Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tại Việt Nam

Mức độ cam kết ESG và thực hành Báo cáo Phát triển bền vững

Public Listed Companies (“PLC”) in Viet Nam: The state of ESG commitment and Sustainability reporting
 • August 18, 2023

Mức độ cam kết ESG của các DNNY

Phân tích về các DNNY tại Việt Nam được trích từ ​​cuộc khảo sát Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam - một khảo sát được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khảo sát của PwC được thực hiện trực tuyến với sự cộng tác của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD). 234 người tham gia (gồm 55 đại diện từ DNNY) được hỏi về mức độ cam kết, kế hoạch, khả năng và hoạt động của họ liên quan đến ESG.

Tải báo cáo

Các DNNY tại Việt Nam có mức độ cam kết cao nhưng thận trọng hơn khi bắt đầu hành trình ESG

7%

Không có kế hoạch để xác định/thực hiện cam kết ESG trong 2-4 năm tới

(Việt Nam: 20%)

58%

Trong giai đoạn lập kế hoạch cho 2-4 năm tới

(Việt Nam: 36%)35%

Đã thực hiện cam kết và kế hoạch ESG

(Việt Nam: 44%)

 

Động lực


 • 53% cho biết sự gia tăng áp lực từ các nhà đầu tư và các bên liên quan thúc đẩy họ thực hiện cam kết ESG
  (Việt Nam: 40%)
 • 80% xếp hạng Quản trị là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch thực hiện ESG
  (Việt Nam: 40%)

Thách thức


 • 73% Cho rằng việc thiếu quy định minh bạch là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong việc tích hợp ESG vào khuôn khổ quản lý rủi ro
  (Việt Nam: 67%)
 • 36% Cho biết Hội đồng quản trị của họ tham gia tích cực và trực tiếp lãnh đạo chương trình ESG
  (Việt Nam: 35%)
 • 44% Cho biết rằng tổ chức của họ không có lãnh đạo ESG rõ ràng
  (Việt Nam: 38%)

Mức độ thực hành báo cáo phát triển bền vững (PTBV) của các DNNY

Phân tích về các DNNY tại Việt Nam được trích từ nghiên cứu Thực trạng báo cáo phát triển bền vững ở Châu Á Thái Bình Dương 2023 - của PwC thực hiện cùng Trung tâm Quản trị và Bền vững thuộc Đại học Quốc gia Singapore. 

Nghiên cứu đã chọn ra 50 DNNY hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường tại 14 quốc gia thuộc khu vực tại Châu Á Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam). Tổng cộng có 700 DNNY đã được nghiên cứu, trải rộng trên 11 ngành nghề kinh doanh. Nghiên cứu cũng đã thu thập các báo cáo PTBV và báo cáo thường niên mới nhất tính đến tháng 1 năm 2023.

Tải báo cáo

Các tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo PTBV được áp dụng tại Việt Nam:

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), GRI và SDG là 3 tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo PTBV được áp dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, với mức độ áp dụng lần lượt là 54%, 50% và 32%.

Mức trọng yếu và sự tham gia của các bên liên quan

76%

công ty đã xác định các yếu tố ESG trọng yếu

(Châu Á Thái Bình Dương: 94%)

46%

công ty đã cung cấp các kênh công bố thông tin cho các bên liên quan.

(Châu Á Thái Bình Dương: 83%)

26%

công ty đã tích cực phản hồi với những thắc mắc của các bên liên quan.

(Châu Á Thái Bình Dương: 54%)

Chiến lược và mục tiêu

96%

công ty đã chia sẻ các mục tiêu bền vững mang tính định hướng cho sự phát triển trong tương lai 

(Châu Á Thái Bình Dương: 92%)

8%

công ty đã công bố các mục tiêu giảm phát thải.

(Châu Á Thái Bình Dương: 51%)

Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro

78%

công ty đã xác định các rủi ro/ cơ hội liên quan đến khí hậu.

(Châu Á Thái Bình Dương: 88%)

Thực trạng công bố thông tin liên quan đến quản lý cơ hội/ rủi ro biến đổi khí hậu của các công ty:

 • 50% Công bố quy trình quản lý rủi ro/ cơ hội liên quan đến khí hậu
 • 18% Công bố thông tin về việc tích hợp các rủi ro liên quan đến khí hậu vào khung quản lý rủi ro chung
 • 34% Công bố các mục tiêu và/hoặc theo dõi các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu
 • 64% Công bố phân tích các kịch bản biến đổi khí hậu
 • <7% Công bố thông tin về phát thải khí nhà kính (“GHG”) Phạm vi 1 và Phạm vi 2

Quản trị và trách nhiệm

46%

công ty đã công bố trách nhiệm của HĐQT về PTBV

(Châu Á Thái Bình Dương: 84%)

44%

công ty đã công bố cấu trúc quản trị bền vững

(Châu Á Thái Bình Dương: 79%)

8%

công ty đã công bố số lượng thành viên HĐQT/ ban quản lý được đào tạo về PTBV

(Châu Á Thái Bình Dương: 36%)

Xây dựng niềm tin

54%

công ty đã công bố phạm vi báo cáo 

(Châu Á Thái Bình Dương: 84%)

---

96%

công ty đã phân tích sâu hơn để giải thích phạm vi báo cáo

(Châu Á Thái Bình Dương: 71%)

18%

công ty đã công bố trong nội bộ về đánh giá/ báo cáo đảm bảo

(Châu Á Thái Bình Dương: 28%)

---

10%

công ty đã công bố báo cáo đảm bảo ra bên ngoài.

(Châu Á Thái Bình Dương: 49%)

Tải Báo cáo Doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam

Mức độ cam kết ESG và thực hành Báo cáo Phát triển bền vững

PDF tiếng Anh (PDF of 1.38mb)
PDF tiếng Việt (PDF of 1.37mb)

Nội dung liên quan

Đọc thêm chuỗi ấn phẩm về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam

{{filterContent.facetedTitle}}

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your personal data to us, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing in accordance with the Privacy Statement. If you change your mind at any time,you can send us an email message using the Contact Us page.

Get in touch

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Vietnam

Tel: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Vietnam

Tel: +84 28 3823 0796

Hide