Inovatīvi risinājumi revīzijas pakalpojumos

Mūsu revīzijas speciālistiem ir pieredze un zināšanas dažādās nozarēs, kas nodrošina jūsu uzņēmumam atbilstošu revīzijas pieeju

Mēs no jauna iztēlojamies revīzijas pieredzi

Mūsu revīzijas pieeja, kas balstīta uz inovatīviem risinājumiem, piedāvā cilvēku un tehnoloģiju apvienojumu, kas nodrošina izcilu kvalitāti, ietaupa jūsu laiku un sniedz jums padziļinātu un precīzu informāciju.

PwC speciālisti, aktīvi sadarbojoties ar jūsu uzņēmuma komandu, noteiks tās jomas, kurās vērts ieviest inovatīvus risinājumus un veikt izmaiņas, kā arī nodrošinās sekmīgu procesu ieviešanu jums ērtā veidā. Mēs pielāgojamies jūsu uzņēmumā pastāvošajiem procesiem, kontroles, struktūras un korporatīvās pārvaldes sistēmām, jo tas ir efektīvākais veids, kā ģenerēt, analizēt un pareizi izmantot revīzijai nepieciešamos datus.

Playback of this video is not currently available

Tomorrow's Audit, Today

Mūsu pakalpojumi:

Gada pārskata revīzija

Uzņēmuma gada pārskata revīzija sniedz ticamību, pārliecību un objektivitāti. Revīzijas pamatmērķis ir sniegt neatkarīgu apliecinājumu, ka uzņēmuma gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un finanšu rezultātiem. Tas nodrošina uzticamību starp uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem vai citām personām, kas ir atbildīgas par uzņēmuma darbību un pārvaldību. 

Mūsu speciālisti palīdzēs nodrošināt objektivitāti un pārredzamību, veicot finanšu pārskata revīziju saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

 

Pārskati saskaņā ar SFPS

SFPS (Starptautiskie finanšu pārskatu standarti) ir finanšu pārskati vienotā valodā visā pasaulē. Jaunu standartu ieviešana rada izaicinājumus gada pārskatu sagatavošanas procesā. Mūsu revidentu komanda veiks gan jūsu koncerna finanšu pārskatu, gan gada pārskata revīziju saskaņā ar SFPS. 

Riska vadības pakalpojumi

  • Piemērota pārvaldības (governance), riska (risk) un atbilstības (compliance) ietvara ieviešana ļauj uzņēmumiem identificēt nepieciešamās aktivitātes, kas veicina procesu efektivitāti, uzlabo riska vadību un iekšējās kontroles mehānismus. Mēs spējam nodrošināt nepieciešamo atbalstu izstrādājot pārvaldības, riska vadības un atbilstības operacionālo modeli, kurš ļauj uzņēmumam sasniegtu nospraustos stratēģiskos mērķus un veicina uzņēmuma efektivitāti.

  • Iekšējā audita risinājumi: iekšējais audits spēlē būtisku lomu, palīdzot jūsu uzņēmumam sasniegt stratēģiskos biznesa mērķus. Mēs pielāgojam savus risinājumus klientu individuālajām biznesa vajadzībām un palīdzam jums skatīties dziļāk un redzēt tālāk, ņemot vērā tādas jomas kā jūsu uzņēmuma kultūra un ētika, lai palīdzētu jums ieviest vai uzlabot kontroles procesus.

  • Ekonomiskās noziedzības, pārvaldības, reputācijas un juridiskie riski: Ja jums ir potenciālu zaudējumu risks sakarā ar ekonomiska rakstura noziedzīgu darbību, vai arī jārisina finanšu vai regulējuma/atbilstības strīds, vai arī jums ir bažas par jūsu uzņēmuma iespējamiem vājajiem punktiem šajās jomās, mūsu speciālisti palīdzēs nodrošinot nepieciešamo atbalstu.

Kapitāla tirgus konsultācijas

Cenšoties piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū, uzņēmumi meklē neatkarīgu viedokli un cenšas sasniegt augstāko atbilstības līmeni. Mēs saprotam, ka tas varētu būt sarežģīts uzdevums, tādēļ mūsu speciālisti palīdzēs jums, sniedzot neatkarīgas un objektīvas konsultācijas par darījumu atspoguļošanu grāmatvedībā, grāmatvedības uzskaites izmaiņām un grāmatvedības problēmu risināšanu.

Grāmatvedības konsultācijas

No kapitāla tirgus darījumu plānošanas un izpildes līdz regulējuma izmaiņu atspoguļošanai – visi jūsu darbības aspekti ir atkarīgi no arvien sarežģītāku grāmatvedības normu izpratnes. Mūsu pieredzējušo speciālistu komanda palīdzēs jums, sniegs konsultācijas un praktisku palīdzību specifiskos grāmatvedības un finanšu pārskatu jautājumos (piemēram, konsolidācijas procedūras, gada pārskata formāts, finanšu instrumentu uzskaite grāmatvedībā). 

Digitālās revīzijas 6 pīlāri:

Revīzijas un digitālā IQ apvienojums nodrošina izcilību

Kvalitāte, adekvāti revīzijas plāni, mērķtiecīga testēšana

Iepriekš nepieredzēts globāls skatījums reāllaikā

Plānveidīga pieeja ietaupa jūsu laiku un resursus

Mūsu komandas izstrādātie automatizācijas risinājumi tieši jūsu revīzijai

Būtiska izpratne par jūsu uzņēmuma revīzijas rezultātu

< Back

< Back
[+] Read More

Tehnoloģijas – kā mēs to darām?

“Halo” – vieta, kur notiek datu analīze

Mūsu “Halo” datu revīzijas rīki testē milzīgus datu apjomus, analizējot veselas datu kopas, lai uzlabotu riska novērtējumu, analīzi, testēšanu un iegūtu jaunas atziņas. “Halo” rīki apmierina uzņēmumu unikālās vajadzības dažādās nozarēs.

“Halo” ļauj mums veikt riska novērtējumus, vizualizēt shēmas un sniegt jaunu izpratni.

“Aura” – vieta, kur mēs visu dokumentējam un veicam revīzijas pamatprocedūras

Mākoņplatforma “Aura”  ir revīzijas resursu plānošanas sistēma, kurā mēs izstrādājam un īstenojam revīzijas plānu, kas piemērots mūsu klientu uzņēmumiem. Mēs spējam mazināt riska līmeni, sekmīgi sadarboties un saprast jūsu biznesa procesus.

Tas nodrošina kvalitāti un konsekvenci. 

“Connect” – kā mēs sadarbojamies un uzturam sakarus ar mūsu klientiem un savstarpēji

Gan mūsu klientu, gan pašu komandas šeit var uzturēt sakarus visu diennakti un arī brīvdienās, kā arī redzēt statusa aktualizāciju reāllaikā – pat no telefona. Viena pietura visiem revīzijas jautājumiem visās atrašanās vietās.

“Connect” nodrošina reāllaika izsekošanu un sniedz pārredzamību par revīzijas gaitu. 

Rītdienas revīzijas standarts jau šodien.

Uzticība. Kvalitāte. Inovācijas. Kas šeit ir vienojošs? Absolūti viss.

Mēs esam pārliecināti gan par ierīcēm, kas padara mūsu darbu efektīvāku, gan par cilvēkiem, kas tās izmanto. Mēs iztēlojamies revīzijas procesus no jauna, lai, apvienojot automatizāciju un cilvēku zināšanas vienādās daļās, sniegtu jums un jūsu komandai pieredzes revolūciju. Tas ir rītdienas revīzijas standarts, kuru piedāvājam jau šodien. 

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Sazinieties ar mums

Ilandra Lejiņa

Ilandra Lejiņa

Partnere, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Jana Smirnova

Jana Smirnova

Valdes locekle, direktore Revīzijas nodaļā, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Jegors  Podosiņņikovs

Jegors Podosiņņikovs

Direktors Revīzijas nodaļā, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums