Ar mūsu korporatīvajiem klientiem saistītās fiziskās personas

Saskaņā ar mūsu standartiem mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem, un mēs aicinām mūsu klientus, apakšuzņēmējus vai piegādātājus iesniegt mums personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai.

Ja klientiem sniedzamo profesionālo pakalpojumu ietvaros vai sadarbības ar apakšuzņēmējiem vai piegādātājiem ietvaros mums nepieciešams apstrādāt arī tādu personu datus, ar kurām mums nav tieša komunikācija, mēs aicinām mūsu klientus, apakšuzņēmējus un piegādātājus sniegt attiecīgajiem datu subjektiem informāciju par to datu izmantošanu. Mūsu klienti, apašuzņēmēji un piegādātāji drīkst izmantot attiecīgās šā privātuma paziņojuma sadaļas vai atsaukties uz šo privātuma paziņojumu saziņā ar saviem datu subjektiem, ja viņi uzskata to par atbilstošu.

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

 • kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts un cita kontaktinformācija, kā arī amats,

 • uzņēmuma likumisko vai pilnvaroto pārstāvju un patieso labuma guvēju personas dati, kā arī citu ar klientu, apakšuzņēmēju vai piegādātāju saistītu fizisku personu dati, piemēram:

  • vārds, uzvārds, amats,

  • personas kods vai dzimšanas dati,

  • personas ID dokumenta dati,

  • personas ienākumu avoti,

  • personas politiski nozīmīgas personas statuss,

  • personas ienākumu apmērs un cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai klientiem, sadarbībai ar apakšuzņēmēju vai preču un pakalpojumu saņemšanai no piegādātājiem.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki Glabāšanas ilgums

PwC juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts):

 

 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums;

 • Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;

 • Revīzijas pakalpojumu likums;

 • PwC uzraudzības iestāžu prasības un vadlīnijas;

 • Grāmatvedības likums.

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • informācijas iegūšana par klientu, apakšuzņēmēju vai piegādātāju - juridisku personu - likumiskajiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem to identificēšanai un pārbaudēm pret sankciju sarakstiem;

 • informācijas iegūšana par klientu, apakšuzņēmēju vai piegādātāju - juridisku personu - patiesajiem labuma guvējiem to identificēšanai, uzraudzības pienākumu izpildei un pārbaudei pret sankciju sarakstiem, kā arī neatkarības pārbaudei;

 • ziņošanas pienākuma uzraudzības iestādēm izpildei;

 • informācijas apstrāde un glabāšana grāmatvedības vajadzībām.

Pieci gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar Grāmatvedības likuma 28.pantu.
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • lai PwC varētu sniegt pakalpojumus (piemēram, mēs analizēsim algu datus finanšu pārskatu revīziju ietvaros);

 • lai PwC sazinātos par noslēgtā pakalpojumu līguma izpildi;

 • lai PwC sazinātos par preču un/vai pakalpojumu pasūtīšanu, piegādi un citiem jautājumiem;

 • attiecību ar klientiem, apakšuzņēmējiem vai piegādātājiem uzturēšanai; 

 • PwC un tā pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai (piemēram, mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē (arī apakšuzņēmēju datu), apstrādi. Mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem);

 • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus);

 • lai padarītu personas datus pieejamus PwC darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus un piedāvā jaunus pakalpojumus;

 • lai identificēt klientus ar līdzīgām vajadzībām;

 • lai veiktu tirgus tendenču analīzi, sagatavotu attiecību kartes vai izvērtētu iespējas piedāvāt jaunus pakalpojumus;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem, kamēr persona strādā pie konkrētā klienta, apakšuzņēmēja vai piegādātāja vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies, sniedzot pakalpojumus vai sadarbojoties ar apakšuzņēmēju vai piegādātāju, ne ilgāk kā 5 gadus.

 

Sekojiet mums