Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Tại sao Báo cáo ESG đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp?

Vì sao doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo ESG/ PTBV và tầm quan trọng trong bối cảnh hiện nay? 

Công bố các chỉ số và các thông tin về PTBV hiện được xem là một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức hiện tại, bao gồm việc ngày càng nhiều các yêu cầu đến từ phía các nhà đầu tư, sự thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, nhiều kỳ vọng của khách hàng và sự phát triển mạnh mẽ của nhiều luật định có liên quan về việc công bố thông tin PTBV theo ba khía cạnh chính như sau:

 • Môi trường: Phát thải khí nhà kính, quản lý nước thải và chất thải, nguồn cung nguyên liệu và khả năng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
 • Xã hội: đa dạng, công bằng và hòa nhập, quản lý người lao động, Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng
 • Quản trị: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các bên hữu quan đánh giá cao việc các doanh nghiệp có thực hành PTBV một cách bài bản và hiệu quả. Thực hiện công bố thông tin về PTBV cũng là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo ESG/ PTBV là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin và các tác động PTBV hiệu quả đến các bên hữu quan. Tích hợp báo cáo thông tin của ba trụ cột ESG chính vào báo cáo tích hợp, cũng như là tích hợp vào chiến lược tổng thể là một bước đi đúng đắn, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và tạo ra giá trị dài hạn trong bối cảnh nhiều thách thức và liên tục chuyển đổi như hiện nay. 

Thực hiện công bố thông tin PTBV hiệu quả và minh bạch là điều mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm ở các doanh nghiệp khi xem xét cho danh mục đầu tư của mình. 

ESG, environmental, social, governance

Hỗ trợ của chúng tôi

Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)/ Phát triển bền vững (PTBV)

Công bố thông tin ESG/ PTBV và thực hiện đảm bảo các chỉ số ESG/ PTBV trong báo cáo ESG/ PTBV riêng, chương về ESG/ PTBV trong báo cáo thường niên hoặc báo cáo tích hợp. 

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp với các loại dịch vụ đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: 

 • Hỗ trợ/ Tư vấn về việc thu thập dữ liệu cho các chỉ số ESG/ PTBV và lựa chọn khung/ tiêu chuẩn báo cáo ESG/ PTBV phù hợp
 • Hỗ trợ/Tư vấn về việc lập báo cáo ESG/ PTBV và/hoặc các hoạt động kiểm soát nội bộ trong quy trình lập báo cáo PTBV
 • Thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động kiểm soát nội bộ
 • Rà soát hiện trạng thực hành công bố thông tin PTBV theo các thông lệ tiên tiến, nhận diện những cơ hội cải tiến hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng công bố thông tin lên trên mức chỉ đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ thông qua việc xây dựng chiến lược phù hợp và thực hiện các phân tích hướng tới tương lai
 • Cung cấp đảm bảo độc lập cho các chỉ số trong báo cáo PTBV của doanh nghiệp, cũng như là thực hiện đảm bảo đối với kết quả của các hoạt động PTBV, ví dụ như Dự án công bố phát thải Carbon (CDP), Chỉ số Bền vững Dow Jones Indices (DJSI). Chúng tôi cũng hỗ trợ rà soát các chỉ số PTBV theo các khung/ tiêu chuẩn về PTBV như Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI), Giao thức Phát thải khí nhà kính (GHG Protocol) và chuẩn mực đảm bảo AA1000 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trả lời bộ câu hỏi đánh giá trước khi nộp cho các Tổ chức đánh giá và xếp hạng thực hành PTBV, đồng thời nhận diện các điểm mà doanh nghiệp cần cải thiện để có thể nâng hạng trong các kỳ đánh giá tiếp theo
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tích hợp các mục tiêu PTBV vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số đo lường hiệu suất về tài chính, hoạt động và pháp lý
 • Đánh giá tác động của vòng đời sản phẩm và dịch vụ đối với các mục tiêu PTBV của doanh nghiệp
 • Tư vấn chiến lược công bố/ báo cáo các thông tin PTBV
 • Cung cấp các dịch vụ về quản lý rủi ro ESG

 

Ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) và quản lý phát thải khí nhà kính (KNK)

Các dịch vụ của chúng tôi liên quan đến ứng phó với BĐKH và quản lý phát thải KNK bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau: 

 • Đo lường và báo cáo phát thải KNK trong toàn bộ chuỗi giá trị
 • Nhận diện các rủi ro và các cơ hội tiềm năng liên quan đến BĐKH
 • Xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược và chương trình về biến đổi khí hậu, kinh tế và tăng trưởng xanh

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp: 

 • Hiểu được các loại dữ liệu cần thu thập, các quy trình và hệ thống quản lý thông tin cần triển khai
 • Quản lý rủi ro BĐKH và nắm bắt hiệu quả các cơ hội tiềm năng
 • Xây dựng chiến lược ứng phó với BĐKH và triển khai thực hiện các sáng kiến có liên quan
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu thông tin của Dự án phát thải Carbon (CDP) thông qua việc tương tác phối hợp. PwC đã và đang là đơn vị bảo trợ và tư vấn cho CDP từ năm 2008. Điều này đã giúp chúng tôi có những hiểu biết về việc:
  • Hướng dẫn cho doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ cho CDP và hỗ trợ rà soát các phản hồi bảng câu hỏi của CDP
  • Nâng cao mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp thông qua việc rà soát các dữ liệu về khí hậu và PTBV trước nộp hồ sơ cho CDP

Tìm hiểu thêm

Chiến lược phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững là gì?

 • Định hướng thực hành PTBV phù hợp với doanh nghiệp để kiến tạo hoặc thúc đẩy giá trị của doanh nghiệp thông qua quản lý rủi ro, tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí.
 • Xác định tầm nhìn PTBV để hỗ trợ chiến lược tổng thể của doanh nghiệp, xây dựng lộ trình PTBV và kế hoạch triển khai thực hiện, hướng đến việc tạo ra các giá trị dài hạn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp với các loại dịch vụ đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: 

 • Nhận diện các vấn đề và mục tiêu của doanh nghiệp với mục đích xác định các lĩnh vực cần tập trung triển khai và nâng cao nhận thức để thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh bền vững một cách hiệu quả
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề dựa trên khía cạnh phát triển kinh doanh và PTBV. Điều này giúp doanh nghiệp nhận diện và quản lý rủi ro tốt hơn, đồng thời tăng cường tính hiệu quả, tăng trưởng doanh thu cùng những cơ hội khác
 • Gắn kết các tham vọng ngắn và dài hạn phù hợp với tầm nhìn, các mục tiêu và giá trị PTBV của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro và đề xuất các khuyến nghị cải thiện 
 • Hỗ trợ xây dựng và tích hợp chiến lược PTBV bao gồm tầm nhìn, các mục tiêu và giá trị tương ứng vào chiến lược tổng thể của doanh nghiệp 
 • Xây dựng và triển khai chương trình phát triển bền vững thiết thực bao gồm các sáng kiến PTBV được ưu tiên, các yếu tố thúc đẩy, các cột mốc, các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện và những mục tiêu cụ thể

Tìm hiểu thêm

Đào tạo nâng cao năng lực PTBV

Công tác đào tạo nâng cao năng lực PTBV cho ban lãnh đạo, ban điều hành và nhân viên đóng một vai trò quan trọng để nhanh chóng thích nghi với sự biến đổi liên tục trong bối cảnh phát triển PTBV, và thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh bền vững một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp thường tìm đến PwC để nâng cao năng lực đội ngũ của họ qua các mô-đun đào tạo cụ thể như sau:

 • Chuỗi các chương trình đào tạo ESG - Đánh giá rủi ro ESG
 • Chuỗi các chương trình đào tạo ESG - Phát thải ròng bằng "0" & Các loại phát thải khí nhà kính
 • Chuỗi các chương trình đào tạo ESG - Tổng quan về ESG/ PTBV
 • Cung cấp chứng nhận tham gia đào tạo về tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)
 • Tổng quan về an ninh mạng
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào GDPR, PDPD)

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng công nghệ vào thực hành PTBV

Tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa các công việc liên quan đến thu thập dữ liệu, chuyển đổi vận hành và thực hiện các công việc trong quy trình lập báo cáo ESG/ PTBV thông qua việc sử dụng công nghệ dữ liệu và các giải pháp tự động khác. Chúng tôi đã phát triển các công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp thực hành PTBV hiệu quả hơn, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công cụ như sau: 

 • Công cụ báo cáo ESG: Nền tảng chuyên môn hóa dựa trên công nghệ điện toán đám mây với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng báo cáo
 • Công cụ theo dõi Phát thải Khí nhà kính: hỗ trợ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích và báo cáo các dữ liệu phát thải khí nhà kính. Công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý các hoạt động ​​giảm phát thải, hướng đến phát thải ròng bằng "0"

Tìm hiểu thêm

Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) 

Playback of this video is not currently available

4:35

Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI)

Xem video để tìm hiểu thêm về chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI). Chỉ số này được thiết lập nhờ sự hợp tác giữa nhiều đối tác: (1) Đơn vị xây dựng và vận hành: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (2) Đơn vị tư vấn kỹ thuật: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) (3) Đơn vị hỗ trợ đánh giá độc lập: IFC & PwC Việt Nam

Tại Việt Nam, chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) được ra mắt vào tháng 7/2017. VNSI bao gồm top 20 công ty có điểm số phát triển bền vững cao nhất được niêm yết trên sàn HOSE. Top 20 doanh nghiệp này được chọn lọc từ rổ chỉ số VN100 (gồm 100 công ty niêm yết lớn nhất) và được đánh giá toàn diện theo 3 khía cạnh Môi trường (E), Xã hội (S), và Quản trị (G).

Mục tiêu của chỉ số VNSI nhằm:

 1. Làm nổi bật các thực tiễn tốt nhất về phát triển bền vững hiện đang được thực hiện giữa các công ty đại chúng tại Việt Nam
 2. Tăng cường thúc đẩy thực thi phát triển bền vững bởi các công ty niêm yết
 3. Tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường

Quy trình chọn lọc của VNSI đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng từ các công ty để đảm bảo rằng các công ty không chỉ thực hiện các thực hành ESG mà còn báo cáo ESG tuân theo thông lệ quốc tế và tiên tiến nhằm thể hiện một bức tranh toàn diện về hiệu quả kinh doanh và tương lai của công ty.

Các công ty hàng đầu đang áp dụng báo cáo ESG và hưởng lợi từ việc báo cáo ESG như thế nào?

Các tổ chức hướng-về-tương-lai đang tích hợp các giá trị, mục tiêu và chỉ số vào chiến lược kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến ESG. Họ đang nắm bắt các cơ hội có liên quan để đổi mới và giảm thiểu chi phí. Để hiện thực hóa điều này, các doanh nghiệp cần bắt đầu bằng việc lập báo cáo ESG dựa trên các chuẩn mực được thừa nhận và phổ biến, được các bên liên quan tin tưởng và thấu hiểu. Đây là bước đi cơ bản mà các công ty hàng đầu áp dụng để xác định và cải thiện các điểm mạnh và điểm yếu của họ, thông qua đó truyền tải một câu chuyện truyền cảm hứng về ESG.

Đánh giá dữ liệu của công ty trên ESG Pulse, một sản phẩm của PwC

ESG Pulse là sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực đánh giá dữ liệu ESG, cung cấp cho công ty các thông tin nhanh về các khía cạnh cần cải thiện trong quy trình lập báo cáo. Chúng tôi có thể giúp Quý công ty truyền tải câu chuyện ESG của mình một cách tự tin bằng cách đánh giá mức độ trưởng thành, hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn, chuẩn hóa hoạt động  thông qua việc sử dụng các thông tin chuyên sâu và so sánh/đối chiếu với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Quý công ty đã sẵn sàng để cất bước tiếp theo trong hành trình lập báo cáo ESG của mình chưa? PwC có thể giúp bạn

Không dễ dàng để soạn thảo một báo cáo ESG hấp dẫn và gây tác động mạnh mẽ đối với người đọc. Điều này đòi hỏi sự cộng tác giữa các bộ phận và hiểu biết sâu sắc về tổ chức để hướng tới các mục tiêu chung về ESG. Nhiều tổ chức bắt đầu bằng cách đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu. Những tổ chức khác lại muốn tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, sự đa dạng, sự công bằng và hòa nhập hoặc các khía cạnh quan trọng khác. Một số công ty có những ý tưởng tiên tiến và sẵn sàng thực hiện tối ưu hóa. Tại các phòng họp hội đồng trên khắp thế giới, các giám đốc quản trị đang nỗ lực thấu hiểu vai trò giám sát về ESG mà họ gánh vác.

Tại sao hợp tác với PwC có thể giúp công ty tiến bước về phía trước trong hành trình ESG của mình? Bất kể vị trí của Quý công ty là ở đâu trong hành trình ESG, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi mang đến mục đích, tầm nhìn và tính thực tiễn đối với các thử thách mà Quý công ty phải đối mặt - và chúng tôi hiểu Quý công ty cần phải bắt đầu hành trình ESG như thế nào. Chúng tôi đã đi qua hành trình ESG của riêng mình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết và thành công đã đạt được để hỗ trợ Quý công ty trên hành trình đó.

Chúng tôi có các đội ngũ đa năng và nhiệt huyết sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về các ngành nghề và hỗ trợ Quý công ty trong việc:

 • Tư vấn soạn thảo báo cáo ESG/ phát triển bền vững theo các chuẩn mực và khung về ESG, ví dụ: GRI, IIRC, TCFD và SASB, qua đó Công ty sẽ truyền đạt câu chuyện về hành trình ESG của mình đối với các nhà đầu tư, hội đồng quản trị và các bên liên quan để truyền cảm hứng đến họ để cùng đồng hành trên hành trình này.
 • Cung cấp đảm bảo độc lập cho các dữ liệu trên báo cáo phát triển bền vững của Quý công ty, tuân theo các tiêu chuẩn hàng đầu của thị trường như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), Kiểm kê phát thải khí nhà kính (GHG Protocol), CDP và AA1000
 • Hỗ trợ Quý công ty soạn thảo và nộp bộ hồ sơ VNSI thông qua việc tư vấn điền bảng câu hỏi trước khi gửi đi hồ sơ; chúng tôi cũng sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng của Quý công ty so với bộ tiêu chí của VNSI để cải thiện vị trí của Quý công ty trên bảng xếp hạng
 • Rà soát và tư vấn các chỉ số ESG được các cổ đông tin tưởng
 • Nâng cao nhận thức cho các bên liên quan của Quý công ty về các chủ đề ESG trọng yếu, bao gồm cả Hội đồng quản trị - đối tượng kỳ vọng ban điều hành của Công ty phải dẫn dắt xu thế ESG

Muốn tìm hiểu thêm về ESG? Hãy nghe chuỗi podcast và webcast của chúng tôi 

ESG mang lại nhiều rủi ro cũng như cơ hội, và mỗi ngành nghề đều có những yếu tố đặc thù riêng. Hãy tham gia để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm

Hành trình ESG của PwC

Cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2030

PwC đã đưa ra cam kết dựa trên cơ sở khoa học trên toàn thế giới để đạt được mục tiêu không phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 2030.

Xây dựng trên văn hóa doanh nghiệp cởi mở

Tại PwC, chúng tôi đang cố gắng tạo ra môi trường hòa nhập và cơ hội cho tất cả mọi người.

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Xavier Potier

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Phạm Hải Âu

Phạm Hải Âu

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Kết nối với chúng tôi