Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Kế toán

Quý khách đang đang tìm kiếm các khóa đào tạo hướng dẫn cách áp dụng chính xác các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)? Quý khách muốn cập nhật những kiến thức nâng cao về các chuẩn mực này cả trong nước và quốc tế?

Danh sách khóa học IFRS

Các khóa đào tạo có thể được đăng ký riêng lẻ hoặc trọn gói.
 • Các vấn đề báo cáo tài chính liên quan tới COVID

 • Ảnh hưởng IFRS từ chuyển đổi IBOR

 • IFRS - IAS 1 Trình bày Báo cáo tài chính

 • IAS 2 Hàng tồn kho

 • IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • IAS 8 Chính sách kế toán, sự thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót

 • IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

 • IAS 12 Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

 • IAS 19 Lợi ích người lao động

 • IAS 20 Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủ
 • IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

 • IAS 23 Chi phí đi vay

 • IAS 27 Báo cáo tài chính riêng

 • IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh

 • IAS 33 Lãi trên cổ phiếu

 • IAS 36 Tổn thất tài sản

 • IAS 37 Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng

 • IAS 38 Tài sản cố định vô hình

 • IAS 40 Bất động sản đầu tư

 • IFRS 1 Lần đầu áp dụng IFRS

 • IFRS 9 Công cụ tài chính

 • Tổng quan về IFRS 9 cho Ngân hàng

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất

 • IFRS 11 Thỏa thuận liên doanh

 • IFRS 13 Xác định giá trị hợp lý

 • IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

 • IFRS 16 Thuê tài sản

Tìm hiểu chi tiết và đăng ký sử dụng tài khoản truy cập không giới hạn trong vòng 12 tháng

Academy

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn

Academy Online

Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký

Sau khi nhận được yêu cầu của Quý khách, đội ngũ PwC’s Academy sẽ liên hệ và xác nhận đăng ký. Hướng dẫn thanh toán sẽ được gửi sau khi yêu cầu được xác nhận

Hỗ trợ thêm

Vui lòng liên hệ trong khung giờ làm việc 9:00 - 18:00 để được hỗ trợ.

Email: vn_academy@pwc.com

Điện thoại: +84 (24) 3946 2246 - Máy lẻ 4614

Điều Khoản Sử Dụng

Đọc chi tiết Điều Khoản Sử Dụng tại đây.