PwC's ESG Academy Latvija

Aicinām Jūs uz ESG Academy mācību ciklu, kas veidots, balstoties Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasībās.

Lai uzņēmums iedzīvinātu ilgtspējas aspektus savā pamatdarbībā, tam jāapzinās, kādu ietekmi tas atstāj uz apkārtējo vidi un savām ietekmes pusēm, kā arī tas, kā apkārtējā vide un ietekmes puses iespaido uzņēmējdarbību. Ilgtspējas aspektu iekļaušana uzņēmējdarbībā ir process, kas veicina uzņēmuma darbības modeļa un kopējās stratēģijas pārskatīšanu, datu apkopošanu un analīzi, ar mērķi izmantot tos lēmumu pieņemšanā, lai apzinātu un mazinātu riskus, kas skar uzņēmumu.

Maija Orbidāne, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Playback of this video is not currently available

1:09

Programma sastāv no 6 moduļiem, kas papildinās viens otru, sniedzot teorētisko un praktisko ieskatu ilgtspējas tēmās.

Pamatā Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasības.

Elastība moduļu izvēlē - iegādājieties visus vai izvēlieties sev saistošākos.

9 zinoši un pieredzējuši lektori, eksperti savā jomā. Vairāk par lektoriem šeit.

Kopā ar videoierakstiem saņemsiet vebināru prezentācijas. 

Prezentācijās iekļautas saites uz vērtīgiem resursiem, kurus varēsiet izmantot savā darbā.

PwC's ESG Academy Latvija

Videoieraksti

Modulis Nr. 1
Ievads: Ilgtspējīga attīstība un tās loma uzņēmējdarbībā (1,5 stunda)
Vebinārs noticis 19.10.2023.
Pieejams videoieraksts.

Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas prakses vadītāja 
Agnese Cimdiņa, PhD, PwC Latvija D&I vadītāja
Alīna Ruskova, PwC ilgtspējas nodokļu prakses vadītāja

Iegādāties

 

Šis ir ievada vebinārs, kurā iziesim cauri tam, kas ir ilgtspēja, apskatīsim ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) komponentes. Meklēsim atbildes uz jautājumu, ar ko sākt, kā attīstīt un pilnveidot ilgtspējīgu praksi uzņēmuma darbībā. Kā arī izveidosim pamatu tālākajiem moduļiem, kas viens otru papildinās, veidojot pilnīgu priekšstatu par ilgtspējas konceptu un aktuālajām prasībām uzņēmumiem Latvijā.

Vebināra programmā

 • Ilgtspējas definējums un ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) komponentes 
 • ESG koncepta attīstība 
 • Ilgtspējas integrācija uzņēmējdarbībā
 • Ieskats normatīvajā regulējumā un aktuālajās prasībās ilgtspējas jomā
  • Eiropas Zaļais kurss 
  • ES Taksonomijas Regula 2020/852
  • Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)
  • Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standarts (ESRS)

Modulis Nr. 2
Ilgtspējas stratēģiju izstrāde un ESG risku vadība - praktisks ceļvedis (1,5 stunda)
Vebinārs noticis 31.10.2023.
Pieejams videoieraksts.

Santa Roberta, Ilgtspējas pakalpojumu speciāliste
Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas prakses vadītāja

Iegādāties

 

Eiropas Savienības normatīvais regulējums paplašinās un mudina arvien lielāku uzņēmumu loku integrēt ilgtspēju savā darbībā. Lai ilgtspēja nebūtu tikai rīks, kas nodrošina atbilstību, bet joma, kas veicina uzņēmuma kopējo attīstību, nepieciešams izstrādāt ilgtspējas stratēģiju. Šāda stratēģija ļauj uzņēmumiem definēt savus prioritāros ilgtspējas virzienus un piešķirt tiem lomu un funkcionalitāti kopējā uzņēmējdarbības struktūrā.

Vebinārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ilgtspējas stratēģijas izstrādes nozīmi sasaistē ar Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasībām, kā arī stratēģijas izstrādes galvenajiem soļiem, t.sk. būtisko ilgtspējas jomu noteikšanas procesu. Vebināra ietvaros tiks aplūkoti dažādu nozaru ilgtspējas mērķi un rezultatīvie rādītāji. Lekcijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar klimata un ilgtspējas riskiem, pieejām to identificēšanā un efektīvā vadībā kopējā ilgtspējas stratēģijas ietvarā.

Vebinārs paredzēts dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, uz kuriem ir attiecināmas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasības, kā arī uz uzņēmumiem, kas tiecas veicināt labo praksi un integrēt ilgtspēju savā darbībā. 

Vebināra programmā

 • Kādēļ uzņēmumiem jāizstrādā ESG stratēģija?

 • Stratēģijas izstrādes galvenie soļi, t.sk. esošās situācijas izvērtēšana

 • Būtisko ilgtspējas jomu noteikšana, izmantojot dubultā būtiskuma metodi

 • ESG ambīciju un mērķu noteikšana, kas ietver dažādu nozaru piemērus

 • Citi būtiski aspekti, ko ieteicams ietvert ESG stratēģijā, un tam sekojošā ESG politikas izstrāde

 • Klimata un ilgtspējas riski, to identificēšana un efektīva vadība


Modulis Nr. 3
Ilgtspējas jomas normatīvais regulējums - CSRD, ESRS un ES Taksonomija (2 stundas)
Vebinārs noticis 16.11.2023.
Pieejams videoieraksts.

Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas prakses vadītāja

Iegādāties

 

Ilgtspējas ziņošanas regulējuma ietvars kļūst arvien prasīgāks, rosinot uzņēmumiem integrēt arvien vairāk ar ilgtspējīgu attīstību saistītos aspektus savā darbībā. Regulējums nosaka ne vien to, kuriem uzņēmumiem ilgtspējas informācija ir jāatklāj, bet arī to, ka tā ir jāatklāj atbilstoši noteiktu standartu prasībām.

Vebinārs paredzēts ikvienam, kurš vēlas dziļāk izprast nefinanšu ziņošanas regulējuma ietvara prasības gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. 

Vebināra sadaļā par ziņošanas standartiem tiks aplūkoti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti (ESRS), saskaņā ar kuriem būs jāziņo Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ietvarā.

Vebināra programmā:

 • Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) - atbilstības ceļa kartes izveide

 • Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standarts (ESRS) - uzbūve, saturs un piemērošana, kā izmantot dubultā būtiskuma pieeju

 • ES Taksonomijas Regula 2020/852 - kā un ko ziņot


Modulis Nr. 4
Ilgtspējas pārvaldība, piegādes ķēdes un pienācīga rūpība (1,5 stunda)
Vebinārs noticis 30.11.2023.
Pieejams videoieraksts.

Aija Panke, Zvērināta advokāte
Alīna Ruskova, PwC ilgtspējas nodokļu prakses vadītāja
Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas prakses vadītāja

Iegādāties

Vebinārā detalizēti tiks aplūkotas Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartos (ESRS) iekļautās prasības ilgtspējas jomas pārvaldībai, kā arī piegādes ķēdes nozīme un tās iekļaušana ilgtspējas ziņošanas ietvarā. Tiks aplūkota arī direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju (Corporate sustainability due diligence - CS3D) un sniegti ieteikumi, kā veiksmīgāk sagatavoties tās prasībām.

Vebinārs paredzēts ikvienam, kurš vēlas dziļāk izprast ilgtspējīgas pārvaldības jēdzienu un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartos (ESRS), saskaņā ar kuriem būs jāziņo Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ietvarā, iekļautās prasības ilgtspējas pārvaldības jomā, kā arī piegādes ķēdes nozīmi ilgtspējas ziņošanas ietvarā.

Vebināra programmā:

 • Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarts (ESRS) - Kā veidot ilgtspējas jomas pārvaldības pieeju?

 • Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarts (ESRS) - Piegādes ķēde un tās iekļaušana ilgtspējas ziņošanas ietvarā.

 • Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju (Corporate sustainability due diligence - CS3D),  kā tai sagatavoties 

 • Citi būtiski aspekti piegādes ķēdes ietvarā - nodokļu un oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ietekme uz uzņēmumu piegādes ķēdi


Modulis Nr. 5
Ilgtspējas pārskata izveide un ārējā pārbaude (audits) (1,5 stunda)
Vebinārs noticis 14.12.2023. 
Pieejams videoieraksts.

Dr.dat. Baiba Apine, CISA, PMP, PwC IT konsultāciju direktore
Ance Ziemele, PwC vecākā revidente
Ieva Grabe, PwC kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja

Iegādāties

Gatavojot un publicējot ilgtspējas pārskatus, uzņēmumi atspoguļo ieviesto pieeju ilgtspējas jomai, sasniegtos rezultātus un izvirzīto mērķu izpildi. Ieinteresēto pušu gaidas pēc kvalitatīvas ilgtspējas informācijas arvien pieaug, kā arī ar ilgtspēju saistītie riski kļūst arvien nozīmīgāki finansētājiem - neesoša vai zemas kvalitātes ilgtspējas informācija apdraud uzņēmuma piekļuvi kapitālam, jaunu sadarbības partneru piesaisti, kā arī klientu bāzes paplašināšanu, tādējādi bremzējot uzņēmuma attīstību.

Ilgtspējas ziņošana ir process, kas caurvij visas uzņēmuma struktūras - vebinārā tiks aplūkots ilgtspējas datu apkopošanas process un sniegti praktiski ieteikumi, kā veiksmīgāk organizēt katru no procesa soļiem, kā arī tiks aplūkoti dažādi rīki ērtākai ilgtspējas pārskata izveidei.

Šajā vebinārā iepazīstināsim ar ilgtspējas pārskata elektronisko formātu (ESEF), kas obligāts ilgtspējas pārskatiem, kas tiks gatavoti saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām.

Vebinārā iepazīstināsim ar Ilgtspējas pārskatu ierobežoto pārbaudi un pienākumiem, ko tā rada uzņēmuma vadībai, lai izpildītu prasības un nodrošinātu pietiekamu revīzijas pierādījumu esamību, saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām.

Vebināra programmā:

 • Ilgtspējas pārskata elektroniskais formāts - ESEF formāti XBRL, XHTML

 • Ilgtspējas (ESG) datu apkopošanas process uzņēmumā

 • Sagatavošanas rīki ērtākai ilgtspējas pārskata izveidei

 • Ilgtspējas pārskatu ierobežotās pārbaudes - uzņēmuma vadības pienākumi, lai izpildītu prasības un nodrošinātu pietiekamu revīzijas pierādījumu esamību

Modulis Nr. 6
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķini un to nozīme ilgtspējas ziņošanā (1,5 stunda)
Vebinārs noticis 25.04.2024.
Pieejams videoieraksts

Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas prakses vadītāja 
Ieva Igaune, PwC Ilgtspējas pakalpojumu konsultante

Iegādāties

Eiropas Zaļā kursa mērķis ir padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē. Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas Savienības dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par vismaz 55 % (salīdzinot ar 1990. gada līmeni) un panākt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Lai sasniegtu šo mērķi un samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, valstīm un tajās esošajiem uzņēmumiem ir būtiski jāsamazina radītās SEG emisijas. 

Šis vebinārs ir paredzēts dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvjiem, kuri vēlas izprast Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu prasības attiecībā uz siltumnīcefektu gāzu emisijām un šo emisiju aprēķinu veikšanu.

Vebināra programmā

 • Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu prasības attiecībā uz SEG emisijām

 • Siltumnīcefekta gāzes (SEG gāzes), to tvērumi un emisiju avotu noteikšana

 • Emisiju faktoru avoti un to izvēle

 • SEG emisiju aprēķiniem nepieciešamo datu apkopošana

 • SEG emisiju aprēķinu metodoloģija - Greenhouse Gas protocol

 • SEG emisiju aprēķini

Vebināru videoierakstu cenas

Viens modulis
160 EUR + PVN

Divi moduļi
260 EUR + PVN

Trīs moduļi
360 EUR + PVN

Četri moduļi
460 EUR + PVN

Pieci moduļi
560 EUR + PVN

Seši moduļi
660 EUR + PVN

Ieguvumi

 • Vērtīgs ieguldījums zināšanās pieredzējušu lektoru - jomas profesionāļu - vadībā.
 • Piedāvājam izvēlēties vienu vai vairākus kursa moduļus.
  Izvēloties vairākus moduļus, katra moduļa cena izdevīgāka.
 • Mācību programmas ietvaros dalībniekiem tiks nodrošināti prezentāciju materiāli.
 • Par dalību mācību programmā saņemsiet PwC's Academy sertifikātu.

 

PwC's ESG Academy Latvija

Videoieraksti

Lektore: Maija Orbidāne, PwC ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Maija ir korporatīvās pārvaldības un kapitāla tirgus eksperte, kura šobrīd vada PwC Ilgtspējas pakalpojumu praksi. Maija aktīvi iesaistījās Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa izstrādē, pamatojoties uz principiem, kas apkopo labāko starptautisko praksi korporatīvās pārvaldības jomā. Maija turpina strādāt Latvijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvajā padomē, kas izveidota Tieslietu ministrijas paspārnē, lai veicinātu labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos. 

Maijai ir plaša pieredze projektu vadībā. Strādājot PwC, Maija ir vadījusi projektus, kas saistīti ar ESG jomu, piemēram, ceļa karšu izstrāde, ES taksonomijai piederīgo saimnieciskās darbības veidu noteikšana un attiecīgo rādītāju aprēķināšana, veikusi uzņēmumu ilgtspējas pārskatu pārbaudes, piedalījusies ilgtspējas pārskatu izstrādē, kā arī vadījusi apmācības un darba seminārus dažādu uzņēmumu darbiniekiem par ilgtspējas/ESG jautājumiem.
LinkedIn

Lektore: Agnese Cimdiņa, PhD, PwC Latvija D&I vadītāja

Agnese ir starptautiski sertificēta dažādības vadības speciāliste un biznesa antropoloģe. Sertificējusies dažādības vadībā Norvēģijas sertifikācijas iestādē “Norsk Sertifisering” un Starptautiskajā personāla sertifikācijas asociācijā. Kopš 2019. gada veikusi apmācības, izpratnes veicināšanas pasākumus, izpēti un konsultācijas dažādības vadībā Latvijas un Ziemeļvalstu organizācijām, kā arī piedalījusies stratēģiju izstrādē.

Pētījumi, projekti, konsultācijas, lekcijas, apmācības, semināri un diskusijas vadītas par tādām tēmām kā dažādība, vienlīdzība, iekļaušana; dažādības vadība; dažādības kompetence; uzticēšanās; Ziemeļvalstu vadības stils un uzņēmumu starptautiskās darbības izvēršana; korporatīvās vērtības; sociālā un vides ilgtspēja; kultūra un bizness; kultūra un tehnoloģijas; labbūtība un attīstība Latvijas, Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu sabiedrībās. Agnese ir guvusi plašu starptautisku pieredzi, strādājot ar akadēmisko, privāto un diplomātisko sektoru, un piedalījusies kā eksperte neskaitāmās konferencēs un semināros. 
LinkedIn

Lektore: Aija Panke, zvērināta advokāte. Eiropas sertificēta datu speciāliste ( CIPP-E)

Aija ir zvērināta advokāte ar 20 gadu pieredzi dažādās jurisprudences jomās, tajā skaitā uzņēmumu apvienošana un iegāde, komerctiesības, darba tiesības, personas datu aizsardzība. Kā Atbilstības prakses grupas vadītāja, Aija specializējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, personas datu aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības jomās, ikdienā palīdzot klientiem no dažādiem biznesa sektoriem nodrošināt to darbības atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem šajās jomās. Plašā pieredze dažādās jurisprudences jomās palīdz Aijai piedāvāt klientiem efektīvus un inovatīvus risinājumus, lai nodrošinātu to biznesa nepārtrauktību un attīstību. 

Papildus sadarbībai ar klientiem, Aija ir konsultējusi PwC grupas uzņēmumus dažādās pasaules valstīs par personas datu aizsardzības jautājumiem, darbojoties gan starptautiskās darba grupās, gan nodrošinot apmācības par būtiskiem personas datu apstrādes jautājumiem. Aija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre.
LinkedIn

Lektore: Alīna Ruskova, PwC ilgtspējas nodokļu prakses vadītāja

Alīna vada ESG jeb ilgtspējas nodokļu praksi, kur viņas galvenais uzdevums ir attīstīt jaunus pakalpojumus šajā jomā, lai palīdzētu klientiem iedzīvināt ilgtspējas procesus un ilgtspējīgu pieeju savos uzņēmumos. 
LinkedIn

Lektore: Ance Ziemele, PwC vecākā revidente

Ance vada darba grupas dažādu nozaru uzņēmumu revīzijās, viņas tiešajos pienākumos ietilpst revīzijas plānošana, revīzijas komandas darba uzraudzība un pārbaude, jaunāko revidentu apmācība. Ancei ir pieredze, gan revidējot finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumu prasībām un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, gan pārbaudot ilgtspējas pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar Global Reporting Initiative standartiem. Ance šobrīd specializējas jaunajās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) un Eiropas Ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasībās ilgtspējas pārskatu pārbaudēm.
LinkedIn

Lektore: Dr.dat. Baiba Apine, CISA, PMP, PwC IT konsultāciju direktore

Baiba ir PwC Latvijas uzņēmuma informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības pakalpojumu direktore. Baibai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju nozarē. Baiba ir izstrādājusi digitalizācijas stratēģijas, ieviesusi informācijas sistēmas un auditējusi informācijas tehnoloģijas lielākajai daļai uzņēmumu Latvijā. 
LinkedIn

Lektore: Santa Roberta, Ilgtspējas pakalpojumu speciāliste

Santa ir korporatīvās ilgtspējas eksperte un sertificēta klimata risku speciāliste.

Santai ir vairāku gadu pieredze, konsultējot uzņēmumus to ilgtspējas prakses ieviešanā, kā arī nodrošinot ilgtspējas vadību vienam no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas ļauj apvienot teorētiskās zināšanas ar praktiskiem uzņēmējdarbības aspektiem. Santa specializējas korporatīvās ilgtspējas normatīvajā regulējumā, vides, sociālo un pārvaldības jomu vadībā, kas ietver būtisko ilgtspējas jomu identificēšanu, ceļa karšu un stratēģijas izstrādi, kā arī saistīto risku noteikšanu. 
LinkedIn

Lektore: Ieva Grabe, PwC kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja

Ieva ir vadītāja paplašināto revīzijas pakalpojumu nodaļā. Ieva vada grāmatvedības un finanšu konsultāciju projektus, kā arī dažāda veida pārbaužu projektus. Ievas pārziņā ir arī atbalsts revīzijas komandām, veicot Eiropas vienotā elektroniskā formāta piemērošanas pārbaudes Eiropas Savienībā regulētos tirgos kotēto uzņēmumu konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Šīs pārbaudes ietver gan finanšu pārskatu failu tehnisko validāciju, gan kvalitatīvo pārbaudi. Elektroniskais formāts būs piemērojams arī ilgtspējas pārskatiem, un tā sekmīgai piemērošanai būtu svarīgi ņemt vērā finanšu pārskatu marķēšanā gūtās mācības. 
LinkedIn

Lektore: Ieva Igaune, PwC Ilgtspējas pakalpojumu konsultante

Ieva ir PwC Latvija ilgtspējas konsultante. Ievai ir vairāk nekā 5 gadu pieredze ķīmisko vielu pārvaldībā. Ievai ir pieredze SEG emisiju aprēķinu veikšanā un ilgtspējas pārskatu izstrādē saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām, kā arī ilgtspējas pārskatu revīzijā.  Ieva ir ieguvusi maģistra grādu vides zinātnēs un ķīmijā, un vispusīgas zināšanas par ķīmisko vielu normatīvo regulējumu Latvijā un Eiropā.
LinkedIn


Aicinām ielūkoties vienā no PwC's Academy ESG ievadvebināriem, kā arī iepazīties ar PwC Latvijas uzņēmuma ESG praksi, tās vadītāju Maiju Orbidāni un pētījumu par Latvijas uzņēmumu nefinanšu paziņojumos iekļauto informāciju, tās kvalitāti un brieduma pakāpi.

Playback of this video is not currently available

4:54

Ieskats vebinārā

Playback of this video is not currently available

1:47

Maija Orbidāne, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

PwC Latvija pētījums "Ieskats Latvijas uzņēmumu nefinanšu paziņojumos"

Visi PwC's Academy vebināri

Vairāk nekā 40 vebināri un videoieraksti

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums