Thuế

Thuế có tính chất phổ biến trong mọi lĩnh vực kinh doanh

Tìm hiểu thêm về các vấn đề và thay đổi về thuế theo pháp luật Việt Nam hiện hành, và tham gia các Hội thảo về Thuế và Pháp lý của chúng tôi, nơi các chuyên gia của PwC sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin và kiến thức cập nhật nhất.

Các khóa đào tạo

Để đăng ký các khóa đào tạo, xin liên hệ.

Thuế nhà thầu nước ngoài - một số kiến thức cơ bản

Khóa đào tạo giúp người tham dự hiểu rõ hơn về việc áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN) và các vấn đề khác nhau phát sinh từ các khoản thanh toán cho đối tượng không cư trú mà các doanh nghiệp thường bỏ sót khi kê khai tính nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

 

Mục tiêu

Người tham dự có thể hiểu, giải thích và tính toán nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài

Kết quả

Giúp người tham dự có thể hiểu cách áp dụng thuế NTNN và các vấn đề phát sinh khi đối với các giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ là đối tượng không cư trú.

Nội dung chi tiết
 • Ngày  1
  - Tổng quan về thuế nhà thầu nước ngoài ("NTNN") (thuế NTNN là gì, ai là đối tượng chịu thuế NTNN, kê khai và nộp thuế NTNN khi nào và như thế nào,...)
  - Phạm vi áp dụng thuế NTNN (các giao dịch được miễn thuế / thuộc đối tượng không chịu thuế)
  - Tính thuế NTNN:
  + Doanh thu tính thuế (NET / GROSS)
  + Thuế suất đối với các giao dịch thông thường
  - Ảnh hưởng của hiệp định đánh thuế hai lần
 • Ngày 2
  - Bài học thực tiễn: Xác định thuế suất thuế NTNN áp dụng và tính thuế NTNN trong các giao dịch thông thường với nhà thầu nước ngoài (ví dụ: giao máy móc thiết bị trên lãnh thổ Việt Nam có kèm dịch vụ; và thanh toán lãi vay).

  1.5 ngày
(3 tiếng/ buổi x 3 buổi)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề)
 • Sinh viên kế toán

Thuế thu nhập doanh nghiệp - một số kiến thức cơ bản

Khóa đào tạo nhằm mục đích cung cấp kiến thức tổng quan cho người tham dự về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), những yêu cầu về thủ tục hành chính và một số vấn đề đáng lưu ý.

 

Mục tiêu & Kết quả

GIúp người tham dự có thể hiểu, giải thích và tính toán nghĩa vụ thuế TNDN của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nội dung chi tiết
 • Ngày 1
  - Tổng quan về thuế TNDN (thuế TNDN là gì, đối tượng chịu thuế TNDN, kê khai nộp thuế TNDN khi nào và như thế nào...)
  - Các khái niệm chính về thuế TNDN (kỳ tính thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn, điều kiện để chi phí được khấu trừ, chi không được trừ, ưu đãi thuế, chênh lệch tạm thời và vĩnh viễn...)
  - Mẫu tờ khai thuế TNDN
  - Cách đọc hiểu báo cáo tài chính kiểm toán (FS) cho mục đích thuế TNDN.
 • Ngày 2
  - Các điều chỉnh chính trên tờ khai thuế TNDN, bao gồm các điều chỉnh vĩnh viễn và điều chỉnh tạm thời, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  + Các khoản trích trước và dự phòng
  + Khấu hao tài sản cố định
  + Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện / chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
  + Chi phí lãi vay, mức khống chế EBITDA
  + Chi phí nhân công
  + Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  - Làm thế nào để lấy thông tin từ báo cáo tài chính / bảng cân đối kế toán / sổ chi tiết?
  - Ưu đãi thuế TNDN (tổng quan cơ bản về ưu đãi thuế TNDN, xác định thu nhập chịu thuế TNDN được hưởng ưu đãi và không được hưởng ưu đãi...)
  - Các vấn đề thực tế (ví dụ: khấu trừ thuế TNDN đối với chi phí từ các bên liên kết).
 • Ngày 3
  Thực hành

  3 ngày
(3 tiếng/ buổi x 6 buổi)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề)
 • Sinh viên kế toán

Thuế giá trị gia tăng - một số kiến thức cơ bản

Khóa đào tạo cung cấp kiến thức tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT), các yêu cầu về thủ tục hành chính và các vấn đề tổng quan về thuế GTGT mà mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc.

 

Mục tiêu

Người tham dự có thể hiểu, giải thích và tính toán ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp.

Kết quả

Giúp người tham dự có thể hiểu các yêu cầu tuân thủ thuế GTGT và các vấn đề chung về thuế GTGT để giảm thiểu rủi ro phát sinh các khoản phạt/ chi phí do không tuân thủ quy định liên quan. Giúp người tham dự hiểu rõ các trường hợp được miễn thuế mà doanh nghiệp có thể áp dụng.

Nội dung chi tiết
 • Ngày 1
  - Tổng quan về thuế GTGT (thuế GTGT là gì, đối tượng chịu thuế GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT khi nào, kê khai và nộp thuế GTGT như thế nào...)
  - Các khái niệm chính (thuế GTGT đầu ra, đối tượng được miễn thuế GTGT, thuế suất GTGT, hóa đơn GTGT, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào...)
  - Những vướng mắc thực tế khi lập tờ khai thuế GTGT, xác định nghĩa vụ thuế GTGT.
 • Ngày 2
  - Nghiên cứu ví dụ điển hình (chuẩn bị tờ khai thuế GTGT mẫu).

  1.5 ngày
(3 tiếng/ buổi x 3 buổi)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề)
 • Sinh viên kế toán

Tổng quan về giá giao dịch liên kết và các nguyên tắc cơ bản

Khóa đào tạo cung cấp cho người tham dự sự hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của giá giao dịch liên kết và các nghĩa vụ tuân thủ quy định giá giao dịch liên kết của Việt Nam, bằng cách cung cấp kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế liên quan đến các chủ đề về giá giao dịch liên kết.

 

Mục tiêu & Kết quả

Giúp người tham dự có thể hiểu và tuân thủ các yêu cầu về giá giao dịch liên kết.

Nội dung chi tiết
 • Ngày 1 - Chủ đề chung
  - Giới thiệu các nguyên tắc / khái niệm về giá giao dịch liên kết
  - Tổng quan về năm phương thức xác định giá giao dịch liên kết
  - Tổng quan về khả năng so sánh và nguyên tắc độc lập
  - Tổng quan về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết tốt nhất (phân biệt cài đặt giá và kiểm tra giá).
 • Ngày 2 - Quy định cụ thể về giá giao dịch liên kết
  - Tổng quan về các quy định của Việt Nam về giá giao dịch liên kết
  - Giới thiệu về các yêu cầu tuân thủ về giá giao dịch liên kết:
  + Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (bao gồm Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia)
  + Tờ khai giá giao dịch liên kết
  + Tổng quan về cách tiếp cận nghiên cứu chuẩn đối sánh.
  - Xác định các rủi ro về giá giao dịch liên kết
  - Chia sẻ thực tế về ảnh hưởng của giá giao dịch liên kết đối và các biên pháp để giảm thiểu các rủi ro này.

  2 ngày
(3 tiếng/ buổi x 4 buổi)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề) 
 • Sinh viên kế toán

Thuế tiền lương, tiền công

Khóa đào tạo giới thiệu tổng quan về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và nghĩa vụ bảo hiểm xã hội bắt buộc, các thủ tục hành chính và các vấn đề thực tế phát sinh.

 

Mục tiêu & Kết quả

Người tham dự có thể hiểu, giải thích và tính thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung chi tiết
 • Ngày 1
  - Tổng quan ngắn gọn về thuế TNCN (thuế TNCN là gì, thu nhập chịu thuế TNCN, kê khai và nộp thuế TNCN khi nào và như thế nào...)
  - Các khái niệm chính (nơi cư trú, kỳ tính thuế, thu nhập chịu thuế và các biện pháp xử lý thu nhập được miễn thuế, khấu trừ thuế...)
  - Những vấn đề cần cân nhắc trong thực tế khi lập tờ khai thuế TNCN.
 • Ngày 2
  - Khái quát về nghĩa vụ bảo hiểm xã hội bắt buộc
  - Nội dung chính
  - Những vấn đề cần cân nhắc trong thực tế khi xác định nghĩa vụ bảo hiểm xã hội.
 • Ngày 3
  - Bài học thực tiễn (ví dụ: chuẩn bị một mẫu tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai thuế TNCN cuối cùng cho người nước ngoài, một mẫu tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai thuế TNCN cuối cùng cho nhân viên người VIệt và một mẫu báo cáo nghĩa vụ bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng cho nhân viên người Việt).

  3 ngày
(3 tiếng/ buổi x 6 buổi)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề)
 • Sinh viên kế toán

 

Các nghĩa vụ về tuân thủ thuế và quản lý các thủ tục hành chính thuế

Khóa đào tạo cung cấp cho người tham dự hiểu biết về nghĩa vụ tuân thủ thuế và các thủ tục hành chính thuế nhằm giảm thiểu phát sinh phạt vi phạm hành chính.

 

Mục tiêu

Người tham dự được cập nhật danh sách mới nhất về những yêu cầu hiện hành cần tuân thủ đối với các loại thuế chính.

Kết quả

Giúp người tham dự có thể hiểu các nghĩa vụ tuân thủ thuế và các thủ tục hành chính thuế để giảm thiểu rủi ro phát sinh các khoản phạt/chi phí do không tuân thủ quy định liên quan.

Nội dung chi tiết
 • Tổng quan về phân cấp cơ quan thuế ở Việt Nam (Cục thuế địa phương, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính...)
 • Các loại tờ khai thuế (TNCN, TNDN, GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, TTĐB ...), quy trình chuẩn bị nói chung, HTKK và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, và thời hạn nộp thuế
 • Sửa đổi tờ khai thuế
 • Quy trình đối chiếu nợ thuế
 • Chế độ xử phạt vi phạm hành chính về thuế và thời hiệu
 • Giới thiệu danh sách các phần hành chi tiết thường được thanh tra/kiểm tra

  Nửa ngày
(1 buổi kéo dài 3 tiếng)

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên kế toán (mới vào nghề) 
 • Sinh viên kế toán

 

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Trưởng phòng cấp cao, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4607

Nguyễn Trần Minh

Nguyễn Trần Minh

Trưởng phòng phát triển kinh doanh, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4613

Hide