Engedélyezett gazdálkodó (AEO)

Mi az AEO?

Az AEO (Authorised Economic Operator / Engedélyezett Gazdálkodó) programot a Közösségi Vámkódex hozta létre (az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete), ugyanakkor a 2016. május 1-től alkalmazandó, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet („Uniós Vámkódex”) is - kisebb változtatásokkal – fenntartotta. A program célja, hogy egyensúlyt teremtsen a növekvő biztonsági elvárások és a megbízható kereskedők számára nyújtott vámkönnyítések között. 

Az AEO programnak globálisan elismert alapja van, a Vámigazgatások Világszervezete (World Customs Organisation) Biztonsági Keretrendszerét (SAFE Framework of Standards) integrálták a rendszerbe.

Ki az Engedélyezett Gazdálkodó / AEO engedélyes?

Az Engedélyezett Gazdálkodó olyan gazdasági szereplő, amelyet a vámhatóság hivatalosan megbízhatónak minősített az Európai Közösségen belül – az engedély típusától függően – vámmal, logisztikával, humánerőforrással, pénzüggyel, biztonsággal, információs technológiával, anyagkezeléssel, gyártással és értékesítéssel kapcsolatos gazdasági műveletekre nézve a vámeljárások során.

Ki adja ki az AEO engedélyt?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a kérelmező székhelye alapján meghatározott, egyes különös illetékességgel bíró megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságai rendelkeznek hatáskörrel az AEO engedély kiadására.

 

Hogyan lehet AEO tanúsítványt kérelmezni?

A kérelem (+ a kitöltési útmutató) elérhető a Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/341 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 6. mellékleteként: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341&qid=1461834867531&from=EN

Praktikus információk az AEO-ról

Melyek az AEO tanúsítványra vonatkozó jogszabályok?

 • Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet 5a. cikke.
 • A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EK Bizottsági rendelet 14a-14x. cikkei.

Mennyi ideig tart az AEO-ra való felkészülés és az engedélyezés folyamata?

Tapasztalataink alapján az AEO tanúsítvány megszerzésére történő felkészülés – az AEO tanúsítvány típusától is függően – 3-6 hónapot is igénybe vehet, melyet további 4-6 hónapos vámhatósági engedélyezési eljárás követhet.

Milyen típusú AEO tanúsítványok léteznek?

Az AEO tanúsítványnak az alábbi típusai vannak:

 • „Vámjogi egyszerűsítések”, az engedélyes a vámjogszabályokban biztosított egyszerűsítésekben részesül.
 • „Biztonság és védelem”, az engedélyes a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos vámellenőrzések során egyszerűsítésben részesül.
 • „Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem”, az engedélyes az előzőekben említett kétféle típusú AEO tanúsítvány valamennyi egyszerűsítésben részesül.

Milyen előnyök származnak az AEO tanúsítvány különböző típusaiból?

 • 2009. szeptember 1-től az AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodók is import áfa önadózási engedélyt szerezhetnek, függetlenül az értékesítési adataiktól. Az önadózói engedély jelentős import áfa finanszírozási könnyítést jelenthet a gazdálkodók számára.
 • Azoknál az AEO státuszú és jövedéki tevékenységet folytató gazdálkodóknál, akik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben meghatározott:
 • megbízható adómentes felhasználó,
 • megbízható adóraktár-engedélyes,
 • megbízható felhasználó engedélyhez

kapcsolódó feltételeknek megfelelnek (ezáltal megbízható adósnak minősülnek), a befizetendő jövedéki biztosíték 50%-ával megegyező összegű biztosítékot kell csak nyújtaniuk;

 • Minden AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó jogosult elektronikus árunyilatkozat benyújtására 0-24 óráig.
 • Minden AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó utólagos ellenőrzésre való kiválasztására, általában az ügylet típusa és jellege szerinti magas kockázat esetén kerülhet sor.
 • Minden AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodónak fennáll a megbízható vámadós státusz évenkénti igazolása alóli mentessége, mert az az AEO feltételek és kritériumok felülvizsgálata során kerül ellenőrzésre.
 • „Biztonság és védelem” és „Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem (kombinált)” tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodóknál, a haditechnikai és kettős felhasználású termékek vámeljárás alá vonása esetén a vámhatóság eltekinthet a tételes áruvizsgálattól, illetve egyéb esetekben egyszerűbb típusú áruvizsgálati besorolásba kerülhetnek, mint azok a gazdálkodók, akik nem rendelkeznek AEO tanúsítvánnyal.

1. „Vámjogi egyszerűsítések” típusú tanúsítvánnyal rendelkező engedélyes:

 • Könnyebben hozzájut az engedélyes az egyszerűsített eljárásokra vonatkozó vámhatósági engedélyekhez, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített engedélyezési eljárás során nem vizsgálják újból azokat a feltételeket, amelyet az AEO tanúsítvány kiadáskor már megvizsgáltak.
 • Kevesebb fizikai és okmánylapú ellenőrzésre számíthat, mint más, AEO tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplő, ezáltal az áruk közösségi határon történő áthaladása felgyorsulhat, továbbá a különböző vámeljárások (pl. szabad forgalomba bocsátás, export) során a vámkezelés lebonyolításának időtartama lerövidülhet. Az AEO engedélyes kockázati besorolása valamennyi tagállami vámhatóság rendszerében alacsonyabb lesz, mint más AEO-val nem rendelkező gazdálkodóé, tekintettel arra, hogy az AEO tanúsítványokat minden tagállam kölcsönösen elismeri.
 • Előnyt élvez más AEO tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplőkkel szemben, amennyiben mégis vizsgálatra jelölik a szállítmányt (a szállítmányt elsőként kell ellenőrizni), valamint kérésére a vámhivatal hivatalos helyétől eltérő helyen (pl. az engedélyes telephelyén) is elvégezhetik a vizsgálatot, mely tovább egyszerűsítheti a vámvizsgálatot.

2. „Biztonság és védelem” típusú tanúsítvánnyal rendelkező engedélyes:

 • Jogosult lehet arra, hogy az áruknak a Közösség vámterületére történő megérkezése előtt, a vámhatóság értesítést küldjön arról, hogy a kockázatelemzés alapján további fizikai ellenőrzésre választották ki az árukat, ezáltal tervezhetővé és kiszámíthatóvá válik a vámvizsgálat folyamata.
 • Csökkentett adattartalmú belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújthat be a vámhatósághoz, amikor az áruk a Közösség vámhatárán keresztül haladnak, ezáltal is csökkentve az adminisztrációs terhet.
 • Hasonlóan a „vámjogi egyszerűsítések” típusú tanúsítvány előnyeihez kevesebb fizikai és okmánylapú ellenőrzésre számíthat, prioritást élvez a vámvizsgálat során, továbbá lehetősége van a vámvizsgálat helyszínének megválasztására.

3. A „Vámjogi egyszerűsítések/Biztonság és védelem” típusú tanúsítvány választása esetén az engedélyes mindkét típusú tanúsítvány előnyeit élvezheti.

Milyen egyéb előnyöket nyújt az AEO a gazdálkodó részére?

 • Jobb kapcsolat a vámszervekkel (Az AEO tanúsítvány megszerzésének folyamata során, rendszerint jó együttműködés alakul ki az illetékes vámszervvel, mely a későbbiek során is kölcsönös előnyökkel járó együttműködést eredményezhet.);
 • Elismertség biztonságos és védett partnerként (A biztonság és védelem kritériumainak teljesülésével, biztonságos és védett partnernek fogják tekinteni az ellátási láncban, mely az engedélyes hírnevét, elismertségét tovább növeli.);
 • Kölcsönös elismerés (A Vámigazgatások Világszervezete égisze alatt, több éve folyó munka eredményeképpen felismerésre került, hogy a biztonság és a biztonságosság erősítése érdekében, a globális gazdasági kapcsolatokban a biztonsági megfelelés biztosítására összehangolt rendszer kell.  „Biztonság és védelem vagy Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem (kombinált)”  típusú AEO tanúsítvánnyal rendelkező megbízható gazdálkodók Japánban, az Egyesült Államokban, Svájcban, Norvégiában és Kínában kölcsönös elismerés alapján meghatározott előnyökhöz juthatnak.
 • Egyéb adóterületeket érintő előnyök (A magyar kormányzat tervezi, hogy egyéb adóterületeket érintő előnyöket kapcsol az AEO tanúsítványhoz.)
 • Láthatóság és nyomon követés (pl. kevesebb lopás és veszteség, a vállalaton belüli kockázatok minimalizálhatók);
 • Szállítás és továbbítás biztonsága (pl. bűntények és vandalizmus csökkenő mértéke, ritkább késés a szállításoknál);
 • Jobb együttműködés az ellátási láncban működő felek között (pl. jobb biztonság és kommunikáció a szállítási láncban részt vevő partnerek között, alacsonyabb költségek a szállítók ellenőrzésénél és nagyobb mértékű együttműködés);
 • Csökken a határátlépésre és a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség;
 • A teljes ellátási lánc biztonsága növekedhet (pl. áruk szállítása, raktározása, feldolgozása, értékesítése, vámkezelése, használata);
 • Hatékonyabbá válhat a vállalaton belüli kommunikáció (az AEO tanúsítvány kapcsolatot teremt a gazdálkodó szervezetében a belső ellenőrzések végrehajtásában részt vevő szervezeti egységekkel);
 • Közös uniós adatbázis (Ebbe az adatbázisba kerülnek az AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodók, amely kiindulási alapja az egész EU-ra kiterjedő, a legjobb gyakorlatot követő és elsőbbséget élvező beszállítói adatbázisnak);
 • Átláthatóság és egyenlő elbánás (Az AEO tanúsítvány segíti az átláthatóságot és az egyenlő elbánást a gazdasági szereplőknek az Európai Unió 27 tagállamában.).

Mit tartalmaz az Európai Unió AEO adatbázisa?

Az AEO adatbázis tartalmazza az AEO engedéllyel rendelkező gazdálkodók nevét, az AEO tanúsítvány megszerzésének időpontját, valamint a tanúsítvány típusát. Az AEO engedélyes hozzájárulása után kerülnek nyilvánosságra a rá vonatkozó adatok.

Az adatbázisban lehetőség nyílik ország, a tanúsítvány típusa és a gazdálkodó neve szerinti keresésre/szűkítésre is.

AEO engedélyesek adatbázisát az alábbi internetes oldalon lehet elérni:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en

AEO kérdőív

Az Európai Bizottság a gyakorlati tapasztalatokat felhasználva alkotta meg az AEO Önértékelési Kérdőívet és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatót.

Az AEO kérdőív a kiválasztott nyelven az alábbi linkekről tölthető le:

Milyen szolgáltatást tud nyújtani a PwC?

1) Segítségnyújtás az AEO tanúsítvány megszerzésében

A PwC az AEO tanúsítvány megszerzésére irányuló folyamatban projekttámogatási szolgáltatás nyújtását vállalja annak érdekében, hogy egyrészt a lehető leggyorsabban megszerezhető legyen az AEO tanúsítvány, másrészt hogy a gazdálkodó munkatársai a vállalat napi működésére megfelelő figyelmet fordíthassanak, és ne vonja el az alkalmazottak figyelmét a projekt a feltétlenül szükségesnél nagyobb mértékben.

Az AEO tanúsítványt kiadó vámszervekkel folyamatosan együttműködünk, így az engedélyeztetési folyamat minden szakaszában megfelelő válaszokat tudunk adni a gazdálkodónál felmerült speciális kérdésekre is.

A PwC az egész projekt folyamán vállalja a vámhatósággal történő folyamatos kapcsolattartást a kezdő megbeszéléstől kezdve az AEO tanúsítvány kiadásáig.

A PwC az alábbi szakaszokat tartalmazó általános projektstratégia alapján nyújtja szolgáltatásait az AEO tanúsítvány megszerzésére irányuló folyamatban:
 

1. fázis

Projekt tervezés. 1-4 hét

2. fázis

Tevékenység audit és hiányosságok feltárása.
A szükséges folyamat, illetve dokumentáció változtatás megtervezése.
7-12 hét

3. fázis

Kérelem elkészítése.
A kérelem beadásának előkészítése, egyeztetés a vámhatósággal.
A kérelem beadása.
4-8 hét

4. fázis

Vámhatósági audit. 16-24 hét

 

2) Segítségnyújtás az AEO tanúsítvány fenntartásában

Az AEO tanúsítvány kiadását követően a vámhatóság felügyeli az engedélyezett gazdálkodó által teljesítendő feltételeknek és kritériumoknak való folyamatos megfelelést. Emellett az AEO kérdőívben, illetve annak mellékleteiben foglalt, és a vámhatóság tudomására hozott adatokban, folyamatokban bekövetkező jelentősebb változásokat be kell jelenteni a vámhatóság részére.

A vámhatóság az AEO tanúsítvány kiadásától számítva kétévente ismételten felülvizsgálja az AEO kritériumoknak való megfelelést, amely egy, az AEO tanúsítvány kiadása előtt elvégzett audithoz hasonló vizsgálatot jelent. A három évnél rövidebb ideje alapított AEO engedélyesek esetében, az AEO tanúsítvány kiállítását követő első év folyamán a vámhatóság szoros felügyeletet gyakorol.

A PwC az Engedélyezett Gazdálkodók AEO kritériumoknak való folyamatos megfelelése érdekében vállalja az időközi felülvizsgálatot, és a vámhatósági auditra történő felkészítést, illetve az auditon történő részvételt.

Kapcsolat

Deák László

Deák László

Cégtárs, PwC Hungary

Környei Attila

Környei Attila

Vezető menedzser, PwC Hungary

Szük Balázs

Szük Balázs

Vezető menedzser, PwC Hungary

Mák Dorottya Virág

Mák Dorottya Virág

Vezető tanácsadó, PwC Hungary

Kövessen minket!