Ấn phẩm chọn lọc Việt Nam

Góc nhìn địa phương về những vấn đề có tầm ảnh hưởng tới doanh nghiệp


Ấn phẩm mới nhất

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018: Góc nhìn Việt Nam

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018: Góc nhìn Việt Nam

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu do PwC thực hiện cho thấy tội phạm kinh tế là một vấn đề phổ biến ở Việt Nam và đang gây ra những tổn thất tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn về các chi phí và lợi ích của việc tuân thủ và quản lý rủi ro gian lận.

Liên hệ

Kết nối với chúng tôi