Điều kiện & Điều Khoản Sử Dụng

Giải pháp đào tạo trực tuyến (eLearning)

Điều Khoản Sử Dụng

Trong văn bản này, “PwC”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” dùng để chỉ Công ty TNHH PwC (Việt Nam). “quý khách”, “bên mua”, “của bên mua”, “người dùng” hoặc “chủ tài khoản” và các từ tương tự dùng để chỉ cá nhân, doanh nghiệp, quỹ tín thác, đối tác hoặc các đối tượng khác (và bất kỳ thành phần liên quan) đã hoàn thành quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ đào tạo trực tuyến cung cấp bởi PwC.

I. Quá trình đăng ký

Đơn đăng ký xác lập toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và chúng tôi và có giá trị ràng buộc pháp lý các bên mà không cần ký bất kỳ hợp đồng bằng văn bản nào. Bằng cách gửi đơn đăng ký, quý khách đã đồng ý đặt mua các dịch vụ PwC’s Academy (“Dịch vụ) được bán qua trang web của PwC’s Academy (“trang web", "khóa học”)

Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn thanh toán tới quý khách dựa trên thông tin đã được cung cấp. Quý khách vui lòng thanh toán dựa trên hướng dẫn này. Sau khi Quý khách cung cấp bằng chứng đã thanh toán qua email, và được chúng tôi xác nhận, thủ tục đăng ký được coi là hoàn thành và hoá đơn sẽ được xuất theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về dịch vụ tới email của quý khách.

II. Điều kiện và Điều Khoản

Bằng cách hoàn tất quá trình đăng ký, bên mua đồng ý với điều khoản của trang web và khóa học, đồng ý tuân thủ các điều khoản này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả Luật Sở hữu trí tuệ.

Các điều khoản này được áp dụng cho các tài khoản chúng tôi cấp cho bên mua với thời hạn xác định, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để truy cập, sử dụng trang web và khóa học tại Việt Nam, trừ khi bên mua ký một thỏa thuận riêng bằng văn bản với PwC để xem xét việc thực hiện nghĩa vụ.

1. Bên mua đồng ý sử dụng khóa học đã đăng ký theo mục đích của khóa học.

2. Trừ khi chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản, bên mua không được (i) chia sẻ bất kỳ nội dung nào trong báo cáo/tài liệu của chúng tôi với bên khác, hoặc (ii) tiết lộ hoặc đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến báo cáo/tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó, hoặc (iii) ghi tên/logo của chúng tôi trong các tài liệu phát hành rộng rãi hoặc công bố về chúng tôi hoặc báo cáo/tài liệu, hoặc (iv) thảo luận về dịch vụ của chúng tôi với bên khác. 

3. Nếu pháp luật yêu cầu bên mua cung cấp báo cáo/tài liệu hoặc một phần nội dung báo cáo/tài liệu của chúng tôi, bên mua phải thông báo ngay cho chúng tôi trước khi cung cấp nếu việc thông báo này không bị pháp luật cấm. 

4. Bên mua sẽ cung cấp kịp thời các thông tin và hướng dẫn cần thiết để chúng tôi thực hiện dịch vụ và đảm bảo tất cả thông tin là chính xác và đầy đủ. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó mà không xác minh. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin liên quan đến dịch vụ trong tối thiểu mười năm.

5. Bên mua hiểu rằng PwC có quyền thay đổi, sửa đổi, chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng khóa học và/hoặc các điều khoản bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

6. Bên mua không được sửa đổi nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học, tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh, sao chép, phát triển phần mềm, hoặc nội dung tương tự bằng cách sử dụng hoặc dựa trên nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học.

7. Chúng tôi (và bên cấp phép của chúng tôi) giữ tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích của tài liệu khóa học. Trong quá trình học, không có điều gì bên mua tạo ra dựa trên/ hoặc liên quan đến tài liệu khóa học sẽ được chuyển đổi thành quyền sở hữu của bên mua, trừ khi được quy định rõ.

8. Bên mua đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng khóa học chỉ nhằm mục đích học hỏi và không nên sử dụng để thay thế ý kiến của các cố vấn chuyên môn.

9. Bên mua đồng ý thanh toán hóa đơn do PwC phát hành, trong đó, (các) khoản phí bao gồm thuế hiện hành. Hạn thanh toán trong vòng 14 ngày. 

10. Khóa học có thời hạn và không được chuyển nhượng. Quyền truy cập vào các khóa học được cấp trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào khóa học bên mua đã đăng ký: 365 ngày đối với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Kế toán; 365 ngày đối với Học viện Trực tuyến (Online Academy); và 180 ngày đối với các môn học về chứng chỉ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA). Điều này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

11. Bên mua được yêu cầu đăng ký địa chỉ email cá nhân và mật khẩu (hoặc các thông tin đăng nhập khác) trước khi nhận quyền truy cập khóa học.

12. Bên mua đồng ý và thừa nhận rằng bên mua tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật thông tin mà bên mua hoặc bất kỳ người dùng nào nhập vào đơn đăng ký/ trang web (bao gồm thông tin cá nhân).

Trong mọi trường hợp, chúng tôi, hoặc người thụ hưởng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào dưới mọi hình thức (bao gồm mất mát hoặc sai lệch dữ liệu của người dùng) phát sinh từ bất cứ hành động hoặc sai sót nào.

13. Hai bên sẽ chỉ sử dụng thông tin mật của bên còn lại cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo điều khoản, hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, hoặc yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn. 

Hai bên sẽ không tiết lộ thông tin mật cho bên thứ ba, ngoại trừ thông tin trong phạm vi cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều khoản hoặc yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

Theo điều khoản, nghĩa vụ của bên mua đối với mọi danh mục cụ thể của thông tin mật sẽ tồn tại ngay cả sau khi hợp đồng chấm dứt hoặc khi các điều khoản này hết hạn.

14. Bên mua phải giữ bảo đảm và bí mật thông tin đăng nhập, không được tiết lộ, hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng. 

Bên mua không được chuyển nhượng hoặc đưa thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ cho rằng tất cả những truy cập qua thông tin đăng nhập đó đều là chủ tài khoản.

15. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi được nêu tại https://www.pwc.com/vn/vn/aboutus/privacy-statement.html. Hai bên đồng ý hợp tác với nhau để giải quyết các nghĩa vụ tương ứng nhằm tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân hiện hành, áp dụng với các thông tin cá nhân được chia sẻ trong quy trình đăng ký và/hoặc bất kỳ tương tác nào khác với PwC để sử dụng khóa học.

16. Bên mua không được tìm cách phá hỏng kiểm soát anh ninh hoặc đe dọa bảo mật của trang web. Bên mua phải thông báo ngay lập tức qua email vn_academy@pwc.com nếu biết/ hoặc có lý do để nghi ngờ đã có truy cập trái phép hoặc có bên thứ 3 sử dụng trang web bằng thông tin đăng nhập của mình.

17. Chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập khi có đủ căn cứ về việc truy cập hoặc sử dụng trang web trái phép bằng thông tin đăng nhập của bên mua. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bên mua về việc đình chỉ trong một khoảng thời gian hợp lý và các bên sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.

18. Bên mua phải thông báo cho chúng tôi khi xảy ra bất kỳ lỗi hay vấn đề nào ảnh hưởng tới việc sử dụng website bằng cách chụp lại lỗi phát sinh và gửi qua email vn_academy@pwc.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả vấn đề trong thời gian sớm nhất.

19. Trừ khi được quy định trong điều khoản hoặc có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi, việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối tài liệu khóa học cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm.

20. Bên mua xác nhận và cam kết bồi thường cho PwC và nhà cung cấp của PwC với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, nợ và phụ phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) phát sinh từ:

(a) việc người dùng sử dụng và truy cập vào trang web; 

(b) bất kỳ hành vi vi phạm của người dùng đối với điều khoản hoặc phát sinh từ khiếu nại về việc vi phạm điều khoản; 

(c) vi phạm của người dùng đối với quyền bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: mọi tài sản trí tuệ, bảo mật hoặc quyền riêng tư; 

(d) bất kỳ khiếu nại về thiệt hại cho bên thứ ba do người dùng gây ra.

21. Bên mua đồng ý bồi thường cho PwC và nhà cung cấp của PwC cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý mà PwC phải chịu liên quan đến khiếu nại về việc người dùng sử dụng trang web và/hoặc tài liệu khóa học.

22. Trong thời gian sử dụng, người dùng không được: sao chép, phân hủy hoặc đảo ngược kết cấu tài liệu khóa học; cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ; vi phạm luật hiện hành hoặc sử dụng trang web/ khóa học cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp; phân phối vi-rút, phần mềm gián điệp, tệp lỗi hay bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự có thể gây hại cho hoạt động của phần cứng hoặc phần mềm máy tính; và tham gia vào hành vi ức chế người dùng sử dụng trang web/ khóa học.

23. Bên mua thừa nhận rằng trách nhiệm của bên mua là thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra, bao gồm chống vi-rút và các kiểm tra bảo mật khác.

24. Sau khi hoàn thành khóa học, người dùng có thể lấy chứng chỉ học bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web và/hoặc trong khóa học. Điều này được quyết định bởi chúng tôi.

25. Bên mua hiểu rằng ngày bắt đầu dịch vụ sẽ được chúng tôi thông báo qua email sau khi thủ tục đăng ký hoàn thành (“Ngày Bắt Đầu Dịch Vụ”). Đối với dịch vụ được mua theo dạng gói gồm nhiều mô-đun, Ngày Bắt Đầu Dịch Vụ được tính từ khi mô-đun đầu tiên được sử dụng/ kích hoạt.

26. Trong trường hợp muốn hủy sử dụng dịch vụ, bên mua bắt buộc phải thông báo bằng văn bản ít nhất ba mươi ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Dịch Vụ để được hoàn lại 100% phí đã thanh toán. Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng với bất kỳ trường hợp nào khác.

27. Bên mua có thể thông báo thay đổi người thụ hưởng dịch vụ bằng văn bản ít nhất ba mươi ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Dịch Vụ để không phát sinh thêm chi phí. Việc chấp nhận sự thay đổi này tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi. Việc thay đổi người thụ hưởng dịch vụ sẽ không được áp dụng với bất kỳ trường hợp nào khác.

28. Bên mua hiểu và đồng ý rằng dịch vụ dạng gói gồm nhiều mô-đun sẽ có thời hạn sử dụng nhất định (“Thời Hạn Sử Dụng), được chúng tôi thông báo với bên mua trước khi thanh toán. Bên mua cần sử dụng/ kích hoạt tất cả các mô-đun trong khoảng Thời Hạn Sử Dụng được thông báo để được đảm bảo thời gian sử dụng đầy đủ. Nếu quá Thời Hạn Sử Dụng trên, quyền sử dụng/ kích hoạt các mô-đun của bên mua sẽ hết hiệu lực, và chúng tôi không có nghĩa vụ hoàn trả cho các mô-đun chưa được sử dụng/ kích hoạt. 

III. Quyền và nghĩa vụ của Chúng Tôi

1. Dịch vụ và hợp đồng này cần được hiểu theo các Điều Khoản Cung Cấp Dịch Vụ đính kèm. 

2. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào trang web và tất cả nội dung, tài liệu, thông tin trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không gián đoạn, thời gian chuẩn xác hoặc không có lỗi. Quyền truy cập của người dùng đôi khi có thể bị hạn chế do sửa chữa, bảo trì hoặc cập nhật thiết bị và dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục dịch vụ ngay khi có thể.

3. PwC có thể thuê các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty thành viên khác của PricewaterhouseCoopers (mỗi công ty là một pháp nhân độc lập và riêng biệt), các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây ở Việt Nam và nước ngoài, để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp trang web và khóa học. 

Bên mua đồng ý rằng PwC có thể chuyển thông tin do người dùng cung cấp cho các bên thứ ba đó, với điều kiện họ phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật.

4. Mặc dù chúng tôi luôn mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng trải nghiệm của người dùng sẽ đáp ứng được các yêu cầu học tập và phát triển của cá nhân. Chúng tôi không bảo đảm, hoặc có nghĩa vụ trong việc chuyển giao kiến thức hoặc ứng dụng bài học vào thực tiễn của cá nhân.

5. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với: 

(i) bất kỳ yếu tố, thành phần được cung cấp và tích hợp vào nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học mà không phải do chúng tôi tạo ra; 

(ii) bất kỳ sửa đổi nào đối với nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học không được thực hiện bởi chúng tôi; 

(iii) bất kỳ sự kết hợp, vận hành hoặc sử dụng nào đối với nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học, với bất kỳ dữ liệu/ ứng dụng nào khác không do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về việc phân phối, hoạt động hoặc việc sử dụng nội dung Trang web và/hoặc tài liệu khóa học eLearning của bên thứ ba.

6. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với: 

(a) bất kỳ hư hỏng hoặc sai sót nào của sản phẩm hoặc phần mềm do các nhà cung cấp khác, đặc biệt, đối với các bảo hành và bảo hành ngầm định của họ; 

(b) hiệu suất không phù hợp hoặc không hoạt động trên môi trường công nghệ của người dùng do ảnh hưởng từ hiệu suất không phù hợp của các sản phẩm và phần mềm của các nhà sản xuất khác; 

(c) nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học không hoạt động, hoặc hoạt động không đúng cách, do người dùng không đáp ứng được các yêu cầu hệ thống tối thiểu hoặc không có quyền truy cập thích hợp vào mạng và môi trường viễn thông thông tin.

7. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bên mua sử dụng sai cách hoặc mục đích của nội dung trang web và/hoặc tài liệu khóa học.

8. PwC không chịu trách nhiệm đối với hành động hoặc sự tin tưởng của bên mua dưới bất kỳ hình thức nào vào nội dung trang web hoặc tài liệu khóa học mà không được tư vấn trước.

9. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do hoàn cảnh thay đổi, hoặc những thông tin, tài liệu ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc tính cập nhật của trang web và tài liệu khóa học.

10. Bên mua cam kết không đưa ra khiếu nại về trang web và khóa học của PwC tới bất kỳ công ty PwC nào khác (quản lý, nhân viên, thành viên các tổ chức của công ty) hoặc nhà cung cấp của PwC.

11. Chúng tôi phải tuân thủ một số yêu cầu chuyên môn và quy định pháp lý của Chính Phủ, bao gồm tính độc lập của khách hàng kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chúng tôi có thể sẽ có câu hỏi bổ sung và bên mua đồng ý sẽ cung cấp câu trả lời chính xác và kịp thời.

12. Nếu chúng tôi nhận định được nghĩa vụ độc lập không cho phép chúng tôi cấp quyền truy cập trang web và khóa học, chúng tôi sẽ thông báo cho bên mua việc chấm dứt quyền truy cập cũng như quyền sử dụng trang web và khóa học, theo quyền tự quyết tuyệt đối của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

13. PwC không phải tuân theo các chính sách và quy tắc ứng xử của bên mua, bao gồm mọi xác nhận bổ sung (chẳng hạn như xung đột lợi ích hoặc thỏa thuận bảo mật thông tin) dưới bất kỳ tình huống nào. 

PwC sẽ ứng xử phù hợp với Bộ Quy tắc Ứng xử của PwC (nêu tại https://www.pwc.com/gx/en/about/ethics-business-conduct.html hoặc trang web thay thế khác tùy thời điểm) và các chính sách nội bộ của chúng tôi.

14. Chúng tôi sẽ cẩn trọng trong việc đảm bảo các thông tin công bố trên trang web và trong khóa học, cũng như các tài liệu tiếp thị của chúng tôi là chính xác tại thời điểm công bố.

15. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi loại dịch vụ hoặc ngày cung cấp. Điều này sẽ được thông báo tới bên mua trước ngày bắt đầu dịch vụ. Nếu phương án thay thế không phù hợp với bên mua, bên mua có quyền:

  • đăng ký một dịch vụ khác/ ngày khác theo thông tin chúng tôi cung cấp, với điều kiện là khoản phí đã thanh toán được sử dụng làm phí cho dịch vụ mới/ngày mới được chọn. Phí phát sinh/ chênh lệch (nếu có) sẽ được bên mua thanh toán thêm
  • hủy tham dự với quyền được hoàn lại toàn bộ phí đã thanh toán

16. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web và tất cả nội dung, tài liệu và thông tin của trang web phù hợp hoặc sẵn sàng để được sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Việt Nam. Nếu bên mua truy cập trang web từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, nghĩa là bên mua chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

17. Trường hợp bất kỳ điều nào trong điều khoản không có hiệu lực thi hành thì điều khoản đó sẽ được bãi bỏ ở phạm vi lớn nhất có thể, và các Điều khoản khác vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực và có giá trị thi hành.

18. Các điều khoản được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. 

Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến điều khoản sẽ được phân xử tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (hay còn gọi là “VIAC”) theo quy tắc của VIAC đang có hiệu lực khi tranh chấp hoặc khiếu kiện xảy ra. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Anh và địa điểm phân xử là ở Việt Nam. Quyết định và/hoặc phán quyết của hội đồng trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc các bên.

19. Dịch vụ và hợp đồng này và các Điều khoản Cung cấp Dịch vụ đính kèm cấu thành Hợp đồng giữa hai bên về trang web và khóa học, thay thế toàn bộ các thỏa thuận dưới dạng khác (trước đây hoặc hiện tại) cho dù là qua thiết bị điện tử, lời nói hoặc văn bản giữa hai bên.

Giải pháp đào tạo trực tuyến

PwC hiện cung cấp các giải pháp đào tạo trực tuyến nhằm giúp khách hàng chủ động nâng cao kỹ năng một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp đào tạo trực tuyến


Kết nối với chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Trưởng phòng cấp cao, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4607

Nguyễn  Trần Minh

Nguyễn Trần Minh

Trưởng phòng phát triển kinh doanh, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4613

Hide