Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

Adatkezelési tájékoztató

View this page in: English

Általános Tájékoztatás adatkezelési tevékenységeinkről

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

(székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve),

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

(székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve), valamint a

 (a továbbiakban „PwC”, vagy „mi”) a jelen dokumentum keretei között tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének.

Bevezető Rendelkezések

A jelen tájékoztató alkalmazásában személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

A PwC elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és védelme mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató a GDPR[1] , valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeljük a személyes adatokat, az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg, valamint minden egyéb, az adatkezelés szempontjából lényeges körülményről.

A birtokunkba kerülő személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy az adatok gyűjtésekor nyújtott tájékoztatásban megjelölt valamely célra, vagy célokra használjuk fel. A célhoz kötöttség elvével összhangban kizárólag valós, indokolt és jogszerű célok érdekében folytatunk adatkezelést. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyet az érintett az adatgyűjtéskor megadott, vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt és arra az érintett joggal számíthatott.

A PwC tevékenységéből következik, hogy mint adatkezelő számos célból kezel személyes adatokat, és az egyes célok esetében az adatkezelés jogalapja, módja és a kapcsolódó adatmegőrzési idők eltérhetnek egymástól.

Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát rendkívül szigorú szervezeti és informatikai intézkedésekkel védjük. Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és az ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerünk ISO/IEC 27001: 2013 független tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásrendet és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki, kollégáink rendszeres, adatvédelmi tárgyú képzéséről, adatvédelmi tudatosságuk folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk.

A PwC konzultációt folytat a PwC nemzetközi hálózatának többi tagjával annak érdekében, hogy belső eljárásrendjeit az adatvédelmi jog és az adatbiztonság területén a jogszabályokhoz kapcsolódó gyakorlatnak megfelelően, a lehető leghatékonyabban alakítsa ki és fejlessze.

Meglévő belső folyamatait, adatkezeléseit, gyakorlatát és a kapcsolódó dokumentációt a PwC rendszeresen felülvizsgálja.

A PwC emellett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi az adatkezelések jogszerűségét, emellett operatív munkatársain keresztül kapcsolattartási pontként is szolgál az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) felé.

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: dr. Csenterics András
Email: hu_dataprotection@pwc.com
Telefonszám: +36 1 461 9100

Az átláthatóság és érthetőség, ezen belül különösen az egyes adatkezelések világos elkülönítése érdekében a jelen tájékoztató adatkezelési célokra, tevékenységi körökre bontva tárgyalja az általunk folytatott adatkezeléseket.

További információért kérjük, keresse fel a jelen tájékoztatónak az Ön számára releváns szakaszait.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

PwC's Academy

A PwC’s Academy keretein belül megvalósuló képzési szolgáltatásainkkal összefüggésben magánszemély ügyfeleink, illetve a vállalati ügyfeleinkhez kapcsolódó magánszemélyek (pl. a vállalati ügyfél által a képzésre regisztrált magánszemélyek) személyes adatait kezeljük.

A szolgáltatás típusától függően az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor.

A Felnőttképzési Törvény hatálya alatt szervezett képzés

Amennyiben az érintett olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és bármely további olyan képzési típus, amelyre a PwC felnőttképzési engedélyt szerzett), melyet a PwC’s Academy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Felnőttképzési Törvény”), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, illetve a 12/2020.(II.7.) Kormányrendelet (a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról) szerint valósít meg, úgy a Felnőttképzési Törvény 21. § (1) bekezdése alapján a következő személyes adatokat vagyunk kötelesek kezelni:

 • a képzésben részt vevő családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési és utóneve, születési helye és ideje;
 • neme;
 • állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma;
 • lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma;
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak;
 • társadalombiztosítási azonosító jele;
 • adóazonosító jele

Szolgáltatásként nyújtott képzés

Amennyiben az érintett olyan képzésen vesz részt, amelyet a PwC úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a PwC a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017 (XII.13.) Korm. rendelet, valamint könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzése esetében a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján a következő személyes adatokat köteles a képzésen résztvevőkről kezelnie:

 • családi és utónév;
 • lakóhely és tartózkodási hely címe;
 • telefonszám/mobiltelefonszám, vagy e-mail cím;
 • munkaerő-piaci státusz;
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettség;
 • könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzése esetében a továbbképzésre kötelezett regisztrálási száma, ilyennel nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési és utóneve

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • a képzés, illetve vizsga megszervezése;
 • a nyújtott szolgáltatások teljesítésigazolása;
 • tréning management rendszerbe történő jelentkezés lehetővé tétele;
 • kapcsolattartás a képzés kapcsán

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • a fentiekben megjelölt jogszabályokban foglalt kötelező adatkezelések tekintetében jogi kötelezettség teljesítése;
 • a kötelező adatkezelések körén kívül eső személyes adatok vonatkozásában magánszemély ügyfeleink esetében az érintettel kötött képzési szerződés teljesítése, nem magánszemély ügyfeleink esetében a velük között szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi

További adatkezeléseink 1. - Adatkezelés a biztonság és minőség garantálása, valamint a kockázatkezelési tevékenységeink kapcsán

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását, elhárítását, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését. Ennek során szükségszerűen adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során).
 • Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott képzés kapcsán az ügyfélről digitálisan tárolt anyagokban található személyes adatok kezelését is. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.

Ezen adatkezelések célja az, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét, azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott ügyfél részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó, pl. ügyfélazonosítást, valamint a pénzmosás megelőzésére tett lépéseket előíró jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC prudens és gazdaságilag fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 2. - Valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményeinek történő megfelelés érdekében, valamint jogvitákkal összefüggésben végzett adatkezelések

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.
 • Az adatokat költségvetési vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítanunk kell, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár.

Ezen adatkezelések célja a jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés és annak igazolása, valamint igényeink érvényesítése és védelme esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a jogszabályokban foglalt konkrét kötelezettségeink vonatkozásában ezen jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon, a megfelelés érdekében végzett adatkezeléseink kapcsán, amelyek esetében konkrét jogi kötelezettség ránk nézve a hatályos jogszabályokból nem vezethető le, adatkezelésünk jogalapját a megfeleléshez és a lehető legmagasabb szintű, prudens szakmai működéshez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik. E körben rögzítjük, hogy a Felnőttképzési Törvény hatálya alá eső képzések esetében a intézmény a Felnőttképzési Törvény 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig köteles megőrizni.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Több

Üzleti kapcsolatok

A személyes adatok gyűjtése

A PwC meglévő és potenciális ügyfelei és/vagy a velük kapcsolatban álló személyek üzleti kapcsolattartási adatait az alábbi fejezetben részletezett módon, célokból és jogalapon kezeli.

Az üzleti kapcsolattartási adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (Salesforce) gyűjtjük és tároljuk („PwC CRM”). A kapcsolattartási adatok gyűjtése és ezen személyes adatoknak a PwC CRM-ben történő rögzítése egyes esetekben manuális módon történik (pl. egy PwC munkavállaló által, aki egy ügyfél elérhetőségeit tartalmazó névjegykártyát kapott), vagy azok automatikusan kerülnek feltöltésre az érintett által kitöltött hírlevél, rendezvény, illetve tréning regisztrációs űrlapból, valamint email levelezésből és a PwC által használt naptárrendszerekből.

A rögzített adatok tartalmazzák

 • az érintett nevét,
 • a foglalkoztató nevét,
 • az érintett beosztását,
 • telefonszámát,
 • e-mail címét és
 • egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatait.

A személyes adatok felhasználása

A jelen fejezetben felsorolt személyes adatok a következő célokra használhatók fel:

 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • ajánlatadás konkrét szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, koordinálása és fejlesztése, belső adminisztráció;
 • analitikák, kimutatások, kapcsolati térképek, értékesítési információk és az üzleti célok teljesítését szolgáló kimutatások, tervek készítése.

Adatkezelésünk jogalapja

 • Amennyiben szakmai szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéses jogviszonyban állunk, úgy magánszemély ügyfeleink esetében adatkezelésünk jogalapját a szerződés teljesítése, nem magánszemély ügyfeleink esetében pedig a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • A PwC CRM rendszerben megvalósuló adatkezelés jogalapját – ideértve az ennek keretében megvalósuló ajánlatadást, üzleti tevékenységünk nyilvántartását, koordinálását és fejlesztését, valamint a belső adminisztrációt, valamint az adatok alapján történő analitika és kimutatás készítést - a PwC azon jogos gazdasági érdeke képezi, hogy szolgáltatásait – mint a legtöbb nemzetközi vállalatcsoport – egy egységes felületen keresztül, az egyes tagvállalatok közötti információáramlás hatékonyságát biztosítva, az ügyfelek határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás iránti igényének megfelelően tudja nyújtani. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében annak megkezdését megelőzően a PwC érdekmérlegelési tesztet készített, melyben részletesen elemezte, hogy a fentiekben hivatkozott jogos érdek és az adatkezelés érintettek jogaira, szabadságaira gyakorolt hatása közül elsőbbséget élvez-e az adatkezelő jogos érdeke. Ennek keretében értékelte az adatkezelés valamennyi lényegi elemét, ideértve az alkalmazott garanciális és biztonsági intézkedéseket is. Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapította, az érintettek jogai nem írják felül az azonosított jogos érdeket, így az azon alapuló adatkezelés - a megfelelő biztonsági és jogi garanciák betartása mellett – jogszerűen végezhető.

Adattovábbítások

A PwC CRM rendszer működési sajátosságaiból következően az abban tárolt információk nem kizárólag a PwC hálózatba tartozó azon entitás munkavállalói részére elérhetők, amely a személyes adatokat gyűjtötte, hanem hozzáférhetők a PwC hálózatba tartozó más entitások részére is. Ez szükségszerűen a személyes adatok határokon átnyúló – adott esetben az Európai Unión kívüli – továbbítását jelenti.

A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása a GDPR által elvárt többletgaranciák követelményének figyelembevételével történik. E körben a PwC hálózat tagvállalatai között a Bizottság által jóváhagyott, adattovábbításra vonatkozó szerződési feltételekkel összhangban álló megállapodások vannak hatályban, így a személyes adatok megfelelő védelme minden olyan esetben biztosított, amikor a címzett tagvállalat EU-n kívüli országban található.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • A személyes adatok a PwC CRM-ben annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg fennáll a PwC és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg a fentiekben meghatározott célok közül bármelyik érdekében szükséges az adatok tárolása (pl. amíg egy üzleti kapcsolattartóval kapcsolatban állunk, vagy ezen kapcsolatra vonatkozó adatot nyilvántartásunkban tárolni szükséges).
 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek

A személyes adatok gyűjtése

Szakmai szolgáltatásaink nyújtása érdekében vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek (pl. az ügyfél munkavállalói, vagy képviselői) személyes adatait gyűjtjük.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy az ügyféllel fennálló jogviszony szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk.

A szolgáltatás típusától függően elsősorban az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Név.
 • beosztás,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Rögzítjük, hogy azon vállalati ügyfeleink, amelyek szakmai szolgáltatásaink nyújtása céljából velünk személyes adatokat (pl. kapcsolattartóik adatait) osztanak meg, saját – tehát az adatok megosztását megelőző - adatkezelésük tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek, amelynek jogszerűségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A PwC kizárólag a saját adatkezeléséért felel, attól az időponttól kezdődően, hogy a személyes adatok vele megosztásra kerültek.

A személyes adatok felhasználása

A jelen fejezetben felsorolt személyes adatok a következő célokra használhatók fel:

 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése;
 • ügyfélkapcsolatok kezelése, kapcsolattartás.

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • a vállalati ügyfeleinkkel fennálló szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatos adatkezelések esetében az annak teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk,
 • a szervezetünkre irányadó jogszabályi kötelezettségekhez kapcsolódó kötelező adatkezelések tekintetében az adott jogi kötelezettség teljesítése,
 • szolgáltatásaink nyilvántartása, fejlesztése esetében az ehhez fűződő jogos érdekünk,

További adatkezeléseink 1. - Adatkezelés a biztonság és minőség garantálása, valamint a kockázatkezelési tevékenységeink kapcsán

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását, elhárítását, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését. Ennek során szükségszerűen adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során).
 • Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott ügyfélaktában, vagy az ügyfélről digitálisan tárolt anyagokban található személyes adatok kezelését. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.

Ezen adatkezelések célja az, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét, különösen azok bizalmasságát, azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott ügyfél részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó, pl. ügyfélazonosítást, valamint a pénzmosás megelőzésére tett lépéseket előíró jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC prudens és gazdaságilag fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 2. - Valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményeinek történő megfelelés érdekében, valamint jogvitákkal összefüggésben végzett adatkezelések

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.
 • Hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. Adatkezelésünk e körben magában foglalhatja az ügyfeleinkkel folytatott telefonbeszélgetések (különösen a konferenciahívások) esetében a hangfelvétel készítését, az elhangzottak későbbi igazolhatóságának biztosítása érdekében.

Ezen adatkezelések célja a jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés és annak igazolása, valamint igényeink érvényesítése és védelme esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a jogszabályokban foglalt konkrét kötelezettségeink vonatkozásában ezen jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon, a megfelelés érdekében végzett adatkezeléseink kapcsán, amelyek esetében konkrét jogi kötelezettség ránk nézve a hatályos jogszabályokból nem vezethető le, adatkezelésünk jogalapját a megfeleléshez és a lehető legmagasabb szintű, prudens szakmai működéshez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évi kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő a polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Magánszemély ügyfelek

A személyes adatok gyűjtése

Magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szakmai szolgáltatások során vagy azzal összefüggésben ezen ügyfelek személyes adatait kezeljük.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy a köztünk fennálló jogviszony szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk.

Ahol a szolgáltatás nyújtása szükségessé teszi ilyen személyes adatok kezelését, ott ügyfeleink szíves együttműködését kérjük abban, hogy a többi érintett (pl. személyi jövedelemadó bevallás készítése esetén az érintett családtagok) figyelmét is hívják fel a jelen tájékoztató tartalmára.

Tekintettel a magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körére (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ideértve a szolgáltatásoktól függően különösen az alábbiakat:

 • kapcsolattartási adatok;
 • üzleti tevékenységek;
 • családi státusz, hozzátartozókra vonatkozó, a szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns információk;
 • jövedelemmel, adózással és egyéb pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos adatok;
 • befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek;
 • egészségi állapottal kapcsolatos információk.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • szakmai szolgáltatások nyújtása,
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése,
 • ügyfélkapcsolatok kezelése, kapcsolattartás,
 • szakmai rendezvények megszervezése,
 • tájékoztatók, friss iparági hírek és információk, szakmai rendezvényekre szóló meghívók, valamint szolgáltatásainkat bemutató anyagok  küldése, amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • a magánszemélyek ügyfeleinkkel fennálló szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatos adatkezelések esetében a szerződés teljesítése,
 • a szervezetünkre irányadó jogszabályi kötelezettségekhez kapcsolódó kötelező adatkezelések tekintetében jogi kötelezettség teljesítése,
 • szolgáltatásaink nyilvántartása, fejlesztése esetében az ehhez fűződő jogos érdekünk,
 • ajánlatok, tájékoztatók, friss iparági hírek és információk, valamint egyéb, marketing jellegű adatok kezelése esetén az érintett kellő tájékoztatás birtokában adott kifejezett és önkéntes hozzájárulása képezi.

További adatkezeléseink 1. - Adatkezelés a biztonság és minőség garantálása, valamint a kockázatkezelési tevékenységeink kapcsán

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását, elhárítását, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését. Ennek során szükségszerűen adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során).
 • Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott ügyfélaktában, vagy az ügyfélről digitálisan tárolt anyagokban található személyes adatok kezelését. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.

Ezen adatkezelések célja az, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét, különösen azok bizalmasságát, azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott ügyfél részére dolgozzunk.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó, pl. ügyfélazonosítást, valamint a pénzmosás megelőzésére tett lépéseket előíró jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC prudens és gazdaságilag fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 2. - Valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményeinek történő megfelelés érdekében, valamint jogvitákkal összefüggésben végzett adatkezelések

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.
 • Hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. Adatkezelésünk e körben magában foglalhatja az ügyfeleinkkel folytatott telefonbeszélgetések (különösen a konferenciahívások) esetében a hangfelvétel készítését, az elhangzottak későbbi igazolhatóságának biztosítása érdekében.

Ezen adatkezelések célja a jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés és annak igazolása, valamint igényeink érvényesítése és védelme esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a jogszabályokban foglalt konkrét kötelezettségeink vonatkozásában ezen jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon, a megfelelés érdekében végzett adatkezeléseink kapcsán, amelyek esetében konkrét jogi kötelezettség ránk nézve a hatályos jogszabályokból nem vezethető le, adatkezelésünk jogalapját a megfeleléshez és a lehető legmagasabb szintű szakmai működéshez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évi kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő a polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Az alkalmazásainkat használó személyek

Egyes esetekben külső felhasználók számára hozzáférést biztosítunk az általunk üzemeltetett különböző alkalmazásokhoz, applikációkhoz, rendszerekhez.

Ezek az alkalmazások az adott alkalmazás keretében megvalósuló adatkezelés jellemzőire vonatkozó, külön adatvédelmi tájékoztatót tartalmaznak. Az alkalmazást használó felhasználóktól azt kérjük, hogy tanulmányozzák az alkalmazásokban elérhető adatvédelmi tájékoztatókat.

Több

Olyan magánszemélyek, akiknek személyes adatai a szolgáltatásnyújtással összefüggésben kerülnek birtokunkba

A személyes adatok gyűjtése

Egyes szolgáltatásaink nyújtása során, az adott szolgáltatás jellegéből fakadóan (pl. egy gazdasági társaság átvilágítása esetén) elkerülhetetlen, hogy olyan magánszemélyek személyes adatai is a kezelésünkbe kerülnek, akik vállalati ügyfeleinkkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, azonban a rendelkezésünkre bocsátott információk, iratanyag tartalmazza személyes adataikat. Ezen adatokat jellemzően ügyfeleink vagy ügyfeleink utasításai alapján eljáró harmadik személyek adják át részünkre.

Rögzítjük, hogy azon vállalati ügyfeleink, amelyek szolgáltatásnyújtással összefüggésben velünk személyes adatokat osztanak meg, saját – tehát az adatok megosztását megelőző - adatkezelésük tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek, amelynek jogszerűségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A PwC kizárólag a saját adatkezeléséért felel, attól az időponttól kezdődően, hogy a személyes adatok vele megosztásra kerültek.

A fenti körben a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ideértve jellemzően az alábbiakat:

 • kapcsolattartási adatok;
 • egyes személyek üzleti tevékenységei;
 • a képviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos információk;
 • bérszámfejtési és egyéb, magánszemélyhez kapcsolódó pénzügyi adatok;
 • magánszemélyekhez kapcsolódó befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése;
 • ügyfélkapcsolatok kezelése, kapcsolattartás.

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • azon érintettek személyes adatai vonatkozásában, akiknek az adatai valamely, vállalati ügyfelünkkel fennálló jogviszony teljesítésével összefüggésben kerültek birtokunkba az ezen jogviszonyból fakadó kötelezettségeink teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk,
 • azon érintettek személyes adatai vonatkozásában, akiknek az adatai valamely magánszemély ügyfelünkkel fennálló jogviszony teljesítésével összefüggésben kerültek birtokunkba, ezen szerződés teljesítése,
 • a szervezetünkre irányadó jogszabályi kötelezettségekhez kapcsolódó kötelező adatkezelések tekintetében az adott jogi kötelezettség teljesítése,
 • szolgáltatásaink nyilvántartása, fejlesztése esetében az ehhez fűződő jogos érdekünk.

További adatkezeléseink 1. - Adatkezelés a biztonság és minőség garantálása, valamint a kockázatkezelési tevékenységeink kapcsán

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását, elhárítását, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését. Ennek során szükségszerűen adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során).
 • Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott ügyfélaktában, vagy az ügyfélről digitálisan tárolt anyagokban található személyes adatok kezelését. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.

Ezen adatkezelések célja az, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét, különösen azok bizalmasságát, azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott ügyfél részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó, pl. ügyfélazonosítást, valamint a pénzmosás megelőzésére tett lépéseket előíró jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC prudens és gazdaságilag fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 2. - Valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményeinek történő megfelelés érdekében, valamint jogvitákkal összefüggésben végzett adatkezelések

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.
 • Hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. Adatkezelésünk e körben magában foglalhatja az ügyfeleinkkel folytatott telefonbeszélgetések (különösen a konferenciahívások) esetében a hangfelvétel készítését, az elhangzottak későbbi igazolhatóságának biztosítása érdekében.

Ezen adatkezelések célja a jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés és annak igazolása, valamint igényeink érvényesítése és védelme esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a jogszabályokban foglalt konkrét kötelezettségeink vonatkozásában ezen jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon, a megfelelés érdekében végzett adatkezeléseink kapcsán, amelyek esetében konkrét jogi kötelezettség ránk nézve a hatályos jogszabályokból nem vezethető le, adatkezelésünk jogalapját a megfeleléshez és a lehető legmagasabb fokú szakmai működéshez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évi kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő a polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Egyéb, velünk kapcsolatba lépő személyek

A személyes adatok gyűjtése

Ahhoz, hogy bármely magánszemély kérdéssel, észrevétellel, vagy panasszal forduljon hozzánk, elengedhetetlenül szükséges, hogy részünkre a válaszadáshoz szükséges személyes adatait megadja.

Ezen adatok a következők:

 • Név,
 • kapcsolattartási adatok,
 • a közlés tartalma (amely szintén tartalmazhat személyes adatnak minősülő információkat).

Ezekben az esetekben a magánszemély dönt arról, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk. Kérjük, kizárólag olyan személyes adatokat bocsássanak rendelkezésünkre, amelyek megítélésük szerint a kérdés megválaszolásához, vagy panasz elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • kérdések megválaszolása;
 • panaszok kezelése;
 • kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a fentiekkel összefüggésben.

Adatkezelésünk jogalapja

Ezen adatkezelésünk jogalapját az ahhoz fűződő jogos érdekünk képezi, hogy a hozzánk forduló, de velünk közvetlen jogviszonyban nem álló magánszemélyek részére ésszerű időn belül informatív választ adhassunk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • A hozzánk érkezett kérdésekkel, panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat a kérdés vagy panasz alapján meginduló kommunikáció sikeres lezárásáig, a panasz végleges elbírálásáig, a kérdés sikeres megválaszolásáig kezeljük.
 • Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a panasz és a megválaszolása érdekében folytatott kommunikáció olyan információkat tartalmazhat, amelyekre egy esetleges későbbi jogi igényérvényesítés során szükség lehet, a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Álláshirdetésre jelentkezők

A PwC-nél meghirdetett állásra a PwC karrierlehetőségek honlapon online jelentkezőknek a jelentkezéskor külön tájékoztatást bocsátunk a rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeljük a személyes adataikat, valamint hogy az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg.

A munkaerő toborzással kapcsolatos további részletekért kérjük, keresse fel a karrier oldalunkat.

Több

Alumni Program

Az Alumni Programot a PwC azon volt munkavállalói számára hozta létre, akik ma már más szervezetnél vagy cégnél folytatják szakmai pályafutásukat. Az Alumni Programra jelentkezők Alumni Club tagokká válnak és ezáltal friss információkat kapnak a PwC kezdeményezéseiről, networking tevékenységeiről és eseményeiről. A tájékoztatás célja a korábbi munkatársainkkal kialakult kapcsolat fenntartása.

A PwC Alumni Programra történő regisztrációkor a jelentkezőknek a regisztrációs folyamat részeként meg kell ismerniük és el kell fogadniuk az alábbiakban kifejtett, adatkezelésre vonatkozó feltételeket.

A személyes adatok gyűjtése

Az Alumni Programba történő jelentkezéshez az alábbi adatokra van szükségünk:

 • név,
 • e-mail cím,
 • a korábbi PwC munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (üzletág, iparág),
 • a jelenlegi munkakörrel kapcsolatos adatok (pozíció, cég neve, iparág, munkahelyi e-mail cím),
 • az érintett képmása, fénykép formájában.

A személyes adatok felhasználása

Az Alumni Programra vonatkozóan megadott személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • értesítést küldünk az Alumni programokról;
 • az Alumni hírlevélben tájékoztatást nyújtunk a PwC-vel és volt munkatársainkkal kapcsolatos hírekről;
 • tájékoztatást nyújtunk a legfrissebb kezdeményezéseinkről.

Adatkezelési jogalap

Tekintettel arra, hogy az Alumni Programba jelentkezés teljes mértékben önkéntes, az adatkezelés jogalapját e körben az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása képezi.

Adatváltozások, tagság megszüntetése

Amennyiben frissíteni szeretné a velünk közölt személyes adatait, ezt megteheti a www.pwc.com/hu/alumni regisztrációs oldalon vagy az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen jelezheti felénk.

Amennyiben arról kapunk tájékoztatást, hogy a velünk közölt személyes adatokban változás következett be, az érintett által megadott adatok alapján elvégezzük a módosításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a velünk közölt adatok naprakészségét, jelezze ezt felénk a fenti elérhetőségen és biztosítjuk a hozzáférést.

Alumni Club tagságának megszüntetését az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti. Az általunk kezelt valamennyi személyes adat törlését az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti, amely azonban az Alumni Club tagság megszüntetését is maga után vonja.

Adatmegőrzés

A velünk közölt adatokat az Alumni Club tagság időtartama alatt őrizzük meg.

Több

Beszállítók (ide értve az alvállalkozókat és a beszállítóinkkal, illetve alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket)

A személyes adatok gyűjtése

Beszállítóinkkal (ideértve az alvállalkozókat, valamint a beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket) összefüggésben abból a célból gyűjtünk és kezelünk adatokat, hogy beszállítóinkkal meglévő kapcsolatunkat fenntartsuk, szerződést kössünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe és ahol ez releváns, alvállalkozók bevonásával szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára.

Az általunk kezelt adatok e körben különösen a következők:

 • név,
 • titulus, alvállalkozónál, beszállítónál betöltött tisztség,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • egyéb kapcsolattartási adatok.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Szolgáltatások igénybevétele alvállalkozóinktól, beszállítóinktól

A beszállítóinkkal és munkatársaikkal kapcsolatos személyes adatokat szükség szerint a szolgáltatások igénybevétele céljából kezeljük. Abban az esetben például, ha egy beszállító létesítménygazdálkodási vagy más kiszervezett szolgáltatást nyújt számunkra, azoknak a magánszemélyeknek kezeljük a személyes adatait, akik kijelölt kapcsolattartó személyek vagy a szolgáltatások nyújtásában részt vesznek.

 • Szakmai szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára

Abban az esetben, amikor egy beszállító segítséget nyújt nekünk abban, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk saját ügyfeleink számára, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő személyek személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy a beszállítóval kapcsolatot tartsunk és a saját ügyfelünk részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Amennyiben az általunk igénybe vett beszállító a PwC adatfeldolgozójaként jár el, gondoskodunk róla, hogy a GDPR elvárásainak tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, ilyen módon is biztosítva az adatkezelés jogszerűségét.

 • Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése.

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapját

 • Magánszemély alvállalkozóink, beszállítóink vonatkozásában a velük fennálló szerződésünk teljesítése,
 • nem magánszemély alvállalkozóink, beszállítóink vonatkozásában a velük fennálló szerződésünk teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 1. - Adatkezelés a biztonság és minőség garantálása, valamint a kockázatkezelési tevékenységeink kapcsán

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében, melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását, elhárítását, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítését. Ennek során szükségszerűen adatkezelést folytatunk (például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során).
 • Beszállítóinkat és alvállalkozóinkat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja személyes adatok kezelését. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.

Ezen adatkezelések célja az, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét, különösen azok bizalmasságát, azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott beszállítóval vagy alvállalkozóval üzleti kapcsolatot létesítsünk.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó, pl. ügyfélazonosítást előíró jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC prudens és gazdaságilag fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

További adatkezeléseink 2. - Valamely jogszabály, vagy szakmai szervezet követelményeinek történő megfelelés érdekében, valamint jogvitákkal összefüggésben végzett adatkezelések

A fentieken túl, tevékenységünk jellegéből fakadóan szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg az alábbiak során is:

 • mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, és szakmai előírások. Nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.
 • Hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. Adatkezelésünk e körben magában foglalhatja beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal folytatott telefonbeszélgetések (különösen a konferenciahívások) esetében a hangfelvétel készítését, az elhangzottak későbbi igazolhatóságának biztosítása érdekében.

Ezen adatkezelések célja a jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés és annak igazolása, valamint igényeink érvényesítése és védelme esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a jogszabályokban foglalt konkrét kötelezettségeink vonatkozásában ezen jogi kötelezettségek teljesítése képezi.
 • Azon, a megfelelés érdekében végzett adatkezeléseink kapcsán, amelyek esetében konkrét jogi kötelezettség ránk nézve a hatályos jogszabályokból nem vezethető le, adatkezelésünk jogalapját a megfeleléshez és a lehető legmagasabb szintű szakmai működéshez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában az adatmegőrzési idők az elévülési időhöz kapcsolódnak. Az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évi kezeljük. Amennyiben az előző két kategória nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő a polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Több

Irodánkba látogatók

Irodaépületünkben biztonsági intézkedések vannak életben, ideértve az épület üzemeltetője által működtetett zártláncú kamerarendszert (CCTV) és az épületbe történő ellenőrzött belépést. A látogatók személyes adataihoz nincs hozzáférésünk, ilyen adatokat nem kezelünk, nem dolgozunk fel.

További tájékoztatásért kérjük, forduljon az épület üzemeltetőjéhez, amely e körben adatkezelést végez.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön előzetesen kérte parkolóhely biztosítását irodánk mélygarázsában, úgy a PwC részéről szükséges az Ön gépjárműve rendszámának kezelése, mert a parkolóhely lefoglalása csak ilyen módon lehetséges.

Több

A PwC rendezvények látogatói (ide nem értve a PwC’s Academy keretében zajló rendezvények körét)

A személyes adatok gyűjtése

Rendezvényeink megszervezése és sikeres lebonyolítása érdekében különösen az alábbi személyes adatokat kezeljük

 • név,
 • beosztás, tisztség,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • egyéb kapcsolattartási adatok,
 • az ön gépjárművének rendszáma, amennyiben előzetesen kérte parkolóhely biztosítását az irodaházban,
 • az érintett képmása, fénykép, vagy videofelvétel formájában (kérjük, amennyiben nem szeretné, hogy Önről fénykép-vagy videofelvétel készüljön, rendezvényeinken az utolsó két sor valamelyikében szíveskedjen helyet foglalni).
 • a COVID-19 világjárvány miatt szükséges intézkedésekhez kapcsolódó adatok, ideértve az egyes tünetek észleléséről és a potenciális fertőzöttekkel való kontaktról szóló nyilatkozatot, valamint az esetleges testhőmérséklet mérés eredményét (utóbbi adat semmilyen formában nem kerül rögzítésre). A COVID-dal kapcsolatos adatkezelésről a látogatást megelőzően (email-ben, vagy a belépést megelőzően a recepción) külön, részletes adatkezelési tájékoztatót bocsátunk rendelkezésre.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatok e körben a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • a rendezvény megszervezése (regisztráció, prezentációs anyagok előkészítése, stb.); 
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése; 
 • ügyfelek azonosítása, elemzések készítése, pl. piaci trendekkel, kapcsolati hálókkal, illetve értékesítési lehetőségekkel összefüggésben;  
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról, valamint rendezvényeinkről pl. hírlevelek formájában, amennyiben ehhez az érintett hozzájárult;
 • A COVID-19 világjárvány ideje alatt kollégáink és látogatóink egészségének és biztonságának elősegítése.

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapját

 • a rendezvényre történő jelentkezéssel, az azon való részvétellel összefüggésben az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulása;
 • üzleti tevékenységünk fejlesztése, elemzések készítése körében az ehhez fűződő jogos érdekünk;
 • cégünkre és szolgáltatásainkra, valamint rendezvényeinkre vonatkozó tájékoztatások nyújtása körében az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulása képezi.

Adatmegőrzés

A rendezvény lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a rendezvény sikeres lebonyolításának lezárulásáig kezeljük.

Amennyiben a résztvevő hozzájárult ahhoz, hogy részére a továbbiakban is tájékoztató anyagokat küldjünk cégünkről, szolgáltatásainkról és rendezvényeinkről, az adatok kezelése ezen hozzájárulás visszavonásáig történik.

Több

Honlapunk látogatói

A személyes adatok gyűjtése

A honlapunkat felkereső látogatóknak a honlap bárki számára elérhető felületein nem szükséges semmilyen személyes adatot megadniuk, vagy regisztrálniuk ahhoz, hogy a honlap nyilvános tartalmaihoz hozzáférhessenek.

A honlapunkra feltöltött prémium tartalmakhoz (tanulmányok, white paper kiadványok, elemzések) való hozzáférés csak regisztrált felhasználók számára lehetséges.

A regisztrációhoz a kapcsolódó ÁSZF elfogadásán túl az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • felhasználónév;
 • jelszó;
 • név;
 • email cím;
 • ország és választott nyelv;
 • amennyiben az érintett cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál , a cég, vagy egyéb szervezet neve, az érintett tisztsége;
 • a PwC-vel fennálló kapcsolat (az alábbi kategóriák közül választva: ügyfél, média, egyéb érdeklődő)

A személyes adatok felhasználása

A honlapunkhoz kapcsolódó adatkezelések az alábbi célok érdekében történnek:

 • a prémium tartalmak esetében az adott tartalomhoz való hozzáférés biztosítása;
 • kiadványok, szakmai anyagok megrendelése vagy hírlevelekre feliratkozás;
 • rendezvényekre és konferenciákra történő regisztráció;
 • honlapunk üzemeltetése.

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapja

 • hírlevelekre feliratkozás, rendezvényekre jelentkezés, kiadványok, szakmai anyagok megrendelése körében az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
 • a prémium tartalmakhoz való hozzáférést megelőző regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés esetén a jogalap attól függ, hogy az érintett saját nevében, magánszemélyként, vagy pedig valamely cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál. Amennyiben az érintett saját nevében magánszemélyként regisztrál, a jogalap szerződéses kötelezettség teljesítése, hiszen a regisztrációval és az ahhoz kapcsolódó ÁSZF elfogadásával az érintett magánszemély és a PwC között jogviszony keletkezik. Amennyiben az érintett cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál, az adatkezelés jogalapja a PwC ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a fentebb említettek szerint a képviselőjén keresztül regisztráló cég, vagy egyéb szervezet és a PwC között a regisztrációval létrejött jogviszony alapján kötelezettségeit teljesítse, ennek keretében a prémium tartalmakat rendelkezésre bocsássa.
 • a honlapunk marketing jellegű funkcióihoz kapcsolódó adatkezelés esetében az ehhez fűződő jogos érdekünk.

Adatmegőrzés

A honlapjainkon gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (pl. amíg kapcsolatban állunk az adott magánszeméllyel), vagy amíg azt a jogszabály előírja.

Ennek keretében:

 • a látogatók kapcsolattartási adatait (így a honlap egyes területeihez történő hozzáféréshez szükséges regisztráció során megadott személyes adatokat is) addig őrizzük meg, amíg az információra a kapcsolatfelvételi kérés teljesítéséhez szükség van, vagy addig, amíg a felhasználó az információ törlését nem kéri. A levelezési listákra vonatkozó emaileket és adatokat kizárólag addig őrizzük meg, amíg az a látogató kérésének teljesítése szempontjából szükséges.
 • Amennyiben leiratkozna a levelezőlistánkról vagy megszüntetné valamely regisztrációját, az erre vonatkozó lépések leírása megtalálható a megfelelő honlapon, vagy az Ön részére küldött leveleinkben, vagy felveheti velünk a kapcsolatot a hu_dataprotection@pwc.com email címen.
 • Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adott adatkezelés keretében birtokunkban lévő személyes adatokra szükség lehet valamely jövőbeli, jogi igény érvényesítése érdekében, az adatmegőrzés időtartama az általános polgári jogi elévüléshez (5 év) igazodik.

Marketing célú adatgyűjtés, profilalkotás, remarketing

Honlapjaink nem gyűjtenek vagy összesítenek személyes adatokat abból a célból, hogy azokat harmadik személyek részére fogyasztói marketing vagy harmadik személyek nevében történő üzenetküldés céljából továbbítsuk vagy értékesítsük.

Ugyanakkor a PwC külső értékesítő cégtől remarketing nyomkövető sütiket vesz igénybe, ideértve a Google Adwords tracking cookie-t. Ezek a sütik kizárólag akkor működnek, ha felhasználó a honlap süti beállításaiban azokat engedélyezi.

A Google „sütik” használatát a weboldal süti beállításain túl Google Ads Beállítások (Settings) pontjában tilthatja le. Alternatív lehetőségként valamely értékesítő cég „süti” használata letiltható a Network Advertising Initiative opt-out (leiratkozás) oldalának felkeresésével is.

DoubleClick's remarketing pixelek használata - A PwC igénybe vehet DoubleClick remarketing pixeleket. A DoubleClick „süti” használatának engedélyezését letilthatja, ha felkeresi a DoubleClick opt-out (leiratkozás) oldalát vagy a Network Advertising Initiative optout (leiratkozás) oldalát.

Más honlapokra mutató linkek

Honlapunkon találhatóak olyan felületek, melyek olyan más honlapokhoz vezethetnek, amelyek nem a mi vagy a pwc.com weboldal adatvédelmi elvei és gyakorlata alapján működnek. Ezekre a honlapokra nincs ráhatásunk, ezért amennyiben Ön más honlapokra kattint, a PwC adatvédelmi elvei és gyakorlata a továbbiakban nem kerül alkalmazásra, adatkezelőnek az adott honlap üzemeltetője minősül.

Javasoljuk látogatóinknak, hogy mielőtt bármilyen, a személyük azonosítására alkalmas információt megadnak, tekintsék át minden egyes honlap adatkezelési tájékoztatóját.

Weboldal analitika

Bár nem valósít meg adatkezelést, a teljesség kedvéért rögzítjük, hogy a honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtése céljából a Google Analytics és az Adobe Analytics rendszereket használjuk.

Az összegyűjtött adatok nem vonatkoznak egyes magánszemélyekre és egyedileg nem azonosíthatók.

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást az alábbi felületeken:

Több

IP címek, sütik („Cookies”)

Bizonyos esetekben a honlapunk látogatásához használt eszköz IP címe rögzítésre kerülhet, azonban ez az információ nem teszi lehetővé a PwC részéről, hogy Önt azonosítsa.

Az IP címekkel, valamint a honlapunkon használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről szóló részletesebb tájékoztatásért kérjük keresse fel cookie adatkezelési tájékoztatónkat. 

Több

Hírlevélre feliratkozók

A hírleveleinkre feliratkozó magánszemélyeket arra kérjük, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a PwC hálózat tagvállalatai elektronikus úton közvetlenül megkeressék és üzenetet küldjenek részükre. A magánszemélynek bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni. A magánszemélynek címzett minden egyes e-mail tartalmaz egy linket, amelyen egy kattintással leiratkozhat, így bármikor lekerülhet a levelezési listáról.

A személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatai a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • kért hírlevél elküldése;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről, szolgáltatásainkról és rendezvényeinkről;
 • üzletfejlesztés, ügyfélkapcsolatok fenntartása.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját a hírlevelek és egyéb tájékoztató anyagok vonatkozásában az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása,
 • az üzletfejlesztéshez, valamint az ügyfélkapcsolataink fenntartásához fűződő adatkezelés vonatkozásában pedig az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait a jelen fejezetben tárgyalt adatkezelések keretében addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, illetve amíg a hozzájárulását vissza nem vonja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás önkéntességéből következően annak elmaradása miatt az érintettet hátrány nem éri. Azonban tekintettel arra, hogy egyes szolgáltatások, információk eléréséhez elengedhetetlenül szükséges bizonyos személyes adatok megadása, ennek elmaradása azt eredményezi, hogy az adott információ vagy szolgáltatás nem lesz elérhető.

Több

Adattovábítás, a kezelt személyes adatok elérhetővé tétele

Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg harmadik személyekkel, ha ez jogszerű. Amikor személyes adatokat osztunk meg, szerződéses

rendelkezésekkel és biztonsági mechanizmusok bevezetésével gondoskodunk az adatok védelméről, és arról, hogy mind a jogszabályi követelményeknek, mind a saját, belső adatvédelmi, titoktartási és biztonsági előírásainknak, mind pedig a ránk vonatkozó szakmai sztenderdeknek eleget tegyünk.

A PwC társaságok globális hálózatának vagyunk a tagjai, és más szakmai szolgáltatókhoz hasonlóan mi is igénybe vesszük üzleti tevékenységünk folytatásához más országokban található harmadik felek segítségét. Ennek eredményeképpen az általunk kezelt személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve elérhetővé válhatnak külföldről is.

A határon átnyúló adatmozgások érinthetnek az Európai Unión („EU”) kívüli országokat is, így olyan országokba is kerülhetnek személyes adatok, amelyek jogrendszere nem garantálja a személyes adatok védelmének EU által elvárt szintjét. Biztosítjuk a személyes adatok Európai Unió által elvárt szintű védelmét olyan esetekben is, amikor azokat az EU-n kívüli címzettek részére továbbítjuk. Amikor személyes adatokat továbbítunk olyan EU-n kívüli országba, melyet az Európai Bizottság nem tekint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országnak, a továbbítás olyan megállapodás alapján történik, amely tartalmazza a személyes adatok továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket az EU-n kívüli adattovábbítások esetére, ideértve az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződés tartalmi elemeit.

Egyes esetekben a címzett szervezet, amely részére személyes adatokat továbbítunk maga is adatkezelőként jár el, hiszen önállóan határozza meg saját adatkezelése célját és módját. Ilyen helyzetre kerülhet sor akkor, amikor egy ügyfélmunka keretében a PwC hálózat több tagvállalata nyújt szolgáltatásokat az ügyfél részére és saját szolgáltatásnyújtásuk kapcsán annak részleteit és megvalósítási módját maguk határozzák meg.

Más esetekben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, hiszen nem maga határozza meg az adatkezelés célját és módját, csupán a PwC dokumentált utasításait követi. Erre kerül sor, ha pl. egy informatikai szolgáltató olyan módon nyújt részünkre szolgáltatást, hogy meghatározott adatokon a mi utasításaink alapján hajt végre bizonyos műveleteket (pl. tárolja azokat), vagy pl. akkor, ha egy külsős rendezvényszervező részére adunk át adatokat kizárólag a rendezvény technikai megszervezése céljából. Amennyiben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, gondoskodunk róla, hogy a GDPR elvárásainak tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, ilyen módon is biztosítva az adatkezelés jogszerűségét.

A birtokunkban lévő személyes adatokat a címzettek következő kategóriáinak továbbíthatjuk:

 • Más PwC tagvállalatok;

A PwC tagvállalatok földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos információkért, kérjük, kattintson ide. Megoszthatunk személyes adatot más PwC tagvállalatokkal amikor adminisztratív célból és ügyfeleink számára szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében ez szükséges (pl. amikor a szolgáltatásnyújtás magában foglalja más területeken található PwC tagvállalatok tanácsának bevonását). Üzleti kapcsolataink fennállásának ténye más PwC tagvállalatok számára is megismerhetővé válnak és felhasználhatók abból a célból, hogy többet megtudjanak valamely ügyfélről (kérjük, az ilyen típusú adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatásért olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató „Üzleti kapcsolatok részét);

 • Harmadik fél szervezetek, amelyek applikációkat, IT, vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.

Például: információtechnológiai szolgáltatók, felhőalapú szoftver-infrastruktúra üzemeltetői, identity menedzsment, website hosting és menedzsment, adatelemzés, adatbiztonsági mentések, biztonsági és tárolási szolgáltatások;

 • Harmadik fél szervezetek, amelyek egyéb módon segítenek áruk szolgáltatások vagy információ szolgáltatásával (pl. szakmai tanácsadásban közreműködő alvállalkozók, rendezvényszervezők);
 • Könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók, biztosítók;
 • Együttműködő ügyvédi irodák, így különösen a PwCLegal hálózatba tartozó ügyvédi irodák;
 • Bíróságok, nyomozó hatóság, egyéb hatóság, állami szervek, szakmai szervezetek, illetve egyéb harmadik felek az alkalmazandó jogszabályok vagy hatósági határozatok előírásai alapján és azoknak megfelelően.

A személyes adatok továbbítására irányuló megkereséseket csak akkor teljesítjük, ha az irányadó jogszabályok alapján ez jogszerűen teljesíthető.

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai

Tudatában vagyunk annak, hogy az átláthatóság és a jogszerű adatkezelés biztosítása folyamatos felelősség és feladat, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztatót évente felülvizsgáljuk.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk vagy kiegészítsük.

A jelen tájékoztató bármilyen jelentős változásáról külön tájékoztatás formájában hívjuk fel a figyelmet.

Adatkezelők és elérhetőségük

A jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések vonatkozásában az adatkezelő:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve)

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve)

PricewaterhouseCoopers Data Analytics Services Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-947848 számon bejegyezve)

Tekintettel a PwC cégcsoport magyarországi szervezeti felépítésére, valamint az adminisztratív és operatív funkciók egyes társaságok közötti megosztására, egyes esetekben a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., illetve a PricewaterhouseCoopers Data Analytics Services Kft. közös adatkezelőként jár el. Ilyen esetekben az egyes adatkezelőkre vonatkozó kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat az adatkezelők egymás közötti viszonyukban világosan rendezik.

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésének módjával és indokaival kapcsolatban kérdései vannak, vagy bármely, a lentiekben kifejtett jogát kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weblapunkon keresztül, vagy az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: hu_dataprotection@pwc.com

Telefon: +36 1 461 9100

Adatvédelmi tisztviselőnk: dr. Csenterics András

Milyen érintetti jogok illetik meg Önt a PwC adatkezeléseivel összefüggésben?

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Önt megilleti az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a PwC kezeli-e és ha igen miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, amelyekkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a PwC megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos többletgaranciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a PwC a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre.

Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a PwC jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a PwC a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

A helyesbítéshez való jog

A PwC az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a PwC felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a PwC számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a PwC az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • a PwC-nek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a PwC vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a PwC jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen harmadik feleket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A PwC nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PwC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a PwC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából;
 • de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a PwC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a PwC nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult, illetve a PwC ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

A PwC az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a PwC tájékoztatja Önt ezen címzettekről is.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja a PwC vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a PwC nem köteles helyt adni, ha a PwC bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés a PwC jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak PwC által történő kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Amennyiben a fenti jogok bármelyikével élni kíván (kivéve NAIH-hoz történő panaszbenyújtást, valamint a bírósághoz fordulást), kérjük, küldjön e.mailt a data.protection.hu@hu.pwc.com címre.

A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszait - a panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg a hu_dataprotection@pwc.com címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és 1 hónapon belül megválaszolunk.

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 22-én került elfogadásra, legutolsó felülvizsgálat időpont: 2020. november 23.

 

Kövessen minket!