Thông tư mới hướng dẫn Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ

11 Tháng 10, 2021

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư mới số 78/2021 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ. Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và người nộp thuế được khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021 trước ngày này.