Adatkezelési tájékoztató álláshirdetésre jelentkezőknek

View this page in: English

Bevezetés

A PwC elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. A jelen tájékoztató a GDPR[1], valamint az egyéb alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban bemutatja, hogy a PwC hogyan kezeli az Ön által az állásra jelentkezése és annak elbírálása keretében megadott és az általunk kezelt személyes adatokat (vagyis az Önre, mint magánszemélyre vonatkozó információkat).

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott információk vonatkozásában az adatkezelő a PwC.

A „PwC”, „mi”, „minket” stb. kifejezések arra a PwC tagvállalatra utalnak, amely kiírta azt az álláslehetőséget, amelyre Ön jelentkezett. A PwC hálózatán belül minden tagvállalat önálló és független jogi személy. További információért kérjük, keresse fel a www.pwc.com/structure weboldalt.

A jelen Adatkezelési tájékoztató azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön vagy más (például az Ön munkáltatója) bocsátott rendelkezésünkre. A személyes adatok kezelése során arra törekszünk, hogy az adatkezelés azokra a személyes adatokra korlátozódjon, amelyekre elengedhetetlenül szükség van állásra jelentkezése elbírálásához. Szintén kiemelt jelentőségű szempontként kezeljük, hogy átláthatóan járjunk el az adatkezelés céljával és módjával kapcsolatban. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célokra használjuk fel.

Az állásra jelentkezés elbírálásának elengedhetetlen feltétele, hogy Ön elolvassa a jelen adatkezelési tájékoztatót és jelezze számunkra azt a tényt, hogy személyes adatai kezeléséről megfelelő és érthető tájékoztatást kapott.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése

A felvételi folyamat lebonyolítása lehetetlen lenne bizonyos, Önre vonatkozó személyes adatok kezelése nélkül. A PwC-hez beküldött jelentkezésének feldolgozása érdekében személyes adatok megadását kérjük Öntől (például név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, végzettség és szakképesítések, munkatapasztalat). Dönthet úgy, hogy ezeket a PwC részére közvetlenül megadja, illetve úgy is, hogy más webhelyekről (például a LinkedInből) importálja adatait a PwC rendszereibe. A jelentkezésével kapcsolatban további információkat is megadhat magáról, például fényképet vagy életrajzi információkat tölthet fel. Valamennyi, a felvételi folyamat keretében megadott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírt módon fogunk felhasználni és kezelni. Amennyiben más webhelyek felhasználási feltételei megkövetelik az adatok importálásához való hozzájárulást, Önnek rendelkeznie kell ezzel a hozzájárulással, mielőtt bármilyen információt importálna a PwC rendszereibe. Az adatok importálásának jogszerűségével kapcsolatban a PwC-t semmilyen felelősség nem terheli.

A PwC a tárgybeli adatkezelés keretében az Ön által referenciaként megjelölt szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, az Önt ajánló szervezettel vagy magánszeméllyel és más harmadik felekkel való kapcsolatfelvétel révén tájékozódhat az Ön szakmai hátterével kapcsolatban. A PwC a hatályos jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett mértékben szintén gyűjthet Önről információkat nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internetes adatbázisokból) a célhoz kötöttség és az adatminimalizálás elveinek tiszteletben tartása mellett. Az állásra jelentkezése elbírálása szempontjából irreleváns információkat semmilyen esetben sem gyűjtünk, vagy tárolunk Önről.

A személyes adatok különleges kategóriái

A PwC valamely tagvállalatához beadott jelentkezése során előfordulhat, hogy Ön úgy dönt, hogy valamely, a személyes adatok különleges kategóriái közé sorolandó személyes adatot oszt meg velünk.

Személyes adatok különleges kategóriáiról az alábbi esetekben beszélünk:

 • faji vagy etnikai származásra
 • politikai véleményre
 • vallási vagy világnézeti meggyőződésre
 • szakszervezeti tagságra
 • szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, továbbá
 • az egyedi azonosítást célzó genetikai és biometrikus adatok és
 • egészségügyi adatok

A PwC ilyen adatok megadását Öntől semmilyen esetben sem kéri.

Amennyiben Ön mégis különleges adatokat ad meg, úgy felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezek kezelésére kizárólag abban az esetben van lehetőségünk, ha Ön ahhoz kifejezett hozzájárulását adta. Ezért kérjük, ilyen esetben valamely dokumentált formában (pl. email útján, vagy valamely feltöltött anyagában ilyen tartalmú nyilatkozatot téve) szíveskedjen jelezni, hogy az adatkezelés ezen részéhez kifejezett hozzájárulását adja.

A Személyes adatok megtekintése és frissítése

Kérjük, haladéktalanul jelezze, amennyiben az Ön által korábban megadott személyes adatokban változás következett be. Profiljához bármikor hozzáférhet annak érdekében, hogy ellenőrizze vagy akár frissítse személyes adatait.

Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A PwC és más PwC tagvállalatok, amelyekkel az Ön állásra jelentkezése keretében megadott személyes adatai megosztásra kerülnek, az Ön személyes adatait a következő célokra használhatják fel:

 • az Ön állásra történő jelentkezésének elbírálása, a PwC hálózatán belüli nyitott pozíciókra való alkalmasságának kiértékelése, és jelölti profiljának kezelése;
 • kapcsolattartás az Ön álláspályázatával összefüggésben;
 • sikertelen állásra jelentkezés esetén a későbbiekben az Ön értesítése, amennyiben az Ön számára releváns pozíció nyílik meg a PwC-nél (kizárólag abban az esetben, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, ld. lentebb).

Az Ön által az állásra jelentkezés keretében megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a PwC-nek az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy döntést hozhasson az Ön pályázatának elbírálásáról és az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki.

Amennyiben a felvételi eljárás eredményeként a PwC és Ön között munkaviszony nem jön létre, személyes adatait – az Ön kifejezett hozzájárulása esetén – a PwC a felvételi eljárás lezárultát követően tovább kezeli annak érdekében, hogy más, az Ön számára releváns pozíciókról értesíthesse Önt.

Az adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az feltétlenül szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Az adatmegőrzési időket egyrészt a vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelező megőrzési időkre, másrészt az esetleges jogi igényérvényesítésre vonatkozó elévülési időkre is tekintettel határoztuk meg.

Amennyiben állásra jelentkezésének elbírálása eredményeként a PwC és Ön között munkaviszony nem létesül, de előzetesen hozzájárult személyes adatainak további kezeléséhez későbbi állásajánlatokról való tájékoztatás céljából, a PwC legfeljebb 2 évig kezeli az Ön által megadott adatokat, amely 2 év az álláspályázat elbírálásának időpontjától számítandó.

Amennyiben személyes adatainak az előző bekezdésben említett további kezeléséhez nem járult hozzá, azokat a PwC az álláspályázat elbírálását követően

 • munkaviszony létesítésének elmaradása esetén haladéktalanul (a törlési eljárás adminisztrációjának időigényét is figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül) törli;
 • munkaviszony létesítése esetén tovább kezeli, azonban már a munkaszerződés előkészítése és későbbi fenntartása érdekében, amelyre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatót bocsát az Ön rendelkezésére.

Mikor és hogyan osztjuk meg a személyes adatokat

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha erre jogszerűen lehetőség van. Amikor személyes adatokat osztunk meg harmadik felekkel, szerződéses rendelkezéseket és egyéb, a GDPR-ban foglalt garancia-mechanizmusokat alkalmazunk a személyes adatok védelme érdekében. Ennek érdekében saját, szigorú adatvédelmi, titoktartási és biztonsági szabványokkal, szabályzatokkal is rendelkezünk.

A PwC egy önálló tagvállalatokból álló nemzetközi hálózat része. Ezért bizonyos esetekben elengedhetetlen, hogy az Ön állásra jelentkezés keretében megadott személyes adatait továbbítsuk és megosszuk más PwC tagvállalatokkal. Ebből következően előfordulhat, hogy a személyes adatai az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerintitől eltérő országba kerülnek továbbításra. Az alábbi hivatkozáson megtalálhatók azok az országok és régiók, amelyekben PwC tagvállalatok működnek: https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html.

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívülre csak az alábbi címzetteknek és esetekben továbbítjuk:

 • olyan joghatósági területen található címzettek, amely területen az Európai Bizottság megfelelőségi döntése alapján a személyes adatok Európai Unió által elvárt szintű védelme biztosított;
 • olyan címzettek, amelyekkel olyan megállapodás áll fenn, mely tartalmazza a személyes adatok EGT-n kívüli címzetteknek történő továbbítására vonatkozó Európai Uniós követelményeket és garanciákat.

Belső informatikai rendszereink működtetése és felügyelete érdekében harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek jellemzően adatfeldolgozóinkként járnak el. (Ilyenek például: informatikai szolgáltatások, ezen belül felhőalapú szoftverszolgáltatók szolgáltatásai, identitáskezelés, webhely-üzemeltetés és -menedzsment, adatelemzés, adatok biztonsági mentése, biztonsági és tárolási szolgáltatások).

A harmadik fél szolgáltatók saját alvállalkozókat vehetnek igénybe, amelyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz (további adatfeldolgozók). Alapelvünk, hogy kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatókat alkalmazzunk, amelyek megfelelő garanciákat biztosítanak a személyes adatok védelmére vonatkozóan, és kizárólag a PwC rendelkezései, dokumentált utasításai szerint kezelik az átadott személyes adatokat és ezen kötelezettségek teljesítését elvárják alvállalkozóiktól is.

A fentieken túl a PwC továbbíthatja, erre vonatkozó kötelezettség esetén pedig továbbítja az Ön személyes adatait egyes hatóságoknak, közigazgatási szerveknek, szakmai szervezeteknek vagy egyéb harmadik feleknek, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, illetve előírják.

Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán és azok érvényesítésének módja

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal a GDPR és az egyéb, vonatkozó jogszabályok értelmében az Önről kezelt személyes adatokkal összefüggésben.

Ennek keretében Önnek jogában áll:

 • az Önre vonatkozó személyes adatokról másolatot kérni, valamint tájékoztatást kérni arról, hogy pontosan mely adatokat kezeljük Önre vonatkozóan;
 • kérelmezni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat frissítsük, vagy kijavítsuk az Ön által hibásnak vagy hiányosnak ítélt személyes adatokat (ezt a jelentkezési folyamat során Ön is megteheti profiljában);
 • kérelmezni, hogy az Önről általunk tárolt személyes adatokat töröljük, vagy korlátozzuk az ilyen személyes adatok kezelését;
 • adatairól géppel olvasható formátumban (pl. email útján) másolatot kérni, vagy azt kérni, hogy azokat továbbítsuk valamely harmadik szervezet részére (adathordozhatóság joga);
 • visszavonni a hozzájárulását az Ön személyes adatainak kezeléséhez (amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik), vagy tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (amennyiben az adatkezelés jogalapja a PwC vagy harmadik személy jogos érdeke);
 • panaszt tenni, hatósági eljárást kezdeményezni, valamint bírósági jogorvoslattal élni az adatkezeléssel kapcsolatosan.

Amennyiben a fent megjelölt jogait gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt módon. Minden beérkező panaszt, megkeresést egyénileg kivizsgálunk és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egy hónapon belül megválaszolunk. Javasoljuk, hogy kérését pontosan és egyértelműen fogalmazza meg.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a PwC kezeli-e és ha igen miként, ideértve a kezelt személyes adatok kategóriáit, az adatkezelés céljait, a címzetteket, amelyekkel az adatait közlik, vagy a forrást, ahonnan az adatot a PwC megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, továbbá az esetlegesen alkalmazott automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos többletgaranciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a PwC a kért információkat elektronikusan (email csatolmányként) bocsátja rendelkezésre.

A teljesség kedvéért jelezzük, hogy amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a PwC jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

A PwC az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a PwC felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a PwC számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC harmadik féllel közölte, a PwC az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a feleket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen harmadik felekről is.

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a PwC az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • a PwC-nek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a PwC vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a PwC jogellenesen kezelte, vagy valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC harmadik féllel közölte, a PwC a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen harmadik feleket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére a PwC tájékoztatja ezen harmadik felekről is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a PwC nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Szintén jelezzük, hogy a PwC-nek a kiválasztási eljárás részeként feltétlenül kezelnie kell az Ön személyes adatait a jelentkezése elbírálásához, ezért amennyiben Ön személyes adatainak törlését kéri, a PwC-nek adott esetben le kell állítania az Ön jelentkezési folyamatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentiektől függetlenül a PwC ésszerű, de korlátozott ideig megőrizhet bizonyos, az Ön jelentkezésével kapcsolatos információkat a vonatkozó jogi igények érvényesítése, védelme érdekében.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PwC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha a PwC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a PwC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a PwC nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult. A PwC ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

A PwC az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a PwC harmadik féllel közölte, a PwC az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a PwC-től aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a PwC tájékoztatja Önt ezen harmadik felekről is.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja a PwC vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a PwC nem köteles helyt adni, ha a PwC bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön tiltakozáshoz való jogával szemben, vagy
 • az adatkezelés a PwC jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Adatbiztonság

Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát rendkívül szigorú szervezeti és informatikai intézkedésekkel védjük. Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és az ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerünk ISO/IEC 27001: 2013 független tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásrendet és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki, kollégáink rendszeres, adatvédelmi tárgyú képzéséről, adatvédelmi tudatosságuk folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk.

A PwC konzultációt folytat a PwC nemzetközi hálózatának többi tagjával annak érdekében, hogy belső eljárásrendjeit az adatvédelmi jog és az adatbiztonság területén a jogszabályokhoz kapcsolódó gyakorlatnak megfelelően, a lehető leghatékonyabban alakítsa ki és fejlessze.

Meglévő belső folyamatait, adatkezeléseit, gyakorlatát és a kapcsolódó dokumentációt a PwC rendszeresen felülvizsgálja.

A PwC emellett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi az adatkezelések jogszerűségét, emellett operatív munkatársain keresztül kapcsolattartási pontként is szolgál az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Elérhetőség és jogorvoslati lehetőségek

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: dr. Hosszú Orsolya
Email: 
hu_dataprotection@pwc.com
Telefonszám: +36 70 657 3209

Ha kérdése, észrevétele van, vagy panaszt szeretne tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a kérdés, észrevétel, panasz részletezésével a hu_dataprotection@pwc.com címre. Minden beérkező panaszt egyedileg kivizsgálunk és egy hónapon belül megválaszolunk.

A vonatkozó jogszabályok értelmében Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős tagállami felügyeleti hatósághoz is. Magyarországon ez hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”).

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat, amennyiben álláspontja szerint személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés valósult meg.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is, valamint akkor is, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Mindazonáltal kérjük, a hatósági, bírósági jogérvényesítés előtt forduljon bizalommal hozzánk és mi mindent megteszünk kérdése megválaszolása, panasza megnyugtató rendezése érdekében!

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai

Ez az adatkezelési tájékoztató legutóbb 2023 januárjában került módosításra. Az adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük, amely frissített verziót közzétesszük. Az új vagy módosított adatkezelési tájékoztató a módosítás időpontjától érvényes.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 

Kövessen minket!