Adatkezelési tájékoztató

View this page in: English

Általános Tájékoztatás adatkezelési tevékenységeinkről

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

(székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve),

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

(székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055 Budapest, Magyarország, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve), valamint a

(a továbbiakban „PwC”, vagy „mi”) a jelen dokumentum keretei között tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének.

Bevezetés

Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

A PwC elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és védelme mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató a GDPR[1], valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon és hogyan kezeljük a személyes adatokat, az adatkezelés kapcsán az érintetteket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg, valamint minden egyéb, az adatkezelés szempontjából lényeges körülményről.

Adatkezelésünk minden esetben megfelel az alábbi elveknek:

 • A személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy az adatok gyűjtésekor nyújtott egyéb tájékoztatásban megjelölt valamely valós, indokolt és jogszerű célra, vagy célokra használjuk fel. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyről az érintettet az adatgyűjtéskor tájékoztattuk, vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből egyébként számára nyilvánvaló volt és arra joggal számíthatott.
 • Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végezzük.
 • Csakis az adatkezelés céljából elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Biztosítjuk az általunk kezelt adatok pontosságát és naprakészségét, és minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. E körben kérjük az Ön közreműködését is, hiszen egyes esetekben – pl. egy adatváltozás kapcsán – csak akkor tudjuk a naprakészséget biztosítani, ha a megváltozott adatot Ön a részünkre jelzi.
 • Az adatok tárolását olyan formában végezzük, ami az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Az integritás és a bizalmas jelleg elvének megfelelve az adatkezelést olyan módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A PwC tevékenységéből következik, hogy számos célból kezel személyes adatokat, és az egyes célok esetében az adatkezelés egyes jellemzői, így különösen annak jogalapja, módja és a kapcsolódó adatmegőrzési idők eltérhetnek egymástól. Ezekről a szempontokról minden esetben előzetes tájékoztatást nyújtunk.

Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát rendkívül szigorú szervezeti és informatikai intézkedésekkel védjük. Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és az ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerünk ISO/IEC 27001: 2013 független tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásrendet és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki, kollégáink rendszeres, adatvédelmi tárgyú képzéséről, adatvédelmi tudatosságuk folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk.

A PwC konzultációt folytat a PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózatának többi tagjával annak érdekében, hogy belső eljárásrendjeit az adatvédelmi jog és az adatbiztonság területén a jogszabályokhoz kapcsolódó gyakorlatnak megfelelően, a lehető leghatékonyabban alakítsa ki és fejlessze.

Meglévő belső folyamatait, adatkezeléseit, gyakorlatát és a kapcsolódó dokumentációt a PwC rendszeresen felülvizsgálja.

A PwC emellett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi az adatkezelések jogszerűségét, emellett operatív munkatársain keresztül kapcsolattartási pontként is szolgál az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) felé.

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: dr. Hosszú Orsolya, ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász

Email: hu_dataprotection@pwc.com

Telefonszám: +36 1 461 9100

Az átláthatóság és érthetőség, ezen belül különösen az egyes adatkezelések világos elkülönítése érdekében a jelen tájékoztató adatkezelési célok szerint tárgyalja az általunk folytatott adatkezeléseket.

További információért kérjük, keresse fel a jelen tájékoztatónak az Ön számára releváns fejezeteit.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

PwC's Academy

A PwC’s Academy keretein belül megvalósuló képzési szolgáltatásainkkal összefüggésben magánszemély ügyfeleink, illetve a vállalati ügyfeleinkhez kapcsolódó magánszemélyek (tipikusan a vállalati ügyfél által a képzésre regisztrált magánszemélyek) személyes adatait kezeljük.

A Felnőttképzési Törvény hatálya alatt szervezett képzés

Amennyiben az érintett olyan képzésen vesz részt (például állami forrásból megvalósuló képzés, és bármely további olyan képzési típus, amelyre a PwC felnőttképzési engedélyt szerzett), melyet a PwC’s Academy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Felnőttképzési Törvény”) szerint valósít meg, úgy a Felnőttképzési Törvény 21. § (1) bekezdése és - amennyiben alkalmazandó – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002 (V. 5.) Kormányrendelet 11. sz. melléklete alapján a következő személyes adatokat vagyunk kötelesek kezelni:

 • a képzésben részt vevő személyazonosító adatai és oktatási azonosító száma;
 • elektronikus levelezési címe;
 • a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak;
 • könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzése esetében a továbbképzésre kötelezett neve, regisztrálási száma, regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve

A fentieken túl a képzés sikeres lebonyolítása érdekében kezeljük a képzésen részt vevő személy által a jelentkezés keretében megadott telefonszámot is kapcsolattartási célból.

A Felnőttképzési Törvény hatálya alá nem eső képzések

Egyes képzéseink nem esnek a fenti jogszabályok hatálya alá, ugyanakkor a képzés sikeres megszervezése érdekében – annak tárgyától függően - ezen esetekben is szükséges a fenti adatkört kezelnünk.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • a képzés, illetve hozzá kapcsolódó vizsga megszervezése;
 • a nyújtott szolgáltatások teljesítésigazolása;
 • vonatkozó jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségeink teljesítése;
 • a képzéssel kapcsolatos esetleges jogi igények érvényesítése.

Emellett felhívjuk szíves figyelmét, hogy a PwC a Felnőttképzési Törvény 15. § alapján adatot szolgáltat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. A résztvevő a képzésre történő regisztráció során tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a Felnőttképzési Törvény szerinti felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (továbbiakban FAR) történő továbbítása során a résztvevő természetes személyazonosító adatainak összevetésére kerül sor a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásban szereplő adataival.

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • a fentiekben megjelölt jogszabályokban foglalt kötelező adatkezelések tekintetében jogi kötelezettségeink teljesítése;
 • jogi kötelezettség hiányában magánszemély ügyfeleink esetében az érintettel kötött képzési szerződés teljesítése, a nem magánszemély ügyfeleink által a képzésre regisztrált magánszemélyek esetében pedig az ügyfelünkkel kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik. E körben rögzítjük, hogy a Felnőttképzési Törvény hatálya alá eső képzések esetében az adatokat a felnőttképző intézmény a Felnőttképzési Törvény 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig köteles megőrizni. Emellett a 93/2002. (V.5.) kormányrendelet 10/G. § k) pontja alapján a PwC mint akkreditált képző szervezet az általa a képzéssel összefüggésben vezetett nyilvántartásokat legalább 8 évig köteles megőrizni.
 • A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig megőrizzük.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Üzleti kapcsolatok

A személyes adatok kezelése

A PwC meglévő és potenciális ügyfelei, illetve a velük kapcsolatban álló személyek üzleti kapcsolattartási adatait az alábbi fejezetben részletezett módon, célokból és jogalapon kezeli.

Az üzleti kapcsolattartási adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (Salesforce) gyűjtjük és tároljuk („PwC CRM”). A kapcsolattartási adatok gyűjtése és ezen személyes adatoknak a PwC CRM-ben történő rögzítése egyes esetekben manuális módon történik (pl. egy PwC-s munkavállaló által, aki egy ügyfél elérhetőségeit tartalmazó névjegykártyát kapott), vagy azok automatikusan kerülnek feltöltésre az érintett által kitöltött űrlapból, valamint email levelezésből és a PwC által használt naptárrendszerekből.

A rögzített adatok tartalmazzák

 • az érintett nevét;
 • az érintett munkáltatójának nevét, vagy azon szervezet nevét, amelynek képviseletében az érintett eljár;
 • az érintett munkáltatójánál, vagy azon szervezetnél betöltött tisztségét, amelynek képviseletében eljár;
 • kapcsolattartási adatait, így elsősorban telefonszámát és céges email címét

A személyes adatok felhasználása

A jelen fejezetben felsorolt személyes adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • ajánlatadás konkrét szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • üzleti kapcsolattartás;
 • teljesítésigazolás, a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igények érvényesítése

Adatkezelésünk jogalapja

 • Amennyiben szakmai szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéses jogviszonyban állunk, úgy magánszemély ügyfeleink esetében adatkezelésünk jogalapját a szerződés előkészítése majd teljesítése, nem magánszemély ügyfeleink esetében pedig a velük kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • Amennyiben szerződéses jogviszony az érintettel, vagy azon szervezettel, amelynek képviseletében az érintett eljár még nem jött létre, adatkezelésünk jogalapját a szerződéskötést megelőző egyeztetéshez, kommunikációhoz fűződő jogos érdekünk képezi.
 • A teljesítésigazolás, valamint a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igényeink érvényesítése, jogi pozíciónk védelme kapcsán az adatkezelés jogalapját az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • A személyes adatok annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg fennáll a PwC és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg a fentiekben meghatározott célok közül bármelyik érdekében feltétlenül szükséges az adatok tárolása;
 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik, pl. a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig megőrizzük.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek

A személyes adatok kezelése

Szakmai szolgáltatásaink nyújtása érdekében vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek (pl. az ügyfél munkavállalói, vagy képviselői) személyes adatait kezeljük.

A kezelt adatok körét minden esetben a szükséges minimumra korlátozzuk. A célhoz kötöttség elvével összhangban kérjük, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy az általunk nyújtott szolgáltatások szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat osszanak meg velünk. Szintén kérjük vállalati ügyfeleinket, hogy a jelen tájékoztatóra a velük kapcsolatban álló, érintett magánszemélyek figyelmét szíveskedjenek felhívni.

Tekintettel a PwC által nyújtott szolgáltatások diverzitására, a kezelt személyes adatok köre nem határozható meg teljeskörűen, de a szolgáltatás típusától függően elsősorban az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerül sor:

 • név;
 • tisztség;
 • email cím;
 • céges telefonszám

Rögzítjük, hogy azon vállalati ügyfeleink, amelyek szakmai szolgáltatásaink nyújtása céljából velünk személyes adatokat (pl. kapcsolattartóik adatait) osztanak meg, saját – tehát az adatok megosztását megelőző - adatkezelésük tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek, amelynek jogszerűségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A PwC kizárólag a saját adatkezeléséért felel, attól az időponttól kezdődően, hogy a személyes adatok vele megosztásra kerültek.

A személyes adatok felhasználása

A jelen fejezetben felsorolt személyes adatok a következő célokra használhatók fel:

 • ajánlatadás konkrét szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • üzleti kapcsolattartás;
 • teljesítésigazolás, a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igények érvényesítése

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • a vállalati ügyfeleinkkel fennálló szerződés teljesítése körében az ehhez fűződő jogos érdekünk;
 • a teljesítésigazolás, valamint a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igényeink érvényesítése, jogi pozíciónk védelme kapcsán pedig az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik, pl. a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig megőrizzük.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Magánszemély ügyfelek

A személyes adatok kezelése

Magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szakmai szolgáltatások során vagy azokkal összefüggésben bizonyos személyes adataikat kezelnünk szükséges.

A célhoz kötöttség elvével összhangban arra kérjük a velünk kapcsolatba kerülő érintetteket, hogy a kizárólag a kapcsolattartás, vagy a köztünk fennálló jogviszony szempontjából releváns, ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adataikat osszák meg velünk. Kérjük, hogy amennyiben különleges adatokat is feltétlenül szükséges, hogy megosszanak velünk, akkor egyben azok kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásukat is szíveskedjenek megküldeni részünkre, ennek hiányában ugyanis azokat nem áll módunkban kezelni.

Ha a szolgáltatás nyújtása szükségessé teszi ilyen személyes adatok kezelését, ügyfeleink szíves együttműködését kérjük abban, hogy a többi érintett (pl. személyi jövedelemadó bevallás készítése esetén az érintett családtagok) figyelmét is hívják fel a jelen tájékoztató tartalmára, és amennyiben alkalmazandó, kérjük, hogy bocsássák rendelkezésünkre a különleges adataik kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásukat.

Tekintettel a magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körére (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ideértve a szolgáltatásoktól függően különösen az alábbiakat:

 • név, kapcsolattartási adatok;
 • üzleti tevékenységek, egyes szervezeteknél betöltött tisztségek, gazdasági társaságokban fennálló tagsági jogviszony;
 • családi státusz, hozzátartozókra vonatkozó, a szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns információk;
 •  jövedelemmel, adózással és egyéb pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos adatok;
 • befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • ajánlatadás konkrét szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • üzleti kapcsolattartás;
 • teljesítésigazolás, a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igények érvényesítése

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 •  a magánszemélyek ügyfeleinkkel fennálló szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatos adatkezelések esetében a szerződés teljesítése, illetve előkészítése, a szerződés előkészítését megelőző fázisban az egyeztetéshez, kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk képezi;
 • A teljesítésigazolás, valamint a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igényeink érvényesítése, jogi pozíciónk védelme kapcsán az adatkezelés jogalapját az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik, pl. a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig megőrizzük.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Az alkalmazásainkat használó személyek

Egyes esetekben külső felhasználók számára hozzáférést biztosítunk az általunk üzemeltetett különböző alkalmazásokhoz, applikációkhoz, rendszerekhez.

Ezek az alkalmazások az adott alkalmazás keretében megvalósuló adatkezelés jellemzőire vonatkozó, külön adatvédelmi tájékoztatót tartalmaznak. Az alkalmazást használó felhasználóktól azt kérjük, hogy tanulmányozzák az alkalmazásokban elérhető adatvédelmi tájékoztatókat, és azokat kizárólag akkor használják, ha a tájékoztató tartalmát megismerték és elfogadták.

Amennyiben az adott alkalmazásban adatvédelmi tájékoztató nem található, úgy a jelen tájékoztató szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelési rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

Olyan magánszemélyek, akiknek személyes adatai a szolgáltatásnyújtással összefüggésben kerülnek birtokunkba

A személyes adatok kezelése

Egyes szolgáltatásaink nyújtása során, az adott szolgáltatás jellegéből fakadóan (pl. egy gazdasági társaság átvilágítása esetén) elkerülhetetlen, hogy olyan magánszemélyek személyes adatai is a kezelésünkbe kerülnek, akik vállalati ügyfeleinkkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, azonban a rendelkezésünkre bocsátott információk, iratanyag tartalmazza személyes adataikat. Ezen adatokat jellemzően az ügyfeleink vagy ügyfeleink utasításai alapján eljáró személyek adják át részünkre.

Rögzítjük, hogy azon vállalati ügyfeleink, amelyek szolgáltatásnyújtással összefüggésben velünk személyes adatokat osztanak meg, saját – tehát az adatok megosztását megelőző - adatkezelésük tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek, amelynek jogszerűségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A PwC kizárólag a saját adatkezeléséért felel, attól az időponttól kezdődően, hogy a személyes adatok vele megosztásra kerültek.

A fenti körben a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ideértve jellemzően az alábbiakat:

 • név, kapcsolattartási adatok, tisztségek;
 • egyes személyek üzleti tevékenységei;
 • a képviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos információk;
 • bérszámfejtési és egyéb, magánszemélyhez kapcsolódó pénzügyi adatok;
 • magánszemélyekhez kapcsolódó befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • szakmai szolgáltatások nyújtása;
 • üzleti kapcsolattartás;
 • teljesítésigazolás, a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igények érvényesítése

Adatkezelésünk jogalapja

Adatkezelésünk jogalapját

 • azon érintettek személyes adatai vonatkozásában, akiknek az adatai valamely, ügyfelünkkel fennálló jogviszony teljesítésével összefüggésben kerültek birtokunkba az ezen jogviszonyból fakadó kötelezettségeink teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk,
 • a teljesítésigazolás, valamint a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igényeink érvényesítése, jogi pozíciónk védelme kapcsán pedig az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik;
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Egyéb, velünk kapcsolatba lépő személyek

A személyes adatok kezelése

Ahhoz, hogy bármely magánszemély kérdéssel, észrevétellel, vagy panasszal forduljon hozzánk, elengedhetetlenül szükséges, hogy részünkre a válaszadáshoz szükséges személyes adatait megadja.

Ezen adatok a következők:

 • név;
 • kapcsolattartási adatok;
 • a közlés tartalma (amely szintén tartalmazhat személyes adatnak minősülő információkat);
 • a hozzánk forduló személy elektronikus aláírásában szereplő adatok (pl. munkáltatója neve, az ott betöltött tisztsége);
 •  a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma.

Ezekben az esetekben a magánszemély dönt arról, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk.

Kérjük, kizárólag olyan személyes adatokat bocsássanak rendelkezésünkre, amelyek megítélésük szerint a kérdés megválaszolásához, vagy panasz elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. Kérjük, hogy amennyiben különleges adatokat is feltétlenül szükséges, hogy megosszanak velünk, akkor egyben azok kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásukat is szíveskedjenek megküldeni részünkre, mert ennek hiányában ilyen adatokat nem áll módunkban kezelni.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • kérdések megválaszolása;
 • panaszok kezelése;
 • GDPR szerinti értintetti jogok gyakorlásának biztosítása;
 • a Fogyasztóvédelmi Törvényből fakadó kötelezettségeink teljesítése.

Adatkezelésünk jogalapja

 • Abban az esetben, amikor jogszabályi kötelezettségünk áll fenn a beérkezett panasz kezelésére, vagy érintetti joggyakorlás biztosítására – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi Törvény”) 17/A. §-a, valamint a GDPR 12-21. cikkei alapján - adatkezelésünk jogalapját ezen jogi kötelezettségeink teljesítése képezi.
 • Konkrét jogszabályi előírás hiányában adatkezelésünk jogalapját az ahhoz fűződő jogos érdekünk képezi, hogy a hozzánk fordulók részére ésszerű időn belül informatív választ adhassunk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • A hozzánk érkezett kérdésekkel, panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat a kérdés vagy panasz alapján meginduló kommunikáció sikeres lezárásáig, a panasz végleges elbírálásáig, a kérdés sikeres megválaszolásáig kezeljük.
 •  Amennyiben a panaszról írásbeli jegyzőkönyv kerül felvételre, a Fogyasztóvédelmi Törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig vagyunk kötelesek annak megőrzésére.
 • Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a panasz és a megválaszolása érdekében folytatott kommunikáció olyan információkat tartalmazhat, amelyekre egy esetleges későbbi jogi igényérvényesítés során szükség lehet, a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik, amely a panasszal kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítandó.

Álláshirdetésre jelentkezők

A PwC-nél meghirdetett állásra a PwC karrierlehetőségek honlapon online jelentkezőknek a jelentkezéskor külön adatkezelési tájékoztatást bocsátunk a rendelkezésére.

A munkaerő toborzással kapcsolatos további részletekért kérjük, keresse fel a karrier oldalunkat.

Alumni Program

Az Alumni Programot a PwC azon volt munkatársai számára hozta létre, akik ma már más szervezetnél vagy cégnél folytatják szakmai karrierjüket. Az Alumni Programra jelentkezők Alumni Club tagokká válnak és ezáltal friss információkat kapnak a PwC kezdeményezéseiről, networking tevékenységeiről és eseményeiről. A tájékoztatás célja a korábbi munkatársainkkal kialakult kapcsolat fenntartása.

A személyes adatok kezelése

Az Alumni Programba történő jelentkezéshez az alábbi adatokra megadására van szükség:

 • név;
 • email cím;
 • a korábbi PwC munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (üzletág, iparág);
 • a jelenlegi munkakörrel kapcsolatos adatok (tisztség, cég neve, iparág, munkahelyi email cím);
 • az érintett képmása, fénykép formájában (opcionális).

A személyes adatok felhasználása

Az Alumni Programra vonatkozóan megadott személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • az Alumni hírlevélben tájékoztatást nyújtunk a PwC-vel és volt munkatársainkkal kapcsolatos hírekről;
 • tájékoztatást nyújtunk a legfrissebb kezdeményezéseinkről, valamint az aktuális Alumni programokról;
 • egyeztetést folytatunk Alumni Club tagjainkkal a velük való együttműködés lehetséges módjairól.

Adatkezelési jogalap

Az adatkezelés jogalapját az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása képezi.

Adatváltozások, tagság megszüntetése

A klubtagsághoz kapcsolódó személyes adatok frissítésére bármikor lehetőség van a www.pwc.com/hu/alumni regisztrációs oldalon vagy az alumni.hungary@hu.pwc.com email címen keresztül. A tagság megszüntetése ugyanezen email címen kérhető.

Adatmegőrzés

A velünk közölt adatokat az Alumni Club tagság időtartama alatt őrizzük meg.

Tájékoztatjuk Club tagjainkat, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor lehetőségük van visszavonni és ilyen esetben kezelt adataikat haladéktalanul töröljük, ugyanakkor ez esetben a továbbiakban nem leszünk képesek kommunikációt folytatni a hozzájárulását visszavonó Club tagunkkal.

Beszállítók, közreműködők, ideértve a velük kapcsolatban álló magánszemélyeket is

A személyes adatok kezelése

Beszállítóinkkal - ideértve a közreműködőket, valamint a beszállítóinkkal és közreműködőinkkel kapcsolatban álló magánszemélyeket is - összefüggésben abból a célból gyűjtünk és kezelünk adatokat, hogy üzleti kapcsolatot létesítsünk, azt fenntartsuk, szerződést kössünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe és egyes esetekben közreműködőink bevonásával szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára.
Abban az esetben például, ha egy beszállító létesítménygazdálkodási vagy más kiszervezett szolgáltatást nyújt számunkra, azoknak a magánszemélyeknek kezeljük a személyes adatait, akik kijelölt kapcsolattartó személyek vagy a szolgáltatások nyújtásában részt vesznek. Abban az esetben, amikor egy beszállító segítséget nyújt nekünk abban, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk saját ügyfeleink számára, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő személyek személyes adatait ezen szolgáltatásnyújtás érdekében kezeljük.

Az általunk kezelt adatok e körben különösen a következők:

 • név;
 • tisztség;
 • email cím;
 • céges telefonszám;
 • egyéb kapcsolattartási adatok;
 • a szolgáltatásnyújtásban résztvevők képmása és hangja abban az esetben, ha a beszállítóink, közreműködőink bevonásával előadásokat, oktatásokat, szakmai képzéseket, rendezvényeket tartunk ügyfeleink, vagy saját munkatársaink számára és ezen eseményekről fényképek vagy videofelvételek készülnek.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Szolgáltatások igénybevétele közreműködőinktől, beszállítóinktól, ennek keretében kapcsolattartás velük;
 • Szakmai szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára közreműködőink igénybevétele útján;
 • Az egyes eseményeinken készült fényképek és videofelvételek vonatkozásában az adott eseményen elhangzottak utólagos elérhetővé tétele, valamint tájékoztatás nyújtása eseményeinkről (egyes esetekben az adott képzésről, előadásról. oktatásról, rendezvényről készült felvételt az azon résztvevő személyek részére utólag megküldjük, vagy valamely online felületünkre feltöltjük)

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapját

 • Magánszemély alvállalkozóink, beszállítóink vonatkozásában a velük fennálló szerződés teljesítése;
 • a nem magánszemély alvállalkozóink, beszállítóink részéről eljáró személyek, kapcsolattartók vonatkozásában az alvállalkozóval, beszállítóval fennálló szerződésünk teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi;
 • a teljesítésigazolás, valamint a szakmai szolgáltatásból fakadó esetleges jogi igényeink érvényesítése, jogi pozíciónk védelme kapcsán az adatkezelés jogalapját az ehhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi;
 • az eseményeinkről készült fényképek, videofelvételek elérhetővé tétele kapcsán az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az esemény tartalmát utólag is felidézhetővé tegyük, illetve arról beszámoljunk, tájékoztatást nyújtsunk.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt.

Ennek keretében:

 • Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.
 • Konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában, amennyiben igényérvényesítés, vagy jogi pozíciónk védelme céljából szükséges a személyes adatok kezelése, az adatmegőrzési idők a vonatkozó elévülési időhöz (pl. adójogi elévülés) kapcsolódnak. Ha más elévülési idő nem alkalmazandó, úgy a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz - 5 év- igazodik.

Irodánkba látogatók

Irodaépületünkben biztonsági intézkedések vannak életben, ideértve az épület üzemeltetője által működtetett zártláncú kamerarendszert (CCTV) és az épületbe történő ellenőrzött belépést. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezen folyamatok tekintetében nem a PwC, hanem az irodaépület üzemeltetője az adatkezelő, ezért e körben bővebb információt az üzemeltető tud nyújtani.

Amikor a PwC recepciójához érkezik, amely az irodaház 3. emeletén található, az Ön, illetve az Önt fogadó munkatársunk azonosításához szükséges adatok rendelkezésére bocsátását kérjük Öntől, ideértve elsődlegesen

 • az Ön nevét,
 • azt, hogy Ön mely szervezet képviseletében érkezett (amennyiben releváns),
 • valamint, hogy kihez érkezett.

Ezen túlmenően, ha Ön előzetesen parkolóhely biztosítását is kérte mélygarázsunkban, úgy nevét és járművének rendszámát abból a célból kezeljük, hogy a kifejezetten Önnek fenntartott parkolóhelyet lefoglalhassuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a COVID világjárvány miatt a belépéskor további adatkezelésre is sor kerülhet, amelynek részleteiről külön tájékoztatást bocsátunk az Ön rendelkezésére.

Az adatokat az Ön látogatásának végéig kezeljük, kivéve, amennyiben igényérvényesítés érdekében szükség van az adatok megőrzésére. Ebben az esetben a megőrzési idő a polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

A PwC rendezvények látogatói (ide nem értve a PwC’s Academy keretében zajló rendezvények körét)

A személyes adatok kezelése

Rendezvényeink megszervezése és sikeres lebonyolítása érdekében különösen az alábbi személyes adatokat kezeljük

 • név;
 • tisztség, amennyiben releváns;
 • email cím;
 • telefonszám;
 • egyéb kapcsolattartási adatok;
 • az Ön gépjárművének rendszáma, amennyiben előzetesen kérte parkolóhely biztosítását az irodaházban;
 • az érintett képmása, fénykép, vagy videofelvétel formájában - kérjük, amennyiben nem szeretné, hogy Önről fénykép-vagy videofelvétel készüljön, rendezvényeinken az utolsó két sor valamelyikében szíveskedjen helyet foglalni;
 • a COVID-19 világjárvány miatt szükséges intézkedésekhez kapcsolódó adatok, ideértve az egyes tünetek észleléséről és a potenciális fertőzöttekkel való kontaktról szóló nyilatkozat tartalmát, valamint az esetleges testhőmérséklet mérés eredményét (utóbbi adat semmilyen formában nem kerül rögzítésre). A COVID-dal kapcsolatos adatkezelésről a látogatást megelőzően (email-ben, vagy a belépést megelőzően a recepción) külön, részletes adatkezelési tájékoztatót bocsátunk rendelkezésre.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatok e körben a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • a rendezvény megszervezése és lebonyolítása;
 • a fényképek és videofelvételek vonatkozásában üzleti tevékenységünk fejlesztése, promóciója, tájékoztatás nyújtása eseményeinkről, tevékenységeinkről;
 • a COVID-19 világjárvány ideje alatt kollégáink és látogatóink egészségének és biztonságának elősegítése;
 • fizetős rendezvényeink esetében a számla kiállításával kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapját

 • fizetős rendezvényeink esetében:
  • magánszemély résztvevők esetében a rendezvény megtartására vonatkozó szerződés teljesítése;
  • nem magánszemélyek által regisztrált résztvevők esetében a rendezvény megtartására vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.
 • ingyenes rendezvényeink esetében
  • az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulása;
  • üzleti tevékenységünk fejlesztése körében az ehhez fűződő jogos érdekünk;
  • a számla kiállítása kapcsán az erre vonatkozó jogi kötelezettségeink képezik;
  • a COVID-al kapcsolatos jogalapok tekintetében ld. az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

Adatmegőrzés

A rendezvény lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a rendezvény sikeres lebonyolításának lezárulásáig kezeljük.

A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat (pl. a fizetős rendezvények esetében kiállított számlákat) 8 évig megőrizzük.

Amennyiben valamely adat esetleges jogi igények érvényesítéséhez, vagy jogi pozíciónk védelméhez szükséges, a megőrzési idő az általános polgári jogi elévülési időhöz (5 év) igazodik.

Honlapunk látogatói

A személyes adatok kezelése

A honlapunkat felkereső látogatóknak a honlap bárki számára elérhető felületein nem szükséges semmilyen személyes adatot megadniuk, vagy regisztrálniuk ahhoz, hogy a honlap nyilvános tartalmaihoz hozzáférhessenek.

A honlapunkra feltöltött prémium tartalmakhoz (tanulmányok, white paper kiadványok, elemzések) való hozzáférés csak regisztrált felhasználók számára lehetséges.

A regisztrációhoz a kapcsolódó ÁSZF elfogadásán túl az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • felhasználónév;
 • név;
 • email cím;
 • ország és választott nyelv;
 • amennyiben az érintett cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál, a cég, vagy egyéb szervezet neve, az érintett tisztsége;
 • a PwC-vel fennálló kapcsolat (az alábbi kategóriák közül választva: ügyfél, média, egyéb érdeklődő)

A személyes adatok felhasználása

A honlapunkhoz kapcsolódó adatkezelések az alábbi célok érdekében történnek:

 • a prémium tartalmak esetében az adott tartalomhoz való hozzáférés biztosítása;
 • kiadványok, szakmai anyagok megrendelésének lehetővé tétele

Adatkezelési jogalap

Adatkezelésünk jogalapja

 • kiadványok, szakmai anyagok megrendelése körében az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
 • a prémium tartalmakhoz való hozzáférést megelőző regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés esetén a jogalap attól függ, hogy az érintett saját nevében, magánszemélyként, vagy pedig valamely cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál. Amennyiben az érintett saját nevében magánszemélyként regisztrál, a jogalap szerződéses kötelezettség teljesítése, hiszen a regisztrációval és az ahhoz kapcsolódó ÁSZF elfogadásával az érintett magánszemély és a PwC között szerződéses jogviszony keletkezik. Amennyiben az érintett cég, vagy egyéb szervezet képviseletében eljárva regisztrál, az adatkezelés jogalapja a PwC ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a fentebb említettek szerint a képviselőjén keresztül regisztráló cég, vagy egyéb szervezet és a PwC között a regisztrációval létrejött jogviszony alapján kötelezettségeit teljesítse, ennek keretében a prémium tartalmakat rendelkezésre bocsássa.

Adatmegőrzés

A honlapjainkon gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (pl. amíg kapcsolatban állunk az adott magánszeméllyel), vagy amíg azt a jogszabály előírja.

Ennek keretében:

 • a látogatók kapcsolattartási adatait (így a honlap egyes területeihez történő hozzáféréshez szükséges regisztráció során megadott személyes adatokat is) addig őrizzük meg, amíg az információra a kapcsolatfelvételi kérés teljesítéséhez szükség van, vagy addig, amíg a felhasználó az információ törlését ezt megelőzően nem kéri. A levelezési listákra vonatkozó emaileket és adatokat kizárólag addig őrizzük meg, amíg az a látogató kérésének teljesítése szempontjából szükséges.
 • Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adott adatkezelés keretében birtokunkban lévő személyes adatokra szükség lehet valamely jövőbeli, jogi igény érvényesítése érdekében, az adatmegőrzés időtartama az általános polgári jogi elévüléshez (5 év) igazodik.

Marketing célú adatgyűjtés, profilalkotás, remarketing

Honlapjaink nem gyűjtenek személyes adatokat abból a célból, hogy azokat harmadik személyek részére fogyasztói marketing vagy harmadik személyek nevében történő üzenetküldés céljából továbbítsuk, vagy értékesítsük.

Ugyanakkor a PwC külső partnereitől marketing célú sütiket vesz igénybe, ideértve a Google Ads tracking cookie-t. Ezek a sütik kizárólag akkor működnek, ha felhasználó a honlap süti beállításaiban azokat kifejezetten engedélyezi, alkalmazásukhoz hozzájárul.

A Google „sütik” használatát a weboldal süti beállításain túl Google Ads Beállítások (Settings) pontjában tilthatja le. Alternatív lehetőségként valamely konkrét süti használata letiltható a Network Advertising Initiative opt-out (leiratkozás) oldalának felkeresésével is.

DoubleClick's remarketing pixelek használata - A PwC igénybe vehet DoubleClick remarketing pixeleket. A DoubleClick süti használatának engedélyezését letilthatja, ha felkeresi a DoubleClick opt-out (leiratkozás) oldalát vagy a Network Advertising Initiative optout (leiratkozás) oldalát.

Más honlapokra mutató linkek

Honlapunkon találhatóak olyan felületek, melyek olyan más honlapokhoz vezethetnek, amelyek nem a mi vagy a pwc.com weboldal adatvédelmi elvei és gyakorlata alapján működnek. Ezekre a honlapokra nincs ráhatásunk, ezért amennyiben Ön azokra kattint böngészés közben, a PwC adatvédelmi elvei és gyakorlata a továbbiakban nem kerül alkalmazásra, adatkezelőnek az adott honlap üzemeltetője minősül.

Javasoljuk látogatóinknak, hogy mielőtt bármilyen, a személyük azonosítására alkalmas információt megadnak, tekintsék át minden egyes honlap adatkezelési tájékoztatóját.

Weboldal analitika

Bár nem valósít meg adatkezelést, a teljesség kedvéért rögzítjük, hogy a honlappal kapcsolatos látogatói adatok statisztikai jellegű elemzése és honlapunk ennek megfelelő fejlesztése céljából a Google Analytics és az Adobe Analytics rendszereket használjuk.

A gyűjtött adatok nem alkalmasak az egyes felhasználó egyedi azonosítására.

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást az alábbi felületeken:

IP címek, sütik („Cookies”)

Bizonyos esetekben a honlapunk látogatásához használt eszköz IP címe rögzítésre kerülhet, azonban ez az információ nem teszi lehetővé a PwC részéről, hogy Önt közvetlenül azonosítsa.

Az IP címekkel, valamint a honlapunkon használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről szóló részletesebb tájékoztatásért kérjük tekintse át cookie adatkezelési tájékoztatónkat.

Hírlevélre feliratkozók, illetve közvetlen üzletszerzési célú kommunikáció címzettjei

Bármilyen közvetlen üzletszerzési célú kommunikáció előfeltétele – ideértve a hírleveleket is- hogy a címzett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PwC a részére marketing tartalmakat juttasson el. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ennek érdekében minden egyes hírlevél, tartalmaz egy, a leiratkozásra szolgáló linket, illetve a hozzájárulás visszavonására a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken is lehetőség van.

Az általunk a közvetlen üzletszerzés kapcsán kezelt adatok köre a hírlevélre feliratkozók esetében a címzett email címére korlátozódik. Egyéb esetekben előfordulhat, hogy az előzetes hozzájárulás megadása során az email cím mellett a címzett neve és egy adott szervezetnél (a munkáltatónál) betöltött tisztsége (pl. ügyvezető) is megadásra kerül, ilyenkor ezeket az adatokat is kezeljük.

A személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatai a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • kért hírlevél, illetve közvetlen üzletszerzés útján történő egyéb megkeresés elküldése;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről, szolgáltatásainkról és rendezvényeinkről

Adatkezelési jogalap

 • az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása

Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait a jelen fejezetben tárgyalt adatkezelések keretében addig őrizzük meg, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás önkéntességéből következően annak elmaradása miatt az érintettet érdemi hátrány nem éri. Ugyanakkor a hírlevél és közvetlen üzletszerzés útján történő megkeresés, illetve az azokban foglalt információk megküldésére kizárólag érvényes hozzájárulás megléte esetén van lehetőség.

További adatkezeléseink

 • A fentieken túl szükségszerűen adatkezelést valósítunk meg abból a célból, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ennek keretében garantálni tudjuk az általunk kezelt adatok védelmét. A biztonsági fenyegetések azonosítása érdekében elkerülhetetlen, hogy személyes adatokat kezeljünk. Így például az általunk kezelt személyes adatok veszélyeztetettsége esetén (például külső hackertámadás esetében) a biztonsági esemény kivizsgálása, elhárítása, elháríthatatlan fenyegetés esetén pedig a következmények enyhítése érdekében valósítunk meg adatkezelést.
 • Adatkezelést valósítunk meg azon jogszabályi kötelezettségeink teljesítése céljából, hogy azonosítani tudjuk azon személyeket és szervezeteket, amelyekhez magas szintű kockázat kapcsolódik, valamint ellenőrizzük, hogy fennállnak-e olyan körülmények, amelyek lehetetlenné teszik számunkra, hogy egy adott ügyfél részére szolgáltatásokat nyújtsunk. E körben adatkezelést folytatunk az ügyfélazonosítási, valamint a pénzmosás és terrorizmus elleni intézkedésekre vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási és kockázatkezelési célból ellenőrizzük, ez magában foglalhatja az adott képzés kapcsán az ügyfélről digitálisan tárolt anyagokban található személyes adatok kezelését is. Emellett nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes keresések, szankciólisták, közhiteles nyilvántartások adatai) is tájékozódunk, amely szintén megvalósíthat adatkezelést.
 • Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cégre, ránk is vonatkoznak jogszabályi, és szakmai előírások. A jogszabályoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés céljából nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályi és szakmai kötelezettségeinknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat. Így például nyilvántartjuk az ügyfélazonosítás körében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat (képviselő, tényleges tulajdonos adatai).
 • A jogszabályoknak való megfelelés érdekében bizonyos adatokat költségvetési vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítanunk kell, illetve valamely hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációkba.
 • Adatkezelést végzünk a jogszabályoknak és a szakmai sztenderdeknek történő megfelelés igazolása céljából, valamint igényeink érvényesítése és védelme érdekében esetleges jogviták esetén, ideértve különösen a jogvitában megfogalmazott állításaink bizonyíthatóságának garantálását. Mint minden jogalanynak, alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy esetleges jogvita esetén rendelkezésünkre álljanak azon információk, amelyek felhasználásával jogos igényeinknek érvényt tudunk szerezni, illetve álláspontunkat meg tudjuk védeni. Ez szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár.

Kezelt adatok köre

A jelen pontban meghatározottakkal összefüggésben elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • ügyfeleink, illetve ügyfeleink nevében eljáró magánszemélyek neve, kapcsolattartási adatai, az adott szervezetben betöltött tisztsége;
 • az ügyfélazonosítási és pénzmosás és terrorizmus elleni intézkedésekkel összefüggésben kezelt személyes adatok;
 • a PwC szolgáltatásnyújtásával összefüggésben folytatott – elsősorban email alapú – kommunikáció tartalma, valamint a leszállított dokumentumokban esetleg található személyes adatok;
 • biztonsági eseménnyel, vagy adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok, az esemény megfelelő kezelése, az érintett ügyfél és magánszemélyek, illetve adott esetben a hatóság tájékoztatása érdekében;
 • azon dokumentumok személyes adat tartalma, amelyek valamely, a PwC-vel szembeni, vagy PwC általi jogérvényesítés (pl. polgári per) szempontjából relevánsak.

Adatkezelési jogalap

 • Adatkezelésünk jogalapját elsődlegesen a ránk irányadó jogi kötelezettségek képezik, ideértve különösen az ügyfélazonosítással kapcsolatos kötelezettségeink kapcsán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt egyes jogi kötelezettségeket. A jogi kötelezettségek pontos jogszabályi alapjáról minden esetben az adatok gyűjtését megelőzően, az arra szolgáló formanyomtatványon adunk tájékoztatást.
 • Azon adatkezelések kapcsán, amelyekkel összefüggésben kifejezett és konkrét jogi kötelezettséget a hatályos jog nem ír elő, az adatkezelési jogalapot a PwC jogszerű, professzionális és gazdaságilag is fenntartható működéséhez kapcsolódó jogos érdekünk képezi.
 • Jogvitákkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az igényeink érvényesítéséhez és az adott jogvitában képviselt álláspontunk védelméhez fűződő jogos érdekünk.

Adattovábbítás

Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg harmadik személyekkel, ha erre vonatkozóan jogi kötelezettségünk áll fenn, vagy az egyéb okból jogszerű. Amikor személyes adatokat osztunk meg, szerződéses rendelkezésekkel és biztonsági mechanizmusok alkalmazásával gondoskodunk az adatok védelméről, és arról, hogy mind a jogszabályi követelményeknek, mind a saját, belső adatvédelmi, titoktartási és biztonsági előírásainknak, mind pedig a ránk vonatkozó szakmai sztenderdeknek eleget tegyünk.

A PwC globális hálózatának vagyunk a tagjai, és más szakmai szolgáltatókhoz hasonlóan mi is igénybe vesszük üzleti tevékenységünk folytatásához más országokban található harmadik felek támogatását. Ennek eredményeképpen az általunk kezelt személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve elérhetővé válhatnak külföldről is.

A határon átnyúló adatmozgások érinthetnek az Európai Unión („EU”) kívüli országokat is, így olyan országokba is kerülhetnek személyes adatok, amelyek jogrendszere nem garantálja a személyes adatok védelmének EU által elvárt szintjét. Biztosítjuk a személyes adatok Európai Unió által elvárt szintű védelmét olyan esetekben is, amikor azokat az EU-n kívüli címzettek részére továbbítjuk. Amikor személyes adatokat továbbítunk olyan EU-n kívüli országba, melyet az Európai Bizottság nem tekint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országnak, a továbbítás olyan megállapodás alapján történik, amely tartalmazza a személyes adatok továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket az EU-n kívüli adattovábbítások esetére, ideértve az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződés tartalmi elemeit.

Egyes esetekben a címzett szervezet, amely részére személyes adatokat továbbítunk maga is adatkezelőként jár el, hiszen önállóan határozza meg saját adatkezelése célját és módját. Ilyen helyzetre kerülhet sor akkor, amikor egy ügyfélmunka keretében a PwC hálózat több tagvállalata nyújt szolgáltatásokat az ügyfél részére és saját szolgáltatásnyújtásuk kapcsán annak részleteit és megvalósítási módját maguk határozzák meg.

Más esetekben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, hiszen nem maga határozza meg az adatkezelés célját és módját, csupán a PwC dokumentált utasításait követi. Erre kerül sor, ha pl. egy informatikai szolgáltató olyan módon nyújt részünkre szolgáltatást, hogy meghatározott adatokon a mi utasításaink alapján hajt végre bizonyos műveleteket (pl. tárolja azokat), vagy pl. akkor, ha egy külsős rendezvényszervező részére adunk át adatokat kizárólag a rendezvény technikai megszervezése céljából. Amennyiben a címzett szervezet a PwC adatfeldolgozójaként jár el, gondoskodunk róla, hogy a GDPR elvárásainak tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, ilyen módon is biztosítva az adatkezelés jogszerűségét.

A birtokunkban lévő személyes adatokat a címzettek következő kategóriáinak továbbíthatjuk:

 • Más PwC tagvállalatok;

A PwC tagvállalatok földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos információkért kérjük, kattintson ide. Megoszthatunk személyes adatot más PwC tagvállalatokkal amikor adminisztratív célból és ügyfeleink számára szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében ez szükséges (pl. amikor a szolgáltatásnyújtás magában foglalja más országokban található PwC tagvállalatok bevonását). Üzleti kapcsolataink fennállásának ténye más PwC tagvállalatok számára is megismerhető;

 • Harmadik fél szervezetek, amelyek applikációkat, IT, vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, vagy amelyekkel valamely ügyfél kiszolgálása érdekében működünk együtt.
  Például: információtechnológiai szolgáltatók, felhőalapú szoftver-infrastruktúra üzemeltetői, identity menedzsment, website hosting és menedzsment, adatelemzés, adatbiztonsági mentések, biztonsági és tárolási szolgáltatások;
 • Harmadik fél szervezetek, amelyek egyéb módon segítenek áruk szolgáltatások vagy információ szolgáltatásával (pl. szakmai tanácsadásban közreműködő alvállalkozók, rendezvényszervezők);
 • Könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók, biztosítók, fordítóirodák;
 • Együttműködő ügyvédi irodák, így különösen a PwCLegal hálózatba tartozó ügyvédi irodák;
 • Bíróságok, nyomozó hatóságok, egyéb hatóságok, állami szervek, szakmai szervezetek, illetve egyéb harmadik felek az alkalmazandó jogszabályok vagy hatósági határozatok előírásai alapján és azoknak megfelelően.

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai

Tudatában vagyunk annak, hogy az átláthatóság és a jogszerű adatkezelés biztosítása folyamatos felelősség és feladat, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk vagy kiegészítsük.

Adatkezelők és elérhetőségük

A jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések vonatkozásában az adatkezelő:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78.,

1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-063022 számon bejegyezve) és

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 78.,

1055 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-961102 számon bejegyezve)

Tekintettel a PwC cégcsoport magyarországi szervezeti felépítésére, valamint az adminisztratív és operatív funkciók egyes társaságok közötti megosztására, egyes esetekben a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. közös adatkezelőként jár el. Ilyen esetekben az egyes adatkezelőkre vonatkozó kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat az adatkezelők egymás közötti viszonyukban világosan rendezik.

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdései vannak, vagy bármely, a lentiekben kifejtett jogát kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weblapunkon keresztül, vagy az alábbi elérhetőségeken:

Email: hu_dataprotection@pwc.com

Telefon: +36 1 461 9100

Adatvédelmi tisztviselőnk: dr. Hosszú Orsolya ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász

Milyen érintetti jogok illetik meg Önt a PwC adatkezeléseivel összefüggésben?

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Önt megilleti az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, illetve a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a PwC kezeli-e és ha igen miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, amelyekkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a PwC megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos többletgaranciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a PwC a kért információkat elektronikusan (pl. pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre.

Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a PwC jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a PwC a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

A helyesbítéshez való jog

A PwC az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a PwC felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a PwC számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a PwC az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • a PwC-nek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a PwC vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a PwC jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen harmadik feleket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen címzettekről is.

A PwC nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PwC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a PwC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a PwC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat - a tárolás kivételével - a PwC nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult. A PwC ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

A PwC az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a PwC az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a PwC tájékoztatja Önt ezen címzettekről is.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja a PwC vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a PwC nem köteles helyt adni, ha a PwC bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés a PwC jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak PwC által történő kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Amennyiben a fenti jogok bármelyikével élni kíván (kivéve NAIH-hoz történő panaszbenyújtást, valamint a bírósághoz fordulást), kérjük, küldjön emailt a hu_dataprotection@pwc.com címre.

A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszait - a panasz részleteivel együtt – kérjük email útján küldje meg a

hu_dataprotection@pwc.com címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és 1 hónapon belül megválaszolunk.

Kérjük, amennyiben van rá mód, a további lépések megtétele előtt először nekünk jelezze panaszát, észrevételét és mi mindent megteszünk, hogy azt megfelelően orvosoljuk!

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 22-én került elfogadásra, legutolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. január 16.
 

Kövessen minket!