Atsauksmēm un ierosinājumiem

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis, tāpēc priecāsimies par atsauksmēm un ierosinājumiem saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, sadarbību un citiem jums nozīmīgiem jautājumiem.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Iesniedzot savu e-pasta adresi, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma paziņojumu un piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar Privātuma paziņojumu (ieskaitot datu nodošanu ārvalstīm). Ja Jūs jebkurā brīdī pārdomājat savu vēlmi saņemt no mums informāciju, Jūs varat atteikties no tās aizpildot šo anketu.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums