Những câu hỏi về IFRS thường gặp

 1. IFRS có nghĩa là gì?
 2. Cụm từ “IFRS được thông qua bởi EU” (“IFRS adopted by EU”) có nghĩa là gì?
 3. Làm thế nào để đọc được chuẩn mực?
 4. Làm cách nào tôi có thể nhận thông tin về các tin tức và cập nhật mới nhất của IFRS?
 5. Những chuẩn mực nào được áp dụng để lập báo cáo tài chính nếu tôi quyết định áp dụng IFRS?
 6. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo IFRS là gì?
 7. Có bất kỳ quy tắc cụ thể nào cho một công ty chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS lần đầu tiên không?
 1. Quy định nào ban hành hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng IFRS?
 2. Những công ty nào và khi nào có lựa chọn áp dụng IFRS?
 3. Đối với những công ty nào việc áp dụng IFRS là bắt buộc?
 4. Nếu công ty mẹ đã được niêm yết, việc áp dụng IFRS có bắt buộc đối với công ty con Việt Nam không?
 5. Những ưu điểm của việc áp dụng IFRS là gì?
 6. Ai được ủy quyền quyết định áp dụng IFRS tại một công ty?
 7. Những bước cần phải được thực hiện trước khi áp dụng IFRS? Những khía cạnh khác nào cần được xem xét?
 8. Những lĩnh vực nào bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi IFRS?
 9. Các điều kiện của việc áp dụng IFRS là gì?
 10. Kiểm toán viên đã đăng ký của công ty có quyền kiểm toán việc áp dụng IFRS không?
 11. Công ty nên thông báo về quá trình chuyển đổi IFRS như thế nào?
 12. Có bắt buộc phải sử dụng một kế toán viên được chứng nhận IFRS để lập báo cáo tài chính theo IFRS không?
 13. Chứng nhận IFRS có nghĩa là gì?
 14. Làm thế nào để có được chứng nhận IFRS?
 1. Ngày chuyển đổi là ngày nào?
 2. Tôi có nên chuẩn bị ba bảng cân đối kế toán nếu công ty của tôi áp dụng IFRS lần đầu tiên?
 3. Những tiêu chuẩn nào được áp dụng để lập báo cáo tài chính IFRS lần đầu tiên?
 4. Khi nào tôi nên bắt đầu chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS?
 5. Các bước của việc áp dụng IFRS là gì?
 6. Tôi có thể sử dụng các số liệu tài chính trong báo cáo IFRS được lập định kỳ cho báo cáo tài chính IFRS riêng đầu tiên không?
 7. Để có một bộ báo cáo tài chính IFRS hoàn chỉnh, việc chỉ thuyết minh thêm các thông tin bổ sung là đủ hay chưa?
 8. Có sự khác biệt đáng kể nào giữa các báo cáo tài chính riêng được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và IFRS không?
 9. Nếu tôi áp dụng IFRS, tôi có cần tuân theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam hay không?
 10. Nếu tôi áp dụng IFRS, có thể hạch toán theo các quy tắc kế toán của Việt Nam và vào cuối năm điều chỉnh các khác biệt IFRS không?
 11. Bên cạnh các yêu cầu về thuyết minh của IFRS, còn có nghĩa vụ nào của theo quy định của kế toán Việt Nam liên quan đến việc áp dụng IFRS không?
 12. Các yêu cầu về thuyết minh cho lần đầu áp dụng IFRS là gì?
 13. Có bắt buộc công ty áp dụng IFRS phải lập báo cáo theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam không?
 1. Dữ liệu thống kê có được báo cáo dựa trên các tài khoản IFRS không?

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Lương Thị Ánh Tuyết

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2036

Phạm Thái Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1104

Hide