Ngân hàng

PwC cung cấp các dịch vụ cho cả ngân hàng Việt Nam và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi bao gồm hơn 30 ngân hàng bao gồm cả ngân hàng nhà nước hàng đầu, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài mà chúng tôi hỗ trợ hàng loạt các dịch vụ tư vấn. Chúng tôi làm việc với từng ngân hàng để hiểu nhu cầu cụ thể, mối quan tâm của họ và mức độ phát triển hiện tại của để đáp ứng nhu cầu các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ, trong đó có tư vấn cụ thể vào việc cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro. Ví dụ như Chúng tôi giúp hỗ trợ việc ra quyết định mạnh mẽ làm cho tăng khả năng hỗ trợ bao gồm trách nhiệm quản lý tài sản (ALM), Mô hình chuyển giá (FTP) và mô hình báo cáo, lập kế hoạch thực hiện Basel II, mô hình quản ký rủi ro thị trường,Mô hình phân bổ chi phí và lợi nhuận, quy trình quản lý báo cáo và tài chính. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực phát triển chiến lược của công ty / doanh nghiệp, định nghĩa mô hình điều hành mục tiêu, quản lý quan hệ khách hàng và chuyển đổi tín dụng (ví dụ như qua chuỗi giá trị tín dụng, từ phát triển sản phẩm cho các bộ sưu tập).

Dịch vụ của chúng tôi

Các vấn đề phổ biến

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, thị trường đã được gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của ALM. Ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng thiết lập một khuôn khổ ALM lần đầu tiên vào năm 2010 như là một phần của một nâng cấp rộng hơn về khuôn khổ pháp lý nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng vững vàng hơn.

Các thách thức chính đối với các ngân hàng:

 • ALCO được thành lập nhưng chức năng ALM không hoạt động do thiếu đội ngũ và quy trình ALM.
 • Hạn chế của các phương pháp đo lường rủi ro.
 • Thiếu sự rõ ràng trong mối quan hệ với các đường phân định ranh giới giữa ALM, tiền tệ và quản lý rủi ro.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để thiết lập một chức năng ALM phù hợp với thực hành tốt nhất và trong đó các đơn vị ALM được làm việc cho ALCO quản lý thanh khoản, lãi suất và rủi ro về cấu trúc FX cũng như FTP và các ALCO khác cho các mục tiêu chiến lược.

Để đạt được một chức năng ALM mạnh mẽ, chúng tôi sẽ giúp quý công ty xây dựng:

 • Cơ cấu quản trị AML
 • Chính sách và quy trình AML
 • Tiêu chuẩn đo lường những rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất chính
 • Mô hình báo cáo ALM

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về ALM
 • Một cơ cấu quản tri ALM chặt chẽ
 • Một ALCO hoạt động mạnh mẽ hỗ trơ việc ra quyết định
 • Quản lý Rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất thực hiện với một mô hình ALM thực tế
 • Đào tạo đầy đủ cho đội ngũ ALM

Các vấn đề phổ biến

Chuyển giá vốn nội bộ (FTP) là một trong những chức năng quan trọng của trách nhiệm quản lý tài sản (ALM) và cơ chế quan trọng được sử dụng bởi Ủy ban Quản lý trách nhiệm quản lý tài sản (ALCO) cho nhiệm vụ quản lý bảng cân đối kế toán.

Các thách thức chính đối với các ngân hàng:

 • FTP không phải là chuẩn thực hành tốt nhất để đảm bảo một cơ sở hiệu quả để quản lý hiệu suất và giá cả sản phẩm.
 • Hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh không phản ánh đầy đủ vị trí tương đối của họ như là một nhà cung cấp / người sử dụng Quỹ.
 • Đơn vị ALM không thuộc tính một số yếu tố chi phí, lợi ích và rủi ro đối với ngành nghề kinh doanh hoặc áp dụng FTP đến một mức độ đủ hạt để có hiệu quả ưu đãi các nhà sản xuất quyết định giao dịch kinh doanh.
 • Một Trung tâm hỗ trợ đầy đủ chức năng không thể được thiết lập để quản lý rủi ro lãi suất trực thuộc Trung ương.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp quý công ty đạt được một khuôn khổ FTP hiệu quả trong đó có các tính năng sau:

 • Hiệu quả quản trị FTP, bao gồm vai trò và trách nhiệm của Trung tâm tài trợ, ALCO, bộ phận ALM, Tiền tệ và Tài chính
 • Phương pháp xây dựng một đường cong FTP là phù hợp với thực hành tốt nhất và phù hợp với các điều kiện thị trường Việt Nam duy nhất, trong khi đảm bảo rằng nó là công bằng, đơn giản, hợp lý, dễ hiểu và minh bạch
 • Chính sách và quy trình FTP có hiệu quả
 • Báo cáo quản lý FTP hiệu quả

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường bằng cách phát triển hệ thống hỗ trợ khả năng ra quyết định mạnh mẽ thông qua cải thiện hệ thống FTP
 • Tăng cường khả năng quản lý tập trung rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất
 • Tập trung kiểm soát lãi suất thuần và chi phí quản lý của các quỹ là rất quan trọng để quản lý lợi nhuận
 • Khuôn khổ FTP mới với hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ để cải thiện sự chấp nhận rộng rãi của ngân hàng

Các vấn đề phổ biến

Quy định trong ngành ngân hàng đã được thay đổi liên tục, đặc biệt là trong mối quan hệ yêu cầu quản lý rủi ro. Các ngân hàng có thể bắt đầu dự án nhất định liên quan đến Basel II, như là liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, tuy nhiên, không có lộ trình thực hiện Basel toàn diện được đưa ra. Hơn nữa, công cụ và các mô hình đo lường rủi ro đang được phát triển nhưng có thể chưa được xác nhận và có những dữ liệu không nhất quán và các vấn đề chất lượng giữa các ứng dụng và các phòng ban.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty phát triển một kế hoạch toàn diện về Basel II bao gồm:

 • Cột đầu tiên - Yêu cầu về vốn tối thiểu
 • Cột thứ hai - Giám sát đánh giá quá trình (thực hiện phân tích khoảng cách ICAAP và cung cấp các đề nghị)
 • Cột thứ ba - Kỷ luật thị trường (bao gồm các yêu cầu công bố thông tin, nguyên tắc hướng dẫn, trách nhiệm và tần suất).
 • CNTT và quản lý dữ liệu liên quan đến quản lý rủi ro
 • Lộ trình thực hiện Basel II: một môi trường mục tiêu chi tiết và khuyến nghị liên quan đến rủi ro Ngân hàng rộng quản lý tổng hợp, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động; CNTT và dữ liệu.

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Cải thiện khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp với hướng dẫn của Basel II và thực hành tốt nhất
 • Một lộ trình thực hiện Basel II
 • Đào tạo và chuyển giao kiến thức cho Ủy ban Quản lý Rùi ro, Ủy ban Basel và đội ngũ quản lý rủi ro

Các thách thức

Các Ngân hàng tại Việt Nam gặp nhiều thách thức trong việc triển khai tính RWA theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước: 

 • Thách thức trong việc xây dựng phương pháp luận RWA tối ưu: Cách thức áp dụng các quy định tính toán RWA phức tạp trong thức tiễn đối với các danh mục tài sản và dữ liệu của Quý Ngân hàng nhằm đạt được tối ưu hóa về vốn.
 • Thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu định tính: Cách thức đáp ứng các yêu cầu định tính của Thông tư 41 thông qua việc cải thiện chính sách và quy trình quản lý rủi ro. 
 • Thách thức trong việc cải thiện chất lượng dữ liệu và triển khai hệ thống RWA:
  • Cách thức tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống để có cái nhìn tổng thể duy nhất về khách hàng;
  • Cách thức đảm bảo chất lượng dữ liệu nhằm tránh chịu hệ số rủi ro cao;
  • Cách thức xây dựng một hệ thống RWA tin cậy và vững chắc. 
 • Thách thức trong việc xây dựng khung quản lý vốn mới
  • Cách thức tích  hợp RWA vào công tác quản lý và lập kế hoạch vốn
  • Cách thức tối ưu hóa cơ cấu tài sản nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và tiết kiệm chi phí vốn

Với các thách thức này, Quý Ngân hàng cần sớm lập kế hoạch và quản lý các bước tiếp theo nhằm triển khai RWA hiệu quả.

Hỗ trợ của chúng tôi

PwC cung cấp một giải pháp toàn diện về RWA từ phương diện phương pháp luận cho đến triển khai giải pháp CNTT. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là rà soát tổng quan về quy trình nghiệp vụ liên quan RWA và thực trạng triển khai các hệ thống nguồn cung cấp dữ liệu cho RWA cũng như các yếu tố phụ thuộc khác. Căn cứ vào kết quả rà soát tổng quan, chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch về phương pháp luận, khớp dữ liệu và triển khai hệ thống RWA dành riêng cho Quý Ngân hàng.

Lợi ích mang đến cho Quý Ngân hàng

 • Chia sẻ các thông lệ tốt trong ngành ngân hàng và kinh nghiệm của các ngân hàng tương đồng khi triển khai quy định tính vốn
 • Xây dựng sự tin tưởng vào kết quả tính RWA
 • Tạo nền tảng cho công tác lập kế hoạch và tối ưu hóa vốn
 • Cung cấp cho Quý Ngân hàng một giải pháp toàn diện
 • Hiện thực hóa lợi ích của dự án một cách nhanh chóng hơn
 • Hoàn thành dự án nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về lộ trình triển khai của Quý Ngân hàng
 • Cung cấp các khuyến nghị mang tính thực tiễn nhằm quản lý hiệu quả các thách thức trong quá trình triển khai
 • Làm việc chặt chẽ cùng nhóm dự án của Quý Ngân hàng để đảm bảo chuyển giao kiến thức hiệu quả
 • Xây dựng một đội ngũ chuyên gia RWA giỏi cho Quý Ngân hàng

Các vấn đề phổ biến

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các ngân hàng tại Việt Nam và sự phức tạp ngày càng tăng của môi trường hoạt động bên trong và bên ngoài đã tạo nên một nhu cầu đối với các ngân hàng để tăng cường khuôn khổ quản lý rủi ro của họ.Một phần của nỗ lực tổng thể, nâng cấp khuôn khổ quản lý rủi ro thị trường đã trở thành một ưu tiên quan trọng do sự phức tạp ngày càng tăng của các sản phẩm của ngân hàng và rủi ro thị trường có liên quan.

Các thách thức chính đối với các ngân hàng:

 • Sự không rõ ràng vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Quản lý rủi ro, Bộ phận Quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, tất cả đều có trách nhiệm để đảm bảo một cơ cấu quản lý rủi ro mạnh mẽ.
 • Các ngân hàng không có các công cụ và phương pháp đo lường rủi ro thị trường và sự thiếu hụt các chính sách và thủ tục vào đo lường rủi ro, giới hạn và báo cáo.
 • Các ngân hàng phải đối mặt với những thách thức đặt ra trong quá trình nơi quản lý nghiêm ngặt nguy cơ bao gồm thiết lập các giới hạn rủi ro thị trường và phân bổ vốn cho các ngành nghề kinh doanh để đảm bảo tính nhất quán nội bộ với sức hấp dẫn rủi ro của tổ chức và chiến lược rủi ro.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty tăng cường khuôn khổ quản lý rủi ro thị trường của quý công ty. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Thực hiện phân tích và tạo ra một báo cáo liên quan đến quản lý rủi ro thị trường trên cơ sở thực hành tốt nhất
 • Phát triển các công cụ để xác định và đo lường rủi ro thị trường
 • Thiết lập giới hạn rủi ro thị trường và thủ tục giám sát rủi ro
 • Thiết lập một cơ cấu tổ chức
 • Xây dựng các chính sách và quy trình
 • Xây dựng các báo cáo mẫu
 • Phát triển sức hấp dẫn rủi ro và chiến lược rủi ro
 • Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo cho chuyển giao kiến thức về quản lý rủi ro thị trường

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Quy trình chặt chẽ để xác định rủi ro thị trường, đánh giá, kiểm soát, giám sát và quản lý
 • Thiết lập các giới hạn rủi ro phù hợp với sức hấp dẫn rủi ro và chiến lược của từng ngân hàng
 • Tăng cường khuôn khổ rủi ro thị trường đối với đo lường hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro
 • Tuân thủ các quy định về ngân hàng trong nước và quốc tế (Ngân hàng Nhà nước, Basel và thực hành tốt nhất)

Các vấn đề phổ biến

Ngân hàng, hơn bao giờ hết, hoạt động trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và trải qua thay đổi nhanh chóng. Môi trường là một yếu tố quan trong để hỗ trơ khả năng quyết định của các ngân hàng thông qua một khuôn khổ Phân bổ Chi phí chặt chẽ cho phép họ đo lường hiệu suất và lợi nhuận qua các tổ chức chính xác hơn và trên cơ sở kịp thời hơn so với trước đây.

Các thách thức chính đối với các ngân hàng:

 • Đơn vị lợi nhuận kinh doanh không chính xác - chi phí kinh doanh không được phản ánh, nhiều nguồn dữ liệu được sử dụng để tạo ra các báo cáo, Bảng hệ thống tài khoản không có cấu trúc để hỗ trợ phân bổ chi phí và phân tích lợi nhuận
 • Không có báo cáo chi phí chính xác và đầy đủ ở cấp sản phẩm và khách hàng, do đó không có phân tích lợi nhuận cho quản lý cấp cao.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp quý công ty thiết kế một khuôn khổ phân bổ chi phí và lợi nhuận mà sẽ thiết lập nền tảng cho quản lý chi phí hiệu quả, phân tích lợi nhuận và kế hoạch chiến lược. Khuôn khổ phân bổ chi phí và lợi nhuận của chúng tôi có thể được phát triển trong 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn đầu tiên: Tạo P & L minh bạch ở cấp độ tổ chức
 • Giai đoạn thứ hai: Tạo cái nhìn sâu sắc về sản phẩm và lợi nhuận của khách hàng
 • Giai đoạn thứ ba: Thực hiện chu trình lập kế hoạch và lập ngân sách và cơ sở hạ tầng CNTT

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Khuôn khổ phân bổ chi phí và lợi nhuận công bằng và hợp lý
 • Quản lý chi phí hiệu quả toan ngân hàng

Các chỉ số hiệu quả hoạt động chính, lập kế hoạch & lập ngân sách và báo cáo quản trị

 

Các vấn đề phổ biến

Một trong những thách thức chung mà các ngân hàng đang phải đối mặt là sự thiếu kết nối giữa mục tiêu/ tầm nhìn và chiến lược kinh doanh và quá trình lập kế hoạch và ngân sách của mình và quản lý báo cáo. Các ngân hàng thường thiết lập các mục tiêu chiến lược của họ về hoạt động tài chính mà không tập trung vào các mục tiêu phi tài chính khác như khách hàng, đào tạo và tăng trưởng, quản lý rủi ro, quy trình.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp các ngân hàng phát triển một khuôn khổ KPI sử dụng phương pháp của chúng tôi "Hiệu quả quản lý doanh nghiệp", bao gồm:

 • Kiểm soát sứ mệnh / tầm nhìn và chiến lược kinh doanh
 • Xác định mục tiêu chiến lược và các nhân tố quan trọng
 • Xây dựng bản đồ chiến lược
 • Đưa các nhân tố quan trọng vào các kế hoạch và ngân sách liên quan để tập trung lập kế hoạch kinh doanh của quý công ty về chiến lược
 • Phát triển thiết lập mục tiêu
 • Đưa các nhân tố quan trong vào KPI của các cấp trong tổ chức của quý công ty để tập trung báo cáo kinh doanh của quý công ty về chiến lược
 • Xác định và phát triển khuôn khổ KPI
 • Xây dựng bảng điều khiển quản lý

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Một khuôn khổ quản lý hiệu suất hoàn chỉnh để hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược của ngân hàng
 • Tăng cường quy trình Kế hoạch và dự toán ngân sách và quản lý báo cáo để hỗ trợ cung cấp các chiến lược của ngân hàng

Các vấn đề phổ biến

Các ngân hàng ngày càng cần phải tăng cường các hoạt động Ngân quỹ để đạt được lợi nhuận mục tiêu cũng như để quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan.

Các thách thức chính đối với các ngân hàng:

 • Các ngân hàng không có sự phân nhiệm thích hợp cho các chức năng Front, Middle và Back Office theo tiêu chuẩn thực hành tốt nhất
 • Quy trình ngân quỹ không hiệu quả
 • Không có sự phân nhiệm rõ ràng giữa sổ sách Ngân hàng và sổ sách thương mại
 • Không có giới hạn rủi ro cho hoạt động ngân quỹ
 • Các ngân hàng không có hệ thống Ngân quỹ phát triển và quy trình để hỗ trợ hoạt động Ngân quỹ về phương diện quản lý rủi ro

Hỗ trợ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá quy trình ngân quỹ hiện tại và cơ cấu tổ chức, thực hành tiêu chuẩn thực hành tốt nhất hiện hành đối với quốc tế và khu vực
 • Đề nghị cải tiến các quy trình hiện tại và đề xuất một lộ trình cho các thực hiện các cải tiến

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Cơ cấu tổ chức Ngân quỹ chặt chẽ, với sự phân nhiệm thích hợp.
 • Sắp xếp hợp lý các quy trình hoạt động ngân quỹ dựa trên thực hành tốt nhất trên khu vực và quốc tế.
 • Tăng cường năng lực trong giám sát và quản lý các rủi ro liên quan với các hoạt động ngân quỹ.

Các vấn đề phổ biến

 • Các ngân hàng phải đối mặt với những thách thức trong điều chỉnh sản phẩm của họ để thu hút các khách hàng tiềm năng nhất
 • Các ngân hàng phải đối mặt với những thách thức việc đưa ra mô hình chi nhánh tối ưu để hỗ trợ các hoạt động bán hàng và dịch vụ, trong khi duy trì lợi nhuận của chi nhánh
  Các ngân hàng muốn tận dụng và tối ưu hóa các kênh phân phối của họ để phục vụ tốt hơn cho khách hàng
 • Ngân hàng có những thách thức trong việc quản lý danh mục đầu tư của họ - đảm bảo nghiêm ngặt các quy trình tín dụng được đưa ra, được điều chỉnh bởi một khung quản lý rủi ro mạnh mẽ
 • Các ngân hàng có một nhu cầu phổ biến để làm mới các hoạt động hiện tại của họ để hỗ trợ các sản phẩm mới / khả năng, cũng như trên thị trường có liên quan

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi thực hiện kiểm soát chuỗi tín dụng hiện tại của ngân hàng và đưa ra các khuyến nghị trên những lĩnh vực cần cải thiện, cũng như khả năng kinh doanh / kỹ thuật mới. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Phát triển sản phẩm: Hỗ trợ ngân hàng trong phát triển sản phẩm / dịch vụ, đảm bảo rằng họ phù hợp với chiến lược của ngân hàng, cũng như tối đa hóa thời gian để đưa ra thị trường
 • Doanh thu và nguồn gốc: Hỗ trợ ngân hàng trong bán hàng và phát triển kênh chiến lược
 • Quản lý rủi ro tín dụng: Hỗ trợ các ngân hàng trong việc phát triển đánh giá tín dụng và các quy trình đánh giá, cũng như để phát triển một mô hình mục tiêu điều hành tương ứng để hỗ trợ các quy trình mới / nâng cao
 • Dịch vụ: Hỗ trợ các ngân hàng trong chiến lược phát triển dịch vụ, cũng như các chiến lược giữ chân khách hàng
 • Thu tiền và thu hồi nợ: Hỗ trợ cách tốt nhất để quản lý thu tiền và thu hồi nợ của ngân hàng
 • Đánh giá ý nghĩa của mô hình điều hành mục tiêu mới ở tổ chức hiện hành
 • Đánh giá khả năng mới để hỗ trợ các sản phẩm / quy trình và đề nghị các ngân hàng phương thức đo lường thích hợp
 • Đánh giá khả năng kỹ thuật để hỗ trợ các sản phẩm / quy trình và đánh giá nếu hệ thống hiện nay có khả năng hỗ trợ họ (tức là năng lực và khả năng mở rộng)

Lợi ích mang đến cho quý ngân hàng

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả và có lợi nhuận
 • Các quy trình hiệu quả để hỗ trợ khả năng kinh doanh và kỹ thuật mới
 • Quy trình tín dụng chặt chẽ để hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng
 • Cơ cấu tổ chức hiệu quả
 • Hệ thống đo lường hiệu suất có cấu trúc và minh bạch

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Hồng Hạnh

Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide