Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Konfidencialitātes paziņojums

Mūsu datu aizsardzības speciālisti: 

aija panke
Aija Panke

PricewaterhouseCoopers SIA, ZAB PricewaterhouseCoopers Legal;  PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA

E-pasts: aija.panke@pwc.com

Tālrunis: + 371 67094400


Ievads

Mēs (“PwC”, “mūs” vai “mūsu”) esam cieši apņēmušies aizsargāt personas datus. Šajā informācijas atklātības paziņojumā ir aprakstīts, kāpēc un kā mēs apkopojam un izmantojam personas datus, kā arī sniegta informācija par fizisko personu tiesībām. Mēs varam izmantot mums sniegtos personas datus mērķiem, kas aprakstīti šajā informācijas atklātības paziņojumā, vai mērķiem, kas tika norādīti datu vākšanas brīdī.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. PwC apstrādā personas datus daudziem mērķiem, un to vākšanas veids, apstrādes likumīgais pamats, izmantošana, kā arī to atklāšana un glabāšanas termiņš var atšķirties atkarībā no attiecīgā mērķa.

Mūsu politika, vācot un izmantojot personas datus, ir būt atklātiem par to, kāpēc un kā mēs apstrādājam personas datus.

 

Drošība

Mums ir ļoti nopietna attieksme pret mūsu glabāto datu drošību. Mēs ievērojam starptautiski atzītos drošības standartus; neatkarīga puse ir sertificējusi mūsu informācijas drošības pārvaldības sistēmu attiecībā uz klientu konfidenciālajiem datiem kā atbilstošu ISO/IEC 27001: 2013. Mēs esam ieviesuši datu aizsardzības, konfidencialitātes un drošības politiku, procedūru un apmācību sistēmu, turklāt mēs regulāri pārskatām ieviesto pasākumu atbilstību mūsu glabāto datu drošības nodrošināšanai.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot. Piemēram, mēs vēlamies, lai par mūsu mārketinga darbībām uzzinātu konkrētas personas, attiecīgi mēs varam apstrādāt viņu personas datus, lai nosūtītu savus mārketinga materiālus, kuri ir pielāgoti attiecīgā datu subjekta interesēm.

 

Datu glabāšana

Mēs glabāsim personas datus, kas savākti, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams (piemēram, kamēr mums būs attiecības ar attiecīgo fizisko personu).

 

Apstrāde, pamatojoties uz likumīgām interesēm

Apstrādājot personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs rūpējamies par to, lai tiktu ņemta vērā un sabalansēta iespējamā (gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā) ietekme uz datu subjektu  un attiecīgā datu subjekta tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses automātiski nav svarīgākas par datu subjektu interesēm – mēs neapstrādāsim personas datus attiecībā uz tādām darbībām, kuras vairāk ietekmē datu subjektu nekā mūsu intereses (ja vien mēs nebūsim ieguvuši viņa piekrišanu vai ja to citādi nenosaka vai neatļauj likums).

 

Kad un kā mēs nododam personas datus; apstrādes vietas

Mēs nodosim personas datus citiem tikai gadījumos, kad tas būs atļauts ar likumu. Nododot datus citiem, mēs nosakām gan līgumiskās saistības, gan ieviešam drošības mehānismus, lai aizsargātu attiecīgos datus un ievērotu mūsu datu aizsardzības, konfidencialitātes un drošības standartus.

Mēs esam globāla uzņēmumu tīkla daļa; tāpat kā citu profesionālo pakalpojumu sniedzēji, mēs izmantojam trešo personu, kuras atrodas citās valstīs, pakalpojumus savas uzņēmējdarbības veikšanai. Līdz ar to personas dati var tikt nodoti ārpus tām valstīm, kurās atrodamies mēs un mūsu klienti.

Attiecībā uz ES tiesību aktu regulējumu par personas datiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka pārrobežu nodošanas ietvaros dati var tikt nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), kā arī uz valstīm, kurās nav tiesību aktu, kuri nodrošina konkrētu aizsardzību personas datiem.  Mēs esam veikuši darbības, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību visiem personas datiem un lai visu personas datu nodošana ārpus EEZ būtu likumīga. Gadījumos, kad mēs nodosim personas datus ārpus EEZ uz tādu valsti, kura Eiropas Komisijas ieskatā nenodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni, datu nodošana notiks saskaņā ar līgumu, kurā būs ietvertas ES prasības attiecībā uz personas datu nodošanu ārpus EEZ valstīm, piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas. Eiropas Komisija apstiprinātās līguma standartklauzulas ir pieejamas šeit.

 

Mēs varam nodot mūsu glabātos personas datus:

  • citām PwC dalībfirmām. Sk. sīkāku informāciju par mūsu dalībfirmu atrašanās vietām  šeit. Mēs varam nodot personas datus arī citām PwC dalībfirmām, ja tas ir nepieciešams administratīviem mērķiem, kā arī lai sniegtu profesionālus pakalpojumus mūsu klientiem (piemēram, sniedzot pakalpojumus, kuri ietver dažādu valstu PwC dalībfirmu pakalpojumus). Mūsu uzņēmuma kontaktpersonu dati ir redzami PwC lietotājiem citās PwC dalībfirmās, un viņi var tos izmantot, lai iegūtu papildu informāciju par kādu kontaktpersonu, klientu vai izdevību, kas viņus varētu interesēt (lūdzu, sk. šā informācijas atklātības paziņojuma sadaļu Uzņēmumu kontaktpersonas, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam šāda veida datus);
  • trešo pušu organizācijām, kuras nodrošina mums lietojumprogrammas/funkcionalitāti, datu apstrādi vai IT pakalpojumus;
  • mēs izmantojam trešās personas, kas atbalsta mūs pakalpojumu sniegšanā, kā arī palīdz nodrošināt, izmantot un pārvaldīt mūsu iekšējās IT sistēmas. Piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, mākoņtehnoloģijās balstītas programmatūras pakalpojumu sniedzēji, identitātes pārvaldības, tīmekļa lapas satura mitināšanas un pārvaldības, datu analīzes, datu dublējumkopiju, drošības un glabāšanas pakalpojumu sniedzēji. Serveri, kas nepieciešami mākoņtehnoloģiju infrastruktūras izmantošanai, ir izvietoti drošos datu centros visā pasaulē, un personas dati var tikt glabāti kādā no tiem;
  • trešo pušu organizācijas, kas citādi palīdzēt mums pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai informāciju;
  • revidenti un citi profesionālie konsultanti;
  • tiesībaizsardzības vai citas valsts un regulatīvās iestādes, vai citas trešās personas atbilstoši un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
  • atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt pieprasījumus no trešajām personām, kurām ir tiesības saņemt personas datus, piemēram, lai pārbaudītu, vai mēs ievērojam piemērojamos normatīvos aktus, izmeklētu iespējamo noziegumus, nodibinātu, izmantotu vai aizstāvētu savas likumīgās tiesības. Attiecībā uz personas datiem mēs izpildīsim tikai tādus pieprasījumus, kurus mēs drīkstam pildīt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes paziņojumā

Mēs atzīstam, ka par atklātumu ir pastāvīgi jārūpējas, tāpēc mēs regulāri pārskatīsim šo konfidencialitātes paziņojumu. Šis konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 2018. gada 22. maijā.

 

Datu pārzinis un kontaktinformācija

Datu pārzinis ir SIA “PricewaterhouseCoopers” (reģ. nr. 40003142793).

Ja jums ir jautājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu vai par to, kā un kāpēc mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums:

Kr.Valdemara iela 21, LV-1010, Rīga

E-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com

Tālrunis: + 371 6709 4400

 

Fizisko personu tiesības un to izmantošanas veids

Fiziskām personām ir zināmas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, un datu pārziņu pienākums ir ievērot tās. Gadījumos, kad mēs pieņemam lēmumu, kā un kāpēc personas dati tiek apstrādāti, mēs esam datu pārzinis. Turpmāk paziņojumā ir iekļauta sīkāka informācija par fizisko personu tiesībām un to izmantošanas veidu.

 

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs kā datu pārzinis glabājam. Jūs varat izmantotu šīs tiesības, atsūtot mums e-pastu uz adresi pwc.riga@lv.pwc.com

 

Personas datu labošana

Lai atjauninātu personas datus, kurus esat mums iesniedzis, jūs varat atsūtīt mums attiecīgu e-pastu uz adresi pwc.riga@lv.pwc.com vai, ja atbilstoši, sazināties ar mums attiecīgās tīmekļa vietnes reģistrācijas lapā. Jūs varat labot savus personas datus, kas norādīti attiecīgajos iesniegumos, kurus jūs izmantojāt reģistrējoties.

Saņemot informāciju, ka mūsu apstrādātie personas dati vairs nav pareizi, tiklīdz tas būs praktiski iespējams, mēs veiksim atbilstošas korekcijas, pamatojoties uz jaunāko informāciju.

 

Piekrišanas atsaukums

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, fiziskām personām ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Mēs parasti neapstrādājam personas datus, pamatojoties uz piekrišanu (jo parasti mēs varam paļauties uz citu tiesisku pamatu). Lai atsauktu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lūdzu, atsūtiet mums e-pastu uz adresi pwc.riga@lv.pwc.com vai, lai pārtrauktu e-pastu saņemšanu no PwC mārketinga adresātu sarakstu, lūdzu, noklikšķiniet uz atrakstīšanās saites attiecīgajā e-pastā, ko saņemsiet no mums.

 

Tiesības ierobežot datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā brīdī ierobežot vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi pamatotu iemeslu dēļ, kas saistīti ar konkrētiem apstākļiem, ja vien attiecīgo apstrādi nenosaka likums.

Tādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim attiecīgos personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nespēsim pierādīt apstrādes likumību vai juridisku prasījumu nodibināšanas, izmantošanas vai aizstāvības iemeslus.

 

Citas datu subjektu tiesības

Šis informācijas atklātības paziņojums ir paredzēts, lai sniegtu informāciju par to, kādus personas datus mēs iegūstam par jums, un kā tie tiek izmantoti. Papildus jūsu tiesībām piekļūt saviem datiem, labot tos, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret to, kā minēts iepriekš, fiziskām personām var būt citas tiesības attiecībā uz mūsu glabātajiem personas datiem, piemēram, tiesības tos izdzēst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.  

Ja jūs vēlaties izmantot kādu no minētajām tiesībām, lūdzu, atsūtiet attiecīgu e-pastu uz adresi pwc.riga@lv.pwc.com.

 

Sūdzības

Mēs ceram, ka to jums nekad nenāksies darīt, taču ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs izmantojam personas datus, lūdzu informējiet mūs par to, atsūtot sīku informāciju par savu sūdzību e-pastā uz adresi lv_pwc.riga@pwc.com. Mēs izvērtēsim visas saņemtās sūdzības un atbildēsim uz tām.

Ja, jūsuprāt, jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Valsts datu inspekcijai (adrese: Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasts: info@dvi.gov.lv) vai kompetentai tiesai,

Sekojiet mums