Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas funkcionālais audits

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas funkcionālais audits

Klients: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Projekta izpildes termiņš: 5 mēneši

Situācijas apraksts

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) atklātā konkursā, piesaistot ārējo konsultantu, veica neatkarīgu Komisijas funkcionālo auditu, lai novērtētu esošo darba organizācijas un funkciju izpildes efektivitāti, esošo resursu ietilpību un pietiekamību nākotnes Komisijas attīstības scenārijos. 

Funkcionālajam auditam tika noteikti divi galvenie mērķi:

  • veikt Komisijas darbinieku noslodzes un funkciju izpildes rezultatīvo rādītāju izvērtējumu un to salīdzinošo analīzi;

  • veikt detalizētu Komisijas struktūrvienību funkciju īstenošanas un pārvaldības procesu efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus un izstrādāt to ieviešanas rīcības plānu Komisijas resursu efektīvākai izmantošanai, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un sagaidāmos rezultātus.

 

Galvenie uzdevumi

Funkcionālā audita galveno uzdevumu izpilde tika sadalīta četros posmos:

  1. izvērtējuma metodoloģijas izveide;
  2. saistošo dokumentu analīze, pamatojoties uz Komisijas darba organizāciju reglamentējošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem;
  3. funkciju un uzdevumu novērtēšana un to izpildē iesaistīto darbinieku skaita, darba sadalījuma un darba efektivitātes izvērtējums (t.sk. Komisijas funkciju, amata pienākumu, resursu ietilpības, darbinieku noslodzes, rezultatīvo rādītāju un funkciju īstenošanas izvērtējums);
  4. funkciju un pārvaldības procesu novērtējums, priekšlikumu un to ieviešanas rīcības plāna sagatavošana.

Funkcionāla audita veikšanai tika izmantota publiski pieejama informācija, Komisijas sniegtā informācija, kā arī no Komisijas darbinieku aptaujas un darbinieku intervijās iegūtā informācija.

Rezultāts

PwC sniedza rekomendācijas, kā arī izstrādāja to ieviešanas plānu, pamatojoties uz šādu Komisijas darba organizācijas un resursu analīzi:

  • Komisijas īstenoto funkciju, uzdevumu un pārvaldības procesa izvērtējumu;

  • Komisijas struktūrvienību darbinieku noslodzes izvērtējumu;

  • Funkciju īstenošanai nepieciešamo resursu ietilpības izvērtējumu (t.sk. četru scenāriju nepieciešamo resursu un finanšu modelēšana);

  • Komisijas struktūrvienību funkciju izpildes rezultatīvo rādītāju izvērtējumu.

Funkcionālais audits tika īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus projekta 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" ietvaros.

Contact us

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Vadības un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Vadītāja, Vadības konsultācijas, PwC Latvia

Sekojiet mums