IFRS 17: Hợp đồng bảo hiểm

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã hoàn thành dự án dài hạn về hướng dẫn kế toán cho hợp đồng bảo hiểm và công bố Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS 17 “Hợp đồng bảo hiểm” ngày 18 tháng 5 năm 2017 để thay thế cho chuẩn mực IFRS 4 – hiện là chuẩn mực hướng dẫn kế toán cho các hợp đồng bảo hiểm. IFRS 17 về cơ bản sẽ thay đổi cách hạch toán của tất cả các tổ chức phát hành hợp đồng bảo hiểm và  hợp đồng đầu tư có đặc tính chia sẻ tùy thuộc. 

IFRS 17 sẽ có hiệu lực áp dụng cho các năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021(*), hoặc có thể được áp dụng sớm hơn nếu cùng lúc áp dụng IFRS 15 “Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng”, và IFRS 9 “Công cụ tài chính”. 

(*) Ngày có hiệu lực đã được IASB quyết định hoãn lại một năm cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Playback of this video is not currently available

 Xem video về chuyên gia kế toán Gail Tucker và Sandra Thompson giải thích về pham vi của chuẩn mực về toán mới về bảo hiểm, IFRS 17.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thị Thanh Trúc

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3946 2246, máy lẻ: 1015

Hide