Thuế nhà thầu nước ngoài

Giới thiệu

Quản lý hiệu quả thuế nhà thầu không chỉ bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về kê khai thuế mà còn cần kiểm soát đúng loại thuế suất áp dụng, có quy trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ toàn diện nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các khiếu nại và khấu trừ thuế theo hiệp định thuế. Việc kiểm soát thiếu hiệu quả thuế nhà thầu đối với các giao dịch với và vào Việt Nam thường làm tăng đáng kể chi phí thuế không cần thiết.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài và tư vấn về nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế nhà thầu của khách hàng;
  • Đánh giá các yêu cầu về thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu liên quan;
  • Soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật về thuế để đánh giá lịch sử rủi ro về việc tuân thủ thuế và tính đầy đủ của các hồ sơ, chứng từ;
  • Hỗ trợ khiếu nại thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần; và
  • Hỗ trợ khi có kiểm tra, thanh tra thuế.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Richard J. Irwin

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide