Klientu kontaktpersonas

Saskaņā ar mūsu standartiem mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem, un mēs aicinām mūsu klientus iesniegt mums personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai. PwC apstrādā kontaktpersonu (bijušo, esošo un iespējamo PwC klientu un/vai ar tiem saistītu fizisko personu) personas datus, izmantojot klientu attiecību pārvaldības sistēmu (“PwC CRM”).

PwC var apstrādāt šādus klientu kontaktpersonu datus:

 • vārds, uzvārds, 

 • amats, tālrunis, e-pasts un/vai cita kontaktinformācija, 

 • e-pastu saziņas dati (sūtītāja vārds, uzvārds, adresāta vārds, uzvārds, datums, laiks un e-pasta temats) un kalendāra ielūgumu dati saistībā ar klientu (piemēram, attālinātās saziņas organizētāja nosaukums, dalībnieki, datums un pasākuma norises laiks).

Kontaktpersonu dati ir pieejami visiem PwC lietotājiem, un viņi tos var izmantot, lai uzzinātu par klientu, tam iesniegtajiem piedāvājumiem un to akceptēšanas/noraidīšanas statusu.

Turklāt, PwC CRM izmanto algoritmu, lai izvērtētu, cik cieša ir mijiedarbība starp PwC lietotāju un attiecīgo kontaktpersonu. Šis novērtējums balstās, galvenokārt, uz mijiedarbības biežumu, ilgumu, pēdējās mijiedarbības laiku un reaģēšanas laiku. Neskatoties uz algoritma izmantošanu, jebkādus lēmumus pieņem PwC pārstāvis - fiziska persona.

Ja personas datus PwC sniedz pats datu subjekts, šādu datu iesniegšana ir pilnībā brīvprātīga. Atteikšanās sniegt personas datus vai piekrišanas atsaukšana datu subjektam neradīs nekādas tiesiskās sekas.

 

Apstrādes tiesiskais pamats Apstrādes nolūki Glabāšanas ilgums
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Kontaktpersonu dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • PwC un tā pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai;

 • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros);

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC un mūsu pakalpojumiem (tiešais mārketings);

 • lai padarītu personas datus pieejamus PwC darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus un piedāvā jaunus pakalpojumus;

 • lai identificēt klientus ar līdzīgām vajadzībām;

 • lai veiktu, piemēram, tirgus tendenču analīzi, sagatavotu attiecību kartes vai izvērtētu iespējas piedāvāt jaunus pakalpojumus;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem, kamēr kontaktpersona strādā pie konkrētā klienta vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

 

Ja ir iegūta datu subjekta piekrišana, kontaktpersonu dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC un mūsu pakalpojumiem;

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC organizētajām apmācībām vai citiem PwC organizētajiem pasākumiem.

Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana, ja vien nepastāv citas PwC leģitīmās intereses (piemēram, PwC interešu aizsardzība strīdā ar datu subjektu), kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.
Sekojiet mums