Tài chính và Nghiệp vụ

Khóa đào tạo của PwC's Academy giúp người tham dự nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Tại đây, chúng tôi cung cấp các chương trình về IFRS, quản lý tài chính, quản lý ngân quỹ và những mảng chuyên môn khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được thiết kế bởi các chuyên gia PwC với nhiều năm kinh nghiệm về tài chính, kế toán và đào tạo, các khóa đào tạo này tổng hợp những thông lệ toàn cầu tốt nhất và được thiết kế phù hợp với phương thức đào tạo của từng doang nghiệp.

Các khóa đào tạo

Để đăng ký các khóa đào tạo, xin liên hệ.

Xây dựng & cải tiến quy trình nghiệp vụ

Khóa đào tạo cung cấp cho người tham dự kiến thức về vẽ quy trình, nền tảng cho việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ. Khóa học cũng chia sẻ các công cụ và phương pháp cải tiến quy trình của doanh nghiệp.

 

Mục tiêu

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu rõ về các quy tắc vẽ quy trình, cách sử dụng chúng để trình bày quy trình hiện trạng và đưa ra đề xuất cải tiến.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Chọn ra "Lĩnh vực ưu tiên" để chuyển đổi;
 • Vẽ quy trình đạt chuẩn để thể hiện hiện trạng;
 • Phân tích quy trình, xác định cách cải tiến quy trình, xác định được quy trình tương lai sẽ như thế nào.
Nội dung chi tiết
 • Tầm quan trọng của việc vẽ quy trình nghiệp vụ;
 • Các quy tắc vẽ quy trình nghiệp vụ;
 • Thực hành vẽ quy trình nghiệp vụ.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý trở lên

Tái thiết kế quy trình

Khóa đào tạo hướng dẫn người tham dự quá trình tái thiết kế quy trình từ đầu đến cuối, từ kiến thức cơ bản như vẽ lưu đồ quy trình đến xây dựng các khung (framework) mới nhằm thúc đẩy quá trình tái thiết kế quy trình (hoặc tái thiết kế quy trình từ con số 0), cũng như các chuyển đổi cần thiết nhằm đảm bảo các quy trình mới được sử dụng trong tổ chức.

 

Mục tiêu

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu một cách toàn diện về các điều kiện thúc đẩy việc chuyển đổi quy trình diễn ra thành công trong tổ chức.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham gia sẽ có thể hiểu các hoạt động cốt lõi cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi quy trình một cách toàn diện.

Nội dung chi tiết
 • Hệ thống phân cấp quy trình (năm cấp độ);
 • Thu thập dữ liệu và insight để phân tích quy trình;
 • Vẽ lưu đồ quy trình;
 • Chuyển đổi quy trình;
 • Thiết kế lại quy trình từ con số 0;
 • Quản lý thay đổi khi chuyển đổi Quy trình.

  5 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý trở lên

Đào tạo Phát triển Chiến lược dựa trên nguồn lực (CDS)

Chiến lược của công ty dựa trên 3 yếu tố chính: Phương thức kinh doanh - Năng lực - Danh mục sản phẩm.
Sự hiểu biết về những yếu tố này là thiết yếu trong việc hỗ trợ các nhà hoạch định chiến lược định vị được doanh nghiệp của họ nhằm phát triển tối đa cơ hội thành công trên thị trường.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp xác định:

 • Tư duy chiến lược, sức mạnh cạnh tranh độc đáo và khả năng cần thiết để giành chiến thắng trên thị trường;
 • Chênh lệch giữa tình hình hiện tại và mục tiêu cần đạt đến.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hình thành thông điệp chính của doanh nghiệp đối với thị trường (phương thức kinh doanh phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi);
 • Tiến hành phân tích năng lực - các năng lực chủ chốt để giành chiến thắng trên thị trường và sự chênh lệch giữa năng lực cần có và tình trạng hiện tại;
 • Lên các phương án & KPI chính cho kế hoạch triển khai
Nội dung chi tiết
 • Khung hiểu biết cho "Chiến lược dựa trên Năng lực": Phương thức kinh doanh - Hệ thống năng lực - Danh mục sản phẩm;
 • Xác định sự chênh lệch giữa năng lực cần có và tình trạng hiện tại, sau đó phát triển các phương án cải thiện

  4 tiếng

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý cao nhất và đội ngũ xây dựng chiến lược

Dự báo dòng tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính quan trọng. Vì vậy, để xây dựng báo cáo này một cách chính xác không phải điều dễ dàng. Nội dung của khóa đào tạo tập trung vào những mảng có độ phức tạp cao thường gặp, từ đó giúp người học củng cố kiến thức thực tiễn và nâng cao nhận thức về tính phức tạp trong dự báo dòng tiền.

 

Mục tiêu

Trong khóa đào tạo này, chúng tôi trang bị những kiến thức cần thiết cho việc chuẩn bị báo cáo dự báo dòng tiền.

Kết quả

Kết thúc khóa đào tạo, học viên được trang bị khả năng lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là một báo cáo có giá trị, cung cấp các thông tin hữu ích được các bên liên quan khi đưa ra các quyết định sáng suốt đặc biệt là các vấn đề về tính thanh khoản và tính hoạt động liên tục của một doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết

Trong khóa đào tạo này, học viên sẽ được trang bị tất cả những kiến thức cần thiết cho việc chuẩn bị báo cáo dự báo dòng tiền.

 • Cách áp dụng định nghĩa "tiền và các khoản tương đương tiền" trong thực tế;
 • Sự khác biệt giữa việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp "trực tiếp" và "gián tiếp";
 • Cách để đáp ứng yêu cầu công bố MFRS 107 về những thay đổi trong nợ phải trả phát sinh từ hoạt động tài chính;
 • Nhận biết các trường hợp mà dòng tiền liên quan đến thuế, mua bán và thoái vốn đầu tư cổ phần, các khoản cho thuê tài chính có thể được phân loại theo quy định là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc tài chính;
 • Việc quyết định phương pháp trình bày dự báo dòng tiền trên cơ sở gộp hay thuần
 • Những phức tạp của báo cáo dòng tiền có thể phát sinh liên quan đến các giao dịch nội bộ hoặc các giao dịch với các công ty liên doanh và liên kết

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính
 • Kiểm soát thuế
 • Quản lí cấp cao
 • Các giám dốc, các trưởng phòng, quản lý cấp cao về tài chính và thuế
 • Các chuyên viên phân tích tài chính
 • Các nhà quản lý và sinh viên tài chính kế toán

IFRS 1 - Áp dụng IFRS lần đầu (Chuyên sâu)

Việt Nam đã tự nguyện tham gia áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) theo Quyết định 345/ QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành từ tháng 1 năm 2022 và sẽ bước vào giai đoạn áp dụng bắt buộc vào năm 2025. Khóa học IFRS 1 là điểm khởi đầu quan trọng cho tất cả các doanh nghiệp lần đầu áp dụng IFRS.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo cung cấp hướng dẫn cơ bản về IFRS 1. Bao gồm các mục tiêu, phạm vi, cách đo lường, cách ghi nhận và các miễn trừ/ngoại lệ được đề cập trong IFRS 1 cũng như các ảnh hường của IFRS 1 đối với những doanh nghiệp lần đầu tiên áp dụng IFRS trong tình hình thực tế ở Việt Nam.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Có kiến thức sâu về IFRS 1;
 • Hiểu rõ các trường hợp miễn trừ/ ngoại lệ trong IFRS 1 và các ảnh hường chính đối với việc áp dụng IFRS lần đầu tiên trong tình hình thực tế Việt Nam.
Nội dung chi tiết
 • Mục tiêu và phạm vi của IFRS 1;
 • Cách ghi nhận và đo lường trong IFRS 1;
 • Các miễn trừ/ ngoại lệ áp dụng được đề cập trong IFRS 1;
 • Ảnh hưởng của IFRS 1 đối với những doanh nghiệp áp dụng IFRS lần đầu tiên tại Việt Nam.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính / Kiểm soát viên Tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Tổ Kế toán
 • Kiểm soát viên thuế
 • Quản lý cấp cao
 • Các nhà Quản lý / điều hành Tài chính và thuế
 • Các nhà Quản lý, học giả và sinh viên Kế toán

IFRS 16 - Thuê tài sản hoặc các đào tạo cụ thể khác về IFRS/ IAS

Việc áp dụng đúng cách IFRS 16 có thể có những tác động đáng kể đến các chính sách kế toán của người tham dự. Trong khóa đào tạo này, người tham dự sẽ được củng cố kiến thức về các nguyên tắc và nâng cao khả năng vận dụng vào các vấn đề phức tạp cũng như đánh giá tác động đối với báo cáo tài chính.

 

Mục tiêu

Trong khóa đào tạo này, người tham dự sẽ hiểu rõ hơn (từ quan điểm của bên thuê) về các vấn đề phức tạp của IFRS 16, không đơn thuần chỉ là giới thiệu về nghĩa vụ thuê và quyền sử dụng tài sản (“RoU”) vào bảng cân đối kế toán. Đối với bên cho thuê, việc xác định liệu IFRS 16 có áp dụng cho hợp đồng cụ thể hay không là rất quan trọng với hoạt động kinh doanh. Khóa đào tạo sẽ giúp người tham dự tìm hiểu sâu sắc hơn về IFRS 16 để xem xét chi tiết mức độ ảnh hưởng của nó đối với báo cáo tài chính của bên thuê và bên cho thuê.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu rõ hơn về IFRS 16;
 • Hiểu rõ hơn IFRS 16 và ảnh hưởng của nó đến báo cáo và kinh doanh, từ cả quan điểm của bên cho thuê và bên thuê.
Nội dung chi tiết
 • Tại sao áp dụng đúng định nghĩa của hợp đồng cho thuê đối với cả bên thuê và bên cho thuê là quan trọng?
 • Làm thế nào để đánh giá sự suy giảm giá trị của RoU?
 • Việc hạch toán các khoản cho thuê lại có hợp lý hay không khi cả bên cho thuê và bên thuê đều ghi nhận tài sản trên bảng cân đối kế toán tương ứng;
 • Hợp đồng cho thuê nên được phân chia như thế nào khi nó có chứa các yếu tố không liên quan đến cho thuê;
 • Khi nào một nghĩa vụ thuê cần được tính toán lại;
 • Nguyên tắc trong IFRS 15 và IFRS 16 nên được áp dụng như thế nào trong giao dịch bán và thuê lại;
 • Mỗi lựa chọn thay đổi tác động như thế nào đến P&L trong tương lai.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính / Kiểm soát viên tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Tổ kế toán
 • Kiểm soát viên thuế
 • Quản lý cấp cao
 • Các nhà quản lý / điều hành tài chính và thuế
 • Các nhà quản lý, học giả và sinh viên kế toán

IFRS 9 - Công cụ tài chính

IFRS 9 là chuẩn mực mới cho các công cụ tài chính được thiết kế nhằm thay thế IAS 39. Việc áp dụng nó là bắt buộc đối với các kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Chuẩn mực này mang đến những thay đổi lớn đối với kế toán cho các công cụ tài chính, khiến quá trình chuyển đổi trở thành một bài toán phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian. IFRS 9 đem đến cơ hội cho sự liên kết giữa kế toán và kỹ năng quản lý rủi ro của bạn. Ngoài những ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, việc thực hành IFRS 9 còn tác động đến tất cả các công ty. Nhiều nhận xét cho rằng IFRS 9 có thay đổi tích cực đến các doanh nghiệp.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo cung cấp sự hiểu biết chi tiết về chuẩn mực IFRS 9 đối với tài sản tài chính, nợ phải trả và các công cụ tài chính phái sinh bao gồm:

 • Việc phân loại và đo lường các công cụ tài chính;
 • Phương pháp luận về tổn thất mới dựa trên tổn thất dự kiến;
 • Giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả tài chính và sự suy giảm tín dụng của chính các tổ chức;
 • Các loại kế toán phòng ngừa rủi ro khác nhau và các thay đổi IFRS gần đây.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu được IFRS 9, bao gồm cả IFRS 9 sẽ tác động như thế nào đến báo cáo và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết
 • Phân loại và đo lường:
  - Mô hình mới để phân loại tài sản tài chính;
  - Không tách rời các Công cụ phái sinh gắn liền với tài sản tài chính;
  - Những thay đổi tối thiểu trong phân loại và đo lường các khoản nợ tài chính phải trả.
 • Suy giảm:
  - Giới thiệu mô hình mới đối với 3 cấp độ tổn thất tín dụng dự kiến ;
  - Mô hình đơn giản hóa cho các khoản phải thu thương mại;
  - Xem xét tổn thất dự kiến hơn là tổn thất phát sinh.
 • Kế toán phòng hộ:
  - Liên kết chặt chẽ với quản lý rủi ro;
  - Mở rộng phạm vi;
  - Đơn giản hóa kiểm tra hiệu quả phòng hộ;
  - Những thay đổi về yêu cầu kế toán bao gồm cả cách trình bày.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính / Kiểm soát viên tài chính
 • Trưởng phòng
 • Các thành viên tổ kế toán
 • Kiểm soát viên thuế
 • Quản lí cấp cao
 • Các nhà quản lý / điều hành tài chính và thuế
 • Các nhà quản lý, viện sĩ và sinh viên kế toán

IFRS - Đào tạo cơ bản hoặc chuyên sâu (Thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Việt Nam đã tự nguyện tham gia áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) theo Quyết định 345/ QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành từ tháng 1 năm 2022 và sẽ bước vào giai đoạn áp dụng bắt buộc vào năm 2025. Khóa đào tạo này được thiết kế theo nhu cầu nhằm đáp ứng các kỳ vọng/ yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi IFRS.

 

 
Mục tiêu

Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kết quả

Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết

Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 Tùy theo nhu cầu khách hàng

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Cập nhật IFRS và lộ trình áp dụng IFRS /VFRS tại Việt Nam

Việt Nam đã tự nguyện tham gia áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) theo Quyết định 345/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành từ tháng 1 năm 2022 và sẽ bước vào giai đoạn áp dụng bắt buộc vào năm 2025. Khóa đào tạo này sẽ cung cấp thông tin về những thay đổi chính cũng như sự phát triển của IFRS và lộ trình áp dụng VFRS/IFRS tại Việt Nam trong quá trình chuyển đổi.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo này sẽ cập nhật những thay đổi/ phát triển chính của IFRS và lộ trình áp dụng VFRS/IFRS tại Việt Nam, cũng như thảo luận về các vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Khóa học sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi IFRS đầy thách thức phía trước.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu rõ hơn những phát triển/ đổi mới trong IFRS;
 • Hiểu được những phát triển/ đổi mới trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam;
 • Có thể đánh giá tác động trọng yếu của IFRS / các thay đổi / phát triển lộ trình trong hoạt động kinh doanh của họ và có sự chuẩn bị thích hợp.
Nội dung chi tiết
 • Những thay đổi chính trong IFRS và IFRIC (bao gồm cả những thay đổi trong bản thảo);
 • Lộ trình áp dụng VFRS/IFRS tại Việt Nam và những thay đổi/ cập nhật;
 • Tác động trọng yếu đối với doanh nghiệp từ IFRS/ Thay đổi lộ trình/ phát triển.

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính / Kiểm soát viên tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Tổ kế toán
 • Kiểm soát viên thuế
 • Quản lý cấp cao
 • Các nhà quản lý / điều hành tài chính và thuế
 • Các nhà quản lý, học giả và sinh viên kế toán

Đào tạo tình huống kinh doanh cơ sở hạ tầng

Khóa đào tạo tình huống kinh doanh cơ sở hạ tầng về cơ bản dựa trên mô hình "Five Case Model" đang được các Quốc gia G20 trên thế giới áp dụng; chủ yếu để hỗ trợ những kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho các dự án cơ sở hạ tầng, mang lại lợi ích tốt về chiến lược, kinh tế, tài chính, thương mại và quản lý, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị nguồn vốn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích hướng dẫn cách xây dựng một tình huống kinh doanh hợp lý và có cấu trúc. Khóa đào tạo hướng dẫn cách áp dụng phương pháp tiếp cận từng bước của "Mô hình 5 trường hợp" (Five Case Model), giúp tạo ra sự tự tin khi triển khai với việc đảm bảo rằng các dự án đã được xác định phạm vi và lập kế hoạch thực tế ngay từ đầu và duy trì như vậy trong toàn bộ vòng đời của dự án.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ có:

 • Kiến thức nền tảng và học hỏi về các thông lệ quốc tế được áp dụng để phát triển cơ sở hạ tầng;
 • Định hướng về việc thiết kế các cơ hội kinh doanh cơ sở hạ tầng tốt hơn vì những lợi ích chung.
Nội dung chi tiết
 • Tổng quan về "Mô hình 5 trường hợp" (Five Case Model) (Vì sao cần? Mô hình được sử dụng như thế nào? Mô hình được phát triển ra sao?)
 • Mô hình 5 trường hợp (Five Case Model):
  + Trường hợp Chiến lược - bao gồm sự phát triển của "trường hợp thay đổi" (nhu cầu kinh doanh - chênh lệch giữa kết quả dự kiến ​​và tình hình hiện tại); xác định các lợi ích, rủi ro, ràng buộc và phụ thuộc;
  + Trường hợp Kinh tế - bao gồm danh sách dài và danh sách rút gọn sử dụng "khung tùy chọn"; các nguyên tắc của phân tích lợi ích, chi phí và việc xử lý các lợi ích, rủi ro và điểm nhạy trong các phân tích này;
  + Trường hợp Thương mại - bao gồm chiến lược thương mại để mua sắm các dịch vụ yêu cầu và những quy trình liên quan đến mua sắm;
  + Trường hợp Tài chính - chứng minh khả năng chi trả và nguồn vốn có thể tiếp cận;
  + Trường hợp Quản lý - thể hiện khả năng cung cấp; cách tiếp cận để đưa ra đề xuất đầu tư; các quy trình giám sát/ phê duyệt, và kế hoạch dự án để cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết và những thay đổi tổ chức kèm theo.

 2 ngày

  Đào tạo hỗn hợp

Đối tượng tham gia
 • Các Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành thành công các chương trình, dự án
 • Các Giám đốc dự án, thành viên nhóm dự án và cố vấn/ chuyên gia được giao nhiệm vụ cung cấp đề án kinh doanh cho các dự án cơ sở hạ tầng
 • Các quan chức cấp cao của chính phủ tham gia vào việc giám sát và xem xét các đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng

Giới thiệu về Mô hình Tài chính

Mô hình tài chính là một công cụ chiến lược được sử dụng để:

 • Mô phỏng dòng tiền trong tương lai của một doanh nghiệp hay dự án;
 • Phân tích ảnh hưởng của các kết quả khác nhau đến tình hình hoặc dự báo tài chính của doanh nghiệp ;
 • Hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Đây là một kỹ năng chuyển đổi cao, được áp dụng thường xuyên trong các quyết định dự toán vốn đầu tư, định giá doanh nghiệp, tài trợ dự án, hoạch định theo kịch bản, đánh giá tính khả thi, tái cơ cấu nợ, phân tích các thương vụ đầu tư doanh nghiệp tư nhân và hơn thế nữa.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích:

 • Hiểu biết và áp dụng được các yếu tố của một mô hình tài chính minh bạch, linh hoạt và trình bày chuyên nghiệp;
 • Hiểu biết và áp dụng các công thức Excel thường dùng;
 • Hiểu biết về mối liên hệ liên quan đến kế toán cơ bản;
 • Cách xây dựng mô hình tài chính từ con số 0.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu được quy trình xây dựng mô hình tài chính,
 • Nhân diện được các nguyên tắc thực hành tốt nhất trong việc xây dựng mô hình tài chính;
 • Hiểu được các mối liên hệ liên quan đến kế toán cơ bản;
 • Có thể xây dựng mô hình tài chính riêng của bản thân từ con số 0
Nội dung chi tiết
 • Quy trình xây dựng mô hình tài chính;
 • Các nguyên tắc thực hành tốt nhất trong việc xây dựng mô hình tài chính;
 • Nghiên cứu tình huống: chuyên gia thực hiện minh họa một số ví dụ và bài tập thực hành cho người tham dự;
 • Nhập vai: trải nghiệm tình huống thực tế cách mô hình tài chính được sử dụng như một công cụ trong quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp.

  1 - 1.5 ngày

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia

Quản lý cấp trung trở xuống:

 • Giám Đốc hoặc Trưởng phòng Tài chính và Thuế
 • Chuyên viên phân tích đầu tư
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Tư vấn viên tài chính

Đào tạo Quản lý danh mục đấu thầu

Qua việc đào tạo các chuyên gia thu mua trong việc quản lý các hạng mục đấu thầu, khóa đào tạo chỉ ra sự chuyển đổi từ cách tiếp cận tìm nguồn cung ứng chiến lược phổ biến, sang cách tiếp cận quản lý chủng loại sản phẩm, với dự kiến tiết kiệm thêm từ 10% - 30% chi tiêu mua hàng.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo có cấu trúc cung cấp các yếu tố chính của việc phát triển và quản lý một danh mục đấu thầu.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể phát triển, phân tích và quản lý một danh mục để thúc đẩy tiết kiệm chi phí trong cách thu mua mới.

Nội dung chi tiết
 • Hiểu biết về quản lý danh mục;
 • Phát triển một danh mục;
 • Phân tích chi tiêu;
 • Phân tích thị trường;
 • Xây dựng kế hoạch hạng mục;
 • Là cố vấn đáng tin cậy về quản lý danh mục.

  5 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Các chuyên viên Thu mua (Procurement professionals)

Tái định hình hoạt động kinh doanh bằng quản lý tài chính hiệu quả

Những rủi ro không lường trước luôn tác động xấu đến nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mức độ của tác động tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của họ. Để đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp và năng suất làm việc của nhân viên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần xem xét các kế hoạch hành động và các chính sách liên quan tới việc quản lý tài chính một cách hiệu quả.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ hơn về cách đọc và giải thích ý nghĩa các thuật ngữ tài chính trong một bộ báo cáo tài chính, cũng như cách phân tích một số chỉ số tài chính quan trọng. Từ đó, học viên có thể đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Bên cạnh đó, các kiến thức về quản lý dòng tiền, thẩm định đầu tư và quản lý ngân sách cũng được đề cập trong khóa đào tạo.

Kết quả

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ

 • Hiểu được tầm quan trọng của các báo cáo tài chính và các khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính;
 • Có khả năng thực hiện phân tích tài chính;
 • Hiểu về chu kỳ hoạt động tiền mặ và phương thức quản lý hiệu quả;
 • Hiểu phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 • Hiểu phương pháp thẩm định dự án đầu tư và một số công cụ thẩm định đầu tư là gì;
 • Có khả năng quản lý rủi ro ngoại tệ;
 • Hiểu về phương pháp lập và quản lý ngân sách hiệu quả;
 • Nhận diện các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn có thể phát sinh từ báo cáo tài chính;
 • Hiểu các tác động khác của Covid-19 đối với báo cáo tài chính;
 • Hiểu các vấn đề liên quan đến thuế.
Nội dung chi tiết
 • Các đòn bẩy tiền mặt và chi phí tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh là gì;
 • Cơ sở xác định cho các đòn bẩy tiền mặt và chi phí cho một tổ chức (định tính và định lượng);
 • Đánh giá hiệu quả quản lý tài chính thông qua so sánh đối chuẩn các chỉ số tài chính;
 • Các khía cạnh đánh giá để nêu rõ việc cải thiện hoạt động tài chính cho một tổ chức;
 • Làm cách nào để lựa chọn ra các ưu tiên thực hiện nhằm đảm bảo cải thiện hiệu quả tài chính trong ngắn hạn đến trung hạn;
 • Các yếu tố/ cấu trúc của kế hoạch hành động thực hiện cải tiến.

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Chủ sở hữu/ Giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Quản lý cấp cao về Tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Các giám đốc, trưởng phòng, quản lý cấp cao về thuế và tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Các nhà Quản lý và sinh viên ngành Tài chính Kế toán

Quản lý ngân quỹ cho doanh nghiệp

Hoạt động ngân quỹ đóng vai trò quan trọng trong chức năng tài chính nhưng lại chưa được định vị rõ. Trong những năm gần đây tại Việt Nam, hoạt động Quản lý ngân quỹ ngày càng được chú trọng hơn, trong đó đặt trọng tâm vào quản lý rủi ro và quản lý thanh khoản.

 

Mục tiêu

Trong khóa đào tạo này, chúng tôi sẽ giới thiệu các cấu phần của 1 chức năng Quản lý ngân quỹ trong doanh nghiệp cũng như vai trò và chức năng nhiệm vụ của chức danh Quản lý ngân quỹ trong một doanh nghiệp.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu các cấu phần chính của chức năng ngân quỹ;
 • Được trang bị các kỹ năng chính cần thiết để thực hiện chức năng ngân quỹ;
 • Biết cách xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả chức năng ngân quỹ (KPIs).
Nội dung chi tiết
 • Các cấu phần chính của chức năng ngân quỹ;
 • Các kỹ năng cần thiết đối với chuyên gia Ngân quỹ;
 • Giới thiệu tổng quan về con người, quy trình và công nghệ trong chức năng Ngân quỹ;
 • Minh họa về các chức năng Ngân quỹ trong các doanh nghiệp;
 • Các chỉ số đánh giá hiệu quả chức năng Ngân quỹ (KPIs).

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giám đốc Tài chính
 • Kiểm soát viên thuế
 • Quản lí cấp cao
 • Các nhà quản lý / điều hành tài chính và thuế
 • Các nhà phân tích tài chính
 • Các nhà quản lý và sinh viên kế toán

Các nguyên tắc cơ bản của cơ sở hạ tầng Quan hệ đối tác công tư (PPP)

Chính phủ Việt Nam có những cải tiến đối với khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng. Luật PPP mới tuy đã được ban hành nhưng trong giai đoạn đầu việc thực thi luật này đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng hơn và các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân. Khóa đào tạo sẽ mang đến các kiến thức nền tảng để theo đuổi và đánh giá các dự án PPP.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo cung cấp:

 • Hiểu biết về khái niệm, cấu trúc và hệ thống của PPP, lợi ích của quản lý rủi ro và giới thiệu về quản lý rủi ro theo hình thức PPP;
 • Hiểu biết về các khía cạnh pháp lý của PPP;
 • Hiểu biết về cách thức chuẩn bị và đáp ứng quy trình đấu thầu PPP (giai đoạn RFQ và RFP);
 • Hiểu biết về nội dung của thỏa thuận PPP và cách thức quản lý hợp đồng PPP.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo này, người tham dự sẽ:

 • Hiểu rõ hơn các khái niệm về PPP;
 • Có các kỹ năng và phán đoán cần thiết để cấu trúc các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hiệu quả.
Nội dung chi tiết
 • Nền tảng của các khái niệm và kiến thức về PPP, bao gồm khái niệm PPP, quản lý rủi ro trong PPP, hỗ trợ của chính phủ, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức PPP và các khía cạnh pháp lý;
 • Quy trình mua sắm PPP chung;
 • Quy trình sơ tuyển PPP và tài liệu yêu cầu năng lực;
 • Quy trình đấu thầu và yêu cầu tài liệu đề xuất (RFP);
 • Thỏa thuận PPP;
 • Nguyên tắc quản lý hợp đồng PPP.

  2 ngày

  Đào tạo hỗn hợp

Đối tượng tham gia
 • Các quan chức chính phủ phụ trách hoạt động mua sắm PPP / Bộ phận chuyên trách PPP của các thành phố; Hiệp hội Công nghiệp và Doanh nghiệp / Phòng Thương mại; Các nhà đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Trưởng phòng cấp cao, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4607

Nguyễn Trần Minh

Nguyễn Trần Minh

Trưởng phòng phát triển kinh doanh, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4613

Hide