Thông tư mới về cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) được ban hành

05 Tháng 7, 2021

Ngày 18/6, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC nêu lên các quy định mới về cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế ở Việt Nam. 

Thông tư 45 có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 8, và thay thế Thông tư 201 về APA được ban hành năm 2013. 

Như đề cập, mặc dù Thông tư 201 về APA đã được ban hành cách đây 8 năm, tuy nhiên số lượng hồ sơ APA được soạn lập và nộp khá hạn chế. Chỉ một số ít hồ sơ APA đang được xem xét, số hồ sơ APA còn lại thì cũng chưa có những tiến độ rõ rệt đáng kể tính tới thời điểm hiện tại. Việc áp dụng APA có thể rất hữu ích đối với người nộp thuế và cơ quan thuế trên phương diện mang tính chắc chắn liên quan đến các thỏa thuận về chính sách giá trong việc áp dụng và thi hành. Việc ban hành Thông tư mới này phản ánh sự quan tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy các hoạt động áp dụng quy định về APA tốt hơn ở Việt Nam và phù hợp hơn với thông lệ ở các nước khác.

Chúng tôi trình bày một số điểm chính dưới đây.