IFRS 9: Công cụ tài chính

Một Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hoàn toàn mới

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) mới về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính - IFRS 9.

IFRS 9 thay thế Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 39 "Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường" từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và đưa ra thay đổi trong bốn lĩnh vực sau:

  1. Phân loại và đo lường các tài sản tài chính
  2. Hạch toán các thay đổi rủi ro tín dụng đối với nợ phải trả tài chính
  3. Tổn thất tín dụng
  4. Kế toán phòng ngừa rủi ro

Tuy nhiên, Chuẩn mực mới vẫn giữ một số nguyên tắc nhất định trong IAS 39. Ví dụ, các yêu cầu về dừng ghi nhận các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính cũng như việc phân loại và đo lường các khoản nợ phải trả tài chính vẫn được giữ nguyên.

Triển khai IFRS 9 không phải là việc dễ dàng. Việc áp dụng IFRS 9 một cách suôn sẻ và thành công sẽ phụ thuộc vào từng loại và độ phức tạp của các công cụ tài chính cũng như phụ thuộc vào những thay đổi ảnh hưởng tới các hệ thống và quy trình hiện hành.

Dưới đây là một số thách thức gặp phải khi triển khai Chuẩn mực này:

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách giải quyết các thách thức này.

 

Video liên quan

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Đinh Hồng Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Dịch vụ Tài chính, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 904 178 556

Hide