Konsultācijas

View this page in: English

Veiksmīgi uzņēmumi ir gatavi uzņemties risku, lai izmantotu peļņas gūšanas iespējas, saglabājot līdzsvaru starp riska līmeni un potenciālo peļņu. PwC Jums palīdzēs apzināt potenciālos riskus un samazināt to ietekmi, padarīt efektīvāku izmaksu struktūru, kā arī nodrošināt kontroli un padarīt pieejamāku informāciju, kas vitāli nepieciešama stratēģisku lēmumu pieņemšanai.

Lai apmierinātu mūsu klientu mainīgās vajadzības, savā darbā mēs apvienojam padziļinātās tehniskās prasmes ar zināšanām par aktuālāko nozarēs, kā arī fokusējamies uz uzņēmumu vadības prioritātēm.

Mēs veidojam dialogu ar saviem klientiem, lai

  • padarītu to uzņēmumus efektīvus;
  • ieviestu jauninājumus un attīstītos;
  • samazinātu izmaksas;
  • pārvaldītu riskus un noteikumus;
  • maksimāli izmantotu darbinieku prasmes un zināšanas.

Mūsu mērķis ir palīdzēt Jums izstrādāt, ieviest un īstenot paliekošas, labvēlīgas un vērtīgas pārmaiņas.

Biznesa stratēģija

Mēs palīdzam uzņēmumiem izplānot un ieviest ilgtermiņa biznesa stratēģijas. Atkarībā no klienta vajadzībām, pakalpojumu apjomā var ietilpt biznesa stratēģijas formulēšana, stratēģisko alternatīvu izvērtēšana, klientu un tirgus stratēģijas formulēšana, organizatoriskā modeļa izstrāde un ieviešana.

Darba efektivitāte

Mūsu darba efektivitātes risinājumi palīdz uzņēmumiem saprast, kādas pārmaiņas jāveic, lai samazinātu administratīvās izmaksas, uzlabotu darba kapitālu un īstenotu rentablas izaugsmes stratēģijas.

Klientu attiecību vadība

Mēs palīdzam uzņēmumiem uzlabot pārdošanas un klientu apkalpošanas funkcijas, lai palielinātu ieņēmumus un nodrošinātu rentablas attiecības. Pakalpojumu apjomā var ietilpt klientu segmentēšana, klientu attiecību vadības procesa izstrāde, kontaktu centra ieviešana, klientu rentabilitātes modelēšana un klientu/pārdevēju mijiedarbības analīze.

Finanšu vadība

Mēs palīdzam plānot un ieviest finanšu vadības procesu un sistēmu (grāmatvedības, finanšu atskaišu, budžetēšanas, kontroles un vadības informācijas) uzlabojumus.

Izmaksu vadība

Mēs palīdzam uzņēmumiem izstrādāt un ieviest strukturētas izmaksu sistēmas, lai izprastu konkrētu darbību izmaksas, atrastu izmaksu samazināšanas iespējas un novērtētu preču, pakalpojumu un klientu segmentu rentabilitāti.

Riska vadība

Uzņēmumiem, kas sasnieguši noteiktu apjomu, ir nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt, analizēt un vadīt riskus, kas apdraud to veiksmīgu darbību. PwC speciālisti palīdzēs uzņēmuma vadībai šī procesa uzsākšanā un efektīvā īstenošanā.

Informācijas sistēmas (IS) ieviešana

IS ieviešana ir būtiska investīcija, un plānoto ieguvumu realizācija ir atkarīga ne vien no izvēlētā risinājuma, bet arī no uzņēmuma spējas mainīt biznesa procesus, lai nodrošinātu plānoto ieguvumu realizāciju. Mēs veiksim IS ieviešanu Jūsu uzņēmumā plānotajā termiņā un budžetā, sekmīgi realizējot ieviešanas rezultātā plānotos ieguvumus.

Informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības plānošana un stratēģijas izstrāde

IT uzdevums ir atbalstīt uzņēmuma darbību, tādēļ IT attīstība jāplāno saskaņā ar uzņēmuma izaugsmi kopumā. Mēs piedāvājam IT attīstības plāna izstrādi tuvākajiem 3–5 gadiem, lai Jūs iegūtu skaidri definētu IT attīstības projektu portfeli, kā arī prognozējamas, samērīgas un caurredzamas IT uzturēšanas izmaksas.

Informāciju tehnoloģijas (IT) pārvaldības uzlabošana

IT efektīva pārvaldība nodrošina gan informācijas sistēmu lietotāju apmierinātību, gan caurredzamas IT lietošanas izmaksas. Mēs veicam IT pārvaldības novērtējumu un modeļa izveidi, kā arī reorganizācijas plānošanu, tostarp investīciju un ieguvumu prognozes un reorganizācijas vadību, izmantojot PwC metodoloģiju Transform.

Informācijas drošības īstenošana

Informācijas pieejamība ir būtiska uzņēmuma nepārtrauktas darbības un konkurētspējas nodrošināšanai. Mēs piedāvājam informācijas klasifikāciju atbilstoši konfidencialitātes un pieejamības līmeņiem, kā arī informācijas pārvaldības nodrošināšanu atbilstoši Latvijas likumdošanai un ES prasībām.