Управління персоналом

Сьогодні під впливом численних факторів відбуваються радикальні зміни у підходах та методах до організації праці. Через появу нових організаційних, кадрових та технологічних викликів лідерам бізнесу доводиться постійно стикатись з революційними новітніми технологіями, глобальною торгівлею, дефіцитом працівників із необхідними навичками та кваліфікацією, постійним аналізом ризиків та регуляторних вимог.

Організаціям необхідно переглянути традиційні методи роботи і створити інноваційні кадрові екосистеми, які сприятимуть формуванню вмотивованого, орієнтованого на безперервний розвиток і динамічного трудового колективу талановитих професіоналів. Ми знаємо, що кожна організація має свої особливості, які слід враховувати в її стратегії майбутнього розвитку. Кожна має свою унікальну історію, корпоративну культуру, стиль управління та професійні компетенції своїх працівників.

У PwC ми розробляємо адаптовані під клієнта кадрові та організаційні підходи і рішення, які сприяють нашим клієнтам у досягненні їхніх стратегічних цілей з урахуванням не тільки їхньої унікальності, але й також на основі ретельного аналізу та результатів аналітичної обробки даних з метою формування довгострокового економічного ефекту.​

Vasyl Karavan, Director

Василь Караван
Директор

Сергій Білолипецький
Старший менеджер

На чому ми спеціалізуємося?

Розробка стратегії управління персоналом

Сьогодні саме час зосередитись на стратегії управління персоналом вашої організації, щоб бути впевненими в тому, що необхідні людські ресурси з необхідними компетенціями займають відповідні посади з метою вона безпосереднього впливу на зростання вашої організації та її успіх у майбутньому. Планування сценаріїв – це потужний інструмент підготовки організацій до ери технологій, коли жодний результат не може бути відхиленим як малоймовірний.

У сьогоднішніх умовах надзвичайно динамічних змін світової економіки людські ресурси є цінним джерелом сталих конкурентних переваг. Як ніколи раніше, організації повинні змінюватись, якщо вони хочуть  залучати, мотивувати, управляти, розвивати та винагороджувати своїх працівників. Організації, які не змінюються, ризикують втратити свій найцінніший актив.

Завдяки синхронізації стратегії та корпоративної культури в області управління персоналом ми допомагаємо організаціям взяти курс на побудову якісно нової системи управління персоналом, орієнтованої на постійний розвиток потенціалу працівників, максимально ефективно використовуючи технології, аналітику і глибокі галузеві знання. 

▶ Трансформація людських ресурсів

Діагностика функції управління персоналом та розробка її операційної моделі

Наші проекти в області управління персоналом передбачають трансформацію функції управління персоналом з супроводжуючої на стратегічну, більш гнучку та динамічну операційну модель, а також орієнтовані на результат стратегії управління персоналом та продуктивності.         

Розробка операційної моделі функції управління персоналом та моделі надання послуг з питань людських ресурсів передбачає застосування каскадного підходу, який поєднує в собі стратегічне бачення системи управління персоналом та бізнесу з метою розробки критеріїв моделі, визначення напрямків роботи та її виконання, розробки структури моделі та визначення інструментів реалізації:     

  • Ми аналізуємо, яким чином можливо виявити та підтримувати можливості та компетенції, які потрібні підрозділу з управління людськими ресурсами для забезпечення стратегії управління персоналом. Для визначення можливостей функції управління персоналом ми аналізуємо підходи «побудувати», «здобути», «залучити» та «розбудувати» у контексті встановлених параметрів операційної моделі та потреб бізнесу.      
  • Ми проводимо діагностику та аналіз ефективності функції управління персоналом у межах розробки бізнес-кейса або для цілей внутрішнього аудиту, що, як правило, передбачають аналіз кожного елементу функції та рівнів операційної моделі разом з ключовими показниками ефективності.
  • Ми працюємо з клієнтами для оцінки, приведення у відповідність та розробки стратегій функції управління людськими ресурсами, які враховують потреби та стратегічні цілі бізнесу і управління персоналом організації. Завдяки цьому ми пропонуємо програму майбутніх змін функції управління персоналом, яка повністю орієнтована на комплексну стратегію управління людськими ресурсами.   

Розробка або оптимізація організаційної структури

Якщо організація не відповідає потребам та очікуванням її власників, причина не обов’язково полягає в помилково обраній стратегії або стратегічному баченні. Часто низька ефективність є результатом відсутності синхронізації та взаємодії між підрозділами організації.

Ми використовуємо підхід до розробки операційної моделі та організаційної структури, в основу якого покладено стратегію організації. Ми визначаємо стратегічні цілі організації, оцінюємо, наскільки організаційна структура дозволяє ефективно досягати цих цілей, після чого визначаємо та впроваджуємо зміни, необхідні для побудови бізнесу, що працює на успішне досягнення цілей. І зрештою, ми забезпечуємо ефективну впровадження змін за рахунок випробуваних на практиці інструментів корпоративної культури та командної роботи.

Спільні центри обслуговування з управління персоналом (HR Shared Services)

Посилення конкуренції змушує компанії нарощувати темпи та ефективність в адміністративних напрямках, зокрема, в управлінні персоналом. Проте для утримання якості на належному рівні попри фіксований або скорочений бюджет, вони мають переглянути свою структуру, процеси та системи управління персоналом. При цьому цей процес не може відбуватися за рахунок комплаєнс, адже паралельно з посиленням конкуренції відбувається докорінна трансформація правових стандартів.

Спільні послуги з управління персоналом є структурним, технологічним та розвиненим способом досягти масштабованої ефективності на адміністративному та інших рівнях. PwC може провести порівняльну оцінку економічної доцільності створення або придбання, а також надати послуги з комплексного підбору, розробки та підтримки впровадження варіантів спільних послуг.

Дедалі більше компаній обирає спільні центри обслуговування з управління персоналом (HR Shared Services Centers) заради збереження своєї конкурентоздатності. Головними цілями при цьому є скорочення витрат та підвищення ефективності. Об'єднання всіх напрямків робіт з управління персоналом і відповідних процесів у межах єдиного центру та їх гармонізація забезпечують можливість ефективного надання послуг та масштабованості. PwC надає сприяння у розробці концепції, впровадженні та переході на HR Shared Services Centers, а також у їхньому розвитку, виведенні на міжнародний рівень та оптимізації.

Розробка систем мотивації

Винагорода персоналу є одним із найбільших напрямків витрат для бізнесу, проте ці витрати можуть швидко ставати незбалансованими. Ринок праці сьогодні є динамічнішим та складнішим, ніж будь-коли. Підхід організації до винагороди персоналу та соціального пакету, а також пов'язані з цим корпоративні норми прискіпливо аналізуються їхніми зацікавленими сторонами, регуляторами, ЗМІ та потенційними працівниками. Тож організаціям стає дедалі складніше розуміти вплив усіх цих мінливих факторів та конкурентоспроможність винагороди, яку вони пропонують. При цьому, якщо винагорода може бути однією з причин, заради якої люди працюють, але це не єдина причина.

Тому наш підхід враховує винагороду як один із компонентів системи управління, до якої також входять пенсії, лідерство, управління ефективністю, глобальна мобільність та стратегія бізнесу.

▶ Результати дослідження PwC з психології стимулювання

Розробка концепції управління ефективністю персоналу

Управління ефективністю персоналу – це важливий інструмент оцінки додаткової цінності, створеної працівниками, та формулювання вимог у вигляді цілей. Це дозволяє краще визначати та оцінювати значення продуктивності та ефективності того чи іншого працівника. PwC допомагає компаніям розробити оптимальну стратегію, відповідним чином адаптувати свої процеси та системи й обрати оптимальні рішення.

Постійна конкуренція за кваліфікованих працівників вимагає від функції управління персоналом надійних та простих у застосуванні систем і процедур. Для працівників, як правило, важливо, щоб їхня компенсація була справедливою та прозорою. Водночас, вони хочуть бачити конкретні можливості кар'єрного зростання. Щоб мати можливість запропонувати їм усе це одночасно, компанії необхідно аналізувати і об'єднувати усі посади у категорії за доданою стратегічною вартістю, яку вони створюють.

▶ Звіт PwC «Трудові ресурси майбутнього»

Розробка системи грейдів та винагороди персоналу

В основі компенсаційної політики кожної організації має бути оптимально збалансоване поєднання продуктивності праці, ефективності витрат, привабливості та справедливої оплати праці. Інструменти змінної оплати праці ефективно мотивують керівників та працівників працювати на досягнення цілей бізнесу. Таким чином, ці інструменти роблять свій внесок у вирішення операційних та стратегічних задач організації. Водночас, ця модель дозволяє визначити у структурі витрат на персонал змінну частину, виплата якої залежить від досягнутих результатів.

Проте премії або схеми участі у прибутках можуть бути ефективними лише тоді, коли відповідні показники ефективності послідовно узгоджені із задачами бізнесу, що забезпечує вмотивованість працівників. Аналогічний принцип стосується і схем довгострокової мотивації. Експерти PwC допомагають компаніям розробити та впровадити системи змінної компенсації, індивідуально розроблені з урахуванням потреб організації. Крім цього, вони забезпечують дотримання юридичних та податкових вимог і можуть змоделювати витрати на виплату таких компенсацій в умовах різних сценаріїв.

Чим більшою стає компанія, тим менш помітним буде внесок кожного окремого працівника. Система грейдів дозволяє компанії вирішити цю проблему шляхом впровадження прозорої матриці компетенцій, створення індивідуальних планів професійного розвитку та проведення регулярних оцінок. Система визначає цінність або вартість однієї посади у порівнянні з іншою незалежно від характеристик або досвіду конкретного працівника, який обіймає цю посаду на даний момент. Окрім цього, вона дозволяє роботодавцю наочно продемонструвати підстави, з яких пропонується той чи інший рівень оплати.

Розробка концепції управління компетенціями та перспективними кадрами

Попри актуальну тему автоматизації, компанії, які прагнуть успіху, повинні зосереджувати свою увагу на розвитку перспективних кадрів, яких неможливо замінити автоматизованими процесами у близькому майбутньому. Саме ці працівники відіграють ключову роль у розвитку, конкуренції, створенні нових та інноваційних пропозицій організацій, а зрештою і стають остаточними факторами успіху бізнесу. Задоволеність працівників своєю роботою залежить як від робочого навантаження, умов праці, наявності діалогу між керівництвом та працівниками і мотивації, так і від програм, які реалізує функція управління персоналом, зокрема, навчальних програм.

Консультаційна практика PwC має у своєму арсеналі портфель реалізованих проектів, які успішно вирішили задачі клієнтів за рахунок діагностики, розробки та впровадження рішень, спрямованих на комплексне підвищення рівня задоволеності працівників. У співпраці з клієнтами ми визначаємо багатокомпонентний характер факторів, від яких залежить задоволеність працівників роботою в організації, вплив кожного елементу на взаємодію у колективі та ефективність бізнесу в цілому.

PwC переконана, що організації повинні проактивно управляти задоволеністю роботою своїх працівників в організації, тому ми включили відповідну модель в усі консультаційні послуги у сфері управління персоналом, що дозволяє нашим клієнтам ефективно застосовувати комплексний підхід. Такий підхід охоплює корпоративну культуру, комунікації у сфері управління змінами, управління розвитком перспективних кадрів та проектування умов роботи, а також забезпечує інструменти та активаційні фактори, що допомагають створити зв'язок між працівниками організації та її бізнес-стратегією.

▶ Інноваційний потенціал кадрів для ефективності бізнесу

IT-рішення для управління персоналом

Темпи технологічних, політичних та економічних змін призвели до того, що бізнес сьогодні змушений працювати у більш, ніж будь-коли раніше непередбачуваному світі. Крім того, функції управління персоналом зазнають дедалі суттєвішого тиску, пов'язаного зі скороченням витрат на залучення і утримання найкращих фахівців.

Ми надаємо такі послуги:

  • Розробку та вибір технологічної стратегії для функції управління персоналом

Визначення стратегії впровадження інформаційних технологій щодо управління персоналом з метою ефективної реалізації стратегії управління персоналом організації, розробка бізнес-кейсів для змін і сприяння в оцінці та виборі ІТ-систем.

Працюємо з вами, щоб трансформаційні елементи управління персоналом були враховані, розглянуті та вбудовані до будь-якого технологічного плану управління персоналом для забезпечення правильного фундаменту для успіху

  • Розробку архітектури та інтеграції технологічних рішень для функції управління персоналом

Визначення системного середовища функції управління персоналом та його синхронізація із загальною архітектурою ІТ-рішень з метою успішної реалізації стратегії управління персоналом організації.

Розробка та впровадження стратегій системної інтеграції для забезпечення інтеграції процесів і даних.

  • Впровадження технологій для управління персоналом

Впровадження IT у повній відповідності до моделі надання послуг функції управління персоналом та потреб людських ресурсів організації.

▶ Використання HR технологій для трансформації організації

Наші контакти

Василь Караван

Василь Караван

Директор, Консультаційні послуги, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

Сергій Білолипецький

Сергій Білолипецький

Старший менеджер, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути