizēt katru no procesa soļiem, piemērm, sagatavošanās posms, iekšējo un ārējo ietekmes pušu identificēšanas un kartēšanas process, kā arī soļi, kas veicami, lai noteiktu uzņēmumam būtiskos ilgtspējas aspektus.

Aplūkosim gan Latvijas, gan starptautisko dažādu nozaru uzņēmumu piemērus un labo praksi ilgtspējas ziņošanā.

Vebināra programmā

 • Ilgtspējas pārskata sagatavošanas pieeja
 • Ieinteresēto pušu identificēšana un kartēšana
 • Būtisko aspektu noteikšana
 • Atklājamās informācijas definēšana
 • Datu apkopošanas process
 • Ilgstpējas ziņošanas piemēri

Sazinieties ar mums

Maija Orbidāne

Maija Orbidāne

Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Alīna Ruskova

Alīna Ruskova

PwC ESG nodokļu prakses vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums