Dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được ban hành để lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp

22 Tháng 6, 2020

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết để lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp.

Trường hợp dự thảo Nghị định này được thông qua và ban hành, Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ tháng 7.

Dự thảo đề xuất thay đổi về mức trần khấu trừ chi phí lãi vay và các vấn đề liên quan đến giá giao dịch liên kết khác.