Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới trên hệ thống VNACCS

28 Tháng 5, 2021

Như quý doanh nghiệp đã biết, mã loại hình xuất nhập khẩu là căn cứ phân loại các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế và chính sách quản lý mặt hàng tương ứng.

Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ hướng dẫn bảng mã loại hình cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2021, thay thế cho Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ban hành vào tháng 4 năm 2015.