Personas, kas piesakās darbā

Saskaņā ar mūsu standartiem, mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem, un mēs aicinām personas, kas piesakās darbā, iesniegt mums tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu izvērtēt Jūsu kandidatūru mūsu amata pozīcijām.

Ja kandidāts piesakās darbā PwC, izmantojot mūsu lietojumprogrammu Workday, mēs aicinām kandidātus iepazīties arī ar privātuma paziņojumu, kas publicēts Workday. Ja kandidāts piesakās darbā PwC, izmantojot citus komunikācijas kanālus, mēs aicinām iepazīties ar šo privātuma paziņojuma sadaļu.

Atsevišķos gadījumos mēs varam uzrunāt kandidātus paši, izmantojot publiski pieejamos komunikācijas kanālus (piemēram, izmantojot personas Linkedin profilā vai citos sociālajos tīklos norādīto kontaktinformāciju).

PwC var meklēt papildu informāciju par Jums publiski pieejamos avotos un/vai pārbaudīt informāciju par Jums, sazinoties ar Jūsu norādītajām kontaktpersonām atsauksmju saņemšanai no Jūsu pieteikumā norādītajām personām.

Sīkāku informāciju par mūsu darbā pieņemšanas procesu, lūdzu, sk. mūsu karjeras lapā.

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds;

 • kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese);

 • dzimums (tikai apkopotā veidā statistikas vajadzībām);

 • akadēmiskā un profesionālā kvalifikācija un pieredze;

 • valodu prasmes;

 • informācija par derīgu Covid-19 sertifikātu, ja tas nepieciešams konkrētajam amatam;

 • jebkura cita informācija, ko kandidāts ir izvēlējies sniegt par sevi vai importēt no citiem datu avotiem (piemēram, fotogrāfija, cita biogrāfiska informācija, ģimenes statuss, prasmes, kontaktpersona atsauksmju sniegšanai u.c.).

Savā pieteikumā uz konkrēto PwC vakanci, Jūs varat mums iesniegt arī sensitīvu personisku informāciju par sevi, sauktu arī par īpašu kategoriju datiem (piemēram, interviju laikā sniegtā informācija par sevi vai informācija, ko esat norādījis savā pieteikumā vai CV), piemēram, informāciju par:

 • Jūsu politiskajiem uzskatiem vai reliģiskajiem uzskatiem;

 • Jūsu dalību arodbiedrībā;

 • Jūsu sodāmību;

 • Jūsu fizisko vai garīgo veselību u.c.

PwC Jums neprasa šo personisko informāciju sniegt, izņemot gadījumus, kad šāda informācija ir jāiegūst saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, par dalību arodbiedrībā).

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums

PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • lai izvērtētu kandidāta atbilstību PwC amata pozīcijai un PwC prasībām;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Ja nav saņemta datu subjekta piekrišana tā datu apstrādei citām amata pozīcijām vai nepastāv citi tiesiskie apstākļi, kandidāta personas dati tiek dzēsti sešus mēnešus pēc konkrētā atlases procesa beigām.

 

Datu apstrāde līguma noslēgšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts). Tiem kandidātiem, kuri tiek aicināti pievienoties PwC darbinieku komandai, var tikt lūgts iesniegt papildus personas datus, kas nepieciešami darba līguma noslēgšanai. Visi kandidāti iesniegtie personas dati tiks apstrādāti darba tiesisko attiecību nodibināšanas mērķiem, tas ir, lai noslēgtu darba līgumu un sāktu darbā pieņemšanas procesu.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem, visu nodarbinātības laiku (tikai daļa no kandidāta iesniegtajiem datiem), kā arī normatīvajos aktos noteikto laika posmu pēc darba attiecību izbeigšanas. 

Ja persona netiek pieņemta darbā vai atsakās no piedāvātās vakances, kandidāta personas dati tiek glabāti 6 mēnešus no attiecīga lēmuma par atteikumu pieņemšanas brīža.

Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Ja kandidāts vēlas, lai tā kandidatūra tiktu izvērtēta arī citām PwC amata pozīcijām, mēs lūdzam sniegt piekrišanu. Šādos gadījumos personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai izvērtētu kandidāta atbilstību citām PwC amata pozīcijām;

 • lai sazinātos ar kandidātu par citām PwC amata pozīcijām.

Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana, ja vien nepastāv citas PwC leģitīmās intereses (piemēram, PwC interešu aizsardzība strīdā ar datu subjektu), kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.
Sekojiet mums