Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

Thông tin liên hệ

ĐT: +84 28 3823 0796

Email

Get in touch

Kết nối với chúng tôi