Citas personas, kuras sazinās ar mums

Mēs varam iegūt personas datus arī gadījumos, kad fiziskā persona sazinās ar mums par  kādu jautājumu, sūdzību vai lai sniegtu komentāru vai atsauksmes. Šajos gadījumos fiziskā persona pati kontrolē, kādus personas datus tā mums nodod, un mēs izmantosim attiecīgos datus tikai, lai atbildētu uz personas jautājumiem un atbilstoši izskatītu lietu. 

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

  • vārds, uzvārds;

  • amats;

  • kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, epasts, dzīvesvietas adrese u.c.);

  • jebkuri citi dati, kurus persona mums iesniedz.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums

PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

  • lai izpildītu fiziskas personas lūgumu;

  • PwC un tā pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai;

  • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus);

  • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies, apstrādājot personu prasījumus, ne ilgāk kā 10 gadus.

Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Ja esam lūguši datu subjektam sniegt piekrišanu, personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

  • lai izpildītu konkrētu personas lūgumu.

Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana, ja vien nepastāv citas PwC leģitīmās intereses (piemēram, PwC interešu aizsardzība strīdā ar datu subjektu), kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.
Sekojiet mums