Piegādātāji un apakšuzņēmēji

Mēs apstrādājam mūsu piegādātāju un apakšuzņēmēju personas datus dažādiem nolūkiem, piemēram, lai sniegtu  profesionālus pakalpojumus mūsu klientiem vai lai nodrošinātu savu ikdienas darbību. Saskaņā ar mūsu standartiem mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami šiem mērķiem, un mēs aicinām mūsu piegādātājus vai apakšuzņēmējus iesniegt mums personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai.

Tā kā šo mērķu sasniegšanai mums var būt nepieciešami personas dati par piegādātāju vai apakšuzņēmēju darbiniekiem vai citām fiziskām personām, ar kurām mums nav tieša komunikācija, mēs aicinām mūsu piegādātājus un apakšuzņēmējus sniegt attiecīgajiem datu subjektiem informāciju par to datu izmantošanu. Apašuzņēmēji un piegādātāji drīkst izmantot attiecīgās šā privātuma paziņojuma sadaļas vai atsaukties uz šo privātuma paziņojumu saziņā ar saviem datu subjektiem, ja viņi uzskata to par atbilstošu.

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds;

 • kontaktinformācija (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs);

 • amats apakšuzņēmēja vai piegādātāja uzņēmumā;

 • profesionālā un akadēmiskā pieredze un prasmes (piemēram, apakšuzņēmēja darbiniekiem, kuri piedalās pakalpojumu sniegšanā mūsu klientiem);

 • e-pastu saziņas dati (piemēram, sūtītāja vārds, uzvārds, adresāta vārds, uzvārds, datum, laiks un e-pasta temats) un kalendāra ielūgumu dati (piemēram, attālinātās saziņas organizētāja nosaukums, dalībnieki, datums un pasākuma norises laiks) - ja kontaktpersona ir iekļauta arī PwC CRM.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • lai veiktu pasūtījumus un saņemtu preces vai pakalpojumus no piegādātājiem (piemēram, ja piegādātājs sniedz mums uzkopšanas pakalpojumus vai citus pakalpojumus, mēs apstrādāsim personu, kuras sniedz mums pakalpojumus, personas datus);

 • lai sniegtu pakalpojumus PwC klientiem (piemēram, ja izmantojam tulkošanas pakalpojumus PwC nodevumu tulkošanai, ja izmantojam apakšuzņēmēju ekspertu pakalpojumu klientiem nodrošināšanai u.c.);

 • PwC un tā pakalpojumu un kvalitātes uzlabošanai;

 • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus);

 • lai administrētu un pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni, sistēmas un lietojumprogrammas (piemēram, to piegādātāju darbinieku personas dati, kas nodrošina PwC tīmekļa vietņu uzturēšanu);

 • lai pierādītu pakalpojumu sniegšanu klientiem;

 • lai sniegtu informāciju par PwC un mūsu pakalpojumiem (tiešais mārketings) vai lai informētu par PwC organizētajiem pasākumiem - ja kontaktpersonas dati ietverti PwC CRM;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.


Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies sadarbības ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem rezultātā, ne ilgāk kā 5 gadus.

Datu apstrāde līguma noslēgšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts). Personas dati var tikt apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, piemēram, lai noslēgtu līgumu, mums var būt  nepieciešami vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs un citi dati. Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies sadarbības ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem rezultātā, ne ilgāk kā 5 gadus.

PwC piemērojamas normatīvo aktu prasības (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts):

 

 • PwC uzraudzības iestāžu prasības un vadlīnijas;

 • Revīzijas pakalpojumu likums;

 • Nodokļu normatīvie akti u.c.

Apakšuzņēmēju un piegādātāju darbinieku vai citu piesaistīto personu dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas piemērojamas PwC (piemēram, pierādījumu par pakalpojumu sniegšanu klientiem sniegšana uzraudzības iestādēm, saziņa ar valsts vai pašvaldību iestādēm u.c.).

Kamēr personas dati ir nepieciešami konkrētajiem nolūkiem, piemēram, pieci gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas.
Sekojiet mums