Thúc đẩy thực hành ESG trong ngành Dịch vụ Tài chính Việt Nam

Kết quả từ Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 2022 

 

Lĩnh vực dịch vụ tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn diện hướng tới sự phát triển bền vững. Do đó, việc tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược cốt lõi và hoạt động của các tổ chức tài chính là mấu chốt. Để đạt được mục tiêu này, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đang đẩy mạnh tích hợp ESG vào cấu trúc của ngành dịch vụ tài chính. Vậy ngành dịch vụ tài chính sẵn sàng như thế nào trong hành trình ESG?

 

Về cuộc khảo sát Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam

Báo cáo Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam 2022 do PwC Việt Nam và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp xây dựng. Báo cáo về ngành dịch vụ tài chính này được  trích dẫn từ cuộc khảo sát với cùng chủ đề, được thực hiện trực tuyến từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Mục tiêu khảo sát nhằm tìm hiểu cách thức tiếp cận ESG của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

88%

đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện các cam kết thực hành ESG

67%

xem Quản trị (Governance) là ưu tiên hàng đầu

30%

có người lãnh đạo ESG với KPIs rõ ràng và có thẩm quyền điều hành chương trình ESG, báo cáo cho Hội đồng Quản trị

73%

gặp khó khăn trong việc tích hợp ESG vào khung quản trị hiện hữu

30%

trong số những tổ chức đã báo cáo ra bên ngoài sử dụng bên thứ 3 để xác minh/kiểm tra thông tin được công bố trong các báo cáo phi tài chính

27%

đào tạo cho cấp hội đồng quản trị đã được tiến hành/ đang lên kế hoạch và tuyển dụng chuyên gia chuyên ngành về ESG

Ngành Dịch vụ Tài chính có thể đẩy nhanh hành trình thực hành ESG thế nào?

Chiến lược ESG và thống nhất với chiến lược tổng thể

Hiểu rõ các vấn đề trọng yếu và cụ thể về E, S và G sẽ giúp các tổ chức tài chính tập trung thời gian, năng lượng và nguồn lực của mình vào ít vấn đề hơn nhưng mang lại tác động lớn hơn. Những yếu tố này phải phù hợp với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Điều quan trọng nữa là Hội đồng Quản trị phải đi đầu trong việc định hình tầm nhìn chiến lược cho chương trình ESG.

Quản lý rủi ro ESG

Các tổ chức tài chính có thể phát triển bền vững vượt qua các thử thách trong tương lai bằng cách tích hợp các rủi ro ESG vào mọi giai đoạn của khung quản lý rủi ro. Ví dụ, có thể áp dụng kiểm tra sức chịu đựng áp lực từ khí hậu để đánh giá rủi ro ESG. Việc xem xét liệu các khoản đầu tư có tập trung vào các ngành hoặc khu vực cụ thể hay không có thể là một phần của quy trình nhận diện rủi ro ESG.

Đánh giá tín dụng

Kết hợp các yếu tố ESG vào các mô hình và khung xếp hạng rủi ro để đưa ra các quyết định thẩm định rủi ro tín dụng. Để chuyển ESG từ chính sách sang thực tiễn, cần tích hợp ESG vào các quy trình hiện có thay vì tạo ra các kiểm tra song song. Tích hợp ESG vào chu kỳ tín dụng hoặc đầu tư, chẳng hạn như từ lúc khởi tạo đến khi đáo hạn khoản vay.

Xây dựng văn hóa & năng lực

Đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng và xây dựng năng lực là rất quan trọng. Đặc biệt, các sáng kiến cần ​​phải phù hợp với tầm nhìn kinh doanh về văn hóa, khả năng, kiến ​​thức và năng lực của lực lượng lao động.

Giải quyết khoảng trống dữ liệu

Thu thập dữ liệu là cần thiết đối với các tổ chức Dịch vụ Tài chính nhằm nhận diện, đánh giá rủi ro ESG và tích hợp ESG vào mô hình rủi ro. Để thúc đẩy giám sát rủi ro và quản lý rủi ro chặt chẽ, cần xác định các nguồn dữ liệu nội bộ và bên ngoài đáng tin cậy để phản ánh chính xác trạng thái của các rủi ro ESG có liên quan. Các phương thức thu thập và xử lý dữ liệu có thể bao gồm Thẩm định khách hàng hiện có (CDD) / Xác minh khách hàng (KYC).

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your personal data to us, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing in accordance with the Privacy Statement. If you change your mind at any time,you can send us an email message using the Contact Us page.

Get in touch

Đinh Hồng Hạnh

Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn, PwC Vietnam

Tel: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Vietnam

Tel: +84 28 3823 0796

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Vietnam

Tel: +84 28 3823 0796

Nghiêm Hoàng Lan

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Vietnam

Tel: +8498 410 7165

Nguyễn Đình Trung, CFA

Trưởng phòng cấp cao | Dịch vụ Tư vấn Rủi ro, PricewaterhouseCoopers Consulting Vietnam

Tel: +84 24 3946 2246

Hide