IFRS Publications

View this page in: Slovenčina
PwC has published numerous publications on a number of IFRS topics.
Catalogue of all PwC IFRS publications, guides and tools

Vzorová účtovná závierka za rok 2007

Táto publikácia obsahuje vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) za fiktívnu obchodnú spoločnosť. Publikácia vychádza z požiadaviek jednotlivých štandardov a interpretácií IFRS za účtovné obdobia od 1. januára 2007.

Ilustratívna konsolidovaná účtovná závierka pre podnikateľov 2006

Táto publikácia vychádza z požiadaviek IFRS štandardov a interpretácií pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2006 a neskôr, a zahŕňa zverejnenia požadované IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejnenia a IAS 1 Dodatok – Prezentácia účtovnej závierky: Zverejnenia kapitálu, ktoré Spoločnosť aplikovala pre účely tejto vzorovej účtovnej závierky skôr.

Vzorová konsolidovaná účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2005

Táto publikácia obsahuje údaje vyžadované podľa IFRS v znení pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2005 a platnom neskôr. Publikácia obsahuje vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku fiktívnej skupiny ABC zaoberajúcej sa výrobnou činnosťou a veľkoobchodným i maloobchodným predajom. Uvedená účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Porovnanie SÚP a IFRS

Brožúra obsahuje hlavné porovnania súčasne platných slovenských účtovných predpisov (SÚP) s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS). V prvej časti sa dozviete o hlavných zmenách v zákone o účtovníctve platných od 1.1.2005, v druhej časti nájdete podobnosti a rozdiely medzi SÚP a IFRS.