Transzferárazás

Az elmúlt években tapasztalt recesszió következtében egyre több vállalat kényszerül cégstruktúrája felülvizsgálatára vagy – szükség esetén – ésszerűbb ellátási lánc kialakítására a fenntarthatóbb üzleti modellek létrehozása érdekében.

Átlátható, alátámasztható, valamint megfelelő transzferárazási stratégián alapuló kockázati és javadalmazási struktúra kialakításával a vállalatok csökkenthetik a transzferárképzés adminisztrációs költségeit. A transzferár-szakértőkből álló csoportunk segíthet Önnek enyhíteni ezt a terhet.

Legyen szó gyártásról (teljes kockázatú, szerződéses vagy bérgyártás), különböző disztribúciós modellekről, szolgáltatásokról, immateriális javakról vagy pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókról, mi segítünk Önnek abban, hogy a viselt kockázatok és a javadalmazás összehangolásával elfogadható és ésszerűen alátámasztható transzferár-képzési struktúrát alakíthasson ki, az Ön kapcsolt vállalati ügyletei és iparági szektora sajátosságainak megfelelően.

loading-player

A videó jelenleg nem elérhető.

Transzferárazás Magyarországon

Magyarország 1992-ben az OECD Irányelveken alapuló transzferár-szabályozást vezetett be társasági adótörvényében, melynek megfelelően rögzítette, hogy a transzferárak megállapítása során a szokásos piaci ár elvét (lásd alább) kell alkalmazni.

„(Amennyiben) két (kapcsolt) vállalkozás az egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataik során olyan feltételekben állapodik meg, vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, a feltételek miatt azonban nem ért el, ennek a vállalkozásnak a nyereségéhez hozzászámítható és következésképpen megadóztatható.”
Az OECD Modellegyezmény 9. cikkelye

Az elmúlt években ezt a rendelkezést további, részletes szabályozások követték (elsőként a 18/2003. (VII. 16.), majd a 22/2009. (X. 16.) PM rendelet). 

A jogszabályok betartatása egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezt támasztja alá a transzferár-specifikus adóhatósági vizsgálatok növekvő száma és mélyrehatóbb jellege.

Átláthatóbb csoporton belüli ügyletek, következetes és ésszerű árazási politika – számunkra ezt jelenti a transzferár-képzés.

Több

Miért van szükség tapasztalt szakemberekre?

A transzferár-képzési szabályok be nem tartása súlyos pénzügyi következményekkel járhat.

A transzferárazással kapcsolatos kockázatok egyfelől a dokumentációs előírások megsértése esetén kiszabható mulasztási bírságot jelentik, melynek tranzakciónkénti és évenkénti összege elérheti a
2 000 000 Ft-ot is, és amely ismételt szabálysértés esetén jelentősen megnőhet.

Emellett a transzferár-kiigazítások miatt (feltéve, hogy azok az adózó terhére szólnak) növekedhet az adókötelezettség mértéke, a felmerülő adóhiány összegét pedig 50%-os adóbírság, valamint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli.

A kettős adóztatás veszélye is fennáll abban az esetben, ha a megfelelő kiigazításokat a másik fél adóhatósága nem fogadja el.

Ezek a kockázatok minden, a magyar transzferár-szabályozás hatálya alá eső tranzakció kapcsán felmerülhetnek.

Végül a kapcsolt vállalkozással rendelkező adózót a kapcsoltsági viszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozóan bejelentési kötelezettség is terheli. Amennyiben az adózó ezen bejelentési kötelezettségét elmulasztja, 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ismerje meg, hogyan segíthet Önnek a PwC Transzferár csoportja transzferárazási kérdéseinek megoldásában.

Több

Country-by-country reporting

2015. október 5-én a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által a BEPS projekt keretében kiadott 13. akciópont egy új, háromszintű dokumentációs kötelezettséget vezetett be. A legjelentősebb újdonságot - a korábban ismert Masterfile és Local File mellett - az ún. country-by-country reporting („országonkénti jelentés” vagy „CbC”) megjelenése jelentette.

2016. május 25-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott irányelv kötelezővé tette a tagállamok részére, hogy az OECD 13. akciópontján alapuló, országonkénti jelentésre vonatkozó irányelv rendelkezéseit a tagállamok implementálják a hazai jogrendszerekbe 2017. június 4-ig. 2017. május 3-án a Parlament fenti harmonizációs kötelezettségének eleget téve elfogadta az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítását, mellyel átültetésre kerülnek az irányelv rendelkezései.

A fenti fejlemények is mutatják, hogy valamennyi nemzetközi szervezet kiemelt figyelmet szentel a multinacionális vállalatok átláthatóságának biztosítására. Hazánkban az új kötelezettség azon magyar adóügyi illetőségű társaságokra vonatkozik, melyek az adatszolgáltatással érintett pénzügyi évet megelőző évben 750 millió euró éves konszolidált árbevételt meghaladó vállalatcsoport tagjai. Az országonkénti jelentés benyújtását és/vagy a bejelentési kötelezettséget első alkalommal a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évre szükséges benyújtani.

Az elmúlt hónapokban egyre több multinacionális vállalat ismerte fel, hogy a kezdetben csupán adminisztratív tehernek gondolt új előírás jelentős akadályokba ütközhet szervezeti és technikai szempontból, ezért az érintett vállalkozások komoly előrelépéseket tettek a kötelezettség teljesítés érdekében. Mivel az adatszolgáltatás és bejelentés elmulasztása, késedelmes teljesítése, hiányos, hibás vagy valótlan tartalmú teljesítése 20 millió Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, javasolt lehet a vállalkozások körültekintő eljárása a témában.

Az alábbi ábra útmutatás lehet az országonkénti jelentéssel kapcsolatos teendők tekintetében. 

Több

Dokumentációs követelmények

A társasági adótörvény 18.§-a szerint, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióikban a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, úgy a társasági adóalapot megfelelően módosítani kell.

Kapcsolt viszonyban lévőnek minősülnek azon vállalkozások, melyek között közvetve vagy közvetlenül többségi irányítást biztosító befolyás áll fenn vagy amelyek közül az egyik jogosult a másik vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagjai többségének kinevezésére.


A magyarországi transzferárazási előírások értelmében a kisvállalkozásnak nem minősülő adózónak a kapcsolt vállalkozással kötött szerződéseire és megállapodásaira el kell készítenie a nyilvántartást a társasági-adóbevallás benyújtásának időpontjáig, amennyiben ahhoz kapcsolódóan az adóévben teljesítés történt.

A hatályos jogszabályok értelmében az adózó készíthet önálló vagy közös transzferár-nyilvántartást.

Bizonyos, úgynevezett alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások esetében 3% és 7% közötti haszonkulcs alkalmazása szokásos piacinak minősül, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek teljesülnek.

Azon tranzakcióra vonatkozóan pedig, mely nettó értéke nem éri el az 50 millió forintot vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás egy az egyben történő átszámlázását tartalmazza, a rendelet szerint nem kell nyilvántartást készíteni.

Amennyiben nagyobb biztonságra törekszik, lehetősége van APA-kérelem (előzetes ármegállapítási kérelem) benyújtására, mely megegyezést tesz lehetővé az adóhatósággal jövőbeni tranzakciókra vonatkozóan. Az APA érvényességi idejére vonatkozóan az ügyletre nyilvántartást nem kell készíteni.

Több

Transzferár-szolgáltatásaink

Dokumentáció

 • Elkészített nyilvántartás magyar adójogi szempontból történő felülvizsgálata
 • A közös csoport-nyilvántartás módosítása a magyar jogszabályoknak megfelelően
 • Közreműködés a nyilvántartás elkészítésében

APA

 • Segítségnyújtás mind a kérelmezési, mind az egyeztetési eljárásban

Vitás ügyek

 • Tanácsadás transzferár-képzéssel kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokban
 • Tanácsadás transzferárakat érintő nemzetközi jogvitákban (pl. egyeztetési eljárásokban)

Tervezés

 • Alátámasztható transzferár-képzési politika és transzferárazási gyakorlat kialakítása
 • Hatóságokkal szemben kialakuló viták esélyének csökkentése
 • A kapcsolt vállalkozások között megosztott nyereséget érintő kettős adóztatás esélyének mérséklése
 • Segítséget nyújtunk a tervezett ügyletekre vonatkozó nyilvántartás elkészítésében
 • Tanácsadás és segítségnyújtás a country-by-country reporting vonatkozásában

Kapcsolat

Mekler Anita

Mekler Anita

Partner, PwC Hungary

Réfi Anikó

Réfi Anikó

Igazgató, PwC Hungary

Kisgergely Balázs

Kisgergely Balázs

Menedzser, PwC Hungary

Luczó Gábor

Luczó Gábor

Menedzser, PwC Hungary

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!