Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược trong một môi trường đầy rủi ro và biến động

Bộ phận tư vấn quản trị, rủi ro và tuân thủ của chúng tôi có thể giúp các công ty nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của họ và các cơ chế đảm bảo doanh nghiệp, giải quyết các nguy cơ cũng như các cơ hội phát sinh rủi ro.

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chương trình quản trị và tuân thủ để đảm bảo công ty tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và quy định có liên quan. Điều này bao gồm xây dựng một nền văn hóa "làm đúng việc". 

Các vấn đề phổ biến

 • Quý công ty cần phải tuân thủ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành vào tháng 7 năm 2012 đối với các công ty niêm yết.
 • Quý công ty cần tư vấn về hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị và ban giám đốc.
 • Quý công ty cần tư vấn về cơ cấu và thành phần hội đồng quản trị để tăng cường hiệu quả của hội đồng quản trị.
 • Quý công ty cần cải thiện quan hệ và duy trì liên lạc với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước.
 • Quý công ty muốn quản lý các quy trình và giảm thiểu rủi ro kinh doanh vốn có.
 • Quý công ty muốn tạo lập một nền văn hóa trong đó “tin xấu” được báo cáo cho cấp trên và nhân viên hành động để bảo vệ “thương hiệu”.
 • Quý công ty muốn giải phóng nguồn lực có giá trị bằng cách đơn giản hóa và xóa sự phân tầng các quy trình về rủi ro và tuân thủ.
 • Quý công ty muốn giảm bớt các sự cố vi phạm tuân thủ.
 • Quý công ty thiếu các chỉ số hiệu quả hoạt động (KPI) rõ ràng và có thể đo lường được.
 • Quý công ty cần các thủ tục xác định và giải quyết khiếu nại, hành vi vi phạm pháp luật và các quy trình nội bộ.
 • Quý công ty cần thu được lợi ích lớn hơn từ các chi phí bỏ ra cho việc tuân thủ.

Hỗ trợ của chúng tôi

Và nâng cao hiệu quả của Hội đồng quản trị

 • Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị: Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị tự đánh giá, xác nhận kết quả thông qua ý kiến của Ban giám đốc về hiệu quả của Hội đồng quản trị.
 • Đo lường sự đóng góp của cá nhân mỗi Giám đốc cho Hội đồng quản trị; độc lập soát xét cơ cấu và quy trình quản trị Hội đồng quản trị và đào tạo cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Xây dựng chương trình cải thiện Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực như cơ cấu Hội đồng quản trị, các hoạt động và tương tác của Hội đồng quản trị, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.
 • Thiết kế và thực hiện các cơ chế và thông lệ quản trị.
 • Thiết kế, soát xét và cải thiện các hồ sơ quản trị để làm rõ vai trò và trách nhiệm, bao gồm điều lệ, điều khoản tham chiếu, các chính sách và thủ tục, quyền hạn và điều chỉnh các hồ sơ này theo hướng dẫn và nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị.

Và tối ưu hóa hệ thống kiểm soát

 • Đánh giá hiện trạng việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với hệ thống kiểm soát nội bộ - cung cấp các kiến thức sâu sắc cho Hội đồng quản trị về tình trạng hiện hữu của doanh nghiệp và các hoạt động kiểm soát ở cấp quy trình, cũng như nêu bật các lĩnh vực cần được cải thiện để tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Triển khai giải pháp Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM): đánh giá hiện trạng của các sáng kiến quản lý rủi ro hiện hữu, phát triển cơ chế quản lý rủi ro, đào tạo nâng cao nhận thức về ERM, lập hồ sơ rủi ro và soát xét sau khi triển khai.
 • Soát xét chất lượng của các chức năng ERM.
 • Thiết kế và triển khai các cơ chế tuân thủ, đào tạo nâng cao nhận thức về tuân thủ, thiết kế và triển khai các quy trình tự đánh giá về kiểm soát, và soát xét sau khi triển khai.
 • Soát xét chẩn đoán và hỗ trợ trong các dự án sẵn sàng tuân thủ pháp luật và quy định, bao gồm Luật Sarbanes-Oxley và Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Làm rõ hơn vai trò và ranh giới giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
 • Tăng hiệu quả của Hội đồng quản trị.
 • Các quy trình đáp ứng yêu cầu của pháp luật được thành lập.
 • Các dữ liệu đáng tin cậy và có thể truy cập được dùng để báo cáo nội bộ và bên ngoài.
 • Giảm rủi ro tổng thể và gia tăng tính tuân thủ.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Hide