Nghệ thuật quản lý rủi ro trong triển khai Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP)

Để được nhận bản ghi hình của hội thảo trực tuyến:"Nghệ thuật quản lý rủi ro trong triển khai Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP)", xin vui lòng điền vào các trường bên dưới:

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Yu Loong Goh

Giám Đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Võ Công Toản

Trưởng phòng, Dịch vụ Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Ngọc Ly

Trưởng phòng, Dịch vụ Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 2118