Klienti - fiziskās personas

Saskaņā ar mūsu standartiem mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem, un mēs aicinām mūsu klientus iesniegt mums personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai.

Ja klientiem sniedzamo profesionālo pakalpojumu ietvaros mums nepieciešams apstrādāt arī tādu personu datus, ar kurām mums nav tieša komunikācija (piemēram, klienta ģimenes locekļi), mēs aicinām mūsu klientus sniegt attiecīgajiem datu subjektiem informāciju par to datu izmantošanu. Mūsu klienti drīkst izmantot attiecīgās šā privātuma paziņojuma sadaļas vai atsaukties uz šo privātuma paziņojumu saziņā ar šiem datu subjektiem, ja viņi uzskata to par atbilstošu.

Ņemot vērā klientiem – fiziskām personām - sniegto pakalpojumu dažādību (noklikšķiniet šeit, lai saņemtu informāciju par mūsu pakalpojumiem), mēs varam apstrādāt dažādas personas datu kategorijas:

 • klienta vārds, uzvārds;

 • klienta kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, epasta adrese, dzīvesvietas adrese);

 • klienta veiktā saimnieciskā darbība ;

 • informācija par ģimenes locekļiem;

 • dati par klienta vai tā ģimenes locekļu ienākumiem, nodokļiem un cita finanšu informācija;

 • informāciju par klienta vai tā ģimenes locekļu veiktajām investīcijām un citu finanšu līdzdalību;

 • noteiktu pakalpojumu sniegšanai, kā arī gadījumos, kad to nosaka likums vai ir saņemta personas piekrišana, mēs varam apstrādāt arī īpašu kategoriju personas datus (piemēram, dati par personas veselības stāvokli, dalību arodbiedrībās u.c.).

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums

Līguma ar datu subjektu noslēgšana vai izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts).

Klienta - fiziskas personas - dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • PwC pakalpojumu sniegšanai (piemēram, ja sniedzam konsultācijas par nodokļiem, sociālo apdrošināšanu vai imigrācijas jautājumiem).

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu pēc darījuma attiecību izbeigšanas (piemēram, pieci gadi grāmatvedības nolūkiem, 10 gadi Civillikumā paredzētajiem mērķiem).

PwC piemērojamas normatīvo aktu prasības (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts):

 

 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums;

 • Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;

 • PwC uzraudzības iestāžu prasības un vadlīnijas;

 • Nodokļu normatīvie akti; 

 • Grāmatvedības normatīvie akti u.c.

Klienta - fiziskas personas - un tā ģimenes locekļu personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas piemērojamas PwC (piemēram, pārbaudes pret sankciju sarakstiem, nodokļu deklarāciju iesniegšana, saziņa ar valsts vai pašvaldību iestādēm u.c.).

Kamēr personas dati ir nepieciešami konkrētajiem nolūkiem, piemēram, pieci gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas.

Kopējais glabāšanas ilgums parasti nepārsniedz 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas.

 

Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Ja ir iegūta datu subjekta piekrišana, klienta dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC un mūsu pakalpojumiem;

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC organizētajām apmācībām vai citiem PwC organizētajiem pasākumiem.

 
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Klienta - fiziskas personas - dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • PwC un tā pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai (piemēram, mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē, apstrādi. Mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem);

 • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus);

 • lai sniegtu Jums informāciju par PwC un mūsu pakalpojumiem (tiešais mārketings);

 • lai padarītu personas datus pieejamus PwC darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus un piedāvā jaunus pakalpojumus;

 • lai identificēt klientus ar līdzīgām vajadzībām;

 • lai veiktu tirgus tendenču analīzi, sagatavotu attiecību kartes vai izvērtētu iespējas piedāvāt jaunus pakalpojumus;

 • lai pierādītu pakalpojumu sniegšanu klientam;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

 

Klienta - fiziskas personas - ģimenes locekļu personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts): 

 • lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar klientu - fizisku personu;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies, sniedzot pakalpojumus, ne ilgāk kā 5 gadus.

 

Sazinieties ar mums

Aija Panke

Aija Panke

Datu aizsardzības speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums