Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji

Saskaņā ar mūsu standartiem, mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji parasti spēj kontrolēt savus personas datus, kurus tie nodod vai ir nodevuši mums, tomēr atsevišķus personas datus mēs varam iegūt automātiski, izmantojot sīkdatnes mūsu vietnē. Lūdzu, sk. sadaļu par sīkdatnēm, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kādus personas datus mēs apstrādājam un kā Jūs varat pārvaldīt savu personas datu apstrādi sīkdatņu izmantošanas gadījumā.

Mēs saņemam personas datus no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kas izvēlas saņemt no mums jaunumus. Tāpat mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem ir iespēja nosūtīt mums e-pastu, izmantojot mūsu vietni. Šādos sūtījumos būs redzams personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jebkāda papildu informācija un dati, kurus persona vēlēsies iekļaut savā sūtījumā.

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds;

 • amats un pārstāvētā uzņēmuma nosaukums;

 • kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasts, uzņēmuma vai personas adrese);

 • sīkdatņu izmantošanas laikā iegūtie personas dati (piemēram, IP adrese).

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums

Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Ja persona izsaka vēlmi saņemt PwC jaunumus, mēs lūdzam sniegt piekrišanu. Šādos gadījumos personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai nosūtītu personai jaunumus par PwC, tā sniegtajiem pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem vai jebkuru citu informāciju, kuru persona ir izvēlējusies saņemt;

 • lai sniegtu personai atbildes uz tās iesniegtajiem jautājumiem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni;

 • lai pielāgotu savas kā tīmekļa vietnes apmeklētāja izvēles, mēs ievācam sīkdatnes, piemēram, lai pielāgtu valodas izvēli, individualizēta satura saņemšanu u.c.

Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana, ja vien nepastāv citas PwC leģitīmās intereses (piemēram, PwC interešu aizsardzība strīdā ar datu subjektu), kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • lai uzraudzītu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu;

 • lai pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni, tostarp apstiprinātu un autentificētu identitāti un novērstu neatļautu iekļūšanu ierobežotas piekļuves jomās, īpašam saturam vai citiem pakalpojumiem, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem;

 • lai apkopotu datus par tīmekļa vietnes statistiku un izvērtētu nepieciešamību ieviest izmaiņas vai uzlabojumus mūsu tīmekļa vietnē;

 • lai izpildītu citus tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Sekojiet mums