Ефективність фінансової функції

У наші дні багато організацій розглядають фінансову функцію в ролі вартового, що покликаний здійснювати нагляд за дотриманням норм професійної етики, фінансової дисципліни і передової практики ведення бізнесу. Перед фінансовими менеджерами стоїть важке завдання - знайти баланс між створенням додаткової цінності для  бізнесу і задоволенням вимог передової практики і професійних стандартів. Втім, одне залишається незаперечним: в теперішніх умовах динамічного розвитку, коли скорочення витрат стає нормою, фінансова функція будь-якої організації повинна відкрито демонструвати додаткову цінність, яку вона створює для бізнесу, і виявляти можливості для поліпшення фінансових показників. 

Зусилля багатьох фінансових директорів провідних компаній зараз спрямовані на трансформацію ролі фінансів у їх організації – з традиційної ролі фінансової функції як служби підтримки на  бізнес-партнера. Ця нова роль дозволить фінансовій функції сфокусуватися на підвищенні ефективності організації в цілому, наданні консультаційної підтримки при прийнятті важливих рішень і забезпеченні оптимального завантаження для виконання звичайних процедур обробки даних за операціями та складання звітності.

Зусилля багатьох фінансових директорів провідних компаній зараз спрямовані на трансформацію ролі фінансів у їх організації – з традиційної ролі фінансової функції як служби підтримки на  бізнес-партнера. Ця нова роль дозволить фінансовій функції сфокусуватися на підвищенні ефективності організації в цілому, наданні консультаційної підтримки при прийнятті важливих рішень і забезпеченні оптимального завантаження для виконання звичайних процедур обробки даних за операціями та складання звітності.

 

Чим ми можемо допомогти вашій компанії

PwC має величезний досвід надання консультаційних послуг з визначення оптимального підходу до трансформації фінансової функції. З нашою допомогою у вашої фінансової функції з'являться важелі спільного впливу на механізми контролю, витрати і ефективність у відповідності з бізнес-стратегією, а також можливості для сприяння створенню організаційної структури та корпоративної культури, які оперативно реагують на умови, що змінюються.

Ми надаємо підтримку нашим клієнтам у підвищенні ефективності та продуктивності фінансової функції та бухгалтерії. Ми поділимося з вами нашими знаннями та досвідом управління фінансами та ведення бухгалтерського обліку, а також нашими організаційними і технічними ноу-хау, щоб ви змогли підвищити компетентність вашого персоналу в процесах обробки даних і підготовки звітності та забезпечити цінний внесок вашої фінансової функції в прийняття ділових рішень і розробку корпоративної стратегії компанії.

Більш детальна інформація про переваги роботи з нами міститься в наступних розділах:

Стратегія розвитку фінансової функції

Проблеми, які хоче вирішити клієнт:

 • Неефективні і неавтоматизовані процеси, що вимагають величезної кількості часу на обробку даних
 • Висока витратність роботи фінансової функції відносно створюваної вартості
 • Низький рівень задоволеності роботою фінансової функції серед співробітників
 • Невідповідність операційної моделі фінансової функції корпоративній стратегії
 • Кількість запитів від зовнішніх і внутрішніх зацікавлених осіб, що постійно збільшується
 • Нечіткі і незрозумілі стратегія і бачення розвитку фінансової функції

Чим PwC може допомогти у вирішенні цих проблем:

 • Діагностика поточного стану ключових напрямків діяльності фінансової функції, в тому числі порівняльний аналіз передової практики інших компаній
 • Надання підтримки у формулюванні бачення фінансової функції для сприяння реалізації корпоративної стратегії
 • Розробка операційної моделі, яка сприяє ефективній взаємодії структурних підрозділів і створенню передумов для впровадження необхідних змін

Переваги для наших клієнтів:

 • Орієнтованість вашої фінансової стратегії на сприяння в реалізації корпоративної стратегії і підтримка бізнес-стратегії компанії
 • Гармонізація вашої фінансової стратегії з функціональними стратегіями інших структурних підрозділів (ІТ, HR, закупівлі)
 • Оперативна і якісна оцінка стану досягнення цільових показників, визначених для фінансової функції в цілому, а також індивідуально для керівників і співробітників її підрозділів

читати далі

Бюджетування і управлінський облік

Проблеми, які хоче вирішити клієнт:

 • Пошкодження ланцюга створення цінності через відсутність здатності генерувати дохід для покриття операційних витрат і витрат на залучення капіталу
 • Відсутність аналізу параметрів і ключових показників ефективності діяльності, результати якого повинні надаватися керівникам і власникам компанії
 • Некоректні та неефективні системи бюджетування, планування та звітності
 • Повна відсутність або невідповідність механізмів контролю ефективності впроваджених бізнес-процесів
 • Відсутність відповідного інструментарію для підтримки контролю отриманих результатів
 • Відсутність системи для оцінки статусу реалізації стратегії
 • Відсутність достовірної інформації за витратами в розрізі продуктів, каналів збуту, клієнтів, секторів і ринків

Чим PwC може допомогти у вирішенні цих проблем:

 • Аналіз коректності параметрів що застосовуються і їх визначення
 • Надання підтримки при розробці процедур і моделей бюджетування
 • Сприяння в розробці процесів планування та прогнозування
 • Розробка моделей оцінки статусу реалізації корпоративної стратегії по КПЕ (наприклад, збалансована система показників)
 • Розробка моделей управлінського обліку
 • Визначення завдань, функцій і продуктивності системи оцінки бізнес-процесів
 • Консультування при розробці концепцій моделі даних та архітектури прикладних додатків для підтримки контролю і підготовки звітності за отриманими результатами, а також надання підтримки в ході аналізу і вибору систем, що обслуговують процес управління результатами
 • Розробка і впровадження системи оцінки створення цінності

Переваги для наших клієнтів:

 • Гармонізація показників ефективності діяльності із стратегічними цілями
 • Точність, достовірність та обґрунтованість інформації, що надається керівництву та інвесторам
 • Порівнянні показники на всіх рівнях управління діяльністю компанії: стратегічному, середньостроковому і оперативному
 • Ефективна система планування і розподілу ресурсів
 • Скорочення часу, необхідного для підготовки управлінської звітності
 • Необхідний рівень деталізації управлінської звітності
 • Система мотивації і заохочення працівників на основі ефективності їх роботи

читати далі

Smart Close – прискорене закриття періоду

Проблеми, які хоче вирішити клієнт:

 • Неефективний і тривалий процес підготовки звітності
 • Неефективний збір інформації для підготовки звітності (некоректна структура даних)
 • Постійна необхідність узгодження даних управлінського обліку та фінансової інформації, що приводить до зайвого затягування процесу консолідації
 • Недостатня поінформованість про стандарти фінансової звітності

Чим PwC може допомогти у вирішенні цих проблем:

 • Оптимізація бізнес-процесів і методологічних підходів
 • Розробка політики та процедур
 • Управління ефективністю
 • Сприяння в ході впровадження ІТ-рішень
 • Підвищення ефективності організаційної структури і процесів управління персоналом

Переваги для наших клієнтів:

 • Повна прозорість діяльності компанії за рахунок використання однорідних даних
 • Надання фінансової звітності з дотриманням світової передової практики
 • Оптимізація якості звітів і зростання довіри з боку інвесторів
 • Скорочення витрат за рахунок використання стандартизованих процесів та робочих процедур
 • Зростання мотивації персоналу
 • Оперативне прийняття управлінських рішень на підставі достовірної фінансової інформації

читати далі

Загальні центри обслуговування і аутсорсинг

Проблеми, які хоче вирішити клієнт:

 • Неефективна структура витрат і зростання операційних витрат на роботу фінансової функції
 • Одні і ті ж функції бек-офісу, що обслуговують прості масові операції, виконуються в різних географічних пунктах
 • Проблеми з обслуговуванням внутрішніх і зовнішніх клієнтів
 • Неефективне виставлення рахунків
 • Відсутня стандартизація, гармонізація або автоматизація бізнес-процесів
 • Використовується одночасно кілька систем, платформа ERP не стандартизована

Чим PwC може допомогти у вирішенні цих проблем:

 • Аналіз стану фінансової функції компанії шляхом проведення анкетування та зіставлення отриманих результатів з передовою практикою
 • Створення концепції операційної моделі ЗЦО, включаючи рекомендації по організаційній структурі, розподілу процесів та вибору географічного розташування ЗЦО
 • Формулювання детальної моделі розрахунку штатного розкладу ЗЦО
 • Розробка плану впровадження ЗЦО
 • Розробка показників ефективності для ЗЦО
 • Формулювання детальних елементів операційної моделі ЗЦО
 • Планування підходу до переходу на ЗЦО окремих компаній і загального плану переходу
 • Підготовка стратегії і детального плану комунікацій
 • Сприяння в ході навчання персоналу, включаючи складання плану та підготовку матеріалів тренінгів
 • Сприяння в ході впровадження ЗЦО

Переваги для наших клієнтів:

 • Керівництво зможе сконцентруватися на профільному бізнесі без витрат часу на управління бухгалтерської функцією
 • Акціонери та керівництво дістануть прямий доступ до найбільш актуальної, достовірної та послідовної інформації по всіх підрозділах бізнесу
 • Витрати на ведення бухгалтерського і податкового обліку можуть бути скорочені на 30-60%
 • Компанія підвищить якість операцій з одночасним скороченням їх строків та чисельності персоналу

читати далі

Оптимізація бухгалтерського обліку та підготовки звітності

Проблеми, які хоче вирішити клієнт:

 • Велика кількість операцій, які необхідно здійснювати вручну при трансформації звітності за національними стандартами у звітність МСФЗ
 • Проблеми з оперативним наданням керівництву інформації, необхідної для прийняття рішень
 • Відсутність єдиного для всіх відділів організації формату, класифікації та плану рахунків
 • Відсутність офіційної політики і процедур
 • Значні витрати на фінансову функцію

Чим PwC може допомогти у вирішенні цих проблем:

 • Проведення детальної діагностики фінансової функції і порівняльного аналізу фінансових процесів із світовою передовою практикою
 • Сприяння в розробці оптимальної структури фінансової функції
 • Розробка та гармонізація облікової політики по НП(С)БО, МСФЗ та іншим стандартам бухгалтерського обліку
 • Розробка та впровадження методики переходу на МСФЗ або інші стандарти бухгалтерського обліку (трансформація та консолідація фінансової звітності)
 • Розробка та впровадження методології системи підготовки звітності
 • Розробка практичного комп'ютерного інструментарію для задоволення потреб користувачів у аналітичних даних на різних рівнях
 • Адаптація та розробка процедур і правил бухгалтерського обліку та підготовки звітності за МСФЗ в інформаційних системах
 • Формулювання функціональних вимог до інформаційних систем, спеціально розроблених з урахуванням потреб вашого бізнесу
 • Запровадження власної методології для скорочення терміну підготовки фінансової та управлінської звітності та підвищення її якості

Переваги для наших клієнтів:

 • Прозорість процесів бухгалтерського обліку та підготовки звітності
 • Мінімальні витрати на ефективну обробку операцій, ведення бухгалтерського обліку та регулярну підготовку фінансової звітності
 • Висока точність та достовірність фінансової інформації
 • Своєчасне надання заінтересованим сторонам звітності про результати бізнесу і ефективний процес прийняття управлінських рішень
 • Зближення систем управлінської та фінансової звітності
 • Професійний розвиток персоналу за рахунок отримання нового досвіду

читати далі

Наші брошури

Від стратегії до трансформації

Від стратегії до вимірюваних цілей

Швидке закриття

Finance Function Development Strategy Budgeting and Management Reporting Smart Close

Оптимізація витрат: швидко і ефективно

Удосконалення процесів обліку та підготовки фінансової звітності

Управління рентабельністю

Shared Service Centers and Outsourcing
 
Accounting and Reporting Improvements
 
procurement
 

Наші контакти

Олег Тимків
Партнер
Тел: +380 44 354 04 04
Email

Ольга Андрієнко-Бентц
Директор
Тел: +380 44 354 04 04
Email

PwC у соцмережах