Fiziskās personas, kuru personas datus mēs iegūstam saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem

Saskaņā ar mūsu standartiem, mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteiktiem mūsu mērķiem, un mēs aicinām mūsu klientus iesniegt mums personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai.

Ja klientiem sniedzamo profesionālo pakalpojumu ietvaros mums nepieciešams apstrādāt arī tādu personu datus, ar kurām mums nav tieša komunikācija, mēs aicinām mūsu klientus sniegt attiecīgajiem datu subjektiem informāciju par to datu izmantošanu. Mūsu klienti drīkst izmantot attiecīgās šā privātuma paziņojuma sadaļas vai atsaukties uz šo privātuma paziņojumu saziņā ar saviem datu subjektiem, ja viņi uzskata to par atbilstošu.

PwC var apstrādāt šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds;

 • kontaktinformācija (piemēram, epasta adrese, tālruņa numurs);

 • amats vai informācija par saimniecisko darbību;

 • informācija par darba samaksu un citu finanšu informāciju;

 • informācija par investīcijām un citām finanšu līdzdalībām.

Parasti mēs iegūstam personas datus no saviem klientiem vai trešajām pusēm, rīkojoties saskaņā ar attiecīgā klienta norādījumiem. Dažiem mūsu pakalpojumiem, piemēram, veicot padziļināto izpēti iegādes darījumam klienta vārdā, mēs varam iegūt personas datus no mērķuzņēmuma vadības un darbiniekiem vai trešajām pusēm, kuras rīkojas saskaņā ar mērķuzņēmuma norādījumiem.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes nolūki

Glabāšanas ilgums

PwC leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Ar klientiem saistītu fizisku personu dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem (leģitīmo interešu apraksts):

 • lai izpildītu ar klientu noslēgtajā līgumā noteiktos PwC pienākumus (piemēram, finanšu pārskatu revīzijas ietvaros mums ir nepieciešami klienta darbinieku darba samaksas dati);

 • PwC un tā pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai (piemēram, mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē, apstrādi. Mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem);

 • lai padarītu personas datus pieejamus PwC darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus un piedāvā jaunus pakalpojumus;

 • drošības un riska pārvaldības darbību veikšanai (piemēram, mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; tāpat personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus);

 • lai pierādītu pakalpojumu sniegšanu klientam;

 • lai īstenotu tiesiskus prasījumus.

Kamēr personas dati ir nepieciešami aprakstītajiem nolūkiem vai kamēr pastāv citas PwC leģitīmas intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām kā datu subjekta intereses.

 

Ja nav noteiktas konkrētas normatīvās vai līgumiskās prasības vai nepastāv citi tiesiski apstākļi, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies, sniedzot pakalpojumus, ne ilgāk kā 5 gadus.

 

Sekojiet mums