Mūsu biroju apmeklētāji

Mūsu birojā esam ieviesuši drošības pasākumus, tostarp telpās atrodas video novērošanas kameras un iekļūšana ēkā un biroja telpās tiek kontrolēta.

PwC nav ieviesis apmeklētāju reģistrācijas žurnālu, tomēr apmeklētājiem var tikt lūgts nosaukt vārdu, uzvārdu Atsevišķos gadījumos, ja apmeklētājs pārstāv kādu valsts vai pašvaldības iestādi un vēlas iekļūt PwC telpās, mēs varam lūgt uzrādīt arī amata apliecību un/vai personu apliecinošu dokumentu. 

Video novērošanas ieraksti tiek uzglabāti slēgtā un drošā vietā, un tiem ir iespējams piekļūt, pamatojoties uz principu “nepieciešams zināt” (piemēram, lai izvērtētu incidentu). Video ieraksti netiek nodoti trešajām personām, ja vien nepastāv kāds tiesisks pamatojums to darīt (piemēram, tiesību aizsardzības iestāžu pieprasījums, datu subjekta pieprasījums). 

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

  • apmeklētāja vārds, uzvārds un pārstāvētais uzņēmums/iestāde;

  • personu apliecinošajā dokumentā ietvertie dati;

  • video novērošanas kameru ierakstos redzamie dati.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums
PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

  • lai novērstu apdraudējumu PwC īpašumam, biroja telpām, darbiniekiem un apmeklētājiem;

  • lai izmeklētu incidentus, kas notikuši PwC biroja telpās;

  • lai izpildītu datu subjektu pieprasījumus;

  • lai izpildītu citus tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi (piemēram, aktīva izmeklēšana tiesību aizsardzības iestādēs), mēs parasti glabājam video ierakstus ne ilgāk kā 3 mēnešus.

Sazinieties ar mums

Aija Panke

Aija Panke

Datu aizsardzības speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums