Adatvédelmi tájékoztató

View this page in: English

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve) és

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve)

(a továbbiakban „PwC”, vagy „mi”).

A PwC elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és védelme mellett. Ez az adatvédelmi tájékoztató a GDPR[1], valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeljük a személyes adatokat, valamint, hogy az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg.

A birtokunkba kerülő személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt valamely célra, vagy az adatok gyűjtésekor nyújtott tájékoztatásban megjelölt egyéb célra használhatjuk fel. A célhoz kötöttség elvével összhangban kizárólag valós, indokolt és jogszerű célok érdekében folytatunk adatkezelést.

Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

A PwC mint adatkezelő számos célból kezeli a személyes adatokat, és az egyes célok esetében az adatkezelés jogalapja, módja és a kapcsolódó megőrzési idők eltérhetnek egymástól.

Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát rendkívül szigorú szervezeti és informatikai intézkedésekkel védjük. Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és az ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerünk ISO/IEC 27001: 2013 független tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásrendet és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki, kollégáink rendszeres, adatvédelmi tárgyú képzéséről, adatvédelmi tudatosságuk folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk.

A PwC emellett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi az adatkezelések jogszerűségét, emellett operatív munkatársain keresztül kapcsolattartási pontként is szolgál az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) felé.

A PwC folyamatos konzultációt folytat a PwC hálózat többi tagjával, annak érdekében, hogy belső eljárásrendjeit az adatvédelmi jog és az adatbiztonság területeinek a jogszabályokhoz kapcsolódó gyakorlatnak megfelelően, a lehető leghatékonyabban alakítsa ki és fejlessze.

Meglévő belső folyamatait, adatkezeléseit, gyakorlatát a PwC rendszeresen felülvizsgálja.

Adatkezelési tevékenységeink

Az átláthatóság és érthetőség, ezen belül különösen az egyes adatkezelések világos elkülönítése érdekében a jelen tájékoztató témakörökre bontva tárgyalja az általunk folytatott adatkezeléseket.

További információért kérjük, keresse fel a jelen tájékoztatónak az Ön számára releváns szakaszait.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

PwC's Academy

A személyes adatok gyűjtése

A PwC’s Academy által nyújtott képzési szolgáltatásaink nyújtása során vagy azzal kapcsolatban magánszemély ügyfeleink, illetve a vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek (pl. kapcsolattartók, munkavállalók) személyes adatait kezeljük.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a képzésekre történő jelentkezés és az azokon való részvétel során kizárólag a képzés szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk.

A szolgáltatás típusától függően elsősorban az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

A Felnőttképzési törvény hatálya alatt szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben az érintett olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és bármely további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett), melyet a PwC’s Academy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Felnőttképzési Törvény”), illetve a 315/2013. (VIII.13.) Korm.rendelet (a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól) szerint valósít meg, úgy a (a Felnőttképzési Törvény 21. § (1) bekezdése alapján) a következő adatokat kell kezelnünk:

 • a képzésben részt vevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye, születési ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma;
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával és eredményével kapcsolatosak;
 • a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele;
 • a Felnőttképzési Törvényben előírt egyéb személyes adatok.

Tekintettel a Felnőttképzési Törvény fentiekben megjelölt szakaszában meghatározott adatkezelés kötelező jellegére, adatkezelésünk jogalapját e körben jogi kötelezettség teljesítése képezi.

Szolgáltatásként nyújtott képzés

Amennyiben az érintett olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek a szerződéskötéshez a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017 (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a kötelező statisztikai adatszolgáltatáshoz, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének kitöltéséhez, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges következő adatokat kell Önről kezelnie:

 • név, lakóhely és tartózkodási hely címe, telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím;
 • munkaerő-piaci státusz;
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettség;
 • regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve.

Adatkezelésünk jogalapját a kapcsolattartás tekintetében az érintettel kötött szerződés teljesítése, a fentiekben megjelölt kötelező adatkezelések tekintetében pedig jogi kötelezettség teljesítése képezi.

Amennyiben szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében személyes adatokat kell kezelnünk, arra kérjük ügyfeleinket, hogy az adatok felhasználásával, így különösen a részünkre történő továbbításával kapcsolatos szükséges tájékoztatást (a GDPR 13. cikkével összhangban) bocsássák az érintettek (pl. a képzéseken részt vevő munkavállalóik) rendelkezésére, valamint erősítsék meg, hogy - amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok előírják - megfelelő felhatalmazást kaptak az érintettek részéről az adatok részünkre történő továbbítására. Ügyfeleink a tájékoztatás céljából felhasználhatják a jelen adatvédelmi tájékoztató, szerződésünk vagy megbízólevelünk megfelelő szakaszait, vagy az érintettek figyelmébe ajánlhatják a jelen adatvédelmi tájékoztatót, amennyiben ezt helyénvalónak találják, azonban rögzítjük, hogy a saját adatkezelésük jogszerűségének biztosítása (ennek részeként az érintettek arról történő tájékoztatása, hogy személyes adataikat részünkre továbbítják) a saját kötelezettségük és felelősségük, a PwC kizárólag attól az időponttól kezdődően felel az adatkezelésért, hogy az adatok birtokába jutott.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

a)     Szakmai szolgáltatások nyújtása 

 • a képzés, illetve vizsga lebonyolítása, a nyújtott szolgáltatások teljesítésigazolása;
 • tréning management rendszerbe történő jelentkezés lehetővé tétele

b)     Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése

 • ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • tréning ajánlatok, tájékoztatók készítése és megküldése;
 • üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlesztési igény azonosítása);
 • rendezvények szervezése.

c)     Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a

 • biztonsági fenyegetések azonosítását,
 • kivizsgálását,
 • elhárítását,
 • elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését.

Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részeként adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során). Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott ügyfélaktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére. Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként. Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy egy adott ügyfél részére dolgozzunk.

d)     Ügyfélkapcsolati tevékenység, ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek üzleti kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink számára arról, amiről úgy gondoljuk, hogy releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Így különösen friss iparági híreket és információkat osztunk meg, bemutatjuk szolgáltatásainkat és rendezvényekre történő meghívásokat küldünk.

e)     Jogviták és peres eljárások, valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményének történő megfelelés

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, szabályozói és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat. Az adatokat költségvetési vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítanunk kell, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, ez a művelet nem valósít meg adatkezelést.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Egyéb konkrét jogszabályi, hatósági, vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje a jogszabályban előírt megőrzési, illetve elévülési időhöz igazodik. A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezeli.

Több

Üzleti kapcsolatok

A személyes adatok gyűjtése

A PwC meglévő és potenciális ügyfelei és/vagy a velük kapcsolatban álló személyek üzleti kapcsolattartási adatait az alábbi fejezetben részletezett célokból gyűjti.

Az üzleti kapcsolattartási adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (Salesforce) gyűjtjük és tároljuk („PwC CRM”).

A kapcsolattartási adatok gyűjtését és ezen személyes adatoknak a PwC CRM-ben történő rögzítését egy PwC felhasználó kezdeményezi (pl. PwC munkavállaló, aki egy ügyfél elérhetőségeit tartalmazó névjegykártyát kap), vagy azok automatikusan kerülnek feltöltésre az érintett által kitöltött hírlevél, rendezvény, illetve tréning regisztrációs űrlapból, illetve email levelezésből.

A rögzített adatok tartalmazzák az érintett nevét, a foglalkoztató nevét, az érintett beosztását, telefonszámát, e-mail címét és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatokat.

Emellett a PwC CRM a PwC felhasználók és a kontaktszemélyek vagy harmadik felek közötti kapcsolattartást érintő adatokat a PwC e-mail (feladó neve, címzett neve, dátum és időpont) és naptárrendszereiből (szervező neve, résztvevő neve, az esemény dátuma és időpontja) is gyűjthet.

A személyes adatok felhasználása

Az üzleti kapcsolatokra vonatkozó személyes adatok a PwC hálózat PwC felhasználói számára láthatók és felhasználhatók, ideértve a harmadik országokban található tagvállalatokat is. Az adatkezelés célja, hogy tájékozódjanak valamely ügyfélről vagy üzleti lehetőségről, amellyel kapcsolatban felmerül a szolgáltatásnyújtás potenciális lehetősége.

 • A jelen fejezetben felsorolt személyes adatok a következő célokra használhatók fel:
  • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése;
  • kapcsolattartási információk rendelkezésre bocsátása a PwC felhasználók számára szolgáltatások teljesítése, ajánlatadás céljából;
 • a hasonló igényekkel rendelkező ügyfelek/kontaktszemélyek azonosítása;
 • a kontaktszemélyek és a PwC közötti kapcsolat jellegének leírása;
 • analitikák készítése, ideértve a PwC vezetése számára készülő kimutatásokat, így különösen a trendekkel kapcsolatos kimutatások, kapcsolati térképek, értékesítési információk és az üzleti célok teljesítése érdekében készített tervek.

A személyes adatok harmadik országba történő átadása a GDPR által elvárt többletgaranciák követelményének figyelembevételével történik, e körben a PwC hálózat tagvállalatai között a Bizottság által jóváhagyott, adattovábbításra vonatkozó szerződési feltételekkel összhangban álló megállapodások vannak hatályban, így a személyes adatok megfelelő védelme minden olyan esetben biztosított, amikor a címzett tagvállalat EU-n kívüli országban található.

A PwC CRM rendszerben megvalósuló adatkezelés jogalapját a PwC azon jogos gazdasági érdeke képezi, hogy szolgáltatásait – mint a legtöbb nemzetközi vállalatcsoport – egy egységes felületen keresztül, az egyes tagvállalatok közötti információáramlás hatékonyságát biztosítva, az ügyfelek határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás iránti igényének megfelelően tudja nyújtani. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében annak megkezdését megelőzően a PwC érdekmérlegelési tesztet készített, melyben részletesen elemezte, hogy a fentiekben hivatkozott jogos érdek és az adatkezelés érintettek jogaira, szabadságaira gyakorolt hatása közül elsőbbséget élvezhet-e az adatkezelő jogos érdeke. Ennek keretében értékelte az adatkezelés valamennyi lényegi elemét, ideértve az alkalmazott garanciális és biztonsági intézkedéseket is. Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapította, hogy az azonosított jogos érdek elsőbbséget élvez az érintettek jogaival szemben, így az azon alapuló adatkezelés - a megfelelő biztonsági és jogi garanciák betartása mellett – jogszerűen végezhető.

Adatmegőrzés

A személyes adatok a PwC CRM-ben annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg fennáll a PwC és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg az előző pontban meghatározott célok közül bármelyik érdekében szükséges az adatok tárolása (pl. amíg egy üzleti kapcsolattartóval kapcsolatban állunk, vagy ezen kapcsolatra vonatkozó adatot nyilvántartásunkban tárolni szükséges).

 

Több

Vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek

A személyes adatok gyűjtése

Szolgáltatásaink nyújtása jogi személyekkel kapcsolatban álló magánszemélyek (pl. az ügyfél munkavállalói, vagy képviselői) személyes adatait is gyűjthetjük.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy az ügyféllel fennálló jogviszony szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk.

A szolgáltatás típusától függően elsősorban az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor: munkavállalók, a vállalatvezetés tagjai, ügyfelek, illetve beszállítók neve, vezetékneve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma.

Amennyiben szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében az ügyfél munkavállalóira, képviselőire vonatkozó személyes adatokat kell kezelnünk, arra kérjük ügyfeleinket, hogy az adatok felhasználásával, így különösen a részünkre történő továbbításával kapcsolatos szükséges tájékoztatást (a GDPR 13. cikkével összhangban) bocsássák az érintettek rendelkezésére, valamint erősítsék meg, hogy - amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok előírják - megfelelő felhatalmazást kaptak az érintettek részéről az adatok részünkre történő továbbítására. Ügyfeleink a tájékoztatás céljából felhasználhatják a jelen adatvédelmi tájékoztató, szerződésünk vagy megbízólevelünk megfelelő szakaszait, vagy az érintettek figyelmébe ajánlhatják a jelen adatvédelmi tájékoztatót, amennyiben ezt helyénvalónak találják. Rögzítjük azonban, hogy a saját adatkezelésük jogszerűségének biztosítása (ennek részeként az érintettek arról történő tájékoztatása, hogy személyes adataikat részünkre továbbítják) a saját kötelezettségük és felelősségük. A PwC kizárólag attól az időponttól kezdődően felel az adatkezelésért, hogy az adatok birtokába jutott.

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

a)     Szakmai szolgáltatások nyújtása

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide). Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen a szolgáltatás teljesítéséhez személyes adatok kezelése. Így különösen a könyvvizsgálat részeként ellenőrizzük a bérszámfejtési adatokat, és gyakran kell személyes adatokat felhasználnunk külföldi kiküldetésekkel és magánszemélyhez kapcsolódó kifizetések vizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során is.

b)     Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése

Üzleti tevékenységünk érdekében személyes adatokat kezelünk, ideértve az alábbi célokat:

 • ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlesztési igény azonosítása);
 • rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és
 • honlapunk, valamint rendszerek és applikációk naprakészen tartása.

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a szolgáltatásaink nyújtása során lezajló telefonhívásokról (ideértve különösen a konferenciahívások esetkörét) előzetes tájékoztatást követően felvétel készülhet az elhangzottak későbbi visszakereshetősége, az adott ügy megfelelő dokumentálása céljából.

c)     Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe a személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását, valamint az elháríthatatlan fenyegetések következményeinek enyhítését. Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti személyes adatok kezelése, például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során. Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére. Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként. Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták) annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek meggátolnának bennünket abban, hogy egy bizonyos ügyfél részére dolgozzunk.

d)     Ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek üzleti kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy az ügyfél számára releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Például: friss ágazati hírek és információk, tájékoztatás releváns szolgáltatásainkról és rendezvényekre történő meghívások. Hírleveleinket itt találja.

e)     Viták és peres eljárások valamely jogszabály, vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

Több

Magánszemély ügyfelek

A személyes adatok gyűjtése

Magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatások során vagy azzal összefüggésben ezen ügyfelek személyes adatait gyűjtjük.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy a köztünk fennálló jogviszony szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk.

Ahol a szolgáltatás nyújtása szükségessé teszi ilyen személyes adatok kezelését, ott ügyfeleink szíves együttműködését kérjük abban, hogy a többi érintett (pl. személyi jövedelemadó bevallás készítése esetén az érintett családtagok) figyelmét is hívják fel a jelen tájékoztató tartalmára.

Tekintettel a magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körére (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ide értve a szolgáltatásoktól függően különösen az alábbiakat:

 • kapcsolattartási adatok;
 • üzleti tevékenységek;
 • családi státusz;
 • jövedelemmel, adózással és egyéb pénzügyi kérdéssel kapcsolatos adatok;
 • befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek;
 • egészségi állapottal kapcsolatos információk.

Bizonyos szolgáltatások vagy tevékenységek esetén, a GDPR ilyen adatokra vonatkozó többletszabályait betartva a személyes adatok különleges kategóriáinak gyűjtésére is sor kerülhet.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

a)     Szakmai szolgáltatások nyújtása

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára.  Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében személyes adatokat kezeljünk. (Például: személyes adatokat kell felhasználnunk annak érdekében, hogy egy magánszemély számára adózási, társadalombiztosítási tanácsot adjunk vagy tartózkodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsunk).

b)     Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése Üzleti tevékenységünk ellátása érdekében személyes adatokat kezelünk, ide értve az alábbiakat:

 • ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);
 • rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és
 • honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a szolgáltatásaink nyújtása során lezajló telefonhívásokról (ideértve különösen a konferenciahívások esetkörét) előzetes tájékoztatást követően felvétel készülhet az elhangzottak későbbi visszakereshetősége, az adott ügy megfelelő dokumentálása céljából.

c)     Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe a személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását, valamint az elháríthatatlan fenyegetések következményeinek enyhítését. Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti személyes adatok kezelése, például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során. Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére. Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként. Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták) annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek meggátolnának bennünket abban, hogy egy bizonyos ügyfél részére dolgozzunk.

d)     Ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek üzleti kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy az ügyfél számára releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Például: friss ágazati hírek és információk, tájékoztatás releváns szolgáltatásainkról és rendezvényekre történő meghívások. Hírleveleinket itt találja.

e)     Viták és peres eljárások valamely jogszabály, vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

Több

Az alkalmazásainkat használó személyek

Külső felhasználók számára hozzáférést biztosítunk az általunk üzemeltetett különböző alkalmazásokhoz, applikációkhoz, rendszerekhez. Ezek az alkalmazások saját, az adott alkalmazás keretében megvalósuló adatkezelés jellemzőire vonatkozó, külön adatvédelmi tájékoztatót tartalmaznak. Az alkalmazást használó személyektől azt kérjük, hogy tanulmányozzák az alkalmazásokban elérhető adatvédelmi tájékoztatókat.

Több

Olyan magánszemélyek, akiknek személyes adatai a szolgáltatásnyújtással összefüggésben kerülnek birtokunkba

A személyes adatok gyűjtése

Szolgáltatásaink nyújtása során vagy azzal összefüggésben olyan személyek személyes adatait is gyűjthetjük, akik bár vállalati ügyfeleinkkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, az általunk nyújtott szolgáltatások során vagy annak érdekében az adataik hozzáférhetővé válnak számunkra.

Ahol a szolgáltatásnyújtás szükségessé teszi a személyes adatok kezelését, ott arra kérjük ügyfeleinket, hogy az érintettek számára is biztosítsák a szükséges tájékoztatást az adatok felhasználásával kapcsolatban, ennek keretében hívják fel figyelmüket a jelen adatkezelési tájékoztatóra. Ügyfeleink a tájékoztatás céljából felhasználhatják a jelen adatvédelmi tájékoztató, szerződésünk vagy megbízólevelünk megfelelő szakaszait, vagy az érintettek figyelmébe ajánlhatják a jelen adatvédelmi tájékoztatót, amennyiben ezt helyénvalónak találják, azonban rögzítjük, hogy a saját adatkezelésük jogszerűségének biztosítása (ennek részeként az érintettek arról történő tájékoztatása, hogy személyes adataikat részünkre továbbítják) a saját kötelezettségük és felelősségük, a PwC kizárólag attól az időponttól kezdődően felel az adatkezelésért, hogy az adatok birtokába jutott.

Ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körét figyelembe véve (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ide értve az alábbiakat:

 • kapcsolattartási adatok;
 • egyes személyek üzleti tevékenységei;
 • a képviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos információk;
 • bérszámfejtési és egyéb, magánszemélyhez kapcsolódó pénzügyi adatok; és
 • magánszemélyekhez kapcsolódó befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek.

Az adatokat ügyfeleink vagy ügyfeleink utasításai alapján eljáró harmadik személyek adják át részünkre. Bizonyos szolgáltatásaink esetében, (pl. amikor átvilágítunk egy felvásárlás alatt álló társaságot, a céltársaság vezetésétől és munkavállalóitól vagy a céltársaság utasításai alapján eljáró harmadik személytől is kaphatunk személyes adatokat.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

a)     Szakmai szolgáltatások nyújtása 

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide). Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen a szolgáltatás teljesítéséhez személyes adatok kezelése.  Például: a könyvvizsgálat részeként ellenőrizzük a bérszámfejtési adatokat, és gyakran kell személyes adatokat felhasználnunk külföldi kiküldetésekkel és nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során is.

b)     Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése Személyes adatokat kezelünk üzleti tevékenységünk érdekében, ide értve az alábbiakat:

 • ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinekfelmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);
 • rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és
 • honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

c)     Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe a személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását, valamint az elháríthatatlan fenyegetések következményeinek enyhítését. Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti személyes adatok kezelése, például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során. Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére. Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként. Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták) annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek meggátolnának bennünket abban, hogy egy bizonyos ügyfél részére dolgozzunk.

d)     Ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek üzleti kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy az ügyfél számára releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Például: friss ágazati hírek és információk, tájékoztatás releváns szolgáltatásainkról és rendezvényekre történő meghívások. Hírleveleinket itt találja.

e)     Viták és peres eljárások valamely jogszabály, vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

Több

Egyéb, velünk kapcsolatba lépő személyek

Ahhoz, hogy bármely magánszemély kérdéssel, észrevétellel, panasszal forduljon hozzánk, elengedhetetlenül szükséges, hogy részünkre a válaszadáshoz szükséges személyes adatait megadja (név, kapcsolattartási adatok és a közlés tartalma).

Ezekben az esetekben a magánszemély dönt arról, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk, és az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre és  megfelelő módon kezeljük az ügyet. Kérjük, kizárólag olyan személyes adatokat bocsássanak rendelkezésünkre, amelyek az adott észrevétel, kérdés megválaszolásához, panasz kivizsgálásához valóban szükségesek.

Ezen adatkezelésünk jogalapját az ahhoz fűződő jogos érdekünk képezi, hogy a hozzánk forduló, de velünk közvetlen jogviszonyban nem álló magánszemélyek részére ésszerű időn belül informatív választ adhassunk.

Több

Álláshirdetésre jelentkezők

A PwC-nél meghirdetett állásra a PwC karrierlehetőségek honlapon online jelentkezőknek a jelentkezéskor külön tájékoztatást bocsátunk a rendelkezésükre azzal kapcsolatban, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeljük a személyes adataikat, valamint, hogy az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg.

A munkaerő toborzással kapcsolatos további részletekért kérjük, keresse fel a karrier oldalunkat.

Több

Alumni Program

Az Alumni Programot a PwC azon volt munkavállalói számára hozta létre, akik ma már más szervezetnél vagy cégnél folytatják szakmai pályafutásukat. Az Alumni Programra jelentkezők Alumni Club tagokká válnak és ezáltal friss információkat kapnak a PwC kezdeményezéseiről, networking tevékenységeiről és eseményeiről. A tájékoztatás célja a korábbi munkatársainkkal kialakult kapcsolat fenntartása.

A PwC Alumni Programra történő regisztrációkor a jelentkezőknek a regisztrációs folyamat részeként meg kell ismerniük és el kell fogadniuk az alábbi adatkezelésre vonatkozó feltételeket.

Tekintettel arra, hogy az Alumni Programba jelentkezés teljes mértékben önkéntes, az adatkezelés jogalapját e körben az érintett kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása képezi.

A személyes adatok gyűjtése

Az Alumni Programba történő jelentkezéshez az alábbi adatokra van szükségünk: teljes név, e-mail cím, a korábbi PwC munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (üzletág, iparág), a jelenlegi munkakörrel kapcsolatos adatok (pozíció, cég neve, iparág, munkahelyi e-mail cím).

a)     A személyes adatok felhasználása

A megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyet az érintett az adatgyűjtéskor megadott, vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt és arra az érintett joggal számíthatott.

Az Alumni Programra vonatkozóan megadott személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • értesítést küldünk az Alumni programokról;
 • az Alumni hírlevélben tájékoztatjuk a PwC-vel és volt munkatársainkkal kapcsolatos hírekről;
 • meghívást küldünk PwC-s rendezvényeinkre és
 • tájékoztatjuk a legfrissebb kezdeményezéseinkről.

b)     Az információhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a velünk közölt személyes adatait, ezt megteheti a www.pwc.com/hu/alumni regisztrációs oldalon vagy az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen jelezheti felénk.

Amennyiben arról kapunk tájékoztatást, hogy a velünk közölt személyes adatokban változás következett be, az érintett által megadott adatok alapján elvégezzük a módosításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a velünk közölt adatok naprakészségét, jelezze ezt felénk a fenti elérhetőségen és biztosítjuk a hozzáférést.

c)     Tagság megszüntetése, személyes adatok törlése

Alumni Club tagságának megszüntetését az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti. Az általunk kezelt valamennyi személyes adat törlését az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti, amely azonban az Alumni Club tagság megszüntetését is maga után vonja.

Adatmegőrzés

A velünk közölt adatokat az Alumni Club tagság időtartama alatt őrizzük meg.

Több

Beszállítók (ide értve az alvállalkozókat és a beszállítóinkkal, illetve alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket)

A személyes adatok gyűjtése

Beszállítóinkkal kapcsolatosan (ideértve az alvállalkozókat, valamint a beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket) abból a célból gyűjtünk és kezelünk adatokat, hogy beszállítóinkkal való ügyfélkapcsolatunkat fenntartsuk, szerződést kössünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe és ahol ez releváns, alvállalkozók bevonásával szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

a)      Szolgáltatások igénybevétele

A beszállítóinkkal és munkatársaikkal kapcsolatos személyes adatokat szükség szerint a szolgáltatások igénybevétele céljából kezeljük. Abban az esetben például, ha egy beszállító létesítménygazdálkodási vagy más kiszervezett szolgáltatást nyújt számunkra, azoknak a magánszemélyeknek kezeljük a személyes adatait, akik kijelölt kapcsolattartó személyek vagy a szolgáltatások nyújtásában részt vesznek.

b)     Szakmai szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára

Abban az esetben, amikor egy beszállító segítséget nyújt nekünk abban, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk saját ügyfeleink számára, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő személyek személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy a beszállítóval kapcsolatot tartsunk és a saját ügyfelünk részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Amennyiben az általunk igénybe vett beszállító a PwC adatfeldolgozójaként jár el, gondoskodunk róla, hogy a GDPR elvárásainak tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, ilyen módon is biztosítva az adatkezelés jogszerűségét.

c)     Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése

Üzleti tevékenységünk folytatása érdekében személyes adatokat kezelünk, ideértve az alábbiakat:

 • beszállítókkal való kapcsolataink fenntartása;
 • üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlesztési igények azonosítása);
 • rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása;
 • honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

d)     Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását és az elháríthatatlan fenyegetések következményeinek enyhítését. Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részeként személyes adatokat kezelünk, például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és a beszállítóinkkal összefüggő kockázatok kezelésére. A beszállítókkal történő szerződéskötési eljárások során személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk. A nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból figyelemmel kísérjük, mely magában foglalhatja személyes adatok kezelését is.

e)     Tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az üzleti kapcsolattartási adatokat felhasználva tájékoztatást nyújtunk beszállítóink részére arról, amiről úgy gondoljuk, hogy releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Például: friss iparági információk, egyéb releváns  szolgáltatások és rendezvényekre történő meghívások.

f)      Valamely jogszabály, rendelkezés vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet (a vonatkozó elévülési szabályokkal összhangban).

Több

Irodánkba látogatók

Irodaépületünkben biztonsági intézkedések vannak életben, ideértve az épület üzemeltetője által működtetett zártláncú kamerarendszert (CCTV) és az épületbe történő ellenőrzött belépést. A látogatók személyes adataihoz nincs hozzáférésünk, ilyen adatokat nem kezelünk, nem dolgozunk fel.

További tájékoztatásért kérjük, forduljon az épület üzemeltetőjéhez, aki e körben adatkezelést végez.

Több

A PwC rendezvények látogatói

A személyes adatok gyűjtése

Rendezvényeink látogatóinak a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kezeljük adatait.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatok e körben a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • a rendezvény megszervezése (regisztráció, anyagok előkészítése, stb.);
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • ügyfelek azonosítása, elemzések készítése, pl. piaci trendekkel, kapcsolati hálókkal, illetve értékesítési lehetőségekkel összefüggésben;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról.

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az üzleti kapcsolattartási adatokat felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy releváns lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Például: friss ágazati hírek és információk, információ szolgáltatásokról és rendezvényekre történő meghívások.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, vagy amíg valamely hozzájárulás visszavonásra kerül.

Több

Honlapunk látogatói

A személyes adatok gyűjtése

A honlapunkat felkereső látogatóknak a honlap bárki számára elérhető felületein nem szükséges semmilyen személyes adatot vagy információt megadniuk vagy regisztrálniuk ahhoz, hogy a honlap különböző részeihez hozzáférhessenek. Egyes oldalainkhoz, például melyek bizalmas információkat tartalmaznak, felhasználónév és jelszó birtokában lehet hozzáférni, melyhez regisztráció szükséges.

A honlap bizonyos felületein a látogató megadhatja kapcsolattartási adatait (úgy mint név, beosztás, hivatali cím, hivatali e-mail cím és telefonszám) annak érdekében például, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, kiadványokat rendeljen meg, rendezvényekre, konferenciákra regisztráljon, vagy részt vegyen a ”Regisztráljon a levelezési listánkra” kezdeményezésben.

Honlapunkon korlátozott mértékben „sütik” („cookies”) használatával automatikusan is gyűjthetünk személyes adatokat. További információért kérjük, olvassa el a sütikről („Cookies”) szóló lenti szakaszt.

A honlapon keresztül a látogatók e-mailt is küldhetnek számunkra. A látogatók üzenetei tartalmazzák a felhasználó nevét és e-mail címét, valamint azokat a további információkat és adatokat, melyeket a felhasználó meg kíván velünk osztani.

A célhoz kötöttség elvének való megfelelés érdekében e körben arra kérjük a látogatókat, hogy kizárólag azon személyes adatokat szíveskedjenek megosztani velünk, amelyek az adott cél elérése érdekében (pl. velünk való kapcsolatfelvétel, érdeklődés, kérdés) valóban relevánsak.

A honlapon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat, és arra kérjük Önöket, hogy honlapunk használata során ne adjanak meg különleges adatokat (mint pl. faji vagy etnikai hovatartozás, politikai vélemény, vallási vagy filozófiai meggyőződés, szakszervezeti tagság, fizikai vagy mentális egészségi állapot, genetikai adatok, biometrikus adatok, szexuális élettel vagy szexuális orientációval összefüggő adatok és bűnügyi nyilvántartásból származó adatok).

Amennyiben Ön valamilyen oknál fogva különleges személyes adatokat oszt meg velünk, kérjük, üzenetében szíveskedjen kifejezett hozzájárulását adni ezek kezeléséhez, ellenkező esetben a PwC-nek nincs módja arra, hogy ezeket jogszerűen kezelje.

Több

Sütik („Cookies”)

Weboldalainkon „sütik”-nek (angolul: „cookies”) nevezett rövid szövegfájlokat használunk, amelyek az Ön merevlemezén találhatóak, és segítenek személyre szabni és gazdagítani webes böngészését. Egyes „sütik” elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, mert pl. terheléskiegyenlítési funkcióval rendelkeznek, vagy lehetővé teszik egyes grafikai elemek megjelenítését.

Mások nem elengedhetetlenül szükségesek, azonban valamely kényelmi funkciót biztosítanak.

A „süti” felhasználható például arra, hogy a regisztrációs információk egy adott weboldalon tárolásra kerüljenek, és ezáltal a felhasználónak ne kelljen minden alkalommal újra megadni a regisztrációs adatokat a weboldal későbbi meglátogatásakor.

A „sütik” használata ma már általános eljárás a legtöbb weboldalon. Mindazonáltal, ha Ön úgy érzi, hogy ez zavaró, a legtöbb böngésző program lehetőséget ad a „sütik” használatának letiltására. A honlapunkon történő regisztrációhoz el kell fogadnia a „sütiket”. Amennyiben letiltja a „sütiket”, előfordulhat, hogy a honlap más funkcióit is csak korlátozottan tudja használni. A honlapunkról való kilépés után Ön törölni tudja a „sütiket” a böngészéshez használt eszközéről, amennyiben ezt szeretné, illetve a „sütik” egyes típusai automatikusan törlődnek az Ön böngészésre használt eszközéről a böngésző bezárásakor.

A weboldalakra látogatók böngészésre használt eszközeinek IP címeit kizárólag statisztikai jelentések készítése céljából harmadik felek is megkapják.

A „Cookies” oldalunkon további részleteket olvashat a „sütik” használatáról.

„Log files” (naplófájlok) - Bár személyes adatok kezelését nem valósítja meg, a teljesség kedvéért rögzítjük, hogy annak érdekében, hogy weboldalainkat megfelelően tudjuk üzemeltetni, előfordulhat, hogy bizonyos információkat a rendszereinken, anonim módon naplózunk, és a látogatókat bizonyos kritériumok alapján (mint pl. a domain név és böngésző típusok) kategorizáljuk. Az ilyen statisztikai adatok összesített formában kerülnek megküldésre a webmestereink részére.

A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hogy hatékony és naprakész információforrás legyen.

A személyes adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A személyes adatok gyűjtése jellemzően az alábbi célokból történik:

 • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
 • kiadványok megrendelése vagy friss hírekre, információkra történő feliratkozás;
 • további információ kérése;
 • rendezvényekre és konferenciákra történő regisztráció;
 • a “Regisztráljon a levelezési listánkra!” kezdeményezésben való részvétel;
 • szakmai önéletrajz benyújtása;
 • honlapunk használatára vonatkozó feltételek betartásának figyelemmel követése és biztosítása;
 • honlapunk működtetése és kezelése, ideértve a személyazonosság ellenőrzését és hitelesítését, és a korlátozott hozzáférésű területekhez, kiemelt tartalmakhoz vagy az egyéb, regisztrált felhasználók számára korlátozott szolgáltatásokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását és
 • adatok összesítése honlap analitika készítéséhez és fejlesztések céljából.

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, adatait felhasználhatjuk arra a célra is, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és tájékoztassuk a PwC üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről, és egyéb, az Ön érdeklődésére számot tartó információkról. Amennyiben a későbbiekben szeretne leiratkozni a levelezőlistánkról vagy megszüntetni bármely regisztrációját, az erre vonatkozó lépéseket megtalálja a megfelelő honlapon, az általunk küldött levelekben vagy felveheti velünk a kapcsolatot a data.protection.hu@hu.pwc.com email címen.

Honlapjaink nem gyűjtenek vagy összesítenek személyes adatokat abból a célból, hogy azokat harmadik személyek részére fogyasztói marketing vagy harmadik személyek nevében történő üzenet küldés céljából továbbítsuk vagy értékesítsük. Nem végzünk profilalkotást sem. Abban az esetben, ha valamely információ olyan személlyel kerülhet megosztásra, amely nem a PwC hálózat tagja, a látogatótól előzetes hozzájárulást kérünk.

Honlapunkon találhatóak olyan felületek, melyek olyan más honlapokhoz vezethetnek, amelyek nem a mi vagy a pwc.com weboldal adatvédelmi elvei és gyakorlata alapján működnek. Ezekre a honlapokra nincs ráhatásunk, ezért amennyiben Ön más honlapokra kattint, a PwC adatvédelmi elvei és gyakorlata a továbbiakban nem kerülnek alkalmazásra, adatkezelőnek az adott honlap üzemeltetője minősül. Javasoljuk látogatóinknak, hogy mielőtt bármilyen, a személyük azonosítására alkalmas információt megadnak, tekintsék át minden egyes honlap adatvédelmi tájékoztatóját.

A honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtése céljából a Google Analytics és az Adobe Analytics rendszereket használjuk. Az összegyűjtött adatok nem vonatkoznak egyes személyekre és egyedileg nem azonosíthatóak.

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást az alábbi felületeken:

·      Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·      Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Újraértékesítés (Remarketing)

A PwC külső értékesítő cégtől remarketing nyomkövető sütiket (tracking cookies) vesz igénybe, többek között a Google Adwords tracking cookie-t is.

Az értékesítő cégek, ideértve a Google-t, amelynek szolgáltatásait használjuk, „sütiket” helyeznek el a web böngészőkön, hogy a honlapunkon tett korábbi látogatások alapján reklámokat szolgáltassanak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyedi ajánlatokat tegyünk és továbbra is azok számára ajánljuk szolgáltatásainkat, akik érdeklődést mutatnak irántuk.

Annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást: a Google „sütik” használatát a Google Ads Beállítások (Settings) pontjában tilthatja le. Alternatív lehetőségként valamely értékesítő cég „süti” használata letiltható a Network Advertising Initiative opt-out (leiratkozás) oldalának felkeresésével is.

DoubleClick's remarketing pixelek használata - A PwC igénybe vehet DoubleClick remarketing pixeleket. A DoubleClick „süti” használatának engedélyezését letilthatja, ha felkeresi a DoubleClick opt-out (leiratkozás) oldalát vagy a Network Advertising Initiative optout (leiratkozás) oldalát.

Adatmegőrzés

A honlapjainkon gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (pl. amíg kapcsolatban állunk az adott magánszeméllyel), vagy amíg azt a jogszabály előírja.

A látogatók kapcsolattartási adatait (így a honlap egyes területeihez történő hozzáféréshez szükséges regisztráció során megadott személyes adatokat) addig őrizzük meg, amíg az információra a kapcsolatfelvételi kérés teljesítéséhez szükség van, vagy addig, amíg a felhasználó az információ törlését nem kéri. A levelezési listákra vonatkozó e-maileket és adatokat kizárólag addig őrizzük meg, amíg az a látogató kérésének teljesítése szempontjából szükséges.

Amennyiben leiratkozna a levelezőlistánkról vagy megszüntetné valamely regisztrációját, erre vonatkozó utasításink megtalálhatók a megfelelő honlapon, vagy az Ön részére küldött leveleinkben, vagy felveheti velünk a kapcsolatot a data.protection.hu@hu.pwc.com email címen.

Több

Hírlevélre feliratkozók

A hírlevelünkre feliratkozó magánszemélyeket arra kérjük, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a PwC hálózat tagvállalatai elektronikus úton közvetlenül megkeressék és üzenetet küldjenek részükre. A magánszemélynek bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni. A magánszemélynek címzett minden egyes e-mail tartalmaz egy linket, amelyen egy kattintással leiratkozhat, így bármikor lekerülhet a listáról.

A személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatai a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • kért hírlevél elküldése;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról;
 • üzletfejlesztés, ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • a hasonló szükségletekkel rendelkező ügyfelek azonosítása, elemzések készítése, pl. piaci trendekkel, illetve értékesítési lehetőségekkel összefüggésben.

Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, illetve amíg a hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel a legtöbb esetben rendelkezésre áll más, megfelelőbb jogalap), amikor azonban az Ön hozzájárulása szükséges az adatok kezeléséhez, az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük, mint például az Alumni regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás és rendezvényekre történő regisztráció esetén. Hozzájárulását minden esetben csak olyan módon kérjük, hogy azt megelőzően az Ön részére elérhetővé tettük az adatkezelésre vonatkozó, kellően részletes tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás önkéntességéből következően annak elmaradása miatt az érintettet hátrány nem éri. Azonban tekintettel arra, hogy egyes szolgáltatások, információk eléréséhez elengedhetetlenül szükséges bizonyos személyes adatok megadása, ennek elmaradása azt eredményezheti, hogy az adott információ vagy szolgáltatás nem lesz elérhető.

Több

Mikor és hogyan osztjuk meg a személyes adatokat, valamint az adatkezelés helye

Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg másokkal, ha ez jogszerű. Amikor másokkal személyes adatokat osztunk meg, szerződéses rendelkezésekkel és biztonsági mechanizmusok bevezetésével gondoskodunk az adatok védelméről, és arról, hogy mind a jogszabályi követelményeknek, mind saját, belső adatvédelmi, titoktartási és biztonsági előírásainknak eleget tegyünk.

A PwC társaságok globális hálózatának vagyunk a tagjai, és más szakmai szolgáltatókhoz hasonlóan mi is igénybe vesszük üzleti tevékenységünk folytatásához más országokban található harmadik felek segítségét. Ennek eredményeképpen személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve elérhetővé válhatnak a mi és ügyfeleink tartózkodási országától eltérő országokba is.

A határon átnyúló adatmozgások érinthetnek az Európai Unión („EU”) kívüli országokat is, így olyan országokba is kerülhetnek adatok, amelyek jogrendszere nem garantálja a személyes adatok védelmének EU által elvárt szintjét. Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az összes személyes adat megfelelő védelmét, és hogy a személyes adatok Európai Unión kívülre történő továbbítása jogszerűen történjen. Amikor személyes adatokat továbbítunk olyan Európai Unión kívüli országba, melyet az Európai Bizottság nem tekint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országnak, a továbbítás olyan megállapodás alapján történik, amely tartalmazza a személyes adatok továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket az EU-n kívüli adattovábbítások esetére, ideértve az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződés tartalmi elemeit.

Rögzítjük, hogy egyes esetekben a címzett szervezet, amely részére személyes adatokat továbbítunk maga is adatkezelőként jár el, hiszen önállóan határozza meg saját adatkezelése célját és módját. Ilyen helyzetre kerülhet sor akkor, amikor egy ügyfélmunka keretében a PwC hálózat több tagvállalata nyújt szolgáltatásokat az ügyfél részére és saját szolgáltatásnyújtásuk kapcsán annak részleteit és megvalósítási módját maguk határozzák meg.

Más esetekben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, hiszen nem maga határozza meg az adatkezelés célját és módját, csupán a PwC dokumentált utasításait követi. Erre kerül sor, ha pl. egy informatikai szolgáltató olyan módon nyújt részünkre szolgáltatást, hogy meghatározott adatokon a mi utasításaink alapján hajt végre bizonyos műveleteket (pl. tárolja azokat), vagy pl. akkor, ha egy külsős rendezvényszervező részére adunk át adatokat kizárólag a rendezvény technikai megszervezése céljából.

Amennyiben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, gondoskodunk róla, hogy a GDPR elvárásainak tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, ilyen módon is biztosítva az adatkezelés jogszerűségét.

A birtokunkban lévő személyes adatokat a következőknek továbbíthatjuk:

 • más PwC tagvállalatok: a PwC tagvállalatok földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos információkért, kérjük, kattintson ide. Megoszthatunk személyes adatot más PwC tagvállalattal amikor adminisztratív célból és ügyfeleink számára szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges (pl. amikor a szolgáltatásnyújtás magában foglalja más területeken található PwC tagvállalatok tanácsának bevonását). Üzleti kapcsolataink más PwC tagvállalatok PwC felhasználói számára is láthatóak és általuk felhasználhatóak abból a célból, hogy többet megtudjanak valamely ügyfélről vagy lehetőségről, mely iránt érdeklődnek (kérjük, az ilyen típusú adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatásért olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató „Üzleti kapcsolatok részét).
 • harmadik fél szervezetek, amelyek applikációkat, funkciókat, IT, vagy egyéb szolgáltatatásokat nyújtanak számunkra. Például: információtechnológiai szolgáltatók, felhőalapú szoftver-infrastruktúra üzemeltetői, identity menedzsment, website hosting és menedzsment, adatelemzés, adatbiztonsági mentések, biztonsági és tárolási szolgáltatások;
 • harmadik fél szervezetek, amelyek egyéb módon segítenek áruk, szolgáltatások vagy információ szolgáltatásával (pl. szakmai tanácsadásban közreműködő alvállalkozók, rendezvényszervezők);
 • könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók, biztosító;
 • együttműködő ügyvédi irodák;
 • bíróság, nyomozó hatóság, egyéb hatóság, állami szervek, szakmai szervezetek, illetve egyéb harmadik felek az alkalmazandó jogszabályok vagy hatósági határozatok előírásai alapján és azoknak megfelelően.

Alkalmanként személyes adatok átadása érdekében hatósági megkeresést is kaphatunk, annak érdekében például, hogy ellenőrizzék, megfelelünk-e a vonatkozó jogszabályoknak vagy egy ügyfelünkkel vagy más kapcsolatunkkal összefüggő nyomozás vagy bírósági eljárás során információ kérése céljából.

A személyes adatokra irányuló kéréseket csak akkor teljesítjük, ha az irányadó jogszabályok alapján ez megtehető.

A jelen adatvédelmi tájékoztató módosításai

Tudatában vagyunk annak, hogy az átláthatóság és a jogszerű adatkezelés biztosítása folyamatos felelősség és feladat, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztatót évente felülvizsgáljuk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk vagy kiegészítsük. A jelen tájékoztató bármilyen jelentős változását egyértelműen feltüntetjük honlapunkon.

Adatkezelők és elérhetőségük:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve),

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve) és

PricewaterhouseCoopers Data Analytics Services Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-947848 számon bejegyezve),

illetve az a PwC tagvállalat, amely a szolgáltatások nyújtása vagy igénybevétele szempontjából szerződő fél vagy az Ön által felkeresett szervezet.

Tekintettel a PwC cégcsoport magyarországi szervezeti felépítésére, illetve az adminisztratív és operatív funkciók egyes társaságok közötti megosztására, egyes esetekben a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. illetve a PricewaterhouseCoopers Data Analytics Services Kft. közös adatkezelőként jár el. Ilyen esetekben az egyes adatkezelőkre vonatkozó kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat az adatkezelők világosan rendezik.

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésének módjával és indokaival kapcsolatban kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti címen vagy az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselőnk: dr. Csenterics András

E-mail: data.protection.hu@hu.pwc.com

Telefon: +36 1 461 9100

Érintetti jogok

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a PwC kezeli-e és ha igen miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a PwC megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a PwC a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre.

Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a PwC jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a PwC a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

A helyesbítéshez való jog

A PwC az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a PwC felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a PwC számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a PwC az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • A PwC-nek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a PwC vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a PwC jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen harmadik feleket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A PwC nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PwC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a PwC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a PwC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a PwC nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult, illetve a PwC ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

A PwC az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a PwC tájékoztatja Önt ezen címzettekről is.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja a PwC vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a PwC nem köteles helyt adni, ha a PwC bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés a PwC jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak PwC által történő kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Amennyiben a fenti jogok bármelyikével élni kíván (kivéve NAIH-hoz történő panaszbenyújtást, valamint a bírósághoz fordulást), kérjük, küldjön e.mailt a data.protection.hu@hu.pwc.com címre.

A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszait - a panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg a data.protection.hu@hu.pwc.com címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és 1 hónapon belül megválaszolunk.

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 22-én került elfogadásra, felülvizsgálva 2019 márciusában.

Kövessen minket!